Sug Bekna Sulat ni Pablo tu nga Getaw
CORINTO
Naa ki sulat kini, iin sug bekna piwit ni Pablo ditu nga getaw Corinto pingumbilin di nga sakup ni Kristu. Laak su Corinto, iini ngalan nu gembagel lunsud tug benwa Grecia begudiin, melengas dengguꞌan sekayan. Melaun gupia getaw migbenwa dia, melaun mendagang mukaꞌ panday, melaun dadema sagya diwata pektemuyen nu nga getaw dia. Si Pablo, migbebenwa dia Corinto taman setaun buꞌ ginengaꞌ, puꞌ adun pegweliinen di nga getaw dia su Gempia Petenday mekatag dini Kristu mukaꞌ pektuꞌunanen su nga suminakup dun.
Naa su kepalus ni Pablo dia Corinto, minundas iin tu ngag lain benwa. Mendadi su saananen diag lain benwa, duuni midengegen mekatag di nga sakup ni Kristu diag lunsud Corinto. Midengegen laung puꞌ miksilaun ilan, laak dagid duun na laungi sualan nilan, duun laungi mikesalaꞌ sampay duun laungi migdusa gupia. Mukaꞌ mikpuit su nga sakup dia Corinto sulat dini Pablo, puꞌ duuni sinaak nilan diniin mekatag di kekpetuud dini Kristu.
Naa ki sulat kini, iini piwit dun ni Pablo tu nga sakup ni Kristu dia Corinto, puꞌ adun mausay ilan, pepegeksuden su nga miksual, tituluꞌen ilan adun mpemaag su nga mekesalaꞌ, sampay sembagen su nga sinaak kia nu nga sakup dia Corinto.
Naa mekatag dig duma mibianan ni Pablo kiin, duuni mbasa dia sala libru mpeduma dig Begu Pasad kini, Ki nga Pinggulaula nu nga Peneligan ni Isukristu 9:1-30. Mekatag di pikumpungan nga sakup ni Kristu diag lunsud Corinto, duuni mbasa dia Nga Pinggulaula 18:1-11.
1
Naan si Pablo, ginggatu nu Megbebayaꞌ mbaal peneligan ni Kristu Isus mekatag di mauyaꞌan nu Megbebayaꞌ. Yami ni Sostenes su mimated dinita, piwitan nami amu sulat, yamu nga mikpungun tu Megbebayaꞌ diag lunsud Corinto. Mipaas namu nu Megbebayaꞌ adun mbaal amu piglegetawanen puun tu keksalabuuk niu dini Kristu Isus. Inggat amu nu Megbebayaꞌ mbaal sakupen, sampay su ngag launan getaw mengamuyuꞌ ditu Kaunutan ta si Isukristu, pia tandaꞌ ilan pegbenwa, puꞌ iini Kaunutan ta mukaꞌ Kaunutan nilan dadema.
Penenebiin ku tu Gamaꞌ ta Megbebayaꞌ mukaꞌ tu Kaunutan si Isukristu, begayan amu niin tulung mukaꞌ pianan ginaa.
Nga Kepia dinita nu Megbebayaꞌ
Naa yamu, mikpaladpaladu lelayun tu Megbebayaꞌ sabaꞌ diniu, puꞌ tinulung amu niin puun di keksalabuuk niu dini Kristu Isus. Kagina gembagel gupiai tulungen diniu, sekat tu keksalabuuk niu diniin, bigayen diniu su tibaꞌan tinawan, kampuꞌ nu tinawan niu megwali mukaꞌ su metaas sinuunan niu mekatag di metuud. Maꞌantu mingganget na dig delendeman niu su kegukit mekatag dini Kristu. Kaas migelaꞌ begay diniu nu Megbebayaꞌ su kepiananen. Selian niu megelat di ketuaꞌ puliꞌ dini nu Kaunutan ta si Isukristu, ndaꞌidun tuꞌui kulang niu di tinawan, bisan maikaꞌ. Penemalan pegisegay nu Megbebayaꞌ su kekpetuud niu sampay mengiktebig lumbang kini saꞌ mateng puliꞌ dini su Kaunutan ta si Isukristu. Ndiꞌ amu dayun medangat, sabaꞌ ndaꞌ nai salaꞌ niu. Meseligan su Megbebayaꞌ, su migenggat diniu meksalabuuk ditug Bataꞌen si Isukristu, su Kaunutan ta, kaas penggulaulaanen.
Su Keksuaysuay nu nga Mikpetuud
10 Naa uu Mingumpated, kagina pigwekilanu nu Kaunutan ta si Isukristu, penengiin ku diniu, peksalabuukay niu ki teluꞌen niu, adun ndiꞌ amu meksuaysuay. Peksalabuuk amu gupia dig delendeman niu mukaꞌ di pemilang niu di gempia gulaula. 11 Iini sinulatu dun ini, puꞌ duunig duma ni nga Cloe migukit na dinaan puꞌ meksinualay daw amu. 12 Betangen ku maꞌniniꞌ, kada sala penunan, sala dawi teluꞌenen. Duun dawi mektaluꞌ puꞌ naan daw si Pabloi dinunutanen. Teluꞌen daw nu sala puꞌ si Apolos masiꞌ dawi dinunutanen. Teluꞌen nu sala pelum daw puꞌ si Pedro dawi dinunutanen. Mukaꞌ duun pa pagid dawi mektaluꞌ puꞌ si Kristu dawi dinunutanen. 13 Mikpekilas ba si Kristu mitukid diniu? Kanaꞌ naani pinatay di kurus adun gumantiꞌ diniu. Mukaꞌ su kebunag diniu tubig, kanaꞌ puun di kesakup niu dinaan.
14 Mendadi mekpaladpaladu gupia tu Megbebayaꞌ puꞌ meliang diniui binunagan ku tubig, si Crispo buꞌ si Gayo laak. 15 Maꞌantu ndaꞌidun dayuni mekektaluꞌ puꞌ binunagan ku amu tubig puun tu kesakup niu dinaan. 16 (Aaw, waꞌa daan. Mibunagan ku tubig si nga Estefanas. Mukaꞌ milingawan ku saꞌ duun paig duma mibunagan ku.) 17 Puꞌ kanaꞌ iini sinuguꞌan dinaan ni Kristu memunagu tubig, segaga sinuguꞌu niin megukit Gempia Petenday tu nga getaw. Mukaꞌ ndaꞌ dau dema niin suguꞌay megukit pebian tu tinawan nu kilawan. Puꞌ saꞌ upama maꞌnia, mabuꞌ ndiꞌ mesabut nu nga getaw pegukitan ku puꞌ megawen ilan puun tu pegbayaꞌ ni Kristu su kepatayen dia kurus.
Maitaꞌ di Kelansang dini Kristu su Pegbayaꞌ mukaꞌ Tinawan nu Megbebayaꞌ
18 Naa su Gempia Petenday mekatag di kepatay ni Kristu dia kurus, ndiꞌ ba metuud, pimilang nu nga getaw mekebeleng, ndaꞌi gatagen? Laak ita nu nga migawen nu Megbebayaꞌ, pemilangen ta su pigwali kiin ginuung nu Megbebayaꞌ, puꞌ megawen su mekpetuud dun. 19 Ndaꞌ ba mesulat kanugdiin di Misulat Taluꞌ nu Megbebayaꞌ,
“Su pendayan nu nga metau, peglaatan ku.
Su tinawan nu nga miktuꞌun na, penguaꞌen ku.”
20 Kaas mesuunan ta ndaꞌi gatagen su pendayan nu nga metau mukaꞌ su tinawan nu nga miktuꞌun na. Ndaꞌ dademai pantagen su tinawan nu nga meglantugiꞌ dinig lumbang kini nemun. Puꞌ pisuun na nu Megbebayaꞌ puꞌ ndaꞌig lagaꞌen su tinawan nu nga kilawan.
21 Su Megbebayaꞌ, metau. Puun tug daniin tinawan, ndaꞌen begay mesuunan nu nga getaw puꞌ iini Megbebayaꞌ pebian di tinawan kinilawan. Segaga pigdelendemen pegleguunenen su nga mekpetuud diniin pebian di pegukiten ta Gempia Petenday, su laung dun nu nga kilawan ndaꞌi gatagen. 22 Su nga getaw Judea, ndiꞌ ilan mekpetuud ditu Megbebayaꞌ saꞌ ndaꞌi paitaꞌ ta dinilan mekesalebuꞌ tuꞌus. Su nga getaw Grecia, saꞌitada su nga kanaꞌ getaw Judea, mekpetuud ilan laak saꞌ pesuun ta dinilan su medalem tituluꞌan. 23 Laak ita pasiꞌ, ukiten ta si Kristu linansang di kurus, su laung dun nu nga getaw Judea kemilas, mukaꞌ laung dun nu nga kanaꞌ getaw Judea ndaꞌi gatagen. 24 Laak dagid, adini getaw inggat nu Megbebayaꞌ sumakup diniin, saꞌ getaw Judea, saꞌ kanaꞌ, misuunanen na puꞌ pisuun nu Megbebayaꞌ su ginuungen mukaꞌ su tinawanen, iin su gasal ni Kristu. 25 Metuud duuni getaw laung nilan dun migdupang su Megbebayaꞌ saꞌ linansang si Isus dia kurus, laak dagid metaas pai tinawan nu Megbebayaꞌ di tinawan nu getaw. Duun dademai getaw laung nilan dun ndaꞌi pegbayaꞌ nu Megbebayaꞌ gumawen dinita, laak metaas pai pegbayaꞌen di pegbayaꞌ nu getaw.
26 Mendadi uu Mingumpated, pegdelendem niu deliꞌ su kebetang niu su kegenggat diniu nu Megbebayaꞌ. Su ndaꞌ pamu pekpetuud diniin, meliang diniui paingalan dun nu nga sama kilawanen metaasi sinuunanen. Meliang dademai metaasi gelalen. Meliang pa pagidi getaw medatuꞌ sikna mbataꞌen. 27 Pimiliꞌ sungkin nu Megbebayaꞌ su nga laung dun nu nga kilawan getaw ndaꞌi gatagen, adun mpengumpiiden su nga laung nilan dun metaasi sinuunanen. Pimiliꞌen su getaw ndaꞌi gelalen adun mpengumpiiden su nga laung nilan dun metaasi gelalen. 28 Pimiliꞌen su nga gempusuk di nga kilawan mukaꞌ su nga piksudiꞌan nu nga sama kilawanen sampay su nga getaw ndaꞌ dawi pantagen, adun mpengawaꞌen su laung dun nu nga kilawan metaasig lagaꞌen. 29 Pimaꞌnia nu Megbebayaꞌ puꞌ adun ndaꞌi getaw mpengangyaꞌen su pegbayaꞌen mukaꞌ su tinawanen dia gedapan nu Megbebayaꞌ. 30 Laak yamu, pisalabuuk amu nu Megbebayaꞌ dini Kristu Isus. Puun tu keksalabuuk ta dini Kristu kiin, bigayan ita niin tinawan ta tantu, pimilang ita niin mekesuun, pinaas ita niin daniin getaw mukaꞌ pileksu ita niin ditu kaulipen ta dig dusa ta. 31 Kagina maꞌantu, ndiꞌ ba metuud su sinulat kanugdiin, “Adini getaw mauyaꞌanen megangyaꞌ, subay pengangyaꞌen su pinggulaula nu Kaunutan.”