عَلَ شَ مَسٍنيِ
عَننَبِ ثْلُ نَشَن سّبّ
رْ مَ دَنشَنِيَتْي حَمَ مَ
مَسٍنيِ ندٍ يِ كِتَابُي شَ قٍ رَ
عِسَ شَ قٍ قْلْ عِسِرَيِلَ بْشِ نّ، كْنْ عَ مُ بُ نَ شِبَارُ قَ رَيٍنسٍن يِرٍ مَكُيٍ. مِشِ نَشٍيٍ كَوَندِ مّشِ عِسَ شَ قٍ رَ دَرِ سَلَمُ، عٍ نَشَ سِفَ يِرٍ بِرِن نَ مَسٍنيِ رَ. مِشِ فبٍفبٍ نَشَ دَنشَنِيَ عِسَ مَ نَ مِشِ مْولِيٍ سَابُي رَ. عَننَبِ ثْلُ قَن نُ بِيَاسِ رَ مِنِمَ عَلَكٌ عَ شَ كَوَندِ تِ، سِ بِرِن شَ عِسَ شَ قٍ كٌلٌن. عَ شَ وَلِ نُ بَرَ سْونّيَ كِ قَنيِ رَ، هَن عِسَيَنكَيٍ نُ تٌمَ بْشِ بِرِن مَ نَشٍيٍ نُ نَ رْ مَ شَ مَنفّيَ بُن مَ. عَ شَ بِيَاسِ سَشَن ندٍ كُي، عَ نَشَ بَتَاشّ سّبّ عِسَيَنكَيٍ مَ نَشٍيٍ نُ نَ رْ مَ مَنفَتَا. عَ نُ وَ مَ سِفَقٍ عٍ شّيبُدٍ، عٍ قَن شَ عَ مَلِ عَ شَ كَوَندِ تِ يِرٍ مَكُيٍ.
نَ بَتَاشّ قِندِشِ يِ كِتَابُي نَن نَ. ثْلُ نُ وَ مَ عَلَ شَ كِسِ شَ مَسٍنيِ شَرَنقٍ رْ مَكَيٍ رَ يِ سّبّلِ سَابُي رَ. عَ بَرَ نَ كِسِ شَ قٍ تَفِ رَبَ عَ قَنيِ رَ، عَ شَ قِيشّ مِشِيٍ بّ نَشٍيٍ نُ يُوِقِيٍ شَ دِينّ كٌلٌن، عَ نُن مِشِ نَشٍيٍ مُ فّشِ عَ كٌلٌندٍ. نَ مَسٍنيِ قْلْمَ يُنُبِ شَ قٍ شَرَنيِ نَن مَ. بٍينُن مِشِ شَ كِسِ كٌلٌن، قٌ عَ شَ عَ كٌلٌن عَ قِندِشِ يُنُبِتْي نَن نَ نَشَن لَنمَ عَ شَ حَشَنكَتَ يَهَننَمَ عَ شَ يُنُبِيٍ شَ قٍ رَ. دِينّلَ يٌ، دِينّتَرٍ يٌ، عٍ بِرِن نَ يُنُبِ شَ نْي نَن بُن مَ.
نَ نَن عَ تٌشِ، ثْلُ عَ مَسٍنمَ وٌن بّ عَ عَ لَنمَ وٌن شَ وٌن شَشِلِ تِ عَلَ رَ عَلَكٌ وٌن شَ كِسِ سْتْ. مِشِ مُ نْمَ عَ يّتّ رَكِسِدٍ عَ شَ يُنُبِيٍ مَ. عَ هَيِ نَ مَرَكِسِمَ مَ نَشَن نْمَ نَ رَبَدٍ عَ بّ. يِ كِتَابُي نَ تَفِ رَبَمَ عَ قَنيِ رَ. عَ نَشّ عَ عِسَ شَ سّرّشّ نَن فبَنسَن نْمَ قِندِدٍ عَدَ مَدِيٍ شُنسَرٍ رَ، عٍ شَ يُنُبِيٍ شَ شَقَرِ. عَ لَنمَ مِشِيٍ شَ نَ قٍ كٌلٌن، عٍ شَ لَ عَ رَ.
نَ دَنفِ شَنبِ، ثْلُ مَسٍنيِ فبّتّ تِمَ نَشَن دَنشَنِيَتْي حّرّ كِ تَفِ رَبَمَ. مِشِ نَ دَنشَنِيَ عِسَ مَ، عَلَتَلَ عَ شَشِلِ سّنِيّنشِ رَفٌرٌ مَ نّ عَ بْحّ مَ، عَ قَ بِرَ عَلَتَلَ وَشْنقٍ قْشْ رَ. نَ كَنيِ فبِلٍنمَ نّ قٍ حَاشِ قْشْ رَ، عَ تِ كِرَ قَنيِ شْن، عَ قِندِ مِسَالِ رَ بِرِن بّ. عَلَ نَ قْلْ عِسِرَيِلَ بْنسْي نّ، كْنْ عَ وَ مَ سِ بِرِن قَن شَ سٌ عَ شَ نِينِ بُن مَ.
عَلَ شَ وٌن مَلِ يِ كِتَابُي سَابُي رَ عَلَكٌ وٌن قَن شَ يِفِيَدٍ سْتْ عَلَتَلَ شْنيِ. عَمِنَ.
عَلَ شَ مَسٍنيِ
عَننَبِ ثْلُ نَشَن سّبّ
رْ مَ دَنشَنِيَتْي حَمَ مَ
1
ثْلُ، عِسَ شَ شِبَارُ قَنيِ كَوَندِلَ
ﭑ تَن ثْلُ نَن يِ كِ، عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ عِسَ شَ كٌنيِ دِ. عَلَ بَرَ ﭑ شِلِ ﭑ شَ قِندِ عَ شَ شّيرَ رَ، عَ ﭑ سُفَندِ ﭑ شَ عَ شَ شِبَارُ قَنيِ رَيٍنسٍن يّ.
تّمُي دَنفِشِ، عَلَ نُ بَرَ عَ شَ يِ شِبَارُ قَنيِ لَايِدِ عَ شَ نَمِحْنمّيٍ شُي رَ كِتَابُي سّنِيّنشِ كُي. يِ شِبَارُ قَنيِ قِندِشِ عَ شَ دِ نَن شَ قٍ رَ، نَشَن بَرِ دَوُدَ بْنسْي كُي عَ عَدَ مَ كِ مَ. شَشِلِ سّنِيّنشِ قَن بَرَ عَ مَسٍن سّنبّ رَ عَ عَلَ شَ دِ نَ عَ رَ. عَ نَ مَسٍن عَ شَ مَرَكٍلِ نَن سَابُي رَ قَشّ مَ. وٌن مَرِفِ نَن نَ عِسَ رَ، عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ. عَ تَن نَن سَابُي عَ نِيَشِ عَلَ هِننّشِ مُشُ رَ مُشُ شَ قِندِ شّيرَيٍ رَ عَ شِلِ شَ قٍ رَ، عَلَكٌ سِ بِرِن شَ دَنشَنِيَ عَ مَ، عٍ شَ بِرَ عَ قْشْ رَ. وٌ قَن نَ نَ يَ مَ، عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ عِسَ وٌ تَن نَشٍيٍ شِلِشِ. ﭑ يِ سّبّقٍ وٌ تَن رْ مَكَيٍ نَن مَ عَلَ نَشٍيٍ شَنُشِ، عَ نَشٍيٍ شِلِشِ وٌ شَ قِندِ عَ شَ سّنِيّنتْييٍ رَ. وٌن بَبَ عَلَ نُن عَ شَ مِشِ سُفَندِشِ مَرِفِ عِسَ شَ هِننّ نُن بْحّسَ قِ وٌ مَ.
عَ قْلّ رَ، ﭑ نَن ﭑ مَرِفِ عَلَ تَنتُمَ نّ وٌ بِرِن شَ قٍ رَ عَ شَ مِشِ سُفَندِشِ عِسَ سَابُي رَ، بَرِ مَ وٌ شَ دَنشَنِيَ شِلِ بَرَ دِن دُنِحَ بِرِن نَ. ﭑ مَرِفِ عَلَ، ﭑ نَشَن بَتُمَ ﭑ نِي بِرِن نَ ﭑ تٌ عَ شَ دِ شَ شِبَارُ قَنيِ رَيٍنسٍنمَ، عَ تَن عَ كٌلٌن عَ ﭑ نَ نْندِ نَن قَلَقٍ وٌ بّ. عَ تَن نَن ﭑ سٍيدٍ رَ، قَ عَ قَلَ، ﭑ عَ مَشَندِ مَ وٌ بّ تّمُي بِرِن. 10 ﭑ مَن عَلَ مَشَندِ مَ، شَ عَ سَفٌ نَ عَ رَ، عَ شَ عَ نِيَ ﭑ شَ نْ سِفَدٍ وٌ شْنيِ قَ. 11 بَرِ مَ وٌ تٌ شْلِ نَ ﭑ مَ كِ قَنيِ، عَلَكٌ ﭑ شَ نْ وٌ سّنبّ سٌدٍ عَلَ شَ كِ ندٍيٍ رَ. 12 عَ شْلِ ﭑ مَ وٌن شَ وٌن بٌرٍ رَلِمَنِيَ وٌن مَ دَنشَنِيَ سَابُي رَ، وٌن بِرِن شَ سّنبّ سْتْ وٌن بٌرٍ رَ.
13 ﭑ نفَشَكٍرٍنيِيٍ، ﭑ وَ مَ وٌ شَ عَ كٌلٌن عَ سَنمَيَ وُيَشِ نَن يِ كِ ﭑ بَرَ نَتّ تٌنفٌ ﭑ شَ سِفَ وٌ شْنيِ ﭑ شَ سَ ﭑ مَ وَلِ تِدٍ ندٍ تٌ وٌ تَفِ عَلْ ﭑ عَ تٌشِ كِ نَشّ حَمَنّ فبّتّيٍ تَفِ، كْنْ هَن تٌ عَ مُ سْونّيَ ﭑ بّ. 14 قٌ ﭑ شَ وْيّن مِشِ بِرِن بّ، تَا عِدْشْييٍ نُن دَاشَ عِدْشْييٍ، شَرَن مِشِيٍ نُن شَرَنتَرٍيٍ. 15 نَ نَ عَ رَ عَ شْلِ ﭑ مَ كِ قَنيِ ﭑ شَ شِبَارُ قَنيِ كَوَندِ وٌ تَن رْ مَكَيٍ قَن بّ.
16 ﭑ مُ يَافِمَ مَرِفِ شَ شِبَارُ قَنيِ مَسٍندٍ مِشِ يٌ بّ، بَرِ مَ عَ تَن نَن سَابُي عَ نِيَمَ عَلَ دَنشَنِيَتْي بِرِن نَكِسِمَ. يِ كِسِ قِشِ يُوِقِيٍ نَن سِنفٍ مَ، عَ قَ قِ سِ فبّتّيٍ قَن مَ. 17 يِ شِبَارُ قَنيِ بَرَ عَ مَكّنّن عَ تِنشِنيِ نَشَن كٍلِمَ عَلَ مَ عَ سْتْمَ دَنشَنِيَ نَن تُن سَابُي رَ، عَلْ عَ سّبّشِ كِتَابُي كُي كِ نَشّ؛
«مِشِ تِنشِنشِ كِسِمَ دَنشَنِيَ نَن سَابُي رَ.»
عَدَ مَدِيٍ تٌندِقٍ عَلَ شَ نْندِ رَ
18 عَلَ شَ شْنّ فٌرٌ مَ كٍلِ كٌورٍ تِنشِنتَرٍيٍ نُن كَاقِرِيٍ شِلِ مَ. يِ مِشِيٍ نْندِ نْشُنمَ عٍ شَ تِنشِنتَرٍيَ سَابُي رَ. 19 عَنُن مِشِ نْمَ نَشَن كٌلٌندٍ عَلَ شَ قٍ كُي، عَ قِيشّشِ عٍ بّ قْين، بَرِ مَ عَلَ بَرَ عَ مَكّنّن عٍ بّ. 20 كَبِ دُنِحَ دَا تّمُي، عَلَ نَشَن مُ تٌمَ، عَ نَشَ عَ يّتّ مَسٍن. عَدَ مَدِ بِرِن نْمَ عَ كٌلٌندٍ عَ عَلَ نَ نَ يَتِ، نَشَن سّنبّ مُ دَنمَ، بَرِ مَ يِ بَرَ مَكّنّن عٍ بّ عَ قِيشّ رَ عَ شَ وَلِ قْشِ سَابُي رَ. نَ كُي، تِنشِنتَرٍيٍ مُ نْمَ سٍسٍ قَلَدٍ نَشَن كِيتِ قَنمَ عٍ بّ، 21 بَرِ مَ هَلِ عٍ تٌ عَلَ كٌلٌنشِ، عٍ بَرَ تٌندِ عَ تَنتُدٍ، عٍ تٌندِ عَ بِنيَدٍ عَ شَ مَنفّيَ كُي. عٍ شَشِلِ بَرَ بِرَ قٍ قُقَقُ قْشْ رَ، عٍ بْحّ بَرَ لُ دِ مِ كُي. 22 عٍ عٍ يّتّ مَتْشْمَ عٍ شَ شَشِلِمَيَ رَ، كْنْ عٍ بَرَ قِندِ دَشُييٍ رَ. 23 عٍ بَرَ تٌندِ عَلَ بَتُدٍ نَشَن نَ نَ عَبَدَن، عٍ كُيٍ مَسٌلِشِيٍ بَتُ نَشٍيٍ مِسَالِشِ عَدَ مَدِ رَ نَشَن قَشَمَ، عَ نُن نَشٍيٍ مِسَالِشِ شْنِ، سُبٍ، نُن بُبُسٍ رَ.
24 نَ نَن عَ نِيَ عَلَ نَشَ عٍ رَبٌلٌ عٍ شَ يُنُبِ قٍيٍ كُي، عٍ بْحّ كّنّنيِ مَ. نَ كُي، عٍ نَشَ قٍ مَيَافِشِيٍ رَبَ عٍ بٌرٍ رَ. 25 عٍ نَشَ عَلَ شَ نْندِ مَسَرَ وُلٍ رَ، عٍ مَن قَ دَالِ بَتُ، بٍينُن عٍ شَ دَالِ مَنفّ نَن بَتُ، عَ تَن نَشَن لَن عَ شَ بَتُ عَبَدَن. عَمِنَ.
26 نَ نَ عَ رَ عَلَ نَشَ عٍ رَبٌلٌ عٍ شَ بِرَ عٍ وَشْنقٍ مَيَافِشِيٍ قْشْ رَ. عٍ شَ فِنّيٍ نَشَ عٍ نُن شّمّ شَ كَقُحْشْيَ مَسَرَ فِنّ قِرِن شَ كَقُحْشْيَ رَ. 27 شّمّيٍ قَن نَشَ مّي فِنّيٍ شَ كَقُحْشْيَ رَ، عٍ قَ بِرَ عٍ بٌورٍ شّمّيٍ كَقُحْشْيَ قْشْ رَ. عٍ نَشَ قٍ مَيَافِشِيٍ رَبَ عٍ بٌرٍ رَ، عٍ عٍ شَ وَلِ كٌبِ سَرٍ سْتْ نَشَن دَشَ.
28 عٍ تٌ تٌندِ عَلَ كٌلٌندٍ عَلَ رَ، عَ نَشَ عٍ رَبٌلٌ عٍ يّتّ كَن شَشِلِ كٌبِيٍ يِ، عٍ نُ قٍيٍ رَبَ نَشٍيٍ مُ رَدَشَ. 29 عٍ بْحّ رَقٍشِ تِنشِنتَرٍيَ مْولِ بِرِن نَ؛ وَلِ كٌبِ رَبَقٍ، وَ سَتَرٍيَ، حَاشُحَ. مِلَنتٍيَ، مِشِ قَشَقٍ، مِشِ تَفِ عِسٌقٍ، مِشِ مَيٍندٍنقٍ، نُن يَ عِشَرٍيَ مُ حْنمَ عٍ تَفِ. 30 نَاقِشِيٍ، مِشِ مَقَلّيٍ، عَلَ يَشُييٍ، كٌنبِتِيٍ، يّتّ عِفبٌييٍ نُن دّ عِفبٌييٍ نَن عٍ رَ. عٍ قٍ كٌبِيٍ شَبُمَ نَشٍيٍ سِنفٍ مُ نُ كٌلٌن، عٍ حَن مُ عٍ بَرِ مِشِيٍ دَنشُنمَ. 31 شَشِلِتَرٍ، دُفُتّفّ يَنقّ، كِنِكِنِتَرٍ، نُن هِننّتَرٍ نَن نَ عٍ رَ. 32 عَلَ شَ سّرِيّ عَ مَسٍنشِ نّ، عَ نَشٍيٍ نَ قٍيٍ رَبَمَ، قَشّ نَن دَشَشِ عٍ بّ. هَلِ عٍ تٌ نَ كٌلٌن، عٍ نَ قٍ هَرَ مُشِيٍ نَن يَتِ رَبَمَ، عٍ مَن مِشِ رَلِمَنِيَمَ نَشٍيٍ قَن نَ قٍ مْولِ رَبَمَ.