عَننَبِ سَكَرِ شَ كِتَابُي
مَسٍنيِ ندٍ يِ كِتَابُي شَ قٍ رَ
عَلَ نَشَ عَننَبِ سَكَرِ شّي دَرِ سَلَمُ ثٍرِ سٍ مَنفّ دَرِيُسِ شَ وَشَتِ. عِسِرَيِلَكَيٍ نُ بَرَ حّ تٌنفٌ سٌلٌقٍرٍ رَبَ كٌنيِيَ كُي ثٍرِ سٍ بْشِ مَ عٍ شَ كُيٍ بَتُي شَ قٍ رَ، كْنْ عَلَ نَشَ عَ نِيَ دَرِيُسِ شَ عٍ بّحِن فبِلٍنقٍ رَ عِسِرَيِلَ بْشِ مَ. عٍ تٌ مّننِ لِ عٍ شَ تَايٍ نُن عَلَ شَ هْرْ مْلِنفِرَ بَنشِ بِرِن نُ بَرَ كَنَ. عٍ نَشَ وَلِ سُشُ نٍيٍ يَءِلَنقٍ رَ، كْنْ عٍ يَشُييٍ نَشَ عٍ تْورْ. نَ كُي عَلَ نَشَ عَننَبِ سَكَرِ نُن عَننَبِ هَفٍ شّي دَرِ سَلَمُ عَلَكٌ عٍ شَ عِسِرَيِلَكَيٍ رَلِمَنِيَ.
عَننَبِ سَكَرِ شَ مَسٍنيِ قْلْمَ لَامَتُنيِ سٌلٌمَسَشَن نَن مَ، نَشٍيٍ عَ مَسٍنمَ عَ عَلَ قَمَ نّ عِسِرَيِلَكَيٍ مَلِدٍ عٍ شَ وَلِ كُي. عَ مَن عَ مَسٍنمَ عَ عَلَ قَمَ نّ سِيٍ حَشَنكَتَدٍ نَشٍيٍ نَ عَ شَ حَمَ تْورْقٍ. عَلَ لِمَنِيَ قِمَ نّ عَ شَ مِشِيٍ مَ عَننَبِ سَكَرِ شَ مَسٍنيِ سَابُي رَ.
عِسِرَيِلَ شَ شُننَكٍلِ مُ قِندِ مَ قٍ قَنيِ رَ عٍ تَن فبَنسَن بّ. دُنِحَ نَ عَ تٌ عَلَ مّينِمَ عِسِرَيِلَ مَ كِ نَشّ، عٍ قَن دَنشَنِيَمَ نّ عَلَ مَ، عٍ بِرَ عِسِرَيِلَكَيٍ قْشْ رَ. عَلَ عِسِرَيِلَكَ ندٍ رَكٍلِمَ نَشَن مِسَالِمَ سّرّشّدُبّ كُنتِفِ رَ. نَ شّمّ قِندِ مَ عِسِرَيِلَ مَنفّ شُنفبٍ نَن نَ، عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ، نَشَن عٍ شُن تِمَ عَلَ شَ كِرَ مَ.
يِ سَاتّ عَلَ نَشَن تٌنفٌشِ عِسِرَيِلَ بّ عَ قِندِ مَ نّ لْننِ بٍلٍبٍلٍ رَ تٌ مِشِيٍ بّ. عَلَ وَ مَ نّ دُنِحَ بِرِن شَ بِرَ عَ شَ سّرِيّ قْشْ رَ، عٍ شَ لَ عَلَ شَ شَنُنتٍيَ رَ عَلَكٌ عٍ شَ كِسِ سْتْ. شَ عَ سَ لِ عَدَ مَدِيٍ تٌندِ مَ عَلَ شَ مَلِ رَ، عٍ سَرٍ حَاشِ سْتْمَ نّ عٍ حّرّ كِ شَ قٍ رَ. عَلَ وَ مَ مِشِ رَكِسِقٍ. نَ نَن عَ رَ عَ نَشَ مَرَكِسِمَ شّي وٌن مَ عَلَكٌ لَنيِ شَ لُ عَلَتَلَ نُن عَدَ مَ تَفِ. عَلَ شَ نَ سْونّيَ وٌن بِرِن بّ، وٌن قَن شَ تِن نَ رَ. عَمِنَ.
عَننَبِ سَكَرِ شَ كِتَابُي
1
لَامَتُنيِ سِنفٍ؛ فبِلٍنقٍ عَلَ مَ
دَرِيُسِ شَ مَنفّيَ حّ قِرِن ندٍ كِكٍ سٌلٌمَسَشَن ندٍ كُي، عَلَتَلَ نَشَ عَ مَسٍن عَننَبِ سَكَرِ بّ، بّرّكَيَ شَ دِ، عِدٌ شَ مَمَدِ قَنيِ، عَ نَشّ، «عَلَتَلَ بَرَ شْنْ وٌ بٍنبَيٍ مَ. كْنْ، عِ شَ عَ قَلَ، مَنفّ عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ نَن يَ؛ ‹ﭑ تَن مَنفّ عَلَتَلَ بَرَ عَ قَلَ وٌ بّ، وٌ شَ فبِلٍن ﭑ مَ. نَ تّمُي ﭑ قَن فبِلٍنمَ نّ وٌ مَ. وٌ نَشَ لُ عَلْ وٌ بٍنبَيٍ. سِنفٍ نَمِحْنمّيٍ نُ بَرَ عَ مَسٍن عٍ بّ، «مَنفّ عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ نَن يَ، وٌ فبِلٍن وٌ شَ قٍ حَاشِيٍ نُن وٌ شَ كّوَلِ حَاشِيٍ قْشْ رَ.» كْنْ عٍ مُ عٍ تُلِ مَتِ ﭑ مَ مَسٍنيِ رَ، عٍ مُ ﭑ شُي سُشُ. ﭑ تَن عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ نَن نَ كِ. وٌ بٍنبَيٍ نَ مِندٍن؟ نَمِحْنمّيٍ فٌ؟ عٍ مُ قَشَمَ شّ؟ ﭑ مَ مَسٍنيِ نُن ﭑ مَ سّرِيّ، عَ مُ وٌ بٍنبَيٍ لِشِ؟›»
عَ تٌ فّ نَ مَسٍنيِ رَ، حَمَ نَشَ تُوبِ، عٍ قَ عَ قَلَ عٍ بٌورٍ بّ، «مَنفّ عَلَتَلَ بَرَ وٌن مَ قٍ رَبَشِيٍ سَرٍ رَفبِلٍن وٌن مَ.»
كِكٍ قُ نُن كٍرٍن ندٍ شِ مْشْحّن نُن نَانِ ندٍ، سٍبَتِ كِكٍ، دَرِيُسِ شَ مَنفّيَ حّ قِرِن ندٍ، عَلَتَلَ نَشَ عَ مَسٍن عَننَبِ سَكَرِ بّ، بّرّكَيَ شَ دِ، عِدٌ شَ مَمَدِ، «تٌ كْي رَ ﭑ بَرَ يِ لَامَتُنيِ تٌ. شّمّ ندٍ نُ نَ سٌي فبٍيلِ قَرِ، عَ نُ تِشِ مِرِتِ وُرِيٍ تَفِ قٌلٍ كُي. سٌي فبٍيلِيٍ، سٌي قْورّيٍ، نُن سٌي قِيشّيٍ نُ نَ عَ شَنبِ رَ. ﭑ نَشَ عَ مَشْرِن، ‹ﭑ مَرِفِ، مُنسٍ نَ يٍيٍ تَن نَ؟› مَلٍكّ نَشَن نُ وْيّنمَ ﭑ نَ، عَ نَشَ عَ قَلَ، ‹ﭑ عَ مَسٍنمَ نّ عِ بّ.› 10 مِشِ نَشَن نُ تِشِ مِرِتِ وُرِيٍ تَفِ، عَ نَشَ عَ قَلَ، ‹عَلَتَلَ شَ شّيرَيٍ نَن عٍ رَ نَشٍيٍ دُنِحَ عِحّرّ مَ.› 11 عٍ نَشَ دّنتّفّ سَ عَلَتَلَ شَ مَلٍكّ بّ نَشَن نُ تِشِ مِرِتِ وُرِيٍ تَفِ، ‹مُشُ بَرَ دُنِحَ بِرِن عِحّرّ، دُنِحَ مِشِ بِرِن رَشَرَشِ، عٍ نَ بْحّسَ كُي.› 12 عَلَتَلَ شَ مَلٍكّ نَشَ عَ قَلَ، ‹مَنفّ عَلَتَلَ، عِ قَمَ كِنِكِنِدٍ دَرِ سَلَمُ نُن يُدَيَ شَ تَايٍ مَ مُن تّمُي؟ عِ شْنْشِ عٍ مَ كَبِ حّ تٌنفٌ سٌلٌقٍرٍ.› 13 عَلَتَلَ نَشَ نَ مَلٍكّ رَلِمَنِيَ، عَ عَ مَدُندُ، مَلٍكّ نَشَن نُ وْيّنمَ ﭑ نَ.»
14 «نَ مَلٍكّ نَشَ عَ قَلَ ﭑ بّ، ‹عِ شَ عَ قَلَ، مَنفّ عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ نَن يَ؛ دَرِ سَلَمُ نُن سِيٌن رَقَن ﭑ مَ. ﭑ مُ تِنمَ عٍ شَ بِرَ شَنُنتٍنيِ فبّتّ قْشْ رَ. 15 ﭑ بَرَ شْنْ سِ فبّتّيٍ مَ نَشٍيٍ حْشْ عَ مَ تْورّ يٌ مُ نْمَ عٍ لِدٍ. سِنفٍ ﭑ نُ شْنْشِ دٌندٌرٌنتِ ﭑ مَ حَمَ مَ، كْنْ سِيٍ تَن بَرَ ندٍ سَ ﭑ مَ حَمَ شَ تْورّ شُن مَ.›»
16 «نَ نَن عَ رَ، عَلَتَلَ نَشَ عَ مَسٍن، ‹ﭑ مَن كِنِكِنِمَ نّ دَرِ سَلَمُ مَ، ﭑ مَن ﭑ مَ بَنشِ تِمَ نّ. لُوتِ عِبّندُنمَ نّ دَرِ سَلَمُ تَا شُن مَ عَلَكٌ نَ شَ مَنِيَ، نَ تَا مَن شَ فبِلٍن تِ رَ.› مَنفّ عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ نَن نَ كِ. 17 عِ مَن شَ عَ قَلَ، ‹مَنفّ عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ نَن يَ؛ هَرِفٍ مَن لُمَ ﭑ مَ تَايٍ كُي، ﭑ مَن سِيٌن مَدُندُ مَ نّ، ﭑ مَن دَرِ سَلَمُ سُفَندِ مَ نّ.›»