4
Su Mayak tu Kinilawan
Naa miksesinaay amu mukaꞌ miksinualay amu. Taꞌ mai puunanen? Iini pigenatanen, su gayak niu, puꞌ kada sala tawan diniu, miksagaꞌig delendemanen. Duuni mauyaꞌan niu, laak ndiꞌ niu malap. Naa kagina ndiꞌ niu malap, munuꞌ amu, adun niu malap. Miayak damu dema tu gimu, laak ndiꞌ niu malap, kaas miksesinaay amu, miksinualay amu. Ndiꞌ niu malap su mauyaꞌan niu, puꞌ ndiꞌ niu penenebiin tu Megbebayaꞌ. Mukaꞌ saꞌ menenabi amu, ndiꞌ amu begayan, puꞌ ndiꞌ mesugat su kenenabi niu. Ndiꞌ mesugat su kenenabi niu, puꞌ yamu laaki leliagen dun. Kanaꞌ amu meseligan getaw! Ndiꞌ ba niu mesabut? Saꞌ mayak laak ita tu kinilawan, mekuntra ta dayun su Megbebayaꞌ. Saꞌitada, adin su getaw mauyaꞌanen megdunut tu melaat betad kekinilawanen, kuminuntra tu Megbebayaꞌ. Laung niu dun ki sinulat di Misulat Taluꞌ nu Megbebayaꞌ kini, ndaꞌi pantagen? Ndaꞌ ba mesulat, laung, “Su ginaa bigay nu Megbebayaꞌ kanugdiin di nga getaw, melebian nai gayaken.” Laak labi pa ki tulung nu Megbebayaꞌ dinita, adun mpemilas ta su melaat gayak. Ndaꞌ ba mesulat di Misulat Taluꞌ nu Megbebayaꞌ, “Su getaw mekpelabawlabaw, teliudan nu Megbebayaꞌ, laak begayanen tulungen su mekpebabaꞌ di ginaanen.” Kaas pekpetuud amu tu Megbebayaꞌ mukaꞌ teliuday niu su Palin. Puꞌ saꞌ mpemilas su Palin, gubek dayun iin mekpelayuꞌ diniu. Pekpaingabang amu tu Megbebayaꞌ. Iin dayuni mekpesempel diniu. Yamu nu nga mikesalaꞌ, subay beleng niui melaat gulaula niu. Yamu nu nga megduaꞌduaꞌ dig delendeman, legdeng niu sug delendeman niu. Peglekelibuleng amu sabaꞌ di salaꞌ niu, pengaduy amu dig biksuꞌ niu di salaꞌ niu. Sukliay niui ketawa niu di gaduy. Sukliay niu dadema sug leliag niu di piid. 10 Pebabaꞌ niui ginaa niu di gedapan nu Megbebayaꞌ. Petaasen amu niin dayun puꞌ pedesunen amu niin.
Ndiꞌ Meglinibakay
11 Naa uu Mingumpated, ndiꞌ damu dema peglinibakay, puꞌ adin su getaw libakenen su samasakupen mukaꞌ pegdenaꞌenen, iini pigdenaꞌen su Misulat Palinta nu Megbebayaꞌ. Naa, saꞌ pegdenaꞌen niu su Palinta nu Megbebayaꞌ, kanaꞌ namu mikpetuud dun, segaga mikpelabawlabaw amu tu Misulat Palinta nu Megbebayaꞌ. 12 Su Megbebayaꞌ laaki mekpalinta di Palinta mukaꞌ mukum dig launan ginukuman. Iin da laak demai mekegawen, mukaꞌ mekebeleng di mikesalaꞌ getaw. Saꞌ maꞌantu, yamu nga meglibak tug duma niu, kanaꞌ bantang mengukum amu.
Ndiꞌ Megangyaꞌ
13 Yamu pa pagid nu nga miktaluꞌ maꞌniniꞌ, “Lemaꞌ atawaka denlag muliꞌ ami daw tug lunsud. Megbenwa ami dia setaun menelapiꞌ adun dumatuꞌ ami daw gupia.” Yamu nu nga miktaluꞌ dun, pektalentenay niu ini. 14 Ndaꞌ niu suunayi mbianan niu lemaꞌ. Ki kegbenwa ta dinig lumbang kini, maaꞌ nu gabun, maitaꞌ laak selingka dayun mbeleng. 15 Saꞌ maꞌantu, tumuꞌ teluꞌen niui maꞌniniꞌ, “Saꞌ mauyaꞌan daw nu Kaunutan, tetubuꞌ pami mukaꞌ penggulaulaan nami su maꞌniniꞌ atawaka su maꞌnia.” 16 Laak dagid nemun mingangyaꞌ amu mukaꞌ minakabul pamu dig launan penggulaulaan niu lemaꞌ denlag. Melaatig delendeman maꞌnia! 17 Kaas saꞌ upama mesuunan niu su gempia penggulaulaan niu, laak ndiꞌ niu penggulaulaan, mikesalaꞌ amu dayun.