2
Su Kepatay mukaꞌ su Ketubuꞌ
Naa yamu, daansamaꞌ pimilang nu Megbebayaꞌ minatay naig delendeman niu, puꞌ sabaꞌ mimilas amu diniin, mukaꞌ mikesalaꞌ amu gupia. Timpu kitu, dinunutan niu su melaat betad nu kilawan dinig lumbang kini, piktalentenan niu su kaunutan nu nga megbayaꞌ di gawanawan, su Palin. Iin pa gusayi megbayaꞌ nemun di ngag launan memilas tu Megbebayaꞌ. Kampuꞌ ami, maꞌnia dademaig launan ta, puꞌ sug daan pigbetad ta, iini megbayaꞌ dig delendeman ta mukaꞌ dig lawas ta, su laak gayak ta kinilawan. Ki gasal ta, miksama di gasal nu samataw ta, puꞌ subay melabuꞌ ita tu ginukuman nu Megbebayaꞌ.
Pia maꞌantu, su Megbebayaꞌ, kagina lilaatan ita niin tuꞌu mukaꞌ ndaꞌi tamanen su petailanen dinita, pia pimilangen su kepatay nu ginaa ta sabaꞌ nu kemilas ta diniin, pidumanen ita di ketubuꞌ puliꞌ ni Kristu. Kaas mialap na nug delendeman ta su ketubuꞌ ndaꞌi tamanen. Ginawen amu, mikpuun tu tulung nu Megbebayaꞌ. Mukaꞌ pa pagid, su kepetubuꞌen puliꞌ dini Kristu Isus, piduma ita niin dini Kristu, adun megabang ita di keglekaunutanen ditug langit mukaꞌ dia kediwetaan. Iini pimaꞌantunen dun, puꞌ adun paitaꞌen nandaw sampay ditug binayaꞌ gebii buꞌ gendaw ki mekesalebuꞌ tulungen dinita nu nga miksalabuuk dini Kristu Isus, puꞌ milelaat gupia dinita. Puꞌ iini guminawen diniu su tulung nu Megbebayaꞌ diniu tilimaꞌ niu pibian di kekpetuud niu. Kanaꞌ nu tegel niu, puꞌ bigay laak nu Megbebayaꞌ. Kaas ndiꞌ ta pegangyaꞌ su kegawen dinita, puꞌ kanaꞌ danita tegel. 10 Puꞌ pigbaal ita nu Megbebayaꞌ. Su kesalabuuk ta dini Kristu Isus, biwat ita niin puliꞌ, adun melengasi pegbetaden ta, puꞌ kiaig daansamaꞌ tinduꞌen baalen ta.
Salabuuk naita dini Kristu
11 Naa, yamu nu nga kanaꞌ getaw Judea, pegdelendem niu deliꞌ sug daan kebetang niu. Piningalan diniu nu nga getaw Judea nga kanaꞌ menirkunsisu, puꞌ ilani menirkunsisu, tuꞌus laak dig lawas pingumbilin dinilan ni Moises.* 2:11 Sug betad sirkunsisu, tinituluꞌ nu Megbebayaꞌ tu nga getaw Judea. Su gembataꞌ laki, saꞌ walu endaw genat di kegigetawen, tebiaꞌ tuliꞌen, puꞌ guluganen, tuꞌus puꞌ getaw Judea, saꞌitada getaw mektamuy tu Megbebayaꞌ. 12 Kanugdiin, metuud, melayuꞌ amu dini Kristu. Lain bansa amu, lain getaw amu, puꞌ kanaꞌ amu getaw Judea tinduꞌ nu Megbebayaꞌ piglegetawanen. Ndaꞌ paig labet niu tu nga sabut nilan nu Megbebayaꞌ puun tu pinasaden dinilan, kaas ndaꞌi pedetengen niu gabangen diniu. Mukaꞌ dema ndaꞌ dig delendeman niu su Megbebayaꞌ, saanan niu suminala megbenwa di nga melaat kilawan dig lumbang kini. 13 Laak nandaw, kagina miksalabuuk namu dini Kristu Isus, pia melayuꞌ pamu tu Megbebayaꞌ kanugdiin, pisempel namu ni Kristu Isus, puꞌ minatay iin, ginantiꞌen su kepatay niu.
14 Naa si Kristu kini, iin su mikpegeksud dinita di ginaa, su nga getaw Judea mukaꞌ su nga kanaꞌ getaw Judea, puꞌ sinalabuuk ita niin. Su keksibaluyen getaw mukaꞌ su kepatayen, piawaꞌen su kegegimbeguay ta dig betad ta, maꞌniin gibaꞌen sug dending migbelet dinita. 15 Maꞌantu pingawaꞌ dadema ni Kristu su nga pinalinta di Palinta nu nga getaw Judea, puꞌ mikpain di ngag bansa ta su Palinta. Pimaꞌantunen, adun baalenen salabuuk begu bansa ki nga getaw Judea sampay su nga kanaꞌ getaw Judea suminalabuuk diniin, kaas ndaꞌ na mbelet. 16 Pingawaꞌen su keksesinaay ta pibian di kepatayen di kurus. Maꞌnia, piksalabuuken sug duaꞌ bansa, kaas maꞌniin mibaal salabuuk lawas. Mukaꞌ pisambat ita niin dayun tu Megbebayaꞌ. 17 Sinangkaliꞌ pa tanan, luminusad dini si Kristu, mukaꞌ inukiten su Gempia Petenday mekatag di keksalabuuk kia. Inukitanen sug launan getaw, yamu nu nga kanaꞌ getaw Judea melayuꞌ tu niin, mukaꞌ su nga getaw Judea mesempelsempel diniin. 18 Kaas mekeksalabuuk naita mekpesempel tu Gamaꞌ ta Megbebayaꞌ ditug langit, su nga getaw Judea buꞌ su nga kanaꞌ, puꞌ ebangan ita nug Balakat nu Megbebayaꞌ.
19 Mendadi yamu nu nga kanaꞌ getaw Judea, kanaꞌ namu lain bansa mukaꞌ nug lain getaw, puꞌ samasakup namu nu nga piglegetawan nu Megbebayaꞌ, mukaꞌ miampuꞌ namu tu nga gapenen. 20 Maaꞌ amu nug baalan balay pegbaalen nu Megbebayaꞌ. Su nga piktuꞌun nu nga peneligan ni Kristu mukaꞌ nu nga megwali taluꞌ nu Megbebayaꞌ, iin su nga paseken. Mukaꞌ si Kristu, iin sug batu gintudan nu paseken. 21 Iin dademai pemagen mukaꞌ gektuban nu tibuuk balay, kaas kig balay kini, mbaluy dayun sala pengedapan metelimaꞌ nu Megbebayaꞌ mukaꞌ tandaꞌ pegbenwanan nu Kaunutan ta. 22 Yamu nu nga kanaꞌ getaw Judea laak salabuuk na diniin, miampuꞌ namu pelum dig baalan balay pegbaalen na nu Megbebayaꞌ mukaꞌ pegbenwananen pibian tug Balakaten.

*2:11 2:11 Sug betad sirkunsisu, tinituluꞌ nu Megbebayaꞌ tu nga getaw Judea. Su gembataꞌ laki, saꞌ walu endaw genat di kegigetawen, tebiaꞌ tuliꞌen, puꞌ guluganen, tuꞌus puꞌ getaw Judea, saꞌitada getaw mektamuy tu Megbebayaꞌ.