KIG BIWASAN
dini Juan
Mendadi ki sinulat kini, iin su pinitaꞌ ni Isukristu ditu sala tawan sakupen, ngalanen si Juan. Su ndaꞌ pa paitaꞌ diniin ni Isus, si Juan, inutidan dig daan benwanen dayun piated nu gubirnu ditu sala maikaꞌ puluꞌ. Su gendawan kiin, sug launan benwa ditu dapit, daansamaꞌ linumpakan nu nga getaw Roma. Mikedaag su nga getaw Roma, kaas su gadiꞌ nilan ditu syudad Roma, miglegadiꞌ dig liwenagan benwa. Naa, duuni gendaw mibaal nu gadiꞌig begu balaꞌud, subay daw iin laaki pektemuyen, su da laak gadiꞌ kiin. Naa, su nga sakup ni Kristu, kagina mituudan ilan dun si Kristu laaki Tampusan Diwata, mimilas ilan ditug balaꞌud kia. Melaun dayun dinilani piglegetan. Iini mibianan nu pitu buuk pikumpungan nu nga sakup ni Kristu ditug benwa Asia. Ki sinulat kini, piwitan dun su pitu buuk pikumpungan kia, adun mpengamuꞌ ilan sampay mpenguliksegan ilan dumunut dini Kristu. Si Juan kiin, su saananen ditu maikaꞌ puluꞌ, iini pinitaꞌ diniin ni Isus.
Dini sinulat kini, sinulat ni Juan sug launan pinitaꞌ diniin ni Isus. Minitaꞌ ni Juani melaun mekesalebuꞌ pinggulaula ditug langit sampay dinig lumbang. Melaun meliget pelabuꞌ. Melaun dademai suminakup dini Kristu gempagen gupiai kesalig nilan. Katapusanen, pinitaꞌ ni Isus dini Juan sug Begu Syudad Jerusalem, luminusad dig begu lumbang genat ditug begu langit. Naa diag begu syudad, ndaꞌiduni melegenan, ndaꞌiduni melaat, sampay ndaꞌiduni gebii, puꞌ dia lelayun su Megbebayaꞌ.
1
Mendadi, mibetang di sulat kini sug biwasan ni Isukristu. Kig biwasan kini, pisalig nu Megbebayaꞌ dini Isukristu, adun paitaꞌen dinita nga sakup nu Megbebayaꞌ dinig lumbang kini. Iinig biwasanen, su sungu mpenggulaula. Kaas sinuguꞌ ni Kristui sesuguꞌenen getaw langit mekpetenday dinaan, sesuguꞌenen dadema, ngalan ku si Juan. Mendadi su kelaun minitaꞌu, sinulatu, su tinaluꞌ nu Megbebayaꞌ, su metuud inukit dadema ni Isukristu. Naa, ki sinulat kini, adin su megbasa dun sampay su mekineeg di tituluꞌan kini misulat pedaan di gempenggulaula lemaꞌ denlag mukaꞌ mekpetuud di tibaꞌan misulat di sulat kini, iini leliagen gupia. Puꞌ sungu na mpenggulaulaig launanen kini.
Su Kepededial tu Pitu Pikumpungan nga Sakup
Naa, naan si Juan, piwitan ku amu sulat, yamu nga pitu pikumpungan nu nga sakup ni Kristu diag benwa Asia. Penenebiin ku mbianan amu tulung mukaꞌ pianan ginaa. Megbegay dun su Megbebayaꞌ, su tetubuꞌ nandaw, su tetubuꞌ dengantu sampay su metuaꞌ pa. Megbegay dun dadema su pitu tawan sesuguꞌen nu Megbebayaꞌ megabang diniin dia gedapan nu melengas gingkudanen. Megbegay dun pa pagid si Isukristu, su meseligan megukit, su penganay Bataꞌ nu Megbebayaꞌ pitubuꞌ puliꞌ, su meglekaunutan di nga gadiꞌ dinig dibabaw lumbang.
Kini si Isukristu, pitail ita niin, mukaꞌ miksekat di kepatayen, ginawen ita niin di ginukuman dinita puun tu salaꞌ ta. Pinungun ita niin di Keglekaunutanen mukaꞌ tinduꞌ ita niin belian, adun mektamuy ita tu Megbebayaꞌ, su Gamaꞌen. Subay pegbesaan si Isukristu mukaꞌ meglekaunutan dadema iin di ndaꞌi gikteben! Amen.* 1:6 Kig Amen kini, penggelal nu getaw Judea, maꞌananen, Maꞌantu, puꞌ pingakuꞌ di miuna taluꞌ.
Pektalentenay niu ini! Si Isukristu, metuaꞌ pa, peglidungan nu nga gabun. Mekaitaꞌ dun sug launan getaw, sampay su migilek diniin. Melegenan gupia su nga getaw dig lumaun bansa mekatag dini Isukristu. Amen!
Kaliꞌ pektaluꞌ su Kaunutan Megbebayaꞌ, su Tampusan Ginuungan, “Naa naan, su ndaꞌidun pai mibaal, daan nau. Mukaꞌ saꞌ megelaꞌ na mpapas sug launanen, kini pau gusay.” Puꞌ iini tetubuꞌ nandaw, tetubuꞌ dengantu, sampay metuaꞌ pa.
Su Kekpaitaꞌ ni Isukristu dini Juan
Naan kini si Juan, su mimated diniu, mukaꞌ duma niu di kelegenay mbianan nu nga miksalabuuk dini Isukristu. Samasakup dau dema niu di Keglekaunutanen. Puun tu keksalabuuk ta dini Isukristu, mekektigel ita di mbianan ta. Naa naan, inutidanu ditug daan benwau mukaꞌ miatedu dini puluꞌ ngalanen Patmos, sabaꞌ nu kegukitu taluꞌ nu Megbebayaꞌ mukaꞌ su metuud ginukit ni Isukristu. 10 Mendadi duuni gendaw, mitaang tu gendaw pegbasa tu Kaunutan, mingapuꞌ dinaan sug Balakat nu Megbebayaꞌ. Midengegu dayun dia teliudan kui mesekeg taluꞌ metenug maꞌniin nug bugyung. 11 Kaliꞌ pektaluꞌ, “Kini mpaitaꞌ diniꞌa, sulat mu, dayun mu puitay dun su pitu buuk pikumpungan nu nga sakupu ditug Efeso, ditu Smirna, ditu Pergamo, ditu Tiatira, ditu Sardis, ditu Filadelfia sampay ditug Laodicea.”
12 Kaliꞌu luminingay, adun guguden ku saꞌ taꞌ taway duni pekabit dinaan. Masiꞌ iini minitaꞌu, pitu buuk betangan suluꞌ, lumbus bulawan. 13 Duun dademai pegindeg dia titengaꞌ nu ngag betangan suluꞌ maꞌniin palas kilawan, silukeni suub midepet di pelapanen, mukaꞌ bikesani gegdeben bakes bulawan. 14 Gemputiꞌig buuken, maꞌniin nu gemputiꞌ gupia penepeten atawaka maꞌniin nug dupiꞌ batu. Ki matanen pagid, maaꞌ ligaꞌ gapuy. 15 Ki geksuden, maꞌniin nug bedunsi iknasan sampay metinggas gupia, puꞌ tinitiꞌ di gapuy. Ki tingegen, maꞌniin tubig megdeguk, saꞌ metaas gupia baga. 16 Piguidaneni pitu buuk bitun dig lintu kemeten, mukaꞌ dig babaꞌen mikseleputi sundang duaꞌig babaꞌen. Su muluꞌen, mekesulaw, maꞌniin nu mata gendaw saꞌ taasendaw. 17 Saꞌ minitaꞌu iin, mikeglaubu dia mesunguꞌanen, maꞌniinu daan na minatay. Laak dagid dipenanu niin dig lintu kemeten, kaliꞌ pektaluꞌ, “Ndiꞌa mendek. Naan ki pikpuunan nug launan. Naan su katapusanen dadema. 18 Naan pa pagidi tetubuꞌ. Minayan nau matay tuꞌu, laak bentayay mu pa daan, tetubuꞌ dau mukaꞌ ndiꞌ nau puliꞌ matay! Megbayaꞌu di gumul getaw mukaꞌ ditug bayaꞌ, su pegbenwanan nu nga mimatay. 19 Naa, ki kelaun maitaꞌ mu kini, ki mpenggulaula nemun mukaꞌ su sungu mpenggulaula, sulat mu. 20 Buasan ku na diniꞌa sug daansamaꞌ pigbuni. Kinii gulugan nu pitu buuk bitun minitaꞌ mu dig lintu kemetu mukaꞌ su pitu buuk betangan suluꞌ bulawan. Su pitu buuk bitun, iin su nga sesuguꞌen nu Megbebayaꞌ getaw langit megingat tu pitu buuk pikumpungan nu nga sakupu. Su pitu buuk betangan suluꞌ, iin su pitu buuk pikumpungan nga sakupu.”

*1:6 1:6 Kig Amen kini, penggelal nu getaw Judea, maꞌananen, Maꞌantu, puꞌ pingakuꞌ di miuna taluꞌ.