عَننَبِ سُلٍمَنِ شَ سُوكِ قِسَمَنتٍ
مَسٍنيِ ندٍ يِ كِتَابُي شَ قٍ رَ
عَننَبِ سُلٍمَنِ، نَشَن نُ قِندِشِ عِسِرَيِلَ مَنفّ رَ عَ بَبَ دَوُدَ دَنفِ شَنبِ، عَ نُ بَرَ كِتَابُي ندٍيٍ سّبّ عَلَ شَ لْننِ شَ قٍ رَ. عَلَتَلَ نُ بَرَ قٍ فبٍفبٍ مَسٍن عَ بّ عَ شَ مَنفّيَ كُي، نَشٍيٍ بَرَ قِندِ لْننِ شُنفبٍ رَ دُنِحَ بِرِن بّ.
يِ كِتَابُي كُي، عَلَ بَرَ لْننِ مْولِ فبّتّ مَسٍن سُلٍمَنِ بّ، نَشَن قِندِشِ شَنُنتٍيَ رَ شّمّ نُن فِنّ تَفِ. تَوُرٍتَ مُنسَ عَ مَسٍنمَ وٌن بّ، عَلَتَلَ تٌ شّمّ دَا، عَ نَشَ عَ تٌ عَ هَيِ نُ نَ فِنّ مَ. عَ نَشَ عٍ قِرِن دَا عَلَكٌ عٍ شَ كَقُ عٍ بٌورٍيٍ رَ، عٍ شَ وُيَ. نَ كُي وٌن عَ كٌلٌنمَ شَنُنتٍيَ نَشَن نَ شّمّ نُن فِنّ تَفِ، عَ قِندِشِ عَلَ سَفٌ نَن نَ. شَ عَ سَ لِ شّمّ، شَ نَ مُ عَ رَ فِنّ، عَ وَ مَ نَ قٍ مْولِ شْن قُتِ مُ نَ نَشَن نَ، نَ تّمُي عَ بَرَ قِندِ يُنُبِ رَ. يّنّ مُ رَقَن عَلَ مَ، كْنْ قُتِ شِرِقٍ شّمّ نُن فِنّ تَفِ، عَلَتَلَ يَتِ نَن نَ يَمَرِشِ.
«سُلٍمَنِ شَ سُوكِ قِسَمَنتٍ» عَ نَ بِرِن مَسٍنمَ تَالِ وْيّنيِ رَ. شّمّ وَ مَ فِنّ شْن، فِنّ قَن وَ مَ شّمّ شْن. عٍ بَرَ عٍ بٌورٍ شَنُ هَن عٍ وَ مَ لُقٍ يِرٍ كٍرٍن تُن. نَ شَنُنتٍيَ مْولِ مُ حَاشُ. عَلَ وَ مَ نَ شْن مِشِيٍ بّ نَشٍيٍ بَرَ نَتّ تٌنفٌ عٍ شَ قُتِ شِرِ. عَلَ قٍ نَشَن دَاشِ، نَ مُ نْمَ قِندِدٍ يُنُبِ رَ شَ عَ رَوَلِمَ عَ رَوَلِ كِ مَ.
عَلَ شَ نَ سّرِيّ مَسٍن وٌن بّ، عَلَكٌ وٌن شَ لُ سّنِيّنيِ كُي عَلْ عَلَتَلَ وَ مَ عَ شْن مَ كِ نَشّ. عَمِنَ.
عَننَبِ سُلٍمَنِ شَ سُوكِ قِسَمَنتٍ
1
فِنّ شَنُشِ شَ حّلّشِنيِ
عَننَبِ سُلٍمَنِ شَ سُوكِ قِسَمَنتٍ نَن يَ؛
فِنّ شَ مَسٍنيِ عَ شَنُنتٍنيِ بّ
«عِ شَ ﭑ مَسُنبُ.
عِ شَ شَنُنتٍيَ حْشُن وّنِ بّ.
عِ شِرِ حْشُنمّ لُشِ نّ عَلْ لَبُندّ،
نَشَن شِرِ قَنيِ مِنِمَ.
نَ نَن عَ رَ عِ رَقَن فِنّدِ مّ بِرِن مَ.
عِ شَ ﭑ تٌنفٌ، وٌن شَ سِفَ.
مَنفّ شَ ﭑ شَنِن عَ شْنيِ.
فِنّدِ مّيٍ شَ مَسٍنيِ فِنّ بّ
عِ شَ قٍ نَ عَ نِيَمَ وٌن شَ لُ سّيوّ كُي.
عِ شَ شَنُنتٍيَ حْشُن وّنِ بّ.
نْندِ نَ مِشِ بّ عِ رَقَنشِ نَشَن مَ.»
فِنّ شَ مَسٍنيِ فِنّدِ مّيٍ بّ
«دَرِ سَلَمُ فِنّدِ مّيٍ، ﭑ كِرِ قْورْ،
كْنْ ﭑ تٌقَن عَلْ كٍدَرِ شَ كِرِ بَنشِيٍ،
عَلْ دُفِ نَشٍيٍ فبَكُشِ عَننَبِ سُلٍمَنِ شْنيِ.
وٌ نَشَ ﭑ كِرِ قْورْشِ مَتٌ،
سٌفٍ نَن ﭑ قْورْشِ.
ﭑ نفَ شَ دِ شّمّيٍ نُ شْنْشِ ﭑ مَ،
عٍ نُ ﭑ شّيمَ عٍ شَ وّنِ بِلِيٍ رَوَلِدٍ.
ﭑ مُ نْ ﭑ حّنفِ سَدٍ ﭑ فبٍ شْن مَ.»
فِنّ شَ مَسٍنيِ عَ شَنُنتٍنيِ بّ
«ﭑ شَنُنتٍنيِ، عِ شَ عَ قَلَ ﭑ بّ
عِ شُرُ سٍيٍ دّ مَدٌنمَ دّننَشّ،
عَلَكٌ ﭑ نَشَ لُ عِ قٍن نَ مَلَبُي تّمُي
عِ بٌورٍيٍ شَ شُرُ سٍ فْورّيٍ يَ مَ.»
شّمّ شَ مَسٍنيِ فِنّ بّ
«فِنّ تٌقَنيِ قِسَمَنتٍ،
شَ عِ مُ نَ يِرٍ كٌلٌن،
عِ شَ ﭑ مَ يّشّييٍ قْشِ قٍن،
عِ شَ عِ فبٍيٍ دّ مَدٌن ﭑ مَ فْورّ لٌنفٌرِ رَ.
ﭑ شَنُنتٍنيِ،
عِ تٌقَن عَلْ مِسِرَ مَنفّ شَ سٌي،
نَشَن عَ رَفِسٍ بّندُنمَ.
10 عِ شَ تُلِرَ سٌييٍ بَرَ عِ شّرّيٍ رَتٌقَن،
عِ كْنيِ رَيَبُ كْنمَفٌرٍ كُي.
11 وٌن شَ مَرَتٌقَن سٍ فبّتّيٍ قٍن،
نَشٍيٍ يَءِلَنشِ شّيمَ نُن فبٍتِ رَ.»
فِنّ شَ مَسٍنيِ عَ شَ شّمّ شَ قٍ رَ
12 «ﭑ مَ لَبُندّ شِرِ نُ مّمَ،
مَنفّ شَ شُلُنيِ يِرٍ.
13 ﭑ شَنُنتٍنيِ مَنِيَشِ سٍ سَسٍ نَن نَ،
نَشَن فبَكُشِ ﭑ شِحّيٍ تَفِ،
سٍ شِرِ قَنيِ سَشِ عَ كُي.
14 عَ شِرِ لُشِ نّ عَلْ سَنسِ قُفٍ شِرِ،
نَشٍيٍ كٍلِشِ وّنِ بِلِيٍ يَ مَ عٍن فٍدِ بْشِ مَ.»
شّمّ شَ مَسٍنيِ فِنّ بّ
15 «ﭑ شَنُنتٍنيِ، عِ تٌقَن، عِ تٌقَن.
عِ يَيٍ رَيَبُ عَلْ فَنبّ.»
فِنّ شَ مَسٍنيِ شّمّ بّ
16 «ﭑ شَنُنتٍنيِ، عِ تٌقَن، عِ تٌقَن.
وٌن نَ دّننَشّ،
حٌوفٍ قَنيِ بَرَ قِندِ وٌن مَ سَدٍ رَ،
17 سّدِرِ وُرِ سَلٌنيِيٍ بَرَ قِندِ وٌن مَ بَنشِ شُنيِ رَ،
سِثِرّ وُرِ بَرَ قِندِ وٌن مَ بَنشِ كَنكٍ رَ.»