Su Sulat ni Pablo tu nga Getaw
ROMA
Mendadi, ki syudad Roma kini, iin su kapital di sala nasud begudiin megbayaꞌ di melaun benwa. Sug benwa Europa, sug benwa Asia (piningalan dun nemun nasud Turkey), sug benwa Siria (piningalan dun nemun su Middle East) sampay sug benwa Africa dapit gilidan gendaw dig dibaluy, iini miguit dun su getaw Roma. Ki syudad Roma kini, iin su pegbenwanan nu tampusan metaas gadiꞌ mukaꞌ nu ngag duma kaunutan. Tatap meditui melaun getaw, maꞌniin nug betad Pilipino meditu syudad Menilaꞌ.
Su suminulat dig libru kini, si Pablo, iini peneligan ni Isus migukit Gempia Petenday tu nga kanaꞌ getaw Judea. Saꞌ sinulaten ini, ndaꞌ siben mekeditug Roma si Pablo, laak taginaanen dun meditu, kaas piwitanen sulat su nga suminakup dini Isus dia, adun mekepepenembaꞌ dinilan. Delendeman ni Pablo, meguliug ditug Roma, adun mektinebangay ilan nu nga sakup ni Isus dia mekatag di kekpetuud nilan.
Iini gembagel pantagen di sinulat kini, kig bian nu keglegawen nu Megbebayaꞌ di nga getaw. Kagina mimilas si Adan ditu Megbebayaꞌ begudiin, iini kebetang nug launan getaw sapuꞌ ni Adan, mekesesalaꞌ. Laak ki gasal nu Megbebayaꞌ, ndaꞌiduni melamug dun melaat, bisan maikaꞌ. Saꞌ maꞌantu, kendutaꞌ dun nu getaw makuꞌ madap diniin? Mukaꞌ mekendutaꞌ mai kebantang nu getaw mekauliꞌ ditug langit, su pegbenwanan nu Megbebayaꞌ? Naa, pinenggiꞌ duun siai getaw mekpetuud gupia ditu Misulat Palinta nu Megbebayaꞌ, mabuꞌ iini mbantang madap diniin. Kaas mekelelaatlelaat su nga getaw, puꞌ ndaꞌiduni kilawan mekegdunut gupia tu tibuuk Palinta nu Megbebayaꞌ. Kaas, su ndaꞌ pa mbaali gekleb langit buꞌ lupaꞌ, daan na pigdelendem nu Megbebayaꞌ, lumusad dinig lumbang kini, megigetaw maaꞌ nu kilawan, adun gumantiꞌ di kelegenay nu getaw sampay su kepatay nu getaw, saꞌitada, iin na gupiai megbayad tu salaꞌ nu getaw. Saꞌ maꞌantu, minuud su Megbebayaꞌ tug delendemanen kia, luminusad tuꞌu. Iin si Isukristu.
Mendadi, sinulat dini ni Pablo sug bian nu kepeduma nu getaw di keglegawen ni Kristu kini di nga kilawan. Inukiten puꞌ kanaꞌ nu tegel nu getaw dumunut tu Palinta nu Megbebayaꞌ, kanaꞌ dadema nu tegel nu getaw menggulaula melengas. Pisuunen tuꞌu puꞌ iini medawat nu Megbebayaꞌ adun mpeduma ita di keglegawenen, su laak kesalig ta diniin.
1
Naan si Pablo, sesuguꞌenu ni Kristu Isus, puꞌ inggatu nu Megbebayaꞌ mbaal peneliganen. Tinduꞌ dau dema niin megukit Gempia Petenday. Ki Gempia Petenday, iin sug daansamaꞌ pinasad nu Megbebayaꞌ tu nga pimuunanen sinuguꞌen kanugdiin mukaꞌ su sinulat nilan di pegbesaan Misulat Taluꞌen. Iin, mekatag dig Bataꞌen su Kaunutan ta si Isukristu. Si Isukristu, kilawan, puꞌ su kegigetawen, sapuꞌ ni David. Diniwatai ginaanen, puꞌ su ketubuꞌen puliꞌ, minitaꞌ di ketaas ginuungen puꞌ iin sug Bataꞌ nu Megbebayaꞌ.
Naa naan, pipiananu nu Megbebayaꞌ, puꞌ bigayanu niin pegbayaꞌ peneliganu ni Isukristu, adun enggaten kui getaw dig launan bansa mekpetuud diniin. Sampay yamu nga getaw megbenwa ditug lunsud Roma, puꞌ inggat amu nu Megbebayaꞌ sumakup dini Isukristu.
Mendadi suminulatu diniu ngag launan petailen nu Megbebayaꞌ dia, ginggaten mbaal piglegetawanen. Penenebiin ku tu Gamaꞌ ta Megbebayaꞌ mukaꞌ tu Kaunutan ta si Isukristu, begayan amu nilan tulung mukaꞌ pianan ginaa.
Kenenabi di Kekpaladpalad
Mendadi yamu, iinig bekna teluꞌen ku diniu, puꞌ mekpaladpaladu tu Megbebayaꞌ sabaꞌ di kelaunan niu, puꞌ migdedengeg na di tibuukan benwai kekpetuud niu dini Isukristu. Kagina sakupu ni Isukristu, mekpaladpaladu tu Megbebayaꞌ su pektemuyen ku. Bisan saak tug Diwata, metuudi sinulatu kini. Puꞌ saꞌ menenabiu, tatapu amu penenebiay ditu Megbebayaꞌ su pektemuyen ku di ndiꞌ megduaꞌduaꞌig delendeman ku. Ki kektamuyu, iin su kegukitu di Gempia Petenday mekatag dig Bataꞌen. 10 Iini penenebiin ku, buang nau niin meguliug dia niu, saꞌ delendemanen, 11 puꞌ mauyaꞌan ku gupia mekinitaꞌay ita, adun mbegayan ku amu kepia nu Megbebayaꞌ. Iini begayan ku amu dun, puꞌ adun mpantekig delendeman niu. 12 Saꞌitada, mektinebangay ita di kekpetuud ta dini Isukristu, puꞌ mebangan amu nu kekpetuudu, mukaꞌ mebangan dau dema nu kekpetuud niu.
13 Mingumpated, mauyaꞌan ku dadema mesuunan niu puꞌ sanu deksuꞌ na delendeman ku mangayu dia niu, laak duuni migbelibad dun. Puꞌ mauyaꞌan ku melaun diniui magaku sumakup dini Isukristu, maaꞌ danu kesakup dun nu ngag lain getaw kanaꞌ getaw Judea. 14 Subay ebangan ku na su nga ginis bansa getaw, su nga gindukadu mukaꞌ nga ndaꞌi sebutenen, su nga metaasi sinuunanen mukaꞌ nga ginuranti. 15 Kaas mauyaꞌan ku gupia, ukiten ku dadema diniu su Gempia Petenday, yamu nga getaw megbenwa diag Roma.
Su Ginuung nu Gempia Petenday
16 Naa, ki Gempia Petenday kini, kanaꞌu mpiid dun, puꞌ iin su mbaluy ginuung nu Megbebayaꞌ mekeglegawen tug launan getaw mekpetuud dun. Pigbeknanan petendayay su nga getaw Judea, dayun su nga kanaꞌ getaw Judea. 17 Puꞌ biwasan di nga getaw su kebian di kekpesikesuun dinita nu Megbebayaꞌ miksekat di Gempia Petenday. Ki kesalig tai kebianen, puꞌ iin su puunanen mukaꞌ deksuꞌanen. Ndaꞌ ba mesulat di Misulat Taluꞌ nu Megbebayaꞌ kanugdiin, “Adini getaw pemilangen nu Megbebayaꞌ mekesuun sabaꞌ nu kesaligen, malapen sug begu ketubuꞌ.”
Su Salaꞌ nug Launan Getaw
18 Naa, su nga getaw mimilas tu Megbebayaꞌ mukaꞌ miglimbung tu samatawen, pisuun na nu Megbebayaꞌ puꞌ ilan, melabuꞌ ilan gelaꞌ di ginukumanen, su nga getaw megbebelabag tu metuud mekatag di Megbebayaꞌ sabaꞌ nu kemilasen. 19 Diadia melabuꞌ di ginukuman nu Megbebayaꞌ, puꞌ pia pimantek nu Megbebayaꞌ diniin su kekpesuun mekatag di Megbebayaꞌ, pimilasen. 20 Ndiꞌ ba metuud? Genat tu kegbuat nu Megbebayaꞌ dinig lumbang kini, su gasal nu Megbebayaꞌ ndiꞌ maitaꞌ mukaꞌ su ginuungen ndaꞌi tamanen, mesuunan nu getaw puun tug biwaten. Kaas ndaꞌi katadenganen dun su kemilasen. 21 Pia misuunanen puꞌ su Megbebayaꞌig Diwata, ndaꞌen pegbesaay su mbantang tu Megbebayaꞌ, mukaꞌ ndaꞌen peladpeladay di kepianen diniin. Kaas sug delendemanen, ndaꞌ nai pantagen, lumbus laak benguꞌbenguꞌen. 22 Pia maaꞌ laungen dun metaasi sinuunanen, mibaluy benguꞌbenguꞌen. 23 Mukaꞌ pa pagid, piktamuyeni ngag ledawan binaal maaꞌ palas nu kilawan mukaꞌ nu manukmanuk mukaꞌ nu metetubuꞌ, sabayaꞌ su Megbebayaꞌ, su ndaꞌi gumulen.
24 Mendadi, kagina midupangi nga getaw, biwang nu Megbebayaꞌ diadia megdusa mikpuun tu melaat gayaken, su tampusan mekepiidpiid. 25 Pigbelesen tug balus su kedawaten tu metuud mekatag di Megbebayaꞌ. Pingadapen mukaꞌ piktamuyen sug binaal nu Megbebayaꞌ, sabayaꞌ su Minaal dun, su gempia pegdedengegen di ndaꞌi gikteben. Amen.* 1:25 Sug Amen, iini penggelal nu getaw Jedea, maꞌananen, Maꞌantu, puꞌ mengakuꞌ di miuna. 26 Kagina mikteliud su getaw tu Megbebayaꞌ, biwang nu Megbebayaꞌ penggulaulanen su gayaken mekepiidpiid. Pia su ngag libun, diadia ndaꞌen pektalentenay sug betaden pekelibun. 27 Su ngag laki dadema, diadia tiliudanen sug betaden mayak tug libun, puꞌ mitutung gayaken tu samalakinen. Pinggulaulanen tu samalakineni mekepiidpiid gupia. Mbiananen dayun su mitibabaꞌ mbantang ginukuman nu Megbebayaꞌ. 28 Kagina laung dun nu getaw puꞌ ndiꞌen mpia pektalentenan su tantu sinuunan mekatag di Megbebayaꞌ, biwang diniin nu Megbebayaꞌ dunutanen su kanaꞌ gempia delendeman. Kaas penggulaulanen dadema su ndiꞌ mpia penggulaulaan. 29 Melenduꞌan kedupang. Megdusa. Mesaku gupia. Melaat gupiai pigbetaden. Melaat gupiaig delendemanen. Mengimbegu. Memunuꞌan. Meksual, melimbung, mengumpiid, menlibak. 30 Peglaatanen sug dengeg nu samatawen, bentaanen su Megbebayaꞌ. Mekpelegbas gulaulanen. Mekpelabawlabaw. Menakabul. Daal daig delendemanen, su ginis melaat gulaulanen. Mesandeng tu nga mekegulangen. 31 Megbuꞌangbuꞌang gupia. Ndaꞌi saligen, ndaꞌig lelaaten tug dumanen. 32 Misuunanen su Palinta nu Megbebayaꞌ puꞌ adini getaw menggulaula dun, ginukuman dun nu Megbebayaꞌ lagaꞌ na ginaanen. Pia misuunanen ia, pinemalanen penggulaulaay su melaat, mukaꞌ dedialanen pa pagid su ngag duma getaw menggulaula dun.

*1:25 1:25 Sug Amen, iini penggelal nu getaw Jedea, maꞌananen, Maꞌantu, puꞌ mengakuꞌ di miuna.