3
परमेश्‍वरला सन्‍तान
च्‍यागो, य्‍हाङदा परमेश्‍वर आबासे गाते ल्‍हाना माया लबा मुला। परमेश्‍वरला मायासे लमान य्‍हाङदा परमेश्‍वरला सन्‍तान भिसी पाङ्बा हिन्‍ना, चु ताम सत्‍यएनोन हिन्‍ना। थेतबासेलमा जम्‍बुलिङला म्‍हिगदेसे य्‍हाङदा ङोआसेबा हिन्‍ना, तिग्‍दा भिसम थेनीगदेसे परमेश्‍वरदा ङोआसेनी।* यूह १:१२ ङाला सेम निबा ह्रोगदे, दान्‍दे चा य्‍हाङ परमेश्‍वरलान सन्‍तान हिन्‍ना। तर लिच्‍छा चा तिग तला थे ताम य्‍हाङदा उन्‍बा आरे। तर ख्रीष्‍ट दोःसी फेप्‍खबा धुइरी य्‍हाङएनोन ख्रीष्‍ट ह्रङ्‌बान दोला। तिग्‍दा भिसम थे धुइरी य्‍हाङसे ख्रीष्‍ट खाह्रङ्बा मुला थेह्रङ्बान म्राङ्ला भिबा ताम य्‍हाङदा था मुला। ख्रीष्‍टथोरी चुह्रङ्बा आश थान्‍बा जम्‍मान म्‍हिगदेसे ख्रीष्‍ट खाह्रङ्बा चोखो मुला, ह्राङदाएनोन थेह्रङ्बान चोखो थान्‍मुला।
पाप लसीन चिबागदे जम्‍मासेन परमेश्‍वरला ठिम आङ्‌यान्‍बा हिन्‍ना। तिग्‍दा भिसम ठिम आङ्‌यान्‍बान पाप हिन्‍ना। म्‍हिगदेला पापला दोष मेटब लबाला लागिरी तिगै पाप आरेबा ख्रीष्‍ट चु जम्‍बुलिङरी फेप्‍खजी भिबा ताम एनीगदेदा थानोन मुला।* यूह १:२९ थेतबासेलमा सदन ख्रीष्‍टदेन छ्‌याम गिक तसी चिबा म्‍हिगदेसे पाप आल। तर सदन पाप लसी चिबा म्‍हिसे ख्रीष्‍टदा न्‍ह म्राङ्बा मुला न्‍ह ङोसेबा मुला।
ङाला कोलागदे, एनीगदेदा खालैसेन फसब लआम्‍याङ्‍गै। जुन म्‍हिसे परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार गे लला, थे म्‍हि परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार भ्रबा ख्रीष्‍ट ह्रङ्‌बान दोला। तर जुन म्‍हिसे सदन पाप लला, थे म्‍हि चा शैतानना हिन्‍ना। तिग्‍दा भिसम शैतानसे चा ङाच्‍छाहेन्‍सेन पाप लसीन खमुला। थेतबासेलमा शैतानना गेदा नाश लबाला लागिरी परमेश्‍वरला झा जम्‍बुलिङरी फेप्‍खबा हिन्‍ना। परमेश्‍वरला सन्‍तान दोःसी न्‍हबा म्‍हिगदेसे सदन पाप लसी आचि, तिग्‍दा भिसम थेदेन छ्‌याम परमेश्‍वरला बानीबेहोर तमुला। थेतबासेलमा थेसे सदन पाप लसी आचि, तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरनोन थेला आबा हिन्‍ना। 10 जुन म्‍हिसे परमेश्‍वरदा सेम निबा गेदेन स्‍य्‍हान्‍दो‍दा माया आल, थे चा परमेश्‍वरला सन्‍तान आहिन। थेतबासेलमा थेनीगदेला गेग्‍यामसेन खाल परमेश्‍वरला सन्‍तान, खाल शैतानना सन्‍तान हिन्‍ना भिसी प्रस्‍टन था याङ्बा मुला।
गिकसेम गिकदा माया लउ
11 एनीगदेसे ङाच्‍छाहेन्‍सेन थेःबा समाचार चा चुनोन हिन्‍ना, “य्‍हाङसे गिकसेम गिकदा माया लतोःला।”* यूह १३:३४ 12 कयिन शैतानना सन्‍तान दोसी ह्राङलान आलेदा साइजी। थेतबासेलमा य्‍हाङ कयिन ह्रङ्‌बा दोबारी आत। कयिनसे ह्राङलान आलेदा तिग्‍दा साइजी? तिग्‍दा भिसम थेला आलेसे लबा गे परमेश्‍वरदा सेम निबा गे मुबा, तर कयिनसे लबा गे परमेश्‍वरदा सेम आनिबा गे मुबा।* उत्‍प ४:८
13 ङाला ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, चुदे एनीगदेदा जम्‍बुलिङला म्‍हिगदेसे हेला लसम उदेक थाम्‍हन्‍गो। 14 य्‍हाङसे य्‍हाङला ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदेदा माया लबासे लमा कालग्‍याम फेसी य्‍हाङसे छार जुनी याङ्जी भिबा ताम य्‍हाङदा था मुला। तर जुन म्‍हिसे माया आलनी थे दान्‍देधोना कालला तहरी मुला।* यूह ५:२४ 15 ह्राङला ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदेदा हेला लबा म्‍हि चा ज्‍यानमारा हिन्‍ना। थेह्रङ्बा म्‍हिला लागिरी जुकजुकधोनाला जुनी आरे भिबा ताम एनीगदेदा थानोन मुला।
16 य्‍हाङदा माया लसी ख्रीष्‍टसे ह्राङला ज्‍याननोन पिन्‍बासे लमा माया तिग हिन्‍ना भिबा ताम य्‍हाङसे ज्‍यना लसी घोबा मुला। थेतबासेलमा य्‍हाङसेनोन ह्राङला ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदेला लागिरी ज्‍याननोन पिन्‍बारी तयार ततोःला। 17 तर जुन म्‍हिदेन छ्‌याम जम्‍बुलिङला धन सम्‍पत्ति मुला, थेसे ह्राङला ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदेदा खाँचो तबा म्राङ्सीनोन आपिन्‍नी भिसम थेह्रङ्बा म्‍हिदेन छ्‌याम खाह्रङ् लसी परमेश्‍वरला माया तला? 18 ङाला कोलागदे, य्‍हाङसे सुङसे जे स्‍य्‍हान्‍दो‍दा माया लबा आहिन, तर य्‍हाङसे सेमहेन्‍सेन माया लतोःला। थेह्रङ्बा माया चा य्‍हाङसे लबा गेग्‍यामसेन म्राङ्ला। 19 चुग्‍यामसेन य्‍हाङ सत्‍यला म्‍हि हिन्‍ना भिबा ताम था याङ्ला। ओच्‍छे य्‍हाङ परमेश्‍वरला ङाच्‍छा ढुक्‍क तसी चिखम्‍ला। 20 तसैनोन य्‍हाङदा ह्राङला सेमसे मी दोष लमुला भिसम परमेश्‍वर मी झन य्‍हाङला सेम भन्‍दा घ्रेन हिन्‍ना भिबा ताम य्‍हाङदा था मुला। ओच्‍छे परमेश्‍वरदा जम्‍मान ताम था तला।
21 ङाला सेम निबा ह्रोगदे, य्‍हाङला सेमसे य्‍हाङदा दोष आलनी भिसम य्‍हाङदा परमेश्‍वरला ङाच्‍छा निबारी ल्‍हानान आँट याङ्ला। 22 ओच्‍छे य्‍हाङसे ह्रीबा जम्‍मान स्‍हे परमेश्‍वरग्‍याम याङ्ला। तिग्‍दा भिसम य्‍हाङसे परमेश्‍वरसे कुल्‍बा ताम ङ्‌यान्‍सी परमेश्‍वरदा सेम निबा गे लबा मुला। 23 परमेश्‍वरसे कुल्‍बा ताम चा थेला झा येशू ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लबादेन येशू ख्रीष्‍टसे कुल्‍बा अन्‍छार गिकसेम गिकदा माया लबा हिन्‍ना। 24 परमेश्‍वरसे कुल्‍बा ताम ङ्‌यान्‍बा म्‍हिगदे परमेश्‍वरदेन छ्‌याम तला, ओच्‍छे थेनीगदेदेन छ्‌यामएनोन परमेश्‍वर तला। परमेश्‍वर य्‍हाङदेन छ्‌याम तला भिबा ताम चा य्‍हाङदेन छ्‌याम मुबा परमेश्‍वरला आत्‍माग्‍यामसेन य्‍हाङसे था याङ्बा मुला।

*3:1 यूह १:१२

*3:5 यूह १:२९

*3:11 यूह १३:३४

*3:12 उत्‍प ४:८

*3:14 यूह ५:२४