يَبُرَ دَوُدَ
مَسٍنيِ ندٍ يِ كِتَابُي شَ قٍ رَ
يِ كِتَابُي قِندِشِ بّيتِ كِتَابُي نَن نَ. عَننَبِ دَوُدَ نَشَ يِ بّيتِ وُيَشِيٍ سّبّ عَلَ سَابُي رَ، عَ عٍ مَلَن كِتَابُي كُي دَنشَنِيَتْييٍ بّ. عَ نَشَ بّيتِ ندٍيٍ سَ كِتَابُي كُي نَمِحْنمّ فبّتّيٍ نَشٍيٍ سّبّ عَلْ عَسَقِ يَبُرَ ٥٠. بّيتِبَيٍ نُ يِ بّيتِيٍ بَمَ عَلَ شَ هْرْ مْبَنشِ كُي سَلِ تّمُي. دَوُدَ تٌ بّيتِ ندٍيٍ سّبّ، عَ نَشَ يَامَرِ قِ بّيتِبَيٍ مَ نَ بّيتِ لَنمَ عَ شَ بَ كِ نَشّ يَبُرَ ٣‏؛٣، ٤‏؛١. تٌ دَنشَنِيَتْييٍ قَن نْمَ يِ بّيتِيٍ بَدٍ عٍ فبٍ كِ.
بَقٍ نَ رَ، يِ بّيتِيٍ قِندِشِ مِسَالِ شُنفبٍ نَن نَ دَنشَنِيَتْييٍ بّ كَبِ تّمُي شْنكُيٍ. مِشِ نْمَ رَكْرْ سِدٍ يِ بّيتِيٍ كُي عَ عَلَ وَ مَ نّ مِشِيٍ شَ عٍ بْحّ شَ قٍ مَسٍن عَ بّ. شَ كْنتْقِلِ ندٍ نَ مِشِيٍ قُرِ كُي، عَلَ تِنمَ عٍ شَ نَ مَسٍن عَ بّ، عَ قِندِ عَلَ مَشَندِ رَ. شَ مِشِيٍ نَ سٌقٍ قَهَامُي كُي عَلَ شَ فبٌي شَ قٍ رَ، عٍ نْمَ نَ قَن مَسٍندٍ عَلَ بّ، عَ قِندِ عَلَ مَتْشْي رَ. عَدَ مَدِ لَنمَ عَ شَ نَ قٍ مْولِ بِرِن مَسٍن عٍ مَرِفِ عَلَ بّ. عَلَ وَ مَ نَ دّ مَسَرّ مْولِ شْن مَ عَ تَن نُن دَنشَنِيَتْييٍ تَفِ.
عَلَ شَ عِ مَلِ يِ شَرَنيِ رَ، عَ شَ عَ نِيَ عِ قَن شَ مَسٍنيِ تِ عَلَ بّ نَشَن نَ عِ قُرِ كُي، عَلَكٌ عَ قَن شَ عِ يَابِ، وٌ دّ شَ قَن. عَمِنَ.
يَبُرَ دَوُدَ
1
كِرَ قِرِنيِ
عَلَ شَ سّرِيّ
حّلّشِنيِ نَ عَدَ مَ نَن بّ،
نَشَن مُ بِرَ مَ مِشِ حَاشِ شَ مَرَ سِ قْشْ رَ،
نَشَن مُ عَ حّرّ مَ يُنُبِتْي قْشْ رَ،
نَشَن مُ عَ مَكْرّ مَ مِشِيٍ رَ،
نَشٍيٍ يٌمَ عَلَ قٍ مَ.
حّلّشِنيِ نَ عَدَ مَ نَن بّ،
عَلَتَلَ شَ سّرِيّ رَقَن نَشَن مَ،
نَشَن عَ حْشْ سَمَ عَلَتَلَ شَ سّرِيّ شْن مَ كْي نُن يَنيِ.
نَ عَدَ مَ مَنِيّ
وُرِ بِلِ رَ نَشَن تِشِ شُرٍ دّ.
عَ بٌفِمَ عَ وَشَتِ.
عَ بُرّشّ مُ لِسِمَ.
نَ عَدَ مَ، قٍقٍ سُشُمَ، عَ سْونّيَمَ نّ عَ بّ.
 
كْنْ عَ مُ نَ كِ شّ مِشِ حَاشِيٍ تَن بّ.
عٍ تَن مَنِيّ مَالٍ لَفِ رَ قٌيٍ نَشَن شَنِنمَ.
مِشِ حَاشِيٍ بْنْمَ نّ كِيتِ وَشَتِ،
عٍ مُ لُمَ تِنشِن مِشِيٍ يَ مَ.
لُدٍ مُ نَ عٍ بّ.
عَلَتَلَ مّينِمَ تِنشِنتْييٍ مَ عَ شَ كِرَ شْن مَ،
كْنْ مِشِ حَاشِ تَن شَ كِرَ قِندِ مَ فبَلٌي كِرَ نَن نَ.