15
Su Ketubuꞌ Puliꞌ ni Kristu
Naa Mingumpated, mauyaꞌan ku tegyungen ku diniu su Gempia Petenday daansamaꞌ ginukitu diniu, puꞌ iinig dinawat niu mukaꞌ iin su keligenan pa pagid di kesalig niu tu Megbebayaꞌ. Ki Gempia Petenday kini, iin su ginukitu diniu mekatag dini Kristu. Saꞌ penemalan niu pektalentenay, iin dayunig bian kegawen diniu nu Megbebayaꞌ. Saꞌ kanaꞌ maꞌantu, milasay amu mekpetuud dun.
Naa, iini Gempia Petenday, su mitelimaꞌu dayun piglitun ku diniu mukaꞌ iin dademai tampusan na gembagel pantagen dinita. Iin, si Kristu kini, minatay sabaꞌ nu nga salaꞌ ta mekatag dig daansamaꞌ sinulat ditu Misulat Taluꞌ nu Megbebayaꞌ. Benaꞌ minatay, dayun lebengay, mukaꞌ su ketelu endawen, pitubuꞌ puliꞌ, mekatag di sinulat dadema ditu Misulat Taluꞌ nu Megbebayaꞌ. Benaꞌ pitubuꞌ na puliꞌ, mituaꞌ dayun dini Pedro, mukaꞌ mituaꞌ tu nga sepuluꞌ buꞌ duaꞌ tawan sakupen. Mituaꞌ dayun tu nga melaun sakupen, labi lima gatus tawan migdengan. Melaun dinilani tetubuꞌ pa nemun, laak duun dademai minatay na. Benaꞌ mituaꞌ dini Santiago pelum, mukaꞌ mituaꞌ tu ngag launan peneliganen.
Dayun katapusanen gupia, mituaꞌ si Kristu dinaan dadema, bisan maꞌniinu mekesalebuꞌ kegigetaw, puꞌ mitekawu mekpesakup. Danaan, kagina daansamaꞌ piglegetan ku su nga sakup nu Megbebayaꞌ dia pikumpungan nilan, kanaꞌu mbantang gelalen peneliganen. Kaas tampusan gembabaꞌu di ngag launan peneliganen. 10 Laak dagid peneligan mau pebian di tulung dinaan nu Megbebayaꞌ, kaas kini dau kebetangu nemun. Gembageli pantagen su tulungen dinaan, puꞌ miksituges pau dun di nga samau peneliganen mektamuy diniin. Laak pia maꞌantu, kanaꞌ tantu danaan binaal, puꞌ miksekat gupia tu tulung nu Megbebayaꞌ dinaan. 11 Mendadi, ki Gempia Petenday mekatag dini Kristu, saꞌ inukit nu ngag lain peneliganen, saꞌ genat da dinaan, iin da tanani pegukiten nami, kini su pituud niu.
Su Ketubuꞌ Puliꞌ nu nga Sakup ni Kristu
12 Naa, kagina iini pegukiten ta puꞌ pitubuꞌ puliꞌ si Kristu, kanaꞌ mpia duun diniui mektaluꞌ puꞌ su minatay na, ndiꞌ daw petubuꞌen puliꞌ nu Megbebayaꞌ. 13 Puꞌ saꞌ upama metuud ndiꞌ mekpetubuꞌ su Megbebayaꞌ tu minatay na, naa ndaꞌen dadema mpetubuꞌ puliꞌ si Kristu, ndiꞌ ba? 14 Naa, saꞌ upama ndaꞌ dadema mpetubuꞌ puliꞌ si Kristu, ndaꞌi pantagen su gukiten nami, mukaꞌ ndaꞌi pantagen su kesalig niu. 15 Mukaꞌ saꞌ upama metuud ndaꞌiduni minatay na petubuꞌen puliꞌ nu Megbebayaꞌ, mukaꞌ ndaꞌen dadema sia petubuꞌay puliꞌ si Kristu, naa mipantek dayun puꞌ mikegbalus ita sia mekatag di Megbebayaꞌ, sabaꞌ mitaluꞌ ta puꞌ pitubuꞌen puliꞌ si Kristu. 16 Puꞌ saꞌ upama ndiꞌ mpetubuꞌ puliꞌ su minatay, ndaꞌ dadema sia metubuꞌ puliꞌ si Kristu. 17 Dayun saꞌ ndaꞌ sia metubuꞌ puliꞌ si Kristu, ndaꞌi pantagen su kesalig niu diniin, mukaꞌ ndiꞌ amu sia mpedasun di nga salaꞌ niu. 18 Mukaꞌ padun saꞌ upama maꞌantu, su nga suminalabuuk na dini Kristu laak miguna dinita matay, iin pai ginukuman dinilan, matay di ndaꞌi tamanen. 19 Su pedetengen ta dini Kristu, saꞌ upama duun dai pantagen su saanan ta megleketubuꞌ dinig dibabaw lumbang, itai mekelelaatlelaat di nga tibaꞌan getaw.
20 Laak dagid, iini metuud, si Kristu kini, pitubuꞌ puliꞌ tuꞌu nu Megbebayaꞌ, kaas gempantek puꞌ sug launan minatay mikpetuud dini Kristu, petubuꞌen dadema puliꞌ nu Megbebayaꞌ. Puꞌ si Kristui piunanen. 21 Puꞌ kinanaꞌ mileep na di tibaꞌan getaw ki gasalen matay, sabaꞌ nu kemilas nu sala tawan begudiin, naa duun dademai sikawan nu nga getaw petubuꞌen puliꞌ nu Megbebayaꞌ, sabaꞌ dadema nu kekpetuud nu sala tawan pelum nemun, saꞌitada si Kristu. 22 Naa, su gasal nug launan getaw, matay, sabaꞌ nu keksalabuuk ta di kemilas nug bekna ginepuꞌay ta si Adan. Maꞌantu dadema, sug launaneni petubuꞌen puliꞌ, sabaꞌ nu keksalabuuk ta pelum dini Kristu. 23 Laak su tibaꞌan minatay, duunig basanen mbantang petubuꞌen puliꞌ, maꞌniniꞌ. Miuna si Kristu di ngag launanen, dayun saꞌ mateng puliꞌ si Kristu, petubuꞌen puliꞌ nu Megbebayaꞌ sug launan tudalis piglegetawanen. 24 Naa mengikteb dayun su nga gendaw, puꞌ daagen ni Kristu su ngag launan kuntranen, saꞌitada su nga meglekaunutan mukaꞌ su nga megbayaꞌ sampay su nga tibuukan ginuungan di gekleb langit buꞌ lupaꞌ. Mendadi, begay na ni Kristu su keglekaunutanen tu Megbebayaꞌ, su Gamaꞌen. 25 Puꞌ subay meglekaunutan si Kristu sampay pedaagen nu Megbebayaꞌ ditug launan kuntranen, mukaꞌ maindeganen ilan, saꞌitada si Kristu, iin na su meguit dinilan. 26 Dayun su tampusan binayaꞌ, daagenen su kepatay nu nga kilawan. 27 Puꞌ ndaꞌ ba mesulat di Misulat Taluꞌ nu Megbebayaꞌ, “Kig launan binaal mu, pegbayaꞌ mu diniin.” Gempantek gupia puꞌ saꞌ miktaluꞌ, “launan,” ndiꞌ mpeduma su Megbebayaꞌ, puꞌ iini mikpelabaw dun tug launanen. 28 Laak dagid, saꞌ pebayaꞌ na sug launanen ditug Bataꞌ nu Megbebayaꞌ, iin, pepegbayaꞌen sug lawasen ditu Megbebayaꞌ, su megbegay diniin pegbayaꞌen tug launanen, adun meguit gupia tug launan su Megbebayaꞌ.
29 Naa, su nga getaw mekpebunag tubig gumantiꞌ di kekpebunag sia nu nga minatay na, taꞌ mai mekepebunag ilan dun tubig, saꞌ kanaꞌ daw metuud puꞌ metubuꞌ puliꞌi nga minatay? 30 Yami dema, taꞌ bai mesimpitan ami dun lelayun, saꞌ ndiꞌ daw metubuꞌ puliꞌi nga minatay? Puꞌ mbianan nami lelayun su nga kelegenay sabaꞌ nu kegukit nami Gempia Petenday. 31 Mingumpated, gendawgendaw pektulakiti gumulu. Laak bisan maꞌantu, liliagu dun sabaꞌ nu kesalig niu sekat tug begu ketubuꞌ ta puun tu keksalabuuk ta ditu Kaunutan ta si Kristu Isus. 32 Maaꞌ nu nga malig metetubuꞌ su nga getaw kuminuntra dinaan dini Efeso, puꞌ mauyaꞌan nilan, petainu. Naa, saꞌ ndiꞌ daw metubuꞌ puliꞌi nga getaw, taꞌ mai piktigelu dun su kegleget dinaan nu nga kuminuntra dinaan saanan ku mekpetuꞌun dini? Saꞌitada, ndaꞌ dayuni gatagen saꞌ puun tu kekinilawan ku laaki baalen ku dini. Puꞌ saꞌ ndiꞌ daw metubuꞌ puliꞌi nga minatay, mpia dunutan ta su peneluꞌen, “Tumuꞌ maan ita mukaꞌ meginum ita, puꞌ lemaꞌ, matay daita.” 33 Ndiꞌ niu peglimbungayi ginaa niu. Saꞌ megduma amu di nga mekesalaꞌ, pegdaangan amu. 34 Subay meksikesuun amu, ndiꞌ damu dega pekpesalaꞌ, puꞌ duun diniui ndaꞌ pekesabut tu Megbebayaꞌ. Kaas maꞌniin ku amu mipengumpiid dini ketaluꞌu dun, adun megbiksuꞌ amu.
Sug Lawas nu Pitubuꞌ puliꞌ
35 Naa, pinenggiꞌ duuni sumaak dinaan maꞌniniꞌ, “Kendutaꞌ mai kepetubuꞌ dun puliꞌ su nga minatay na? Taꞌ gesalay dunig lawas nilan kiin?” 36 Su sumaak sia maꞌnia, benguꞌbenguꞌen. Puꞌ pinenggiꞌ pemulaan taig beniꞌ, subay mauna melupuꞌ, dekag pa pentubuꞌ, ndiꞌ ba? 37 Beniꞌ dai pemulaan ta, saꞌ sebalui trigo, saꞌ sug lain, kanaꞌ pai tibuuk pimula tumulin. 38 Begayan nu Megbebayaꞌ sug beniꞌ kiin lawasen lepeng tu mauyaꞌanen, puꞌ betad, kada seginis beniꞌ, begayan nu Megbebayaꞌ lawasen mbantang tu gininisanen.
39 Ki nga ginis lawas, kanaꞌ maig lumbus mesama. Salaig lawas nu getaw, sala paig lawas nu metetubuꞌ, sala dademaig lawas nu manukmanuk, sala pa pagidig danu sedaꞌ.
40 Duun pa pagidi ngag bitang ditug langit, mukaꞌ dinig lumbang. Salai kelengas nu ngag bitang ditug langit, salai kelengas nu ngag bitang dinig lumbang. 41 Su mata gendaw, duuni kelengas nu tiagen, sug bulan, sala dademai kelengasen, sampay su ngag bitun, salaig danilan. Migbidaꞌ pa pagidi kelengas nu ngag bitun.
42 Maꞌnia dadema su ketubuꞌ puliꞌ nu nga minatay na. Puꞌ kig lawas nu getaw, saꞌ lebengen, meglaat. Saꞌ petubuꞌen puliꞌ, ndiꞌ na pelum matay. 43 Saꞌ lebengen, meselain nai palasen mukaꞌ ndaꞌ nai sekegen. Saꞌ pelum petubuꞌen puliꞌ, melengas na gupia mukaꞌ ginuungan. 44 Saꞌ lebengen, kinilawan tantui gasalen megbenwa dinig lumbang. Dayun saꞌ petubuꞌen na puliꞌ, diniwata na pelum su gasalen megbenwa ditu na langit. Puꞌ kinanaꞌ duun tuꞌuig lawas kinilawan, duun dademaig lawas diniwata. 45 Puꞌ ndaꞌ ba mesulat di Misulat Taluꞌ nu Megbebayaꞌ, “Sug bekna getaw, si Adan, binaal nu Megbebayaꞌ kilawan mitubuꞌ.” Laak si Kristu kini, maaꞌ nu katapusan Adan, laak iinig Diwata megbegay ketubuꞌan, ketubuꞌ ndaꞌ nai tamanen. 46 Naa sug lawas nu kilawani mauna mbaal, kanaꞌ nu gasalen diniwata begay nu Megbebayaꞌ. 47 Sug bekna getaw si Adan, binaal lupaꞌ, mukaꞌ pigenatanen sug lumbang. Su keduaꞌ Adanen, si Kristu, pigenatanen su gekbus langit. 48 Su gasal nu getaw binaal lupaꞌ, iini gasal nu nga getaw pegbenwanan nilanig lumbang. Maꞌantu dadema su gasal nu Getaw pigenatanen sug langit, iin nai gasal ta, su nga suminakup diniin, puꞌ megbenwa daita dema tug langit. 49 Nemun, palas tai palas nu getaw kiin binaal lupaꞌ. Ditug binayaꞌ gebii buꞌ gendaw, palas ta palas na pelum nu Getaw genat tug langit.
50 Naa Mingumpated, iini maꞌananen, ki ngag lawas ta kini, guned mukaꞌ duguꞌ, ndiꞌ mpeduma di keglekaunutan nu Megbebayaꞌ. Puꞌ adin su gasalen melapuk, ndiꞌ mpeduunan ketubuꞌ ndaꞌi tamanen.
51 Naa pektalentenay niu ini, buasan ku diniu sug daansamaꞌ pigbuni nu Megbebayaꞌ puꞌ ndiꞌ ita megelaꞌ matay. Segaga ditug binayaꞌ gebii buꞌ gendaw, megelaꞌ ita tekaw mpalin di selingka, 52 maaꞌ nu kemelaꞌ nu mata, puꞌ tumingeg na su katapusan bugyung, mukaꞌ petubuꞌen puliꞌ nu Megbebayaꞌ su nga mimatay na. Megelaꞌ dayun mpalin su ngag lawas ta, kaas ndaꞌ na dayuni gumulenig launan suminakup. 53 Puꞌ su gasal ta matay, subay mbelesan di gasal ta ndaꞌi gumul ta. Adin su matay, mbaluy na ndiꞌ matay. 54 Kaas saꞌ mpenggulaula na, iin pa dayun penuud su sinulat ditu Misulat Taluꞌ nu Megbebayaꞌ, puꞌ ndaꞌ ba mesulat dia, “Mibeleng na su gumul nu nga getaw, duminaag na tantu su Megbebayaꞌ.”
55 “Ndiꞌ ta na mbianan su gumul, puꞌ ndiꞌ naita matay.
Ndiꞌ naita mendek matay, puꞌ ndaꞌ nai ginukuman dinita.”
56 Naa iini ukuman ita dun lagaꞌ na ginaa ta, puꞌ mikesalaꞌ ita. Iin dademai mikesalaꞌ ita dun, puꞌ mimilas ita tu pinalinta nu Megbebayaꞌ dinita. 57 Dagid pia maꞌantu, mekpaladpalad ita tu Megbebayaꞌ, puꞌ guunen ita niin di kepatay puun tu kepatay nu Kaunutan ta si Isukristu.
58 Kaas uu Mingumpated petailen ku gupia, pepagen niu su kesalig niu ditu Megbebayaꞌ, adun ndiꞌ gusay mpalin. Situgesay niu lelayun penggulaulaay su pibaal diniu nu Kaunutan ta. Puꞌ misuunan niu puꞌ su pibaal diniu nu Kaunutan ta, ndaꞌidun tanani mbulugan niu baalay.