पत्रुससे भ्रिबा ङाच्‍छारेमला चिठी
चु चिठीला बारेरी पाङ्‌तोःमा
भ्रिबा म्‍हि: येशूला मुल चेला पत्रुससे भ्रिबा मुबा (१ पत्रुस १:१)। चु चिठी भ्रिबाला लागिरी पत्रुसदा सिलाससे ह्रो लबा मुबा (१ पत्रुस ५:१२)।
भ्रिबा ग्‍ला: चु चिठी “बेबिलोन” शहरग्‍याम भ्रिबा मुबा भिसी पाङ्बा मुला (१ पत्रुस ५:१३)। बाइबलला ल्‍हानान विद्वानगदेसे बेबिलोन शहर भिबा चा रोम शहर हिन्‍ना भिसी पाङ्‌मुला।
भ्रिबा साल: ओस्‍पन ईश्‍‍वी संवत् ६०-६४ (विक्रम संवत् ११७-१२१) सालला गुङरी भ्रिबा मुबा।
खाल्‍दा भ्रिबा: एशिया अञ्‍चलला न्‍हुपपट्टिला ग्‍लारीक्‍यार ससा बङबङ तसी चिबा येशूदा विश्‍वास लबागदेदा भ्रिबा मुबा।
चु चिठीरी विश्‍वास लबागदेदा “परमेश्‍वरसे धम्‍बा म्‍हिगदे” भिसी पाङ्बा मुला। चु चिठी भ्रिबा चा चु चिठी पढब लबागदेसे आँट याङ्‌गै भिसी हिन्‍ना। तिग्‍दा भिसम ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लबासे लमा थेनीगदे दुख नासी चिबा मुबा। चुह्रङ् लसी आँट पिन्‍मा पत्रुससे थेनीगदेदा येशू ख्रीष्‍टला बारेरी थार्बा पिन्‍बा समाचार, येशू सिबादेन सिबाग्‍याम सोबा ताम ओच्‍छे येशू दोःसी फेप्‍खला भिबा कबुल ढन्‍ना लबा मुला। थेनीगदेसे याङ्बा दुख चा थेनीगदेसे लबा विश्‍वासदा कोङ्बा स्‍होबा ताम हिन्‍ना। ओच्‍छे थेनीगदेसे ख्रीष्‍ट फेप्‍खबा धिनरी इनाम याङ्ला भिसी ढुक्‍क तसी थे दुख नातोःला भिसी पाङ्बा मुला।
पत्रुससे चु चिठी पढब लबागदेदा दुखला धुइरी आँट पिन्‍बान ख्रीष्‍टला म्‍हिगदे ह्रङ्‌बान दोसी भ्रउ भिसी बिन्‍ती लबा मुला।
मुल तामगदे
फ्‍याफुल्‍बा १:१-२
खाइमै आसिबा आश १:३-१२
तिगै दोष आरेबा म्‍हि दोगो १:१३–२:१०
दुखला धुइरी ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लबागदेसे लतोःबा गे २:११–४:१९
ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लबागदे सोजो तसी लतोःबा गे ५:१-११
चिठीला थुमरी भ्रिबा ताम ५:१२-१४
पत्रुससे भ्रिबा ङाच्‍छारेमला चिठी
1
लास्‍सो, पोन्‍टस, गलातियादेन कापाडोकिया ओच्‍छे एशियादेन बिथिनिया भिबा ग्‍लारी पोन्‍टस, गलातियादेन कापाडोकिया ओच्‍छे एसियादेन बिथिनिया भिबा ग्‍लागदे ङाच्‍छा रोम य्‍हुल्‍सारी परब तमुबा। तर दान्‍दे चा चु जम्‍मान ग्‍लागदे टर्की भिबा य्‍हुल्‍सारी परब तमुला। क्‍यार यार्सी ससा बङबङ तसी परदेशी दोसी चिबा परमेश्‍वरसे धम्‍बा म्‍हिगदेदा ङा येशू ख्रीष्‍टला मुल चेला पत्रुसग्‍याम फ्‍याफुल्‍ला।
परमेश्‍वर आबासे ङाच्‍छाहेन्‍सेन म्‍हन्‍बा अन्‍छार थेला आत्‍मासे एनीगदेदा ह्राङलान म्‍हि स्‍होबारी धम्‍बा मुला। थेतबासेलमा एनीगदेसे येशू ख्रीष्‍टसे कुल्‍बा ताम ङ्‌यान्‍गै भिसी एनीगदेदा थेला काग्‍याम तिगै दोष आरेबा म्‍हि स्‍होबा मुला।
एनीगदेदेन छ्‌याम परमेश्‍वरला दयामायादेन शान्‍ति ल्‍हानान तगै।
खाइमै आसिबा आश
य्‍हाङला प्रभु येशू ख्रीष्‍टला आबा परमेश्‍वरला जयजयकार तगै। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे येशू ख्रीष्‍टदा सिबाग्‍याम सोना लसी य्‍हाङदा ल्‍हानान दया लबासे लमा य्‍हाङसे छार जुनी याङ्बा मुला। दान्‍दे य्‍हाङदेन छ्‍याम खाइमै आसिबा आश मुला। थेह्रङ् लसीन एनीगदेला लागिरी परमेश्‍वर आबासे खाइमै नाश आतबा, म्‍हासी आनिबा, न्‍होङ्‌सी आनिबा मोलमगदे स्‍वर्गरी ठीक लसी थान्‍बा मुला। ओच्‍छे एनीगदेसे लबा विश्‍वासग्‍याम परमेश्‍वरला शक्तिसे एनीगदेदा थार्ना लबाला लागिरी जोगब लसी थान्‍ना। चु ताम चा एनीगदेसे परमेश्‍वरसे निसाफ लबा धुइरी म्राङ्ला।
दान्‍दे एनीगदेसे तिगै धिनना लागिरी ल्‍हानान थरीला दुख नातोःसै जमा धुइरी एनीगदे ताङ्ला। एनीगदेसे चुह्रङ् लसी दुख नाबा चा एनीगदेसे लबा विश्‍वास सत्‍य हिन्‍ना भिसी उन्‍बाला लागिरी हिन्‍ना। नाश तसी निबा म्‍हरदा मी म्‍हर हिन्‍ना कि आहिन भिसी था याङ्बाला लागिरी मेरी ख्राङ्मुला भिसम एनीगदेला विश्‍वास मी थे म्‍हर भन्‍दा घ्रेन हिन्‍ना। थेह्रङ्बा विश्‍वाससे लमा येशू ख्रीष्‍ट दोःसी फेप्‍खमा एनीगदे उदेक तला। जमा धुइरी एनीगदेसे थेदेन छ्‌यामनोन मानदेन इज्‍जत याङ्ला, ओच्‍छे एनीगदेदा ज्‍यबा म्‍हि भिसी पाङ्ला।
एनीगदेसे येशू ख्रीष्‍टदा आम्राङ्सैनोन माया लबा मुला। दान्‍दे एनीगदेसे थेदा आम्राङ्सैनोन विश्‍वास लबा मुला। ओच्‍छे एनीगदे गाते ताङ्ला भिबा तामदेन एनीगदेसे परमेश्‍वरदा गाते मानदेन जयजयकार लला भिबा ताम खालैसेन पाङ्‌बारी आखम। एनीगदेसे लबा विश्‍वासग्‍याम याङ्बा इनाम चा एनीगदे थार्बा हिन्‍ना।
10 परमेश्‍वरसे एनीगदेदा लबा दयामायाला बारेरी अगमवक्तागदेसे ङाच्‍छान पाङ्सी जिन्‍बा मुबा। ओच्‍छे एनीगदेसे याङ्बा चु थार्बाला बारेरी थेनीगदेसे ल्‍हानान ङ्‌योइबा छार्बा लमुबा। 11 थे अगमवक्तागदेसे चु खाह्रङ् लसी तला, खाइमा तला भिसी ङ्‌योइबा छार्बा लमुबा। थेतबासेलमा थेनीगदेदा ख्रीष्‍टला आत्‍मासे चु पदरी “ख्रीष्‍टला आत्‍मा” पाङ्बा चा परमेश्‍वरला आत्‍मा भिबा हिन्‍ना। ङाच्‍छा थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍टसे दुख नातोःला, ओच्‍छे थेसे दोःसी ल्‍हानान मान याङ्ला भिबा ताम ङाच्‍छान पाङ्सी जिन्‍बा मुबा। 12 अगमवक्तागदेसे थे धुइरी पाङ्बा ताम ह्राङला लागिरी आहिन, तर एनीगदेलान लागिरी पाङ्बा हिन्‍ना भिसी परमेश्‍वरसे थेनीगदेदा घोना लमुबा। चु ताम स्‍वर्गग्‍याम पुइखबा परमेश्‍वरला आत्‍माग्‍याम पाङ्बागदेसे दान्‍दे एनीगदेदा थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबा मुला। चु ताम स्‍वर्गदूतगदेसेनोन च्‍याबारी ल्‍हानान सेम लमुला।
तिगै दोष आरेबा म्‍हि दोगो
13 थेतबासेलमा एनीगदेसे ह्राङला सेमदा तहरी थान्‍सी तयार तउ। ओच्‍छे सोजो तसी येशू ख्रीष्‍ट दोःसी फेप्‍खबा धुइरी एनीगदेदा गाते दयामाया लला भिबा तामरी पूरान आश लसी चिउ। 14 एनीगदे कुल्‍बा ताम ङ्‌यान्‍बा कोलागदे तबासे लमा एनीगदेसे ङाच्‍छा आसेना आघोना ह्राङला सेमसे म्‍हाइबा जम्‍मान आज्‍यबा तामगदे ख्‍लागो। 15 एनीगदेदा धम्‍बा परमेश्‍वर तिगै दोष आरेबा परमेश्‍वर हिन्‍ना। थेतबासेलमा एनीगदेला जम्‍मान तामगदेएनोन परमेश्‍वरला ङाच्‍छा तिगै दोष आरेबा ततोःला। 16 तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरला बचनरी चुह्रङ् भिसी भ्रिबा मुला, “एनीगदे तिगै दोष आरेबा म्‍हि दोगो, तिग्‍दा भिसम ङा तिगै दोष आरेबा परमेश्‍वर हिन्‍ना।”* लेवी ११:४४-४५; १९:२
17 खालैलान ली च्‍यासी आहिन, तर म्‍हिसे लबा गे अन्‍छार निसाफ लबा परमेश्‍वरदा एनीगदेसे आबा भिसी प्रार्थना लबासे लमा जम्‍बुलिङरी परदेशी दोसी चितेधोना एनीगदे परमेश्‍वर म्राङ्सी लोङ्‍गो। 18 तिग्‍दा भिसम आखे म्‍हेमेहेन्‍से तेन्‍सी खबा गे आखेल्‍बा रिमठिमग्‍याम एनीगदेदा फेबाला लागिरी परमेश्‍वरसे गाते ल्‍हानान पापला सय फाजी भिबा ताम एनीगदेदा थानोन मुला। थे सय चा नाश तसी निबा म्‍हर म्‍हुइग्‍याम फाबा सय ह्रङ्‌बा आहिन। 19 तर ग्‍लुसीन ग्‍लुबारी आखम्‍बा ख्रीष्‍टला काग्‍याम एनीगदेला पापला सय फासी एनीगदेदा थार्ना लबा हिन्‍ना। ख्रीष्‍ट बलि पिन्‍बा तिगै दोषदेन दाग आरेबा ग्‍यु बोगो ह्रङ्‌बान दोजी। 20 चुला लागिरी परमेश्‍वरसे ख्रीष्‍टदा जम्‍बुलिङ स्‍होबा भन्‍दा ङाच्‍छान धम्‍बा मुबा। तर चु लिच्‍छाला धुइरी “लिच्‍छाला धुइ” भिबा चा ङाच्‍छा ख्रीष्‍ट फेप्‍खमाहेन्‍से दोःसी फेप्‍खबा धुइधोनादा पाङ्बा हिन्‍ना। एनीगदेलान लागिरी ख्रीष्‍ट फेप्‍खजी।
21 ख्रीष्‍ट येशूग्‍यामसेन एनीगदेसे परमेश्‍वरदा विश्‍वास लबा हिन्‍ना। थेनोन परमेश्‍वरसे ख्रीष्‍ट येशूदा सिबाग्‍याम सोना लसी जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन मान पिन्‍जी। थेतबासेलमान एनीगदेसे परमेश्‍वरथोरी विश्‍वासदेन आश लमुला।
22 दाहेन्‍से एनीगदेसे सत्‍य ताम ङ्‌यान्‍सी ह्राङला सेम चोखो स्‍होबा मुला। थेतबासेलमा एनीगदेसे ह्राङला ज्‍योज्‍यो आले नाना आङादा चोखो माया लमुला। ओच्‍छे गिकसेम गिकदाएनोन सेमहेन्‍सेन चोखो माया लउ। 23 तिग्‍दा भिसम एनीगदेसे खाइमै नाश आतबादेन छोन्‍बो परमेश्‍वरला बचनग्‍याम नाश तसी निबा आहिन, तर नाश आतबा छार जुनी याङ्बा मुला। 24 तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरला बचनरी चुह्रङ् भिसी भ्रिबा मुला,
“जम्‍मान म्‍हिगदे छे ह्रङ्‌बान हिन्‍ना,
ओच्‍छे थेनीगदेला मानदेन जेबा ह्रिरी खबा छेला म्‍हेन्‍दो ह्रङ्‌बा हिन्‍ना।
छे ह्रेला ओच्‍छे म्‍हेन्‍दो ताइला।
25 तर प्रभुला बचन जुकजुकधोनान चिला।”* यशै ४०:६-८
दान्‍दे एनीगदेदा थेःना लबा थार्बा पिन्‍बा समाचार चु बचननोन हिन्‍ना।

1:1 पोन्‍टस, गलातियादेन कापाडोकिया ओच्‍छे एसियादेन बिथिनिया भिबा ग्‍लागदे ङाच्‍छा रोम य्‍हुल्‍सारी परब तमुबा। तर दान्‍दे चा चु जम्‍मान ग्‍लागदे टर्की भिबा य्‍हुल्‍सारी परब तमुला।

1:11 चु पदरी “ख्रीष्‍टला आत्‍मा” पाङ्बा चा परमेश्‍वरला आत्‍मा भिबा हिन्‍ना।

*1:16 लेवी ११:४४-४५; १९:२

1:20 “लिच्‍छाला धुइ” भिबा चा ङाच्‍छा ख्रीष्‍ट फेप्‍खमाहेन्‍से दोःसी फेप्‍खबा धुइधोनादा पाङ्बा हिन्‍ना।

*1:25 यशै ४०:६-८