رُتِ شَ تَرُشُي
مَسٍنيِ ندٍ يِ كِتَابُي شَ قٍ رَ
يِ كِتَابُي قِندِشِ تَرُشُي دِ نَن نَ فِنّ قِرِن شَ قٍ رَ. فِنّ ندٍ نُن عَ شَ مْرِ نَن كٍلِ عٍ شْنيِ عِسِرَيِلَ بْشِ مَ، عٍ تُنُ مٌوَبَ بْشِ مَ. مّننِ، نَ شّمّ نُن عَ شَ دِ شّمّ قِرِنيِيٍ نَشَ قَشَ. نَ كَاحّ فِنّ نُن عَ شَ دِيٍ شَ فِنّيٍ نَشَ لُ نَا عٍ كٍرٍن سٍتَرٍحَ كُي. عَ رَحْنيِ، نَ كَاحّ فِنّ نَشَ نَتّ تٌنفٌ عَ شَ فبِلٍن عَ شْنيِ. عَ شَ مَمَدِ رُتِ نَشَ بِرَ عَ قْشْ رَ شَنُنتٍيَ شَ قٍ رَ. عٍ تٌ سٌ عِسِرَيِلَ بْشِ مَ عٍ شَ سُننُنيِ كُي، عَلَتَلَ نَشَ كَابَنَكٌي ندٍ رَبَ نَشَن عَ مَسٍنمَ عَ تْورْ مِشِيٍ شَنُمَ. عَ نَشَ مّينِ نَ فِنّ قِرِنيِيٍ مَ عَ قَنيِ رَ، عَلَكٌ عٍ نَشَ لُ سٍتَرٍحَ كُي عٍ كٍرٍنيِ مَ.
يِ تَرُشُي نْمَ لِمَنِيَ قِدٍ تٌ مِشِيٍ مَ، نَشٍيٍ نْمَ عَ مَحْشُندٍ عَ عَلَ بَرَ نّيمُ عٍ مَ. شَ مِشِ بِرَ عَلَ قْشْ رَ، عٍ عَ سَفٌ رَبَمَ، عَلَ مُ نّيمُمَ عٍ مَ قٍقٍ مَ. تْورّ ندٍ نْمَ عٍ لِدٍ، كْنْ عَلَتَلَ نْمَ نَ تْورّ مَقِندِ قٍ قَنيِ رَ. يِ تَرُشُي قْلّ مَكِنِكِنِ، كْنْ عَ رَحْنيِ عَ عَلَ سّنبّ نُن عَ شَ شَنُنتٍيَ مَسٍنمَ وٌن بّ. عَلَ شَ وٌن مَلِ نَ كٌلٌندٍ وٌن مَ دُنِحّءِفِرِ كُي. عَمِنَ.
رُتِ شَ تَرُشُي
1
عٍلِمٍلٍكِ شَ دٍنبَيَ تُنُقٍ مٌوَبَ
عَلَتَلَ شَ كِيتِسَيٍ شَ وَشَتِ، كَامّ دِن نّ عِسِرَيِلَ بْشِ رَ. شّمّ ندٍ نَشَ كٍلِ بّتّلّيمُ، نَشَن نُ نَ يُدَيَ بْشِ مَ. عَ نَشَ تُنُ مٌوَبَ بْشِ مَ، عَ تَن، عَ شَ فِنّ، نُن عَ شَ دِ قِرِنيِيٍ. نَ شّمّ شِلِ عٍلِمٍلٍكِ، عَ شَ فِنّ نٌوٍ مِ، عَ شَ دِيٍ، مَشَلْن نُن كِلِيٌن. عٍ قَتَن عٍقَرَتَ شَبِلّ نَن مَ. عٍ نَشَ سَ سَبَتِ مٌوَبَ بْشِ مَ.
نَ تّمُي نٌوٍ مِ شَ مْرِ عٍلِمٍلٍكِ نَشَ قَشَ. نٌوٍ مِ نَشَ لُ نَا قَ، عَ نُن عَ شَ دِ قِرِنيِيٍ. نَ دِ قِرِنيِيٍ نَشَ مٌوَبَ فِنّيٍ دْشْ. فِنّ سِنفٍ شِلِ عٌرٌثَ، عَ قِرِن ندٍ رُتِ. عٍ نَشَ لُ مّننِ هَن حّ قُ. نَ شَنبِ مَشَلْن نُن كِلِيٌن قَن نَشَ قَشَ. نٌوٍ مِ نَشَ لُ نَا قَ عَ كٍرٍن. شّمّ مُ نَ، دِ مُ نَ.
نٌوٍ مِ تٌ عَ مّ عَ عَلَتَلَ بَرَ عَ شَ حَمَ مَلِ بَلٌي قٍ رَ، نٌوٍ مِ نُن عَ شَ دِيٍ شَ فِنّ قِرِنيِيٍ نَشَ كٍلِ مٌوَبَ بْشِ مَ، عٍ نُ سَبَتِشِ دّننَشّ. عٍ تٌ كِرَ لِ نَشَن سِفَمَ يُدَيَ بْشِ مَ، نٌوٍ مِ نَشَ عَ قَلَ عَ شَ دِيٍ شَ فِنّيٍ بّ، «وٌ شَ فبِلٍن وٌ نفَيٍ شْنيِ. عَلَتَلَ شَ هِننّ وٌ رَ، عَلْ وٌ عَ رَبَشِ ﭑ تَن نُن ﭑ مَ دِيٍ بّ كِ نَشّ. عَلَتَلَ شَ شّمّ قِ وٌ مَ، وٌ سَبَتِمَ نَشَن شْن بْحّسَ كُي.» نٌوٍ مِ نَشَ قِندِفِلِن عٍ مَ، كِنِكِنِ نَشَ عٍ رَوَ.
10 عٍ نَشَ عَ قَلَ عَ بّ، «عَدٍ، نَ مُ لَنمَ. وٌن بِرِن شَ سِفَ عِ بْنسْي يِرٍ.» 11 نٌوٍ مِ نَشَ عٍ يَابِ، «ﭑ مَ مَمَدِيٍ، وٌ شَ فبِلٍن. مُنقٍ رَ وٌ وَ مَ بِرَقٍ ﭑ قْشْ رَ؟ ﭑ تَن نْمَ دِ فبّتّيٍ بَرِدٍ سْنْن وٌ دْشْمَ نَشٍيٍ شْن؟ 12 ﭑ مَ مَمَدِيٍ، قٌ وٌ شَ فبِلٍن وٌ شْنيِ. ﭑ بَرَ قٌرِ. ﭑ مُ نْمَ شّمّ فبّتّ سْتْدٍ سْنْن. هَلِ ﭑ سَ شّمّ فبّتّ سْتْ تٌ، ﭑ قَ دِ بَرِ تٌ كْي رَ، 13 وٌ نْمَ نَ دِ مّمّدٍ هَن عَ مْ وٌ قَ دْشْ عَ شْن مَ؟ وٌ نْمَ نَ رَ؟ ﭑ مَ مَمَدِيٍ، وٌ مُ نْمَ نَ رَ. نَ شْرْشْ. وٌ نْمَ تٌندِدٍ شّمّ فبّتّ بّ، هَن ﭑ مَ دِيٍ مْ؟ عَلَتَلَ نَشَن نَفِرِشِ ﭑ مَ، عَ شْرْشْ دَنفِقٍ وٌ شَ تْورّ رَ. عَلَتَلَ بَرَ ﭑ تْورْ كِ قَنيِ.»
14 نَ كُي عٌرٌثَ نُن رُتِ مَن نَشَ وَ قْلْ. عٌرٌثَ نَشَ قِندِفِلِن نٌوٍ مِ مَ، عَ قَ فبِلٍن عَ شْنيِ، كْنْ رُتِ تَن نَشَ كَنكَن نٌوٍ مِ مَ. 15 نٌوٍ مِ نَشَ عَ قَلَ عَ بّ، «رُتِ، عٌرٌثَ بَرَ فبِلٍن عَ شَ مِشِيٍ شْنيِ. عَ بَرَ فبِلٍن عَ شَ دِينّ مَ. عِ تَن قَن، عِ شَ بِرَ عَ قْشْ رَ.» 16 رُتِ نَشّ، «عِ نَشَ ﭑ كَرَشَن ﭑ شَ فبِلٍن عِ قْشْ رَ. عِ نَشَ ﭑ كٍرِ. عِ نُ سِفَ دّدّ، ﭑ قَن سِفَمَ مّننِ نّ. وٌن سَبَتِمَ نّ يِرٍ كٍرٍن. عِ شَ مِشِيٍ قِندِ مَ ﭑ مَ مِشِيٍ نَن نَ. عِ مَرِفِ عَلَ قِندِ مَ ﭑ قَن مَرِفِ نَن نَ. 17 ﭑ لُمَ عِ سّيتِ مَ هَن عِ قَشَ، ﭑ قَ رَفَتَ عِ شَ فَبُرِ سّيتِ مَ. شَ ﭑ عِ بّحِن، عَلَتَلَ شَ عِ هَاكّ مِنِ ﭑ عِ. سَيَ فبَنسَن شَ وٌن نَقَتَن.»
18 نٌوٍ مِ تٌ عَ كٌلٌن، رُتِ شَ نَتّ مُ مَسَرَ مَ، عَ نَشَ دُندُ. 19 عٍ قِرِن نَشَ تِ كِرَ شْن مَ هَن بّتّلّيمُ. عٍ تٌ سٌ تَا كُي، حَمَ نَشَ تّرّننَ عٍ تٌقٍ رَ. فِنّيٍ نُ قَ مَشْرِنيِ تِ، «نٌوٍ مِ نَن يَ؟» 20 نٌوٍ مِ نُ قَ عٍ يَابِ، «ﭑ مُ شِلِمَ نٌوٍ مِ سْنْن. وٌ شَ ﭑ شِلِ مَرَ، بَرِ مَ عَلَ سّنبّمَ بَرَ ﭑ مَ دُنِحّءِفِرِ رَشْرْشْ ﭑ مَ.» («نٌوٍ مِ» وَ مَ عَ قَلَقٍ نّ «عَ حْشُن.» «مَرَ» وَ مَ عَ قَلَقٍ نّ «عَ شْنْ.») 21 «ﭑ سِفَ سِفَمَ، ﭑ نُن قٍ قَنيِ نَن سِفَ، كْنْ عَلَتَلَ بَرَ ﭑ نَفبِلٍن ﭑ بّلّشّ عِفٍلِ رَ. مُنقٍ رَ وٌ ﭑ شِلِمَ نٌوٍ مِ؟ عَلَتَلَ سّنبّمَ بَرَ تِ ﭑ كَنكٍ، عَ بَرَ حَشَنكَتّ دْشْ ﭑ مَ.»
22 نٌوٍ مِ فبِلٍن عَ شْنيِ نَ كِ نّ، عَ تَن نُن عَ شَ دِ شَ فِنّ رُتِ مٌوَبَكَ. عٍ سٌشِ بّتّلّيمُ قُندٍن مَنِيّ شَبَ تّمُي نّ.