Sug Bekna Sulat ni
JUAN
Ki sulat kini, iini piwitan dun, melaun pikumpungan nu nga sakup ni Isukristu begudiin. Su suminulat dun, kagina ndaꞌen sulatayi ngalanen, ndaꞌ ta suunay tantu saꞌ taꞌ taway dun. Laak, genat begudiin sampay nandaw, pingantap nu melaun minilung dun puꞌ suminulat dun si Juan su peneligan ni Isukristu. Saꞌ su sala, sambat ni Juan mukaꞌ sangayen.
Pia na. Ki sulat kini, gembageli pantagen, puꞌ pimaag ditu sayep nu ngag duma sakup ni Kristu begudiin. Duun dawi mikpetuꞌun puꞌ si Isus, kanaꞌ daw tantu kilawan, laak mikpalas kilawan da daw. Duun dademai mikpetuꞌun puꞌ si Isus, kanaꞌ Bataꞌ nu Megbebayaꞌ, kilawan da daw. Mikpepantek dini si Juan puꞌ si Isus, iin su tantu Megbebayaꞌ mukaꞌ kinilawan tantu.
Mendadi, tinituluꞌ dadema ni Juan puꞌ ita nu nga sakup ni Kristu, subay mekpinetailay ita.
1
Su Gilal Taluꞌ mukaꞌ Ketubuꞌ
Mendadi suminulat ami mekatag dini Isukristu. Kini si Isukristu, iini gelalen Taluꞌ nu Megbebayaꞌ. Duun pa sala gelal diniin, su Ketubuꞌ, puꞌ su ndaꞌ pa mbaali gekleb langit buꞌ lupaꞌ, daan na tetubuꞌ iin. Midengeg nami su taluꞌen, mukaꞌ minitaꞌ nami gupia iin. Mipuleg pa nami padun, puꞌ suminala dinami megbenwa. Sug bekna, ditu pa Gamaꞌ ta si Isus, su gilal Ketubuꞌ ndaꞌi tamanen. Nandaw, pinitaꞌ gupia dinami, kaas pegukit nami dema diniu. Pegukit nami diniu su minitaꞌ nami mukaꞌ su midengeg nami, adun mpeduma amu di keksalabuuk nami tu Gamaꞌ ta mukaꞌ tug Bataꞌen, si Isukristu. Sinulat nami ini, adun megelaꞌ sug leliag nami.
Tiag su Megbebayaꞌ
Iini pitenday dinami nug Bataꞌ kini nu Megbebayaꞌ, mukaꞌ petenday nami dadema diniu, su Megbebayaꞌ, iin su tiag, ndaꞌiduni medelem diniin.* 1:5 Dini sulat kini, ki tiag, maꞌananen kekesuun, mukaꞌ ki medelem, maꞌananen melaat. Kaas ita, saꞌ teluꞌen ta puꞌ suminalabuuk ita tu Megbebayaꞌ, asa pegbenwa ita di medelem puꞌ melaati gulaula ta, migbalus ita. Balusi teluꞌen ta mukaꞌ gulaula ta. Dagid saꞌ megbenwa ita tu medelag, maaꞌ dadema nug betad nu Megbebayaꞌ, meksalabuuk ita di ginaa. Mukaꞌ ugasan ita niin dig launan salaꞌ ta, puꞌ iini gugas dun, sug duguꞌ ni Isus, sug Bataꞌ nu Megbebayaꞌ minatay guminantiꞌ di nga salaꞌ ta.
Naa saꞌ teluꞌen ta puꞌ ndaꞌiduni salaꞌ ta, piglimbungan tai ginaa ta, ndaꞌ ta medawat su metuud. Dagid saꞌ pegukit ta tu Megbebayaꞌ su nga salaꞌ ta, penuudeneni pasaden puꞌ mekpedasun dinita, mukaꞌ ugasan ita niin dig launan salaꞌ ta, puꞌ su Megbebayaꞌ, kanaꞌ meksulamig. 10 Laak dagid saꞌ teluꞌen ta puꞌ ndaꞌ ita mekesalaꞌ, pibalus ta su Megbebayaꞌ, ndaꞌ ta medawati taluꞌen.

*1:5 1:5 Dini sulat kini, ki tiag, maꞌananen kekesuun, mukaꞌ ki medelem, maꞌananen melaat.