14
Pauliꞌan Pelum ni Isusi Getaw metaang di Gendaw Pelali
Naa duuni sala Gendaw Pelali, inggat si Isus maan diag balay nu sala tawan kaunutan di nga Pariseo. Naa su ngag duma getaw dia, pektuliktulikan nilan si Isus, saꞌ alanduni gulaulaanen. Mendadi, duuni getaw dia gedapan ni Isus, mingabul. Benaꞌ minitaꞌ ni Isus, suminaak tu nga mekpetuꞌun di Misulat Palinta nu Megbebayaꞌ mukaꞌ tu nga Pariseo, “Naa saꞌ metaang di Gendaw Pelali, biwang ba dinita ditu Misulat Palinta nu Megbebayaꞌ meneguliꞌ ita, saꞌ kanaꞌ ba?”
Ndaꞌ sembag ki nga kuntra ni Isus kia. Piguidan ni Isus di kemet su mingabul, piuliꞌanen tuꞌu. Dayunen pauliꞌay tug balayen. Sinaak dayun ni Isus tu nga getaw, “Naa ma. Saꞌ pinenggiꞌ duuni sala tawan diniu, melabuꞌig bataꞌen di medalem luak di Gendaw Pelali, pia pa sug bakanen laaki melabuꞌ. Ndiꞌen ba dedeliꞌen guunay?”
Naa ndaꞌidun gusayi mesembag nilan dun.
Ndiꞌ Pia Mekpelabawlabaw
Naa sug duma getaw inggat maan diag balay kia, minitaꞌ ni Isus puꞌ pemiliꞌen nilan su gingkudan ginandam tu metaas getaw. Saꞌ maꞌantu, migbaal si Isus penenggiꞌan dun, laungen dinilan, “Naa saladuaꞌ diniu, saꞌ pinenggiꞌ enggaten ka sumaup dig belaꞌi, saꞌ mateng ka, ndiꞌa pegingkud di gingkudan nu metaas getaw. Puꞌ kalukalu duuni inggat metaas pa diniꞌa, dayun tekaw mbuus mekpesempel diniꞌa su migenggat diniu duaꞌ, maaꞌ laungen dayun diniꞌa, ‘Ay, beliu amu gingkudan, puꞌ iini paingkuden di giningkudan mu kiin.’ Benaꞌ mekegalin ka tu tampusan gembabaꞌ gingkudan nu getaw, mpatiꞌa mpiid. 10 Segaga saꞌ enggaten ka sumaup dig lumpuk, pegingkuda tu tampusan gembabaꞌ gingkudan. Saꞌ maꞌnia, mbuus mekpesempel diniꞌa su migenggat diniꞌa, maaꞌ laungen dayun, ‘Baa, Sambat, galin ka dini metaas.’ ” Maaꞌ laung ni Isus, “Saꞌ maꞌantu, mpegbesaan ka di gedapan nu kelaun duma mu meglekebibu. 11 Puꞌ adin su getaw petaasenen siai tindegen, iini pebebaꞌen. Adin dema su getaw mekpebabaꞌ dig lawasen, iini petaasen.”
12 Kaliꞌ pelum pektaluꞌ si Isus tu getaw migenggat diniin, “Yaꞌa pelum, maꞌantu dadema, saꞌ megenggata tu melaun getaw maan atawaka meglekebibu, ndiꞌ pia saꞌ iin laaki enggaten mu su nga sambat mu, nga pated mu, betaꞌan mu, atawaka su nga sumbalay niu medatuꞌ getaw. Puꞌ saꞌ ilani enggaten mu, naa enggaten ka nilan pelum. Maꞌantu, mpekput na ki sugda dun diniꞌa, ndaꞌiduni mbilin. 13 Segaga saꞌ meglekebibua, iini enggat mu su pubri, su nga mibektut, su nga pilung, sampay su ngag buta. 14 Leliagen ka dayun, puꞌ kagina ndiꞌ mekesuliꞌ diniꞌa su nga getaw inggat mu, sugdaan ka dun nu Megbebayaꞌ saꞌ mateng su gendaw metubuꞌ puliꞌ su nga mekesuun getaw minatay.”
Su Kegenggat nu Megbebayaꞌ, ndiꞌ Pia Belibadan
(Mateo 22:1-10)
15 Naa su ngag duma ni Isus maan, benaꞌ midengeg nilani tinaluꞌen kia, laung nu sala tawan, “Ki getaw mekesaup tu keglekebibu ditu Keglekaunutan nu Megbebayaꞌ, leliagen tantu!”
16 Kaliꞌ sembag diniin si Isus, “Dagid pegdelendem mu ini. Duuni getaw miglumpuk, melaun getaw pisebutanen. 17 Mendadi, benaꞌ minuyaꞌ na su gilak, suminuguꞌ su gapuꞌ peglumpuk di nga sesuguꞌenen meksabi tu nga getaw pisebutanen, laungen, ‘Naa ditu namu, minuyaꞌ nai gilak!’ 18 Laak dagid ki nga ginggaten sumaup kini, diadia mipauk ilan, lumbus laak ilan migbaalbaal lapal. Duuni miktaluꞌ, ‘Begu dau mekesaluy lupaꞌ, subay engain ku pa bentayay. Naa saꞌ mesuꞌat, taluꞌ mu ditu, ndiꞌ dau sumaup.’ 19 Laung nug duma, ‘Suminaluyu lima parisan baka, engain ku pa indanay pegdaru. Kaas saꞌ mesuꞌat, pemuunen ku diniꞌa, ndiꞌ nau sumaup.’ 20 Laung pagid nug duma, ‘Begu pau kini penginsawa, kaas ndiꞌu mekesaup.’ 21 Naa saꞌ maꞌantu, minuliꞌ su sesuguꞌen kia, inukiten ditu gegalenen sug launanen kiin. Mendadi ki gapuꞌ balay, mitutung patiꞌi gangiten. Kaliꞌ pektaluꞌ di sesuguꞌenen kia, ‘Gebeka, leep mu su karsada maikaꞌ saꞌ gembagel dinig lunsud, penguit mu dayun dini su nga pubri, su nga mibektut, su ngag buta, dakus su nga pilung.’ 22 Naa saꞌ maꞌantu, benaꞌ minateng puliꞌ su sesuguꞌen kia, laungen, ‘Sir, ki suguꞌan mu dinaan, mitubus na, laak duun pai gingkudan.’ 23 Kaliꞌ pektaluꞌ su gapuꞌ peglumpuk, ‘Naa pedituun ka pelum nga karsada sampay dalan. Adini getaw metaangan mu, tegel mu sumaup, adun gembibu ita dinig balayu keni. 24 Puꞌ taluꞌu tuꞌu diniu, kig bekna pisebutan ku kitu, ndaꞌidun dinilani mpeduma di keglekebibuu, pia sala tawan dinilan!’ ”
Su Kesakup nu Getaw, subay Mengganget gupia dig Delendemanen
(Mateo 10:37-38)
25 Naa saꞌ mipanaw si Isus, metibaꞌ gupia getaw tumindug diniin. Mendadi, luminingay si Isus dinilan, kaliꞌ pektaluꞌ, 26 “Adin su getaw sumakup dinaan, subay ki kepetailen dinaan, gembagel pa di kepetailen tu ginaꞌen mukaꞌ tu gamaꞌen, tu sawanen, bataꞌen, pateden libun laki, sampay su kepetailen tug lawasen. Puꞌ saꞌ kanaꞌ maꞌniai kepetailen dinaan, naa ndiꞌ mesuꞌat sumakup dinaan. 27 Adin su ndiꞌ mekpisan kurusen dakus megdunut dinaan, naa kiin, ndiꞌ mesuꞌat sumakup dinaan.”
28 Laung ni Isus, “Pinenggiꞌ duun diniui getaw meliag megbaal gembagel balay. Naa ndiꞌ ba megingkud pa deliꞌ meglekwinta di gastu dun, saꞌ megaganen tubusay saꞌ ndiꞌ? 29 Puꞌ saꞌ ndiꞌ meglekwinta, tekaw buus laak mbulugen pesekay sug balay, dayun ndiꞌen megaga tubusay, pegimusaungan nu nga kelaun mekaitaꞌ dun, 30 kaliꞌ ilan taluꞌ, ‘Haa, ki getaw kiin, mikpuun megbaal balay, dayun ndaꞌen pelum megaga tubusay!’ ”* 14:30 Su getaw meliag sumakup dini Isus, pitanggiꞌen di getaw megbaal balay. Subay mbuklusig delendemanen, adun megaganen.
31 Laung pagid ni Isus, “Mesama da ki gadiꞌ, saꞌ mangay megbunuꞌ tu sama adiꞌen. Dekag pasiꞌ mpanaw, ndiꞌ ba megingkud pa deliꞌ, pengentapenen saꞌ su sundalunen selaksaꞌ tawan, megaganen ba pengetuay sug dibaluy, duaꞌ laksaꞌ pelumi sundalunen? 32 Dayun saꞌ pengentapenen ndiꞌen megaga, selian melayuꞌ pai sama adiꞌen, ndiꞌ ba memuun tu sama adiꞌen kia, adun megeksud ilan? 33 Ndaꞌi sala tawan diniu mekesakup dinaan, subay ndaꞌ na dig delendemanen su kelaun petailenen.” 14:33 Sala pa penenggiꞌan ni Isus tu getaw meliag sumakup diniin, gadiꞌ mangay megbunuꞌ. Subay gelaꞌeneni ginaanen di kegbunuꞌen.
Su Kesakup tu Megbebayaꞌ, subay Metuud gupia
(Mateo 5:13; Marcos 9:50)
34 Kaliꞌ gusay pektaluꞌ si Isus, “Naa ki masin, gembageli gatagen. Laak saꞌ meksitebang su masin, naa kendutaꞌen ma dun pekpepuliꞌ tu kepaiten? 35 Saꞌ kanaꞌ na gempait, ndaꞌ nai gatagen, pia baalen sia gabunu. Benaꞌ belengen na laak nu getaw. Naa adin sug duuni telinganen, mekineeg dema tuꞌu!”

*14:30 14:30 Su getaw meliag sumakup dini Isus, pitanggiꞌen di getaw megbaal balay. Subay mbuklusig delendemanen, adun megaganen.

14:33 14:33 Sala pa penenggiꞌan ni Isus tu getaw meliag sumakup diniin, gadiꞌ mangay megbunuꞌ. Subay gelaꞌeneni ginaanen di kegbunuꞌen.