Su Sulat ni Pablo dini
TITO
Mendadi, kini si Tito, sala di ngag limbang ni Pablo begudiin. Su kekpetuud ni Tito, begu getaw pain, laak ndaꞌ maiben, mibaal kaunutan nu nga samasakupen. Binilin ni Pablo ditu puluꞌ Creta, adun megabang di nga pikumpungan nu nga sakup ni Kristu dia. Piwitan ni Pablo sinulat kini, puꞌ adun tituluꞌ ni Pablo saꞌ taꞌ alanduni gempia pegbetaden nu nga pemiliꞌen kaunutan di nga pikumpungan nu nga sakup, mukaꞌ tituluꞌen diniin dadema su gempia pegbetaden nu nga sakup sampay gempia kepemaag di nga memilas.
1
Diniꞌa Tito,
Naan si Pablo, tinduꞌu sesuguꞌen nu Megbebayaꞌ mukaꞌ peneligan ni Isukristu.
Iini tinduꞌu dun nu Megbebayaꞌ, adun penggengeten ku pai kesalig nu nga getaw tinduꞌen sumakup diniin, mukaꞌ pesuun ku dinilan su metuud tituluꞌan mekatag di kekpetuud ta. Puun tu kekpetuud ta, pedetengen nu nga sakupen puꞌ metubuꞌ ita di ndaꞌi tamanen. Kia, pinasad dinita nu Megbebayaꞌ su ndaꞌ pa mbaali gekleb langit buꞌ lupaꞌ. Naa ndiꞌ metau megbalus su Megbebayaꞌ. Ki pinasaden kia di ketubuꞌ, su gendaw bantang pesuunenen, pisuun tuꞌu nu Megbebayaꞌ ditu nga sesuguꞌenen, adun petenday nilan pelum tu nga getaw. Sampay naan, pisaligen dadema dinaan, adun ukitan ku dun dema su nga getaw. Kaas megukitu puun tu kesuguꞌ dinaan nu Megbebayaꞌ, su Meglegawen dinita.
Yaꞌa Tito, maꞌniin ka tantu bataꞌu puun di keksalabuuk ta di kekpetuud ta.
Penenebiin ku tu Gamaꞌ ta Megbebayaꞌ mukaꞌ dini Kristu Isus su Meglegawen dinita, begayan ka niin tulung mukaꞌ pianan ginaa.
Sug Baalen ni Tito ditug Benwa Creta
Naa Tito, iini binilin ku yaꞌa dun ditug benwa Creta, puꞌ adun peksibaꞌan mu su ndaꞌu pa metubus peksibaꞌay, mukaꞌ adun tenduꞌen mui nga kaunutan nug launan pikumpungan nu nga sakup dia ngag lunsud. Kelelaat, ndiꞌ mu selingaway ki tinituluꞌu diniꞌa kini. Ki nga kaunutan nu pikumpungan, iin subayi metenduꞌ, su kanaꞌ medangat, sala tawan laaki sawanen, mukaꞌ su ngag bataꞌen, mekpetuud ilan dini Kristu sampay kanaꞌ ilan megdedengeg mesungal atawaka medupang. Kagina megbayaꞌ tu pibaal nu Megbebayaꞌ su meguit tu pikumpungan, subay kanaꞌ medangat. Saꞌitada, kanaꞌ nu mekpelabawlabaw atawaka sempaun, kanaꞌ nu megbebulek, kanaꞌ nu melisualen mukaꞌ kanaꞌ nu mauyaꞌanen dumatuꞌ. Iin sungkini gempia metenduꞌ, su metau menembaꞌ di memenaikan, penggengetenen dig delendemanen su gempia, su metau meguit tug delendemanen, mukaꞌ mekesuun, ndaꞌi melamug dun melaat, sampay metau megbayaꞌ di gayaken. Subay pektalentenan gusay nu meguit tu samasakupen su meseligan petenday mesanguꞌ gupia nu tituluꞌan ku, puꞌ adun metituluꞌen su ngag duma mekatag di metuud mukaꞌ pengmetuudanen su nga kuminuntra tu metuud mekatag di gembagel sayep nilan.
10 Puꞌ ki nga kuminuntra kia, metibaꞌ mailan. Memilas ilan tu metuud, pegyegaan nilan su ndaꞌi gatagen, mukaꞌ peglimbungan nilan su nga samataw nilan. Labi na duuni nga getaw Judea suminakup na dini Kristu kuminuntra tu metuud. 11 Naa, subay pemaag mu ilan, puꞌ kanaꞌ laak santaꞌ enlangan peglibulengen nilan pebian di nga tituluꞌan nilan kanaꞌ gempia tituluꞌan. Pektituluꞌ nilan dun, adun laak tindanan nilan selapiꞌ. Iini melengas, mpiid ilan dun! 12 Ndaꞌ ba metaluꞌ nu suunan, sama nilan getaw Creta, “Ita nga getaw Creta! Belusen ita, maaꞌ ita nu nga malig metetubuꞌ, melelaꞌ ita, mukaꞌ medalu ita maan.” 13 Metuud daan su tinaluꞌen kiin. Kaas, subay peligetan niu ilan tituluꞌay, puꞌ adun gempageni kekpetuud nilan, 14 mukaꞌ adun ndiꞌ na nilan pektalentenani nga sagya guksugan nu getaw Judea, mukaꞌ nga pinalinta nu kilawan memilas tu metuud. 15 Naa, ki mekesuun getaw, pemilangenen mekesuun sug launanen. Su getaw pasiꞌ kanaꞌ mekesuun sampay ndaꞌ pekpetuud dini Kristu Isus, mekesalaꞌ tu Megbebayaꞌ, puꞌ migelaꞌ melemuꞌayig delendemanen sampay ndiꞌ metau megbiksuꞌ di melaat gulaulanen. 16 Laung nu getaw maꞌnia puꞌ suminambat tu Megbebayaꞌ, laak kumalenged melaati gulaulanen, ndiꞌen sembaten. Mesina dadema mukaꞌ memilas gupia tu Megbebayaꞌ, ndiꞌen pa padun megaga baalay su gempia gulaula.