عَلَ شَ تَالِيٍ
مَسٍنيِ قْلّ
عِسِرَيِلَ مَنفّ دَوُدَ تٌ قَشَ، عَلَتَلَ نَشَ عَ شَ دِ سُلٍمَنِ سُفَندِ عَ شَ قِندِ عِسِرَيِلَ مَنفّ رَ. نَ كُي سُلٍمَنِ نَشَ عَلَ مَشَندِ عَ شَ عَ مَلِ عِسِرَيِلَ يَمَرِدٍ. عَ نُ وَ مَ لْننِ نَن شْن عَلَكٌ عَ شَ نْ نَ وَلِ رَبَدٍ عَ رَبَ كِ مَ. نَ مَشَندِ نَشَ عَلَتَلَ مَكّنّن، عَ قَ نَ دُبَ سُشُ. سُلٍمَنِ تٌ قِندِ لْننِلَ بٍلٍبٍلٍ رَ عَلَ سَابُي رَ، دُنِحَ بِرِن نَشَ نَ كٌلٌن عَ مَ، عٍ نُ قَ سِفَ عَ شَ مَرَ سِ قٍندٍ.
نَ تّمُي عَننَبِ سُلٍمَنِ نَشَ عَ شَ قٍ كٌلٌنيِ قِندِ سّبّلِ رَ عَلَ شَشِلِ سّنِيّنشِ سَابُي رَ. عَ شَ كِتَابُي سّبّشِ كِ نَشّ، عَ قِندِ تَالِ وْيّنيِيٍ نَن نَ. نَ سّبّ كِ تٌقَن، عَ مَن لْننِ بٍلٍبٍلٍ مَسٍنمَ تٌ دَنشَنِيَتْييٍ بّ.
يِ تَالِيٍ مَسٍنيِ هَفِفّيٍ مَسٍنمَ مِشِ بّ عَلْ؛
وْيّن قَنيِ تِدٍ نَن فبٌ عَدَ مَدِيٍ تَفِ.
لَنفٌيحَ قِندِ مَ تْورّ نَن نَ مِشِ بّ.
عَلَ شَ سّرِيّ مِشِ مَلِمَ دُنِحّءِفِرِ كُي.
تُننَشْنّيَ قِندِ مَ نّ سٍتَرٍحَ رَ، تُننَبّشِيَ قِندِ مَ هَرِفٍ رَ.
يّتّ عِفبٌحَ مُ قَن، يّتّ مَفٌرٍ نَن قَن.
لَنيِ شَ لُ دٍنبَيَ كُي.
دِيٍ شَ شُرُ عَلَ شَ سّرِيّ رَ.
وُلٍ نُن شْنّ وْيّنيِ مُ قَن حَمَ بّ.
عَدَ مَدِيٍ لَنمَ عٍ شَ فَاشُ عَلَ يَ رَ.
عَلَ شَ عَ شَ مَسٍنيِ رَ سٌ وٌن بْحّ كُي، عَلَكٌ وٌن شَ عَ سَفٌ كٌلٌن، وٌن مَن شَ عَ رَبَتُ وٌن مَ دُنِحّءِفِرِ كُي. نَ بِرِن قِندِ مَ مَرَ سِ قَنيِ نَن نَ وٌن بّ دُنِحَ نُن عَلِفِيَمَ. عَمِنَ.
عَلَ شَ تَالِيٍ
1
يِ كِتَابُي سّبّشِ قٍ نَشَن مَ
عِسِرَيِلَ مَنفّ دَوُدَ شَ دِ سُلٍمَنِ، شَ تَالِيٍ نَن يَ؛
عٍ سّبّشِ نّ مِشِيٍ بّ عَلَكٌ عٍ شَ لْننِ، عٍ شَ رَ سِ،
شَشِلِ قَنيِ شَ لُ عٍ بّ، شُرُي قَنيِ شَ لُ عٍ يِ،
عٍ شَ بِرَ تِنشِنيِ، نْندِ، نُن قٍ قَنيِ قْشْ رَ.
شَشِلِ قَنيِ مُ نَشٍيٍ يِ، نٍيٍ شَ نَ سْتْ،
مَحْشُنيِ قَنيِ شَ لُ قٌنِكٍيٍ بّ،
عٍ شَ قٍ قَنيِيٍ كٌلٌن، عٍ لَن عٍ شَ نَشٍيٍ رَبَ.
 
لْننِلَ شَ عَ تُلِ مَتِ
عَلَكٌ عَ شَ قٍ كٌلٌنيِ شُن شَ مَسَ.
شَشِلِمَ شَ عَ تُلِ مَتِ،
عَلَكٌ عَ شَ حّرّ كِ قَنيِ كٌلٌن،
تَالِ كُي قِيشّقٍ شَ سْونّيَ عٍ بّ،
عٍ شَ قَهَامُي سْتْ لْننِلَيٍ شَ مَسٍنيِيٍ نُن تَالِيٍ مَ.
عَلَتَلَ شَ يَرَفَاشُي قِندِشِ لْننِ قْلّ نَن نَ.
شَشِلِتَرٍيٍ نَن يٌمَ لْننِ نُن مَرَ سِ مَ.
ﭑ مَ دِ، عِ عِ تُلِ مَتِ عِ بَبَ شَ مَرَ سِ رَ،
عِ نَشَ تٌندِ عِ نفَ شَ شُرُي رَ،
بَرِ مَ شُنمَسٍ تٌقَنيِ نَن قِندِ مَ عَ رَ عِ شُنيِ مَ،
كْن مَفٌرٍ نَن عَ رَ عِ كْنيِ مَ.
 
10 ﭑ مَ دِ، عِ نَشَ تِن يُنُبِتْييٍ شَ عِ رَتَنتَن.
11 شَ عٍ عَ قَلَ، «بِرَ مُشُ قْشْ رَ،
وٌن شَ سَ كِرَ مَدْشْ مِشِيٍ بّ، وٌن شَ عٍ قَشَ،
وٌن شَ فَنتَنيِ تٍ مِشِيٍ بّ
نَشٍيٍ مُ قٍقٍ رَبَشِ وٌن نَ،
12 وٌن شَ عٍ شُن نَكَنَ،
عَلْ فَبُرِ عَ رَبَمَ كِ نَشّ مِشِيٍ رَ
نَشٍيٍ سِفَمَ عَلِفِيَمَ.
13 وٌن قَمَ نَاقُلِ سْتْدٍ نَ كُي،
وٌن مَ بَنشِيٍ رَقٍمَ نّ سٍ قَنيِيٍ رَ.
14 لُ مُشُ يَ مَ عَلَكٌ عِ شَ ندٍ سْتْ،
وٌن مَ كْبِرِ مَلَندٍ شَ قِندِ كٍرٍن نَ.»
 
15 ﭑ مَ دِ، عِ نَشَ بِرَ نَ مِشِ مْولِ قْشْ رَ،
عِ نَشَ لُ نَ كِرَ شْن مَ،
16 بَرِ مَ عٍ قٍ حَاشِ نَن تُن نَبَمَ،
عٍ فبَتَشِ مِشِ نِي بَدٍ.
17 فَنتَنيِ مُ تٍمَ شْنِ يَ شْرِ،
18 كْنْ عٍ تَن فَنتَنيِ تٍمَ عٍ يّتّ كَن سُشُسٍ نَن نَ.
عٍ عٍ يّتّ نَن نِي بَقٍ عٍ يّتّ رَ.
19 بِرَقٍ فٍينِ تِنشِنتَرٍ قْشْ رَ،
نُن مِشِ نِي بَقٍ،
نَ كِرَ مْولِ قِندِ مَ فَنتَنيِ نَن نَ.
 
20 شَشِلِمَيَ شِلِ تِمَ كِرَ شُنيِيٍ رَ،
عَ عَ شُي رَ مِنِمَ تَا مَلَندٍيٍ.
21 عَ شِلِ تِمَ حَمَ تَفِ،
عَ وْيّنمَ تَا سٌدٍ دّيٍ رَ.
22 عَ نَشّ، «عِ تَن شَشِلِتَرٍ،
عِ بِرَ مَ شَشِلِتَرٍحَ قْشْ رَ هَن مُن تّمُي؟
مِشِ مَيٍلٍيٍ يٌمَ مِشِ مَ هَن مُن تّمُي؟
شَشِلِتَرٍيٍ قٍ كٌلٌنيِ شْنمَ هَن مُن تّمُي؟
23 وٌ فبِلٍن قَ رَ ﭑ مَ مَرَ سِيٍ مَ.
ﭑ نَ ﭑ شَشِلِ لُمَ نّ وٌ مَ،
ﭑ قَهَامُي قِمَ نّ وٌ مَ ﭑ مَ مَسٍنيِ شَ قٍ رَ.
24 ﭑ بَرَ وٌ شِلِ، كْنْ وٌ مُ ﭑ مَ شِلِ رَتِنشِ.
ﭑ بَرَ ﭑ بّلّشّ عِتَلَ وٌ بّ، كْنْ وٌ بَرَ تٌندِ.
25 وٌ تٌ بَرَ تٌندِ ﭑ مَ مَرَ سِيٍ بِرِن نَ،
وٌ تٌ مُ تِنشِ ﭑ مَ سّرِيّ رَ،
26 ﭑ قَن قَمَ نّ يٍلٍدٍ وٌ مَ وٌ شَ تْورّ كُي.
فَاشُي نَ وٌ بْحّيٍ رَ مِنِ عَ عِ، ﭑ مُ وٌ مَلِمَ قٍقٍ مَ.
27 فَاشُي قَمَ نّ وٌ لِدٍ عَلْ تُرُننَادّ قٌيٍ،
تْورّ قَمَ نّ وٌ سُشُدٍ عَلْ قٌيٍ شُنفبٍ.
نَ تْورّ نُن كْنتْقِلِ نَ وٌ لِ تّمُي نَشّ،
28 وٌ ﭑ شِلِمَ نّ، كْنْ ﭑ مُ وٌ شَ شِلِ رَتِنمَ.
وٌ ﭑ قٍنمَ نّ، كْنْ وٌ مُ ﭑ تٌمَ،
29 بَرِ مَ وٌ بَرَ شَشِلِمَيَ شْن،
وٌ بَرَ تٌندِ عَلَتَلَ شَ يَرَفَاشُي رَ.
30 عٍ مُ نُ وَ مَ ﭑ مَ مَرَ سِيٍ شْن،
عٍ مُ نُ وَ مَ ﭑ مَ سّرِيّ سُشُقٍ.
31 نَ كُي عٍ قَمَ عٍ شَ وَلِ سَرٍ سْتْدٍ،
عٍ قَمَ عٍ حّرّ كِ رَحْنيِ تٌدٍ.
32 شَشِلِتَرٍحَ نَن قَمَ شَشِلِتَرٍيٍ فَندٍ.
لْننِتَرٍحَ نَن قَمَ لْننِتَرٍيٍ فَندٍ.
33 كْنْ نَشَن تَن عَ تُلِ مَتِمَ ﭑ نَ،
نَ كَنيِ لُمَ نّ كَنتَرِ كُي عَ شْنيِ،
عَ لُ بْحّسَ كُي، عَ مُ فَاشُمَ تْورّ يَ رَ.»