14
पावलदेन बारनाबास आइकोनियन भिबा शहररी
थेह्रङ् लसीन बारनाबासदेन पावल आइकोनियन भिबा शहररीनोन यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमरी निजी। ओच्‍छे थेनीगदेसे यहूदीगदे ह्रुप तबा दिम न्‍हङरी ज्‍यना लसी घोना लबासे लमा थेरी मुबा ल्‍हानान यहूदीगदेदेन अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेसे प्रभु येशू ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लजी। तर विश्‍वास आलबा यहूदीगदेसे चा अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेदा थीसी प्रभुरी विश्‍वास लबा ज्‍योज्‍यो आलेगदेला बिरोध लबारी छ्‌याइजी। तसैनोन पावलदेन बारनाबास ल्‍हानान धिनधोना थेरीन चिजी। थेन्‍नीसे प्रभुथोरी विश्‍वास थान्‍सी आलोङ्नान ताम लजी। थेनीगदेग्‍याम प्रभुसे उदेकला चिनुगदेदेन गेगदे लसी ह्राङला दयामायाला बचन सत्‍य हिन्‍ना भिसी उन्‍जी। तर थे शहरला म्‍हिगदे फेसी कोइ यहूदीगदेदेन छ्‌याम कोइ येशूला मुल चेलागदेदेन छ्‌याम ढिक्‍बारी छ्‌याइजी। जमाहेन्‍से अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेदेन यहूदीगदे न्‍हीनोन नेतागदेदेन छ्‌याम ढिक्‍सी थेनीगदेदा दुख पिन्‍बादेन युङबासे तोबारी म्‍हाइजी। पावलदेन बारनाबाससे चु था याङ्सी लुकोनिया भिबा शहरला लुस्‍त्रादेन डर्बी शहररी ओच्‍छे थे शहरला क्‍यारमारला जिल्‍ला तबान यार्सी निजी। थेरीनोन थेनीगदेसे थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लसीन चिजी।
पावलदेन बारनाबास लुस्‍त्रादेन डर्बी शहररी
लुस्‍त्रा भिबा शहररी काङ चलब आतबा म्‍हि गिक मुबा। थे म्‍हि न्‍हमान कुज्‍या मुबा, थे खाइमै भ्रबा आरेमुबा। थे म्‍हिसे पावलसे पाङ्‌मा ङ्‌यान्‍बान मुबा। ओच्‍छे थे म्‍हिसे ङाएनोन खम्‍ला भिसी विश्‍वास लबा ताम था याङ्सी पावलसे थे म्‍हिदा एकोहोरो च्‍यासी, 10 “ए काङ जूसी डोङ रेःगो” भिसी घ्रेन काइसे पाङ्जी। थेह्रङ् पाङ्‌मैछ्‌याम थे म्‍हि डोङ रेःसी भ्रबारी छ्‌याइजी।
11 म्‍हिला हुलसे पावलसे लबा चु गे म्राङ्माहेन्‍से लुकोनिया ग्‍योइरी क्रिङ्‌बान, “लगदे म्‍हि दोसी य्‍हाङ मुबा ग्‍लारी फेप्‍खजीम” भिसी भिजी। 12 जमाहेन्‍से थेनीगदेसे बारनाबासदा जिउस भिबा ल ओच्‍छे पावलदा हर्मेस ल थे ग्‍लाला म्‍हिगदेसे तेन्‍बा मुल ल चा ‘जिउस’ भिबा ल मुबा, ओच्‍छे ‘हर्मेस’ भिबा चा लगदेला ताम थेःना लबा ल भिसी म्‍हन्‍मुबा। भिसी भिबारी छ्‌याइजी, तिग्‍दा भिसम पावल चा ताम पाङ्बा मुल म्‍हि मुबा। 13 थे जिउसला मन्‍दिर थे शहरला ङामरीन मुबा। थेतबासेलमा थे मन्‍दिररी पूजा लबा म्‍हिसे बहरगदेदेन म्‍हेन्‍दोला लुङ भसी शहरला म्रापरी खजी। जमाहेन्‍से मुल चेला बारनाबासदेन पावलला ङाच्‍छापट्टि थे बाहरगदे बलि पिन्‍बारी ठीक लजी।
14 तर मुल चेलागदे बारनाबासदेन पावलसे चु ताम था याङ्माहेन्‍से थेनीगदेसे ह्राङ ह्राङला क्‍वान ढेबान म्‍हिला हुल न्‍हङरी यार्सी निसी क्रिङ्बान चुह्रङ् भिबारी छ्‌याइजी। 15 “म्‍हिगदे! ह्राङनीसे तिग्‍दा चुह्रङ्बा गे लबा? ङनीएनोन ह्राङनी ह्रङ्‌बान दुख सुख नासी भ्रबा म्‍हिगदे हिन्‍ना, ओच्‍छे चुह्रङ्बा नइबा गेगदे ख्‍लासी स्‍वर्गदेन जम्‍बुलिङ ओच्‍छे समुन्‍द्रदेन थेरी मुबा जम्‍मान स्‍हेगदे स्‍होबा छोन्‍बो परमेश्‍वरपट्टि दोःगै भिसी ह्राङनीदा सत्‍य ताम पाङ्‌बारी ङनी थार्बा पिन्‍बा समाचार भसी खबा हिन्‍ना।* प्रस्‍था २०:११; भजन १४६:६ 16 दङबो धुइरी परमेश्‍वरसे जम्‍मान य्‍हुलला म्‍हिगदेदा ह्राङ ह्राङला ठिम अन्‍छार भ्रपुङ्‌जी, 17 तसैनोन परमेश्‍वरसे ह्राङला दयामायाला गे लबा आख्‍लाना स्‍वर्गग्‍याम नाम ताइना लसी चबा स्‍हेगदे रोना लजी। ओच्‍छे ल्‍हानान चबा स्‍हेगदे पिन्‍सी म्‍हिगदेला सेम ताङ्ना लजी। चुनोन गेगदेसे परमेश्‍वरला साक्षी पिन्‍बा मुला।” 18 चुह्रङ् भिसैनोन बलि थालउ भिसी थे म्‍हिगदेदा रोकब लबारी थेनीगदेदा गाह्रो तजी। तसैनोन म्‍हिला हुलदा बलि पिन्‍आपुङ्‌नी।
19 जमाहेन्‍से एन्‍टिओखियादेन आइकोनियन भिबा शहरग्‍याम कोइ कोइ यहूदीगदे थेरी धोखजी। थेनीगदेसे म्‍हिगदेदा थीसी युङबासे तोपुङ्‌जी। जमाहेन्‍से जम्‍मान म्‍हिगदेसे युङबासे तोजी, ओच्‍छे सिजी भिसी म्‍हन्‍सी थेनीगदेसे पावलदा डुइबान शहरग्‍याम मङग्‍यार भोर्जी। 20 तर प्रभुला चेलागदे खसी पावलला क्‍यारक्‍युर पोप तमा थे रेःसी शहर न्‍हङरी निजी। ओच्‍छे न्‍हङगरदङ बारनाबासदेन छ्‌यामनोन थे डर्बी भिबा शहररी निजी।
सिरिया भिबा ग्‍लाला एन्‍टिओखिया शहररी दोःसी निबा
21 थेन्‍नीसे डर्बी भिबा शहररी थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लसी ल्‍हानान म्‍हिगदेदा येशूला चेला स्‍होजी। जमाहेन्‍से थेन्‍नी लुस्‍त्रादेन आइकोनियन ओच्‍छे एन्‍टिओखिया भिबा शहररी दोःसी निजी। 22 थेन्‍नीसे थेरी मुबा चेलागदेदा आँट पिन्‍बान सदन विश्‍वासरी चिउ भिसी भिजी। ओच्‍छे य्‍हाङ सेमरी ल्‍हानान दुख नासी परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सारी वाङ्‌तोःला भिसी थेनीगदेदा भिजी। 23 जमाहेन्‍से बारनाबासदेन पावलसे जम्‍मान मण्‍डलीरी मण्‍डलीदा च्‍याबा म्‍हिगदे धम्‍सी थान्‍जी। ओच्‍छे फोइथान चिसी प्रार्थना लसी थेनीगदेदा ह्राङसे विश्‍वास लबा प्रभुला छ्‌यारी जिम्‍मा पिन्‍जी।
24 जमाहेन्‍से थेनीगदे पिसिदिया अञ्‍चलग्‍याम पामफिलिया भिबा अञ्‍चलरी खजी। 25 ओच्‍छे पर्गा भिबा शहररी परमेश्‍वरला बचन थेःना लसी थेनीगदे अटालिया भिबा शहररी निजी।
26 थेनीगदे अटालियाग्‍याम पानी जहाजरी क्रेःसी एन्‍टिओखियारी दोःसी निजी। थेनोन शहररी पावलदेन बारनाबासदा प्रभुदा विश्‍वास लबा ज्‍योज्‍यो आलेगदेसे परमेश्‍वरला दयामायारी जिम्‍मा पिन्‍सी परमेश्‍वरला बचन थेःना लबारी पुइबा मुबा। दान्‍दे चु गे पावलदेन बारनाबाससे पूरा लजी। 27 एन्‍टिओखियारी धोखमाहेन्‍से पावलदेन बारनाबाससे मण्‍डलीला जम्‍मान म्‍हिगदेदा ङ्‌योइजी। ओच्‍छे परमेश्‍वर थेन्‍नीदेन छ्‌याम तसी लबा गेदेन अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेसेनोन विश्‍वास लबारी खम्‍ला भिबा ताम थेनीगदेदा पाङ्सी पिन्‍जी। 28 जमाहेन्‍से थेनीगदे थेरी चेलागदेदेन छ्‌याम ल्‍हानान धिनधोना चिजी।

14:12 थे ग्‍लाला म्‍हिगदेसे तेन्‍बा मुल ल चा ‘जिउस’ भिबा ल मुबा, ओच्‍छे ‘हर्मेस’ भिबा चा लगदेला ताम थेःना लबा ल भिसी म्‍हन्‍मुबा।

*14:15 प्रस्‍था २०:११; भजन १४६:६