Su Sulat ni Pablo tu nga Getaw
COLOSAS
Mendadi kig lunsud Colosas kini, mibetang diag buid nu syudad Efeso, su gempantag syudad nu getaw Roma tu prubinsya Asia begudiin. (Sug Asia begudiin, nandaw iin su nasud Turkey.) Naa, su gendawan pa ni Pablo duuni pikumpungan nu nga sakup ni Kristu diag lunsud Colosas, laak kanaꞌ ni Pabloi miditu megukit di Gempia Petenday tu nga getaw. Bisan kanaꞌen mikpetindeg di pikumpungan dia, delendeman ni Pablo, daniin ketendanan megabang dinilan.
Naa si Epafras, iin su kaunutan nu pikumpungan dini Kristu dia Colosas. Duuni gendaw minateng si Epafras ditu syudad Roma tandaꞌ pinikutan si Pablo. Inukiten dini Pablo su mipenggulaula nu nga mikpetuud dini Kristu dia pikumpungan ditu Colosas. Iini inukiten puꞌ duuni mikpetuꞌun dig balus dia Colosas. Piktuꞌun nilan tu nga sakup dia puꞌ melaun dawig diwata megdapitdapit dawi ketaas nilan, metaas pa di kilawan laak gembabaꞌ pa di Megbebayaꞌ. Subay ilani pektemuyen daw. Salabuuk di ngag diwata kia si Kristu daw. Kagina maꞌantu daw, kanaꞌ ni Kristu dawi Megbebayaꞌ. Di sinulaten kini, paingalan dun ni Pablo su ngag diwata kia, “su ngag diwata megbayaꞌ di ngag duma mukaꞌ meglekaunutan dun.”
Su keduaꞌ sayep nu nga mikpetuꞌun dig balus kia, subay dunutan nu nga sakup daw su palinta nu nga mekpetuꞌun kiin, adun puluꞌ megawen. Paingalan dun ni Pablo su sagya palinta “betad nu kilawan.”
Di sinulaten kini piktuꞌun sungkin ni Pablo puꞌ si Kristu, iin su tantu palas nu Megbebayaꞌ maitaꞌ nu getaw. Iin dademai penganay Bataꞌ nu Megbebayaꞌ, metaas pa dig launan binaalen. Piktuꞌunen dadema puꞌ su gasal nu Megbebayaꞌ mukaꞌ sug dani Kristu, iin da tanan. Keduaꞌen, ndaꞌi pantagen su kedunut sia dig betad kilawan. Subay si Kristu laaki pegbesaan ta, sumalig ita diniin adun megawen ita, sampay peksibaꞌan ta su pegbetaden ta tu samataw ta.
1
Naan si Pablo, puun tu mauyaꞌan nu Megbebayaꞌ peneliganu ni Kristu Isus, mukaꞌ si Timoteo su mimated dinita. Puitan nami amu sulat, yamu nga getaw diag lunsud Colosas pinaas na nu Megbebayaꞌ mbaal daniin piglegetawan. Meseligan damu dema kepetedan nami puun tu keksalabuuk ta dini Kristu.
Penenebiin nami, begayan amu nu Gamaꞌ ta Megbebayaꞌ tulungen mukaꞌ pianan ginaa.
Ki Kekpetuud mukaꞌ ki Kepetail nu nga Getaw Colosas
Naa yamu, saꞌ penenebian nami amu, mekpaladpalad ami lelayun tu Megbebayaꞌ, su Gamaꞌ nu Kaunutan ta si Isukristu. Iini mekpaladpalad ami dun, midengeg nami puꞌ mikpetuud amu dini Kristu Isus mukaꞌ mekpetail amu dig launan samasakup ta tu Megbebayaꞌ. Ki kekpetuud mukaꞌ kepetail niu, miksekat di pedetengen niu. Iin su pedetengen niu, duuni begay diniu mitaguꞌ pa ditu gekbus langit. Daansamaꞌ midengeg niu ia saꞌ inukit diniu su metuud, saꞌitada su Gempia Petenday. Ki Gempia Petenday kini, mipelaktag diniu sampay di tibuukan benwa. Su nga mekpetuud dun, sigi ilan megdugang mukaꞌ penggulaulaan nilan su gempia maaꞌ nug daniu, puꞌ pinggulaulaan niui melengas sikna midengeg niu su tulung nu Megbebayaꞌ mukaꞌ misabut niu puꞌ tantu tulung. Pisuunan amu dun ni Epafras, su petailen sama sesuguꞌen ta, meseligan pegwekilan ni Kristu pibian di gabangen dinami. Inukiten dinami su kepetail niu di nga samasakup niu, puun tug Balakat nu Megbebayaꞌ.
Naa kagina maꞌantu, sikna midengeg nami puꞌ mekpetuud amu mukaꞌ mekpetail amu di nga samasakup niu, penenebian nami amu lelayun. Penenebiin nami tu Megbebayaꞌ pesuunen gupia diniu su mauyaꞌanen baalen niu, saꞌitada, begayen diniu sug launan gininisan tinawan mukaꞌ telisebutay puun tug Balakat nu Megbebayaꞌ. 10 Maꞌantu pegbetaden niu dayun su mauyaꞌan nu Kaunutan ta, sug leliagen dun iin lelayun maꞌniniꞌ, penggulaulaan niu su kelaun gempia, mukaꞌ megisegi sinuunan niu mekatag di Megbebayaꞌ. 11 Penenebiin nami dadema, pepegenen gupia nu Megbebayaꞌ su ginaa niu puun tu tampusan metaas ginuungen, adun metigel niu gusay su kelegenay niu, dunut leliagen amu dun, 12 mukaꞌ adun mekpaladpalad amu tu Gamaꞌ ta ditug langit, puꞌ bigayan amu niin mpeduma amu petengeday di tinaguꞌ nu Megbebayaꞌ di nga piglegetawanen, su mitaguꞌ ditu gekbus langit. 13 Ginawen ita niin di medelem, saꞌitada su keglekaunutan ni Satanas, mukaꞌ pisakup ita niin di keglekaunutan nug Bataꞌen petailenen gupia. 14 Puꞌ puun tu pinggulaula nug Bataꞌen, likat ita niin, pidasun ita niin di salaꞌ ta.
Su Gasal ni Kristu mukaꞌ su Pibaal nu Megbebayaꞌ diniin
15 Naa, kanaꞌ maitaꞌ su Megbebayaꞌ. Si Kristu kini, iin su tantu palas nu Megbebayaꞌ maitaꞌ nu getaw. Iin dademai penganay Bataꞌ nu Megbebayaꞌ, metaas pa dig launan binaalen. 16 Puꞌ pibaal diniin nu Megbebayaꞌ su tibaꞌan bitang di gekleb langit buꞌ lupaꞌ, su maitaꞌ mukaꞌ su ndiꞌ maitaꞌ, sug launan megbayaꞌ di ngag diwata pia taꞌ gelalay dun, saꞌ meguit tug duma, saꞌ meglekaunutan, saꞌ meglegadiꞌ. Binaal nu Megbebayaꞌ su gekleb langit buꞌ lupaꞌ pebian diniin. Iini mibaal dun, adun pegbesaan si Kristu nu tibaꞌan bitang. 17 Su ndaꞌ pa mbaalig launanen, daan nain. Sikna mibaal nai tibaꞌanen, iini megbayaꞌ dun. 18 Iin su Kaunutan nu pikumpungan nu sakupen maꞌniin nu gulu meguit tug lawasen, mukaꞌ iin su puun nug begu ketubuꞌ nilan, sampay sug bekna metubuꞌ puliꞌ, adun iin laaki tampusan pegbesaan dig launanen. 19 Puꞌ pigdelendem nu Megbebayaꞌ, su gasalen mukaꞌ su gasal nug Bataꞌen, iin da tanan. 20 Mauyaꞌan nu Megbebayaꞌ peseksudenen diniin su tibaꞌan getaw di gekleb langit buꞌ lupaꞌ pibian dini Kristu, adun mekesambat diniin sug launan getaw meksekat di kepatay ni Kristu ditu kurus.
21 Naa yamu, begudiin melayuꞌ amu gupia ditu Megbebayaꞌ. Migbanta amu gupia diniin miksekat di melaat gulaula niu mukaꞌ melaat delendeman niu. 22 Dagid nandaw, pisambat amu nu Megbebayaꞌ diniin pibian di tantu kepatay nug Bataꞌen, adun paindegen amu di gedapanen di ndaꞌi melamug dun melaat. Mukaꞌ ndiꞌ damu dema medangat, puꞌ mekesuun namu tantu. 23 Basta laak sumalig amu gusay diniin, saꞌitada gempagen da gusayi kekpetuud niu mukaꞌ ndiꞌ niu begay pelinen su pedetengen niu dig launan pinasad nu Megbebayaꞌ, su midengeg niu saꞌ pisuunan amu di Gempia Petenday pilaktag na tug liwenagan benwa. Mukaꞌ naan, si Pablo, iini tinduꞌu dun ni Kristu sesuguꞌenen, adun ukiten ku su Gempia Petenday.
Sug Baalen ni Pablo
24 Naa nandaw, naan, liliagu di gabang nu kelegenayu diniu, puꞌ megelaꞌu mbianay su kelegenay tinduꞌ ni Kristu mbianan ku saanan ku megabang dig lawasen, saꞌitada su pikumpungan nu nga sakup ni Kristu. 25 Iini tinduꞌu dun nu Megbebayaꞌ sesuguꞌenu nu pikumpungan nu sakup, pigwekilanu niin megabang diniu pebian di kepesuun ku gupia di taluꞌ nu Megbebayaꞌ. 26 Daansamaꞌ pigbuni nu Megbebayaꞌ ki taluꞌ kiin, iglud begudiin di nga getaw mingasal menumpat di tibuukan benwa. Nandaw biwasan na nu Megbebayaꞌ di nga piglegetawanen. 27 Iini pigdelendem dun nu Megbebayaꞌ buasanen di nga getawen sug daansamaꞌ igluden, adun pepiananen sug launan bansa getaw. Kinii metuud biwasanen, yamu nga kanaꞌ getaw Judea, pegbenwanan amu ni Kristu, guluganen mpeduma amu di kekpededengeg tu Megbebayaꞌ ditug langit di ndaꞌi tamanen. Ndaꞌi tituluꞌan melengas pa dini! 28 Kaas megukit ami mekatag dini Kristu di tibuukan benwa. Pektituluꞌen nami su nga getaw mukaꞌ pektikuken nami, gikteb nu tinawan nami, puꞌ adun, saꞌ mekaindeg ilan di gedapan nu Megbebayaꞌ, menggangeti kekesuun nu nga getaw suminalabuuk na dini Kristu. 29 Kiai piginuunganu dun gupia ni Kristu, kaas meksitugesu megukit, gikteb di megagau.