13
पावलसे अझ होशियार तना लबा
ङा दोःसीनोन एनीगदे मुबा ग्‍लारी खला, दान्‍दे खमा सोमरेम तला। बचनरी चुह्रङ् भिसी भ्रिबा ताम ढन्‍गो, “खालै म्‍हिदा सजाय पिन्‍बाला लागिरी थेसे लबा गे म्राङ्बा म्‍हि न्‍ही सोमसे पाङ्बाग्‍यामसेन सजाय पिन्‍तोःबा कि पिन्‍आतोःबा भिसी था याङ्ला।”* व्‍यव १९:१५ न्‍हीरेमला पालरी ङा एनीगदेदेन छ्‌याम मुबा धुइरी ङाइ एनीगदेदा होशियार तना लबा मुबा। दान्‍दे ङा एनीगदेदेन छ्‌याम आरेबा धुइरीनोन ङाइ एनीगदेदा होशियार तना लबान मुला। ङा दोःसी एनीगदे मुबा ग्‍लारी खमा ङाच्‍छा ङाच्‍छा पाप लबागदेदेन स्‍य्‍हान्‍दोगदे खालैदान ङाइ आख्‍ला। थे धुइरी ख्रीष्‍ट ङादेन छ्‌याम गिक तसी ङाग्‍याम ताम पाङ्बा चीम कि आपाङ्बा चीम भिसी एनीगदेसे च्‍याबारी म्‍हाइबा ताम था याङ्ला। एनीगदेला गुङरी गे लमा ख्रीष्‍ट खाइमै कमजोर आत, तर शक्तिशाली तला। तिग्‍दा भिसम ख्रीष्‍ट कमजोर तसी क्रुसरी सिजी। तर परमेश्‍वरला शक्तिसे थेदा सोना लजी। थेह्रङ् लसीन ङनीएनोन ख्रीष्‍ट ह्रङ्नोन कमजोर तबा मुला। तर एनीगदेला गुङरी गे लबाला लागिरी परमेश्‍वरसेन ह्राङला शक्तिग्‍याम ङन्‍दा ख्रीष्‍टदेन छ्‌याम सोना लला।
एनीगदेसे पक्‍का विश्‍वास लबा मुला कि आरे भिसी ह्राङसे ह्राङदान च्‍यागो। चुह्रङ् लसी च्‍यामा येशू ख्रीष्‍ट एनीगदेदेन छ्‌याम आस्‍याप्‍नी भिसम एनीगदेसे पक्‍का विश्‍वास लबा आरेबा चीम भिसी था याङ्ला। ओच्‍छे ङन्‍से पक्‍का विश्‍वास लबा मुला भिबा तामएनोन एनीगदेसे था याङ्ला भिसी ङाइ आश लबा मुला। एनीगदेसे आज्‍यबा गे थालगै भिसी ङन्‍से परमेश्‍वरदेन छ्‌याम प्रार्थना लबान मुला। ङनी चा ज्‍यबा म्‍हि हिन्‍ना भिसी उन्‍बाला लागिरी ङन्‍से चुह्रङ् लसी प्रार्थना लबा आहिन। तर एनीगदेसे ङनी पक्‍का मुल चेला आहिन भिसी म्‍हन्‍सैनोन एनीगदेसे चा ठीक ठीक गे जे लखम्‍गै भिसी ङन्‍से प्रार्थना लबा हिन्‍ना। तिग्‍दा भिसम ङनी सत्‍य तामला बिरोध लसी गे आल, तर सत्‍य तामला लागिरी जे गे लला। ङनी कमजोर तसैनोन एनीगदे चा भङ्‍बा तजी भिसम ङनी ताङ्ला। ओच्‍छे एनीगदे झन विश्‍वासरी पूरान पाको म्‍हि दोगै भिसी ङन्‍से प्रार्थना लबा मुला। 10 ङा एनीगदे मुबा ग्‍लारी खमा प्रभुसे ङादा पिन्‍बा अधिकारग्‍याम ङाइ एनीगदेदा बङ्‍‌आतोःगै भिसीन ङा एनीगदेदेन छ्‌याम आरेबा धुइरी चु चिठी भ्रिबान मुला। एनीगदेदा न्‍होङ्ना लबाला लागिरी आहिन, तर एनीगदेदा विश्‍वासरी कोङ्बा स्‍होबाला लागिरीन थे अधिकार प्रभुसे ङादा पिन्‍बा हिन्‍ना।
चिठीला थुमरी पाङ्बा ताम
11 ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, दाहेन्‍से ङादा विदा पिन्‍गो। एनीगदे सेमहेन्‍सेन ज्‍यबा म्‍हि दोबारी म्‍हाइगो, ओच्‍छे गिकसेम गिकदा आँट पिन्‍सी ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी ढिक्‍सी चिउ भिबा ङाला बिन्‍ती मुला। जमाहेन्‍से शान्‍तिदेन माया पिन्‍बा परमेश्‍वर एनीगदेदेन छ्‌याम धन्‍छ्‌याला। 12 ओच्‍छे गिकसेम गिकदा सेमहेन्‍सेन माया लसी फ्‍याफुल्‍गो। 13-14 परमेश्‍वरला चुरी मुबा जम्‍मान म्‍हिगदेसे एनीगदेदा फ्‍याफुल्‍बा मुला। प्रभु येशू ख्रीष्‍टला दयामायादेन परमेश्‍वरला माया ओच्‍छे परमेश्‍वरला आत्‍माला संगती एनीगदे जम्‍मानदेन छ्‌याम तगै।

*13:1 व्‍यव १९:१५