Su Sulat ni Pablo tu nga Getaw
GALACIA
Mendadi, iin na pelumi sala di nga sinulat ni Pablo, su peneligan ni Isukristu. Piwitan dun ni Pablo su nga pikumpungan nu nga sakup ni Kristu ditug benwa Galacia. Ki Galacia kini, iini prubinsya nu gubirnu Roma ditug Asia, paingalan dun nemun Turkey. Kanaꞌ ni Pabloi miktindeg di nga pikumpungan dia, laak melauni kailalanen sug duma nu nga sakup dia. Su melaun sakup ni Isus dia nga pikumpungan dia Galacia kiin, kanaꞌ getaw Judea. Iini piwitanen ilan dun, puꞌ sabaꞌ duuni mikpetuꞌun dia gembagel gupia sayep. Puꞌ piktuꞌun nu nga mikpetuꞌun puꞌ subay dunutan nu getaw sug daan Palinta nu getaw Judea adun puluꞌ megawen. Saꞌ maꞌantu, mibulugan su kegantiꞌ ni Isus di nga getaw. Su pegbayaꞌ ni Pablo peneligan ni Isus, pingawaꞌ dadema nu mikpetuꞌun di maꞌnia. Su kesulaten kini, pigad ni Pablo di nga sakup dia nga pikumpungan dia Galacia puꞌ subay pemaagen nilan su nga mikpetuꞌun dig balus kiin mukaꞌ ndiꞌ nilan belengen su kebeluy nilan di kedunut nilan tu Palinta. Tinituluꞌen ilan dadema puꞌ su kebeluy nilan di Palinta, subay ndiꞌ mpia baal sikawan nilan megdupang mukaꞌ mekesalaꞌ.
1
1-2 Naan si Pablo, peneligan ni Isukristu, mukaꞌ sug lumaun mimated ngag dumau, suminulat ami diniu nga pikumpungan tu Megbebayaꞌ diag benwa Galacia. Naa su kepeneligan ku, ndaꞌ pekpuun di getaw, ndaꞌ dadema pebian di getaw, puꞌ si Isukristui migenggat dinaan mbaal peneliganen, iin mukaꞌ su Gamaꞌen Megbebayaꞌ dadema, su mikpetubuꞌ diniin puliꞌ genat matay.
Yamu Mingumpated, penenebiin ku tu Gamaꞌ ta Megbebayaꞌ mukaꞌ tu Kaunutan ta si Isukristu, begayan amu niin tulung mukaꞌ pianan ginaa.
Naa si Kristu, bigayen matayig lawasen, adun mekpedasun dinita tu nga salaꞌ ta, adun peliuun daita dema niin di melaat betad nu nga kilawan nemun. Su kegbegayen dun, dinunutanen gupia su mauyaꞌan nu Megbebayaꞌ, su pektemuyen ta mukaꞌ su Gamaꞌ ta. Naa su Megbebayaꞌ, gempia penalan mukaꞌ pegbesaan di ndaꞌi gikteben! Amen.
Ndaꞌidunig Lain Gempia Petenday
Mendadi mekatag diniu, misebuꞌanu dun puꞌ ndaꞌ ma na maibeni kesakup niu, dayun meteliudan niu su Megbebayaꞌ, su migenggat diniu sumakup diniin pibian tu tulung ni Kristu. Puꞌ lumingay amu tu sala gukiten laung niu dun gempia petenday. Duun baig lain gempia petenday? Ndaꞌidun. Laak iini sinulatu dun ini, puꞌ sabaꞌ duuni nga getaw mikpalangalang dig delendeman niu tu metuud, mukaꞌ mauyaꞌan nilan pelinen nilan sia su Gempia Petenday mekatag di kegantiꞌ ni Kristu tug limbung ta. Laak taman taluꞌu diniu, bisan naan atawaka ki sesuguꞌen nu Megbebayaꞌ getaw langit, saꞌ pinenggiꞌ pegukitenen sia diniui pitenday laung niu gempia petenday sala dig daansamaꞌ pigukit nami diniu, naa, ukuman iin nu Megbabayaꞌ! Mpiglak ditug linaw gapuy! Gandangu mitaluꞌ mukaꞌ teluꞌen ku na puliꞌ, pia taꞌ taway dun, saꞌ ukitenen diniui gempia petenday sala dig daansamaꞌ dinawat niu, maukuman iin, mpiglak ditug linaw gapuy!
10 Naa, mekpeꞌenal bau di getaw? Ndiꞌ mesuꞌat, puꞌ mpauku mekpeꞌenal di nga getaw, mekpeꞌenalu ditu Megbebayaꞌ laak. Saꞌ mauyaꞌan ku sia mekpeꞌenalu di getaw, naa kanaꞌ nau sesuguꞌen ni Kristu.
Su Kebian nu Kepeneligan ni Pablo
11 Naa Mingumpated, ki Gempia Petenday ginukitu diniu, pesuun ku diniu puꞌ kanaꞌ kinilawan. 12 Ndaꞌi getaw migukit dun dinaan, ndaꞌ dadema pektuꞌun dinaan. Sinangkaliꞌ pa tanan, biwasan dinaan ni Isukristu.
13 Naa, sug daansamaꞌ pigbetadu saanan ku pa dumunut tug betad nu nga getaw Judea mektamuy, midengeg na niu. Piglegetan ku patiꞌ su nga sakup nu nga pikumpungan tu Megbebayaꞌ. Gikteb nu megagau, piglaatan ku sia su nga pikumpungan kia. 14 Pigiseg gupiai kedunutu tug betad nu getaw Judea, labaw pa dig danug dumau nga telepadu gidad. Pinemalan ku pektalentenay sug betad pingumbilin dinami nu nga ginepuꞌay nami, labaw pa dig danug dumau.
15 Pia maꞌantu, su ndaꞌ pau pegigetaw, pinaasu nu Megbebayaꞌ mukaꞌ inggatu niin mbaal pegwekilanen puun tu tulungen dinaan. Saꞌ miuyaꞌan na nu Megbebayaꞌ 16 buasanen dinaan sug Bataꞌen, adun ukiten ku su Gempia Petenday mekatag dig Bataꞌen tu nga kanaꞌ getaw Judea, ndaꞌi getaw midangepu. 17 Ndaꞌ dau dema peditu Jerusalem adun dumangep tu nga miuna dinaan peneligan ni Kristu. Segaga, suminambutu ditug Arabia, dayun mipuliꞌu ditug lunsud Damasco. 18 Su ketelu taunen, minangayu ditu Jerusalem, linaawan ku si Pedro mukaꞌ mingintuluganu dia niin taman sepuluꞌ buꞌ lima gebii. 19 Ndaꞌig lain peneligan ni Kristu minitaꞌu, laak si Santiago su pated nu Kaunutan ta.
20 Naa, metuudi sinulatu, simbayan ku su Megbebayaꞌ ndiꞌu megbalus.
21 Naa genat nitu, midituunu ngag benwa dia Siria mukaꞌ dia Cilicia. 22 Su saanan ku meguliug di ngag benwa kia, ndaꞌ pau mailala nu nga sakup di nga pikumpungan diag benwa Judea. 23 Misuunan nilan laak su ginukit nu ngag duma puꞌ naan, su getaw daansamaꞌ migleget dinilan, iin nai megukit di kekpetuud su gandangen sia peglaatan. 24 Kaas, pinalan nilan su Megbebayaꞌ sekat dinaan.