Su Sulat ni
SANTIAGO
Mendadi, ki sulat kini ni Santiago, iinig delendeman nu nga getaw metaasi sinuunanen, mabuꞌ iini suminulat dun su pated ni Isus. Gempantek puꞌ piwitanen su nga getaw Judea suminakup dini Isukristu, ki mipelak di tibuuk benwa sabaꞌ nu kegleget dinilan diag daan benwa nilan.
Iini mpenilung ta dig libru kini, metibaꞌ tituluꞌan ni Kristu mipungun. Si Santiago, su suminulat dun, iini gembagel gupia di ginaanen, ita nu nga suminakup dini Kristu, subay peduma ta di kesalig ta ki kekesuun betad mukaꞌ gabang di samataw ta. Kaas, pinungunen ki tituluꞌan mekatag di gaꞌus, di kegabit ta, di pegangyaꞌ ta sampay melaun pa.
1
Naa naan si Santiago, sesuguꞌen nu Megbebayaꞌ mukaꞌ nu Kaunutan ta si Isukristu. Suminulatu diniu nga suminakup diniin mipelak di tibuuk benwa. Iini penenebiin ku, gempiai ginaa niu.
Su Kektigel di Kelegenay mukaꞌ su Tinawan
Naa Mingumpated, saꞌ mbianan niu ki nga kelegenay, pia taꞌ kelegenayay dun, subay leliagen amu dun. Puꞌ suunan niu ki nga kelegenay, gindan di kesalig niu. Mukaꞌ suunan da niu dema saꞌ mbianan na niu mukaꞌ megiseg pai kesalig niu, meglegintau namu gupia mektigel di kelegenay. Subay penemalan niu tigelay su kelegenay niu. Mukaꞌ saꞌ ndiꞌ amu lumukas dun, ndiꞌ dayun megengkan ki kekpetuud niu. Mukaꞌ mengganget gupiai kekesuun niu. Ndaꞌi kulang di kekpetuud niu tu Megbebayaꞌ. Laak saꞌ duun diniui getaw kulang di tinawanen, kaas ndiꞌ metau memiliꞌ tu gempia penggulaulaan, subay penenebiinen tu Megbebayaꞌ su kulangen, puꞌ iin, metawal dig launan getaw mukaꞌ ndiꞌen pelengilengiin su menengi dun. Megbegay dun dayun su Megbebayaꞌ. Laak dagid su getaw kulangi tinawanen, saananen menenabi, subay dunutan nu kesaligen, ndiꞌ megduaꞌduaꞌig delendemanen dun, pia maikaꞌ. Adin su megduaꞌduaꞌig delendemanen, pesamau ditu nabek dig dagat puꞌ pekseseguliꞌ dulukay nu genus. Adin diniui mengmaꞌantu, kanaꞌ begayan nu Kaunutan, puꞌ su getaw maꞌantu, megduaꞌduaꞌig delendemanen, ndaꞌ dademaig lumbuk delendemanen tug launan baalenen.
Su nga Pubri mukaꞌ su ngag Datuꞌ
Naa su nga pubri suminakup na tu Kaunutan ta si Isukristu, diadia subay leliagen dun su kekpetaas dun nu Megbebayaꞌ, puꞌ bataꞌ na nu Megbebayaꞌ. 10 Su ngag datuꞌ suminakup dadema, diadia subay leliagen saꞌ pebebaꞌen nu Megbebayaꞌ, puꞌ su kedatuꞌen, ndaꞌig labeten tu kebataꞌ dun nu Megbebayaꞌ. Petanggiꞌ ta sug datuꞌ dig bulak nu sigbet. 11 Ndiꞌ ba metuud, saꞌ subangi gendaw, tuiagi pedes dayun, pedesan gupia su sigbet kaas melawes? Melupuꞌ dayun sug bulaken mukaꞌ mbeleng naig lengasanen. Maꞌniin dademaig datuꞌ getaw. Sinegayen menamal meksukat, metekaw dain mbeleng.
Su Kengindan mukaꞌ su Kegdaang
12 Naa, adin su getaw mbiananen su kelegenay laak sumalig pa tu Megbebayaꞌ, gembagel paig leliagen. Maꞌantu, saꞌ mbiananen su kengindan di kekpetuuden mukaꞌ ndiꞌ mpalin, begayan dayun ketubuꞌ ndaꞌi tamanen, su ketubuꞌ pinasad nu Megbebayaꞌ begay tug launan getaw mekpetail diniin. 13 Laak saꞌ mpegdaangan su getaw pengindanan, ndiꞌ mpia teluꞌen puꞌ su Megbebayaꞌi pigenatan nu kengindan, puꞌ kanaꞌ mpegdaangan su Megbebayaꞌ mukaꞌ kanaꞌ dadema iin megdaang tu getaw adun medupang. 14 Puꞌ saꞌ mpegdaangan su getaw, iini megdaang dun su melaat gayaken. Egaken nu gayaken di kedupang, maꞌniin mitaban tu gayaken. 15 Saꞌ mbaluy dayun sug delendemanen, mekesalaꞌ. Mukaꞌ saꞌ menamal mekesesalaꞌ, deksuꞌanen, matay di ndaꞌi gikteben.
16 Kaas, uu Mingumpated petailen ku gupia, ndiꞌ niu melimbunganig lawas niu puꞌ su Megbebayaꞌ dawi megdaang tu getaw. 17 Puꞌ su Megbebayaꞌ, iinig begayen dinita, su ndaꞌi gikteben dig lengasan. Mukaꞌ ndaꞌiduni melengas, iini migay dun, su miwat tu tibaꞌan tuiag diag langit. Pia su nga pektiag diag langit, mpalin, puꞌ megbulibud, laak dagid ndiꞌ mpalin su Megbebayaꞌ, meseligan gupia, ndiꞌ mekpedelem. 18 Puun tu mauyaꞌanen, binataꞌ ita nu Megbebayaꞌ pebian di kegukit dinita tu metuud, adun baalenen itai miuna di ngag launan biwaten baalenen puliꞌ.
Kineegan su Taluꞌ nu Megbebayaꞌ mukaꞌ Dunutan
19 Naa uu Mingumpated petailen ku, pektalentenay niu ini, launan niu. Subay menamal amu mekineeg, meliang amu laak petaluꞌ, mukaꞌ kanaꞌ amu sempaun. 20 Puꞌ su gangit nu kilawan, ndiꞌ mekenggulaula tu kekesuun delendeman nu Megbebayaꞌ. 21 Kaas subay beleng niu sug launan melaat betad niu mukaꞌ launan dupangan niu. Pekpetuud amu tu Megbebayaꞌ. Pektalentenay niu di pianan ginaa su taluꞌ nu Megbebayaꞌ dinawat na niu. Saꞌ metuudan amu dun, megawen amu puun dia.
22 Kaas subay dunutan niu su taluꞌ nu Megbebayaꞌ. Puꞌ saꞌ kineegan laak niu mukaꞌ ndiꞌ niu dunutan, melimbungan niuig lawas niu. 23 Puꞌ saꞌ duuni getaw pekineeganen su taluꞌ nu Megbebayaꞌ, laak ndiꞌen dunutan, pesamau di getaw mimagalungan, maitaꞌen su tantu palasen. 24 Pegbentayanen gupia su palasen, laak saꞌ melinged, melingawanen dayun su kaitaꞌen tu palasen dia pagalungan. 25 Laak saꞌ duuni getaw penilungenen gupia su melengas palinta nu Kaunutan mukaꞌ penemalanen pektalentenay, kanaꞌ mekineeg dun laak, puꞌ dumunut dun dadema. Pepianan dayun nu Megbebayaꞌ dig launan penggulaulanen. Puꞌ ki palinta kia, mingganget na tantu mukaꞌ iini mekepeliu di getaw tu melaat gulaulanen migbalud diniin.
26 Naa, saꞌ duun diniui getaw laungen megbasa gupia tu Megbebayaꞌ, laak ndiꞌ metau megbegduꞌ di peneluꞌenen, ndaꞌi pantagen su kegbasanen, mukaꞌ milimbunganenig lawasen. 27 Iinig betad nu getaw mektamuy tantu tu Gamaꞌ ta Megbebayaꞌ mukaꞌ ndaꞌi kulang di kektamuyen di pegitaꞌen nu Megbebayaꞌ, ebanganen su nga gidu mukaꞌ su ngag balulibun milegenan. Mukaꞌ dema pegliaunen gupia sug dupangan nu kekilawan dinig lumbang kini.