2
परमेश्‍वरला आत्‍मा फेप्‍खबा
पेन्‍तिकोसला धिनकुनु प्रभु येशूदा विश्‍वास लबा म्‍हिगदे जम्‍मान ग्‍ला गिकरीन पोप तबा मुबा।* लेवी २३:१५-२१; व्‍यव १६:९-११ थे धुइरी तिख्‍खुरी स्‍वर्गग्‍याम लाबा खबा ह्रङ्‌बा घ्रेन काइ खजी। थे काइसे थेनीगदे चिबा दिम प्‍लिङ्‌जी। ओच्‍छे मेला ल्‍हाम ह्रङ्‌बा स्‍हेगदे थेनीगदे ह्राङ ह्राङथोरी भो भो तसी चिबा म्राङ्जी। थे मेला ल्‍हाम चा ले ह्रङ्‌बान म्राङ्‌मुबा। जमाहेन्‍से थेनीगदे जम्‍मान परमेश्‍वरला आत्‍मासे प्‍लिङ्‌जी। “परमेश्‍वरला आत्‍मासे प्‍लिङ्‌जी” भिबा चा म्‍हिदा परमेश्‍वरला आत्‍माला शक्तिसे पूरान चलब लबा हिन्‍ना। ओच्‍छे परमेश्‍वरला आत्‍माग्‍याम पाङ्‌खम्‍बा शक्ति याङ्सी थेनीगदेसे पाङ्‌आसेबा अर्गु ग्‍योइगदेरी ताम पाङ्‌बारी छ्‌याइजी
थे धुइरी परमेश्‍वरदा तेन्‍बा यहूदीगदे जम्‍बुलिङला जम्‍मान य्‍हुल्‍साग्‍याम यरूशलेमरी खसी चिबा मुबा। चुह्रङ्बा काइ थेःमाहेन्‍से थेरी म्‍हिगदे पोप तजी। ओच्‍छे प्रभु येशूदा विश्‍वास लबा म्‍हिगदेसे ह्राङ ह्राङला ग्‍योइरी ताम पाङ्बा म्राङ्सी थेनीगदे उदेक म्‍हन्‍जी।
जमाहेन्‍से थेनीगदे उदेक तसी चुह्रङ् भिबारी छ्‌याइजी, “तिग चु ताम पाङ्बा जम्‍मान म्‍हिगदे गालीलला आहिन? तर चुगदेसे खाह्रङ् लसी य्‍हाङ ह्राङ ह्राङला ग्‍योइ पाङ्‌खम्‍जी! य्‍हाङ चुरी पार्थीला म्‍हिगदे, मादीला म्‍हिगदे, एलामला म्‍हिगदे, मेसोपोटामीयाला म्‍हिगदे, यहूदियाला म्‍हिगदे, कापाडोकियाला म्‍हिगदे, पोन्‍टसदेन एशियारी चिबा म्‍हिगदे हिन्‍ना। 10 ओच्‍छे फ्रिगियाला म्‍हिगदे, पामफिलियाला म्‍हिगदे, मिश्रदेन कुरेनीरी परब तबा लिबियाला ङाम ङामला ग्‍लागदेदेन रोमग्‍याम खबा 11 यहूदीदेन यहूदी धर्म तेन्‍बा अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदे मुला। ओच्‍छे क्रेट य्‍हुल्‍सारी चिबा म्‍हिगदेदेन अरबीला म्‍हिगदेएनोन मुला, थेनीगदेसे मी य्‍हाङला ह्राङ ह्राङलान ग्‍योइरी परमेश्‍वरसे लबा घ्रेन गेला बारेरी पाङ्‌बान चीम।
12 चुह्रङ्बा म्राङ्सी थेनीगदे जम्‍मान उदेक तसी अलमल तसी गिकसे गिकदा “चु तिग तबा?” भिसी ङ्‌योइबा छार्बा लबारी छ्‌याइजी। 13 तर स्‍य्‍हान्‍दोगदेसे थेनीगदेदा “चुगदे मी कलिलो निङगुसे ङ्‌य्‍होइजीम” भिसी खिसी लजी।
पत्रुससे म्‍हिला हुलदा घोना लबा
14 जमाहेन्‍से पत्रुस च्‍युक गिक चेलागदेदेन छ्‌याम राप्‍सी जजाकी ङाच्‍छा निसी घ्रेन काइरी चुह्रङ् भिसी भिजी, “यहूदिया अञ्‍चलग्‍याम ज्‍योङ्‍खबा यहूदी ह्रोगदेदेन यरूशलेमरी स्‍य्‍हूबा जम्‍मान म्‍हिगदे चु तिग तबा हिन्‍ना ङाइ ह्राङनीदा घोना लला। ह्राङनीसे ङाला ताम ज्‍यना लसी ङ्‌यान्‍गो। 15 ह्राङनीसे म्‍हन्‍बा ह्रङ् चुगदे ङ्‌य्‍होइबा आरे। दान्‍दे स्‍य्‍होला नौ बजब जे तबा मुला, चु धुइरी खालैसेन निङगु आथुङ्। 16 तर चु ताम तला भिसी योएल अगमवक्तासे पाङ्बा मुबा।
17 ‘परमेश्‍वरसे सुङ्बा मुला,
लिच्‍छाला धिनरी ङाइ जम्‍मान म्‍हिगदेथोरी ङाला आत्‍मा पुइखला,
जमाहेन्‍से एनीगदेला झा झामेगदेसे अगमवाणी पाङ्ला,
ओच्‍छे एनीगदेला ठिटा कोलागदेसे परमेश्‍वरसे उन्‍बा ताम म्राङ्ला,
ओच्‍छे एनीगदेला आखे मम म्‍हेमेगदेसे म्‍हाङ म्राङ्ला।
18 थे धिनकुनु नोकरगदेथोरीनोन ङाइ ङाला आत्‍मा पुइखला,
ओच्‍छे थेनीगदेसे लिच्‍छा तसेला ताम ङाच्‍छान पाङ्ला।
19 ङाइ तोर मुरी उदेकला गेगदेदेन मार जम्‍बुलिङरी उदेकला चिनुगदे उन्‍ना।
चु चिनुगदे चा का, मेदेन म्‍युगुला मुस्‍लो हिन्‍ना।
20 परमप्रभु फेप्‍खबा घ्रेन य्‍हाल य्‍हाल्‍बा धिन भन्‍दा ङाच्‍छा धिनी धोपधोप तला
ओच्‍छे लनी का ह्रङ्‌बान वाला तला।
21 ओच्‍छे जुन म्‍हिसे परमप्रभुदा ङादा ह्रो लउ भिसी भिला, थे म्‍हिसे थार्बा याङ्ला।’* योए २:२८-३२
22 “इस्राएलला म्‍हिगदे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, परमेश्‍वरसे येशूग्‍याम ह्राङनीला गुङरी शक्तिशाली गेगदे लबान उदेकला चिनुगदे उन्‍बा ताम ह्राङनीदा थानोन मुला। थे चिनुगदेग्‍याम परमेश्‍वरसे नासरतला येशूदा ङाइनोन पुइखबा हिन्‍ना भिसी उन्‍बा मुबा। 23 परमेश्‍वरसे ङाच्‍छान म्‍हन्‍बा अन्‍छार येशूदा ह्राङनीसे चुङ्‌जी। ओच्‍छे येशूदा ह्राङनीसे पापी म्‍हिगदेला यारी जिम्‍मा पिन्‍सी क्रुसरी टाँगब लसी साइपुङ्जी।* मत्ती २७:३५; मर्कू १५:२४; लूका २३:३३; यूह १९:१८ 24 तर येशूदा सिबाला शक्तिसे साइबाला साइबान लबारी आखम्‍नी। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे येशूदा सिबाला दुखग्‍याम फेसी सोना लजी।* मत्ती २८:५-६; मर्कू १६:६; लूका २४:५ 25 तिग्‍दा भिसम दाऊद ग्‍लेसे येशूला बारेरी चुह्रङ् भिबा मुला,
‘ङाइ प्रभुदा सदन ङाला ङाच्‍छापट्टि म्राङ्‌मुला।
थे ङादेन छ्‌यामनोन मुला।
थेतबासेलमा ङाइ तिगै तामरी धन्‍दा सुर्दा लआतोः।* भजन १६:८-११
26 थेतबासेलमा ङा सेमहेन्‍सेन ताङ्‍बा मुला,
ओच्‍छे ताङ्बान ङाइ सेमहेन्‍सेन ङाला सुङग्‍याम प्रभुला जयजयकार लबा मुला।
ओच्‍छे ङाला ल्‍हुइ सिसी निसैनोन ङा दोःसी सोला भिसी ङाइ प्रभुथोरी आश लबा मुला।
27 तिग्‍दा भिसम ह्राङसे ङाला प्राणदा सिबागदे निबा ग्‍लारी आख्‍ला।
ओच्‍छे ह्राङदा जे तेन्‍बा म्‍हिला ल्‍हुइदा ह्राङसे नइना आल।
28 ह्राङसे ङादा ङा दोःसी सोला भिबा ताम उन्‍बा मुला,
ओच्‍छे ह्राङ ङादेन छ्‌याम तसी ङादा ल्‍हानान ताङ्ना लला।’
29 “ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, ङाइ य्‍हाङला म्‍हेमे दाऊद ग्‍लेला बारेरी ढुक्‍क तसी पाङ्ला। थे सिसी ल्‍हुजी, ओच्‍छे दान्‍देधोना थेला धुर्सा मुनोन मुला। 30 दाऊद ग्‍ले अगमवक्ता तबासे लमा थेला ग्‍लारी ह्राङलान सन्‍तानना गिकदा परमेश्‍वरसे ग्‍ले स्‍होला भिसी परमेश्‍वरसे कबुल लबा ताम थेदा था मुबा।* भजन १३२:११; २ शमू ७:१२-१३ 31 परमेश्‍वरसे लिच्‍छा तिग लला भिसी दाऊदसे ङाच्‍छान म्राङ्‌मुबा। थेतबासेलमा थेसे थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍ट सिबाग्‍याम सोला भिसी चुह्रङ् भिमुबा, ‘थेदा सिबागदे निबा ग्‍लारी आख्‍लानी ओच्‍छे थेला सिबा ल्‍हुइ नइना आलनी।’
32 “ओच्‍छे चुनोन येशूदा परमेश्‍वरसे सिबाग्‍याम सोना लजी। चु तामला ङनी जम्‍मान साक्षी मुला। 33 परमेश्‍वर आबासे येशूदा घ्रेन मान पिन्‍सी ह्राङला दाहिने छ्‌यापट्टि थान्‍जी, ओच्‍छे कबुल लबा अन्‍छार परमेश्‍वरसे येशूदा ह्राङला आत्‍मा पिन्‍जी। दान्‍दे ह्राङनीसे म्राङ्बा चु तामदेन थेःबा तामगदे थेनोन परमेश्‍वरला आत्‍मा प्रभु येशूसे ङन्‍दा पिन्‍बा हिन्‍ना। 34-35 दाऊद ह्राङनोन स्‍वर्गरी आनिनी, तर थेसे चुह्रङ् भिसी भिबा मुला,
‘परमप्रभुसे ङाला प्रभुदा चुह्रङ् भिसी सुङ्बा मुला,
ङाइ एला शत्रुगदेदा भ्रेना आलतेधोना
ए ङाला दाहिने यापट्टि चिउ’* भजन ११०:१
36 “थेतबासेलमा इस्राएलला जम्‍मान म्‍हिगदेसे चु ताम पक्‍का हिन्‍ना भिसी था याङ्‌गै, जुन येशूदा ह्राङनीसे क्रुसरी टाँगब लसी साइबा मुबा, थेनोन येशूदा परमेश्‍वरसे प्रभुदेन थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍ट स्‍होबा मुला।”
37 जमाहेन्‍से पत्रुसला ताम थेःसी थेनीगदेला सेमरी ल्‍हानान दुख तजी, ओच्‍छे पत्रुसदेन स्‍य्‍हान्‍दो मुल चेलागदेदा “दाहेन्‍से ङन्‍से तिग लतोःला ज्‍योज्‍यो आले?” भिसी ङ्‌योइमा,
38 पत्रुससे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी जोहाब पिन्‍जी, “दाहेन्‍से एनीगदेसे ह्राङ ह्राङला पाप ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि दोःगो। ओच्‍छे पाप माफ याङ्बाला लागिरी एनीगदेसे येशू ख्रीष्‍टला मिनरी बप्‍तिस्‍मा किन्‍गो। जमाहेन्‍से एनीगदेसे परमेश्‍वरला आत्‍माला मोलम याङ्ला। 39 तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे लबा चु कबुल एनीगदेदेन छ्‌याम एनीगदेला कोलागदेला लागिरी हिन्‍ना, ओच्‍छे य्‍हाङला प्रभु परमेश्‍वरसे ङ्‌योइबा थारेङ थारेङ चिबा जम्‍मान म्‍हिगदेला “थारेङ थारेङ चिबा जम्‍मान म्‍हिगदे” भिबा चा लिच्‍छा लिच्‍छाला म्‍हिगदे अथवा थारेङ थारेङला ग्‍ला हिन्‍ना। लागिरीनोन हिन्‍ना।”
40 ओच्‍छे पत्रुससे ल्‍हानान तामग्‍याम होशियार तना लजी। ओच्‍छे थेनीगदेदा अर्ती पिन्‍बान, “दान्‍देला नइबा म्‍हिगदेथोरी खबारी छ्‌याइबा सजायग्‍याम एनीगदे ह्राङनोन जोगब तसी चिउ” भिसी भिजी।
41 जमाहेन्‍से ल्‍हानान म्‍हिगदेसे पत्रुससे पाङ्बा तामरी विश्‍वास लसी बप्‍तिस्‍मा किन्‍जी। थेनोन धिनकुनु थेनीगदेला गुङरी विश्‍वास लबा म्‍हिगदे ओस्‍पन हजार सोम ते बढब तजी।
विश्‍वासीगदेला संगती
42 जमाहेन्‍से थेनीगदेसे मुल चेलागदेसे लोप्‍बा ताम ङ्‌यान्‍मुबा, संगती लमुबा, प्रभु भोज चमुबा, ओच्‍छे सेम गिक तसी सदन प्रार्थना लमुबा। 43 मुल चेलागदेसे ल्‍हानान उदेकला गेगदेदेन उदेकला चिनुगदे उन्‍जी। थेतबासेलमा जम्‍मान म्‍हिगदेसे परमेश्‍वरदा ल्‍हानान मान लजी। 44 प्रभुदा विश्‍वास लबा जम्‍मान म्‍हिगदे ग्‍ला गिकरीन ह्रुप तमुबा, ओच्‍छे थेनीगदेदेन छ्‌याम मुबा स्‍हेगदे जम्‍मालान हिन्‍ना भिसी चलब लमुबा।* मुल ४:३२-३५ 45 ओच्‍छे थेनीगदेसे ह्राङदेन छ्‌याम मुबा सम्‍पत्तिदेन मालसामान चूङ्सी जुन जुन म्‍हिदा जुन जुन स्‍हे खाँचो तबा मुला थे स्‍हे जम्‍मादान भो लसी पिन्‍मुबा। 46 ओच्‍छे थेनीगदे धिन धिननोन जम्‍मान सेम गिक तसी परमेश्‍वरला मन्‍दिररी ह्रुप तमुबा। ओच्‍छे थेनीगदे दिम दिमरी निसी प्रभु भोज चबादेन ज्‍यबा सेम थोसी ताङ्सी चबा थुङ्बा लमुबा। 47 ओच्‍छे सदन परमेश्‍वरला जयजयकार लमुबा। स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेसे थेनीगदेदा ज्‍यबा म्‍हि भिसी भिमुबा। ओच्‍छे थार्बा याङ्बा म्‍हिगदे धिन धिननोन प्रभुसे थेनीगदेला गुङरी बढब लसी पिन्‍जी।

*2:1 लेवी २३:१५-२१; व्‍यव १६:९-११

2:4 “परमेश्‍वरला आत्‍मासे प्‍लिङ्‌जी” भिबा चा म्‍हिदा परमेश्‍वरला आत्‍माला शक्तिसे पूरान चलब लबा हिन्‍ना।

*2:21 योए २:२८-३२

*2:23 मत्ती २७:३५; मर्कू १५:२४; लूका २३:३३; यूह १९:१८

*2:24 मत्ती २८:५-६; मर्कू १६:६; लूका २४:५

*2:25 भजन १६:८-११

*2:30 भजन १३२:११; २ शमू ७:१२-१३

*2:34-35 भजन ११०:१

2:39 “थारेङ थारेङ चिबा जम्‍मान म्‍हिगदे” भिबा चा लिच्‍छा लिच्‍छाला म्‍हिगदे अथवा थारेङ थारेङला ग्‍ला हिन्‍ना।

*2:44 मुल ४:३२-३५