Su Keduaꞌ Sulat ni
PEDRO
Naa ki sulat kini, piwitan dun su kelaun suminakup dini Kristu Isus mipelak di melaun benwa. Su nga suminakup dini Kristu Isus, tinituluꞌ dini sulat kini puꞌ subay pegliaun nilan su nga mekpetuꞌun dig balus. Pegliaun nilan dadema su nga ndiꞌ mekpetuud di kelusad puliꞌ ni Kristu dinig lumbang, puꞌ si Kristu, mpuliꞌ dini tuꞌu, pia baluꞌ dun nu getaw puꞌ milanganlangan. Pituꞌun dini dadema su nga mpenggulaula saꞌ sungu melengkebig benwa.
1
Diniu nga samasakupu dini Kristu,
Naan si Simon Pedro, sesuguꞌen ni Isukristu mukaꞌ peneliganen. Yamu nu nga piwitan ku sulat, melagaꞌi kekpetuud niu maaꞌ danami, kig bigay dinita puun tu kekesuun ni Isukristu, su Megbebayaꞌ Meglegawen dinita.
Penenebiin ku megisegi tulungen mukaꞌ pianan ginaa mbianan niu puun tu kesambat niu tu Megbebayaꞌ mukaꞌ dini Isus, su Kaunutan ta.
Inggat ita nu Megbebayaꞌ Peksibaꞌan tai Pegbetaden ta
Naa kig launan begay dinita nu Megbebayaꞌ adun mpeduma ita tug begu ketubuꞌ mukaꞌ megaga ta pegbetaday su mauyaꞌanen, lumbus bigayen da dinita miksekat di ginuungen. Bigayen dinita pibian di sinuunan ta mekatag diniin, su migenggat dinita adun mpeduma daita dema tug dengeganen mukaꞌ tu kekesuunen. Maꞌantu bigayen dinita su nga melengas gupia tulungen pinasaden dinita, adun mekegliaw ita di melaat gayak nu kilawan pangay di kepatay, mukaꞌ adun mpeduma ita di gasal nu Megbebayaꞌ pebian di tulungen kia. Kaas, gempia niu ektakeni tegel niu, adun mpeduma di kekpetuud niu dini Isus su kekesuun. Pektegel amu namal, adun mpeduma dadema di kekesuun niu su tinawan di gempia pegbetaden. Mukaꞌ padun tegel pamu dema, adun mpeduma di tinawan niu su kegbenaꞌbenaꞌ di gayak niu, mukaꞌ mpeduma di kegbenaꞌbenaꞌ niu su kektigel niu di kelegenay, sampay mpeduma di kektigel niu su kegbasa tu Megbebayaꞌ. Tigaꞌwan, pektegel amu, adun mpeduma di kegbasa niu tu Megbebayaꞌ su kepetail di nga samasakup niu dini Isus, mukaꞌ mpeduma di kepetail niu di nga samasakup su kepetail di nga tibaꞌan getaw. Mendadi saꞌ kiaig betad niu, mukaꞌ menamal pamu, naa gembageli pantagen su kesambat niu di Kaunutan ta si Isukristu. Laak dagid, saꞌ duuni getaw kulang di ngag betad kia, iini maꞌniin buta, puꞌ ndiꞌen maitaꞌi gunaanen, puꞌ ndiꞌen mesuunan saꞌ taꞌ alanduni gempia pebegelen dig delendemanen, mukaꞌ milingawanen puꞌ pidasun nain di salaꞌen.
10 Kaas, yamu nga kepetedan ku, ki tinituluꞌu kini, penemalay niu pektalentenay, adun mekpalas tuꞌu sug delendeman nu Megbebayaꞌ su kenggaten buꞌ ketenduꞌen diniu. Puꞌ saꞌ pektalentenan niu, ndiꞌ niu mbeleng su kekpetuud niu. 11 Maꞌantu begay tuꞌu nu Megbebayaꞌ diniu mekesakup amu tu Keglekaunutan nu Kaunutan ta su Meglegawen dinita si Isukristu, ditu Keglekaunutanen ndaꞌi tamanen.
12 Iini pigdelendemu dun tegyungen ku amu lelayun, mektalenten amu di tinituluꞌu kini, pia misuunan niu daan mukaꞌ mingganget na tantu dig delendeman niu su metuud dinawat niu. 13 Laung ku gempia tegyungen ku amu sinegay tetubuꞌ pau. 14 Puꞌ daan na pisuun dinaan nu Kaunutan ta si Isukristu, puꞌ ndiꞌ na maiben, meteliudan ku nai kegleketubuꞌu dinig dibabaw benwa. 15 Kaas, adin su gempia penggulaulaan ku adun medelendem niu lelayuni tinituluꞌu kini saꞌ ndaꞌ nau, gikteb di megagau, penemalan ku gulaulaay.
Mikaitaꞌ si nga Pedro di Ketiag ni Kristu
16 Naa, su kepesuun nami diniu puꞌ metaasi ginuung nu Kaunutan ta si Isukristu mukaꞌ duuni gendaw lumusad iin puliꞌ, naa, ndaꞌ nami peksekatay di kutian laak guksugan. Segaga inukit nami diniu su ketaas ni Kristu miduaꞌ mata nami. 17 Puꞌ ditu ami gupia su kepepegbasa buꞌ kepenal dini Kristu nu Gamaꞌen Megbebayaꞌ, puꞌ duuni taluꞌ genat tu Tampusan Metaas Diwata ditu gekbus langit, laungen, “Kini su petailen ku Bataꞌu leliagenu dun gupia.” 18 Yami daanig duma ni Kristu ditug bentud kiin pimilang na “danug Megbebayaꞌ,” kaas miketakesiꞌ ami buꞌ mikedengeg ami tu taluꞌ kiin genat tug langit.
19 Kaas su tinaluꞌ nu Megbebayaꞌ ditu nga pimuunanen begudiin mekatag dini Kristu, migisegi kesalig ta dun sabaꞌ nu minitaꞌ buꞌ midengeg nami ditug bentud. Yamu dema, gempia niu pektalentenan gupiai tinaluꞌ kiin misulat na, puꞌ iini maaꞌ nu suluꞌ tuiag dia medelem, sampay subangi pemulaw di putiꞌ delagay, saꞌitada sampay lumusad puliꞌ su Kaunutan ta, mukaꞌ pedelaganen dayunig delendeman niu. 20 Mukaꞌ padun, pebagel niu dig delendeman niu ini, puꞌ su taluꞌ sinulat nu nga pimuunan nu Megbebayaꞌ, kanaꞌ ilani pigenatanen. 21 Puꞌ begudiin su nga pimuunanen, miktaluꞌ ilan pedaan di mpenggulaula ditug binayaꞌ gebii buꞌ gendaw. Naa, su pitenday nilan, kanaꞌ puun dig delendeman kilawan, segaga sug Balakat nu Megbebayaꞌ, mikpetaluꞌ dun dinilan su taluꞌ nu Megbebayaꞌ.