23
पावलसे अदालतरी मुबागदे जम्‍मादान च्‍यासी, “ज्‍योज्‍यो आलेगदे, तिनीला धिनधोना ङा परमेश्‍वरला ङाच्‍छा ज्‍यबा सेमसे भ्रबा मुला” भिसी भिजी। चु ताम थेःसी परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हि हननियासे पावलला ङामरी राप्‍सी चिबागदेदा थेला ग्रम्‍बारी तोउ भिसी कुल्‍जी। जमाहेन्‍से पावलसे थेदा “ह्राङसे ह्राङदान ज्‍यबा म्‍हन्‍बा म्‍हि! च्‍यागो, एदाएनोन परमेश्‍वरसे सजाय पिन्‍ना। ए मोशासे पिन्‍बा ठिम अन्‍छार ङाला निसाफ लबारी चिसीनोन मोशाला ठिमदा ख्‍लासी एसे ङादा तोउ भिसी कुल्‍बा?” भिसी भिजी।
पावलला ङामरी राप्‍सी चिबागदेसे पावलदा “तिग एसे परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिला बेइज्‍जत लबा?” भिसी भिजी।
पावलसे थेनीगदेदा “ङाला ज्‍योज्‍यो आलेगदे, थे परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हि हिन्‍ना भिबा ङादा था आरेबा। तिग्‍दा भिसम ‘एसे ह्राङला य्‍हुलला नेताला बारेरी नइबा ताम थापाङ्‍गो’ भिसी परमेश्‍वरला बचनरी भ्रिबा मुला” भिसी भिजी।* प्रस्‍था २२:२८
तर अदालतरी सदुकीगदेला समूहदेन फरिसीगदेला समूह चीम भिबा था याङ्सी पावलसे “ज्‍योज्‍यो आलेगदे, ङा फरिसीला कोला फरिसीन हिन्‍ना। ङाइ सिबागदे दोःसी सोला भिसी आश लबासे लमा ङादा चु मुद्दा तबा हिन्‍ना” भिसी भिजी।
पावलसे थेह्रङ् भिमाहेन्‍से फरिसीगदेदेन सदुकीगदेला ताम आढिक्‍ना थेनीगदे फेजी। तिग्‍दा भिसम सदुकीगदेसे म्‍हि सिबाग्‍याम दोःसी आसो भिबादेन स्‍वर्गदूत ओच्‍छे आत्‍मा भिबा तिगै आरे भिसी भिमुबा। तर फरिसीगदेसे चा चु जम्‍मान मुला भिसी विश्‍वास लमुबा।
जमाहेन्‍से थेरी ल्‍हानान हल्‍ली खल्‍ली तजी। थेतबासेलमा फरिसी समूहला कोइ कोइ धर्मगुरुगदे राप्‍सी सदुकीगदेला बिरोध लबान, “ङन्‍से चु म्‍हिला तिगै दोष आस्‍याप्‍नी। तर आत्‍मा अथवा स्‍वर्गदूतसेन चु म्‍हिदा चुह्रङ् पाङ्बा हिन्‍सम तिग तजी?” भिसी भिजी। 10 थेरी थेनीगदेला ताम आढिक्‍ना छेबा बङ्बा तबासे लमा पावलदा थेनीगदेसे तोबा ग्‍याङ्‍बा लसी साइला भिसी सिपाहीगदेला हाकिम लोङ्सी पावलदा थेग्‍याम भसी ब्‍यारेक न्‍हङरी भोर्गो भिसी सिपाहीगदेदा कुल्‍जी।
11 जमाकुनु म्‍हुनङ प्रभु पावलला ङामरी राप्‍सी, “पावल एसे भङ लउ। तिग्‍दा भिसम यरूशलेम शहररी एसे ङाला बारेरी पाङ्बा ह्रङ् लसी रोमरीनोन ङाला बारेरी पाङ्तोःला” भिसी सुङ्जी।
पावलदा साइबारी जाल लबा
12 जमाहेन्‍से न्‍हङगरदङ स्‍य्‍होरी यहूदीगदे ह्रुप तसी पावलदा जाल लसी साइबारी सल्‍लाह लजी। ओच्‍छे पावलदा आसाइतेधोना तिगै चबा थुङ्बा आल भिसी घ्रान फाजी। 13 चुह्रङ् लसी जाल लबा म्‍हिगदे बोगल न्‍ही भन्‍दा ल्‍हानान मुबा। 14 थेनीगदे परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेदेन यहूदी गन्‍बागदे मुबा ग्‍लारी निसी चुह्रङ् भिसी भिजी, “ङन्‍से पावलदा आसाइतेधोना तिगै आच भिसी घ्रान फाबा मुला। 15 थेतबासेलमा ह्राङनीदेन अदालत ढिक्‍सी सिपाहीगदेला हाकिमदा चुह्रङ् भिसी पाङ्‍गो, चुला मुद्दाला बारेरी अझ ज्‍यना लसी छिनब लतोःला भिबा स्‍होसी थेदा तेःसी भउ। ओच्‍छे थे चुरी खना खनान ङन्‍से थेदा ग्‍यामरीन साइला।”
16 तर पावलला कोनसे चुह्रङ्बा जाल लबा था याङ्सी ब्‍यारेक न्‍हङरी निसी पावलदा पाङ्सी पिन्‍जी। 17 जमाहेन्‍से पावलसे कप्‍तानगदे न्‍हङला गिकदा ङ्‌योइसी, “चु भ्‍योन म्‍हिदा सिपाहीगदेला हाकिम मुबा ग्‍लारी ससी पिन्‍गो। तिग्‍दा भिसम चुसे थेदा पाङ्तोःबा ताम मुला” भिसी भिजी। 18 थेतबासेलमा कप्‍तानसे थेदा सिपाहीगदेला हाकिम मुबा ग्‍लारी भोर्सी, “झ्‍याल्‍खानरी मुबा पावलसे ङादा ङ्‌योइसी चु भ्‍योन म्‍हिदा ह्राङ मुबा ग्‍लारी भोर्गो भिसी पाङ्जी। तिग्‍दा भिसम चुसे ह्राङदेन छ्‌याम तिगै ताम पाङ्बा सेम मुला रो” भिसी भिजी।
19 जमाहेन्‍से सिपाहीगदेला हाकिमसे थे भ्‍योन म्‍हिदा यारी चुङ्सी कुनी गिकरी भोर्सी, “एसे ङादा तिग ताम पाङ्‌बारी म्‍हाइबा?” भिसी ङ्‌योइजी। 20 ओच्‍छे थे भ्‍योन म्‍हिसे हाकिमदा चुह्रङ् भिसी भिजी, “यहूदीगदेसे पावलला बारेरी अझ ज्‍यना लसी ङ्‌योइबा छार्बा लतोःला भिबा निहुँ लसी न्‍हङगर थेदा अदालतरी भसी पिन्‍गो भिसी ह्राङदा बिन्‍ती लतोःला भिसी सल्‍लाह लबा मुला। 21 तर ह्राङसे थेनीगदेला ताम थाङ्‌यान्‍गो। तिग्‍दा भिसम बोगल न्‍ही भन्‍दा ल्‍हानान म्‍हिगदेसे थेदा आसाइतेधोना तिगै चबा थुङ्बा आल भिसी घ्रान फासी थेदा साइबारी ख्रुङ्‌सी चिबा मुला। दान्‍दे थेनीगदेसे ह्राङसे तिग सुङ्बा चीम थे ताम जे भ्रान्‍सी चिबा मुला।”
22 जमाहेन्‍से सिपाहीगदेला हाकिमसे थे भ्‍योन म्‍हिदा “एसे ङादा पाङ्बा चु ताम स्‍य्‍हान्‍दो खालैदा थापाङ्‍गो” भिसी पुइजी।
पावलदा कैसरिया भिबा ग्‍लारी पुइबा
23 जमाहेन्‍से सिपाहीगदेला हाकिमसे कप्‍तानगदे न्‍हङला न्‍हीदा ङ्‌योइसी चुह्रङ् भिसी भिजी, “तिनी म्‍हुनना नौ बजेरीक्‍यार ग्‍यार्जा न्‍ही सिपाहीगदेदेन बोगल सोमसे च्‍युइ ताथोरी क्रेःबा म्‍हिगदे ओच्‍छे ग्‍यार्जा न्‍ही भाला पुइबा म्‍हिगदेदा कैसरिया भिबा ग्‍लाधोना निबारी ठीक लसी थान्‍गो। 24 ओच्‍छे पावलला लागिरीनोन ता गिक ठीक लसी थेदा बिरोध लबा म्‍हिगदेग्‍याम जोगब लसी यहूदिया अञ्‍चलाधीश फेलिक्‍स मुबा ग्‍लारी भोर्गो।” 25 थेसे चुह्रङ् भिसी चिठी भ्रिजी,
26 “माननीय अञ्‍चलाधीश फेलिक्‍सदा क्‍लौडियस लुसियसग्‍याम फ्‍याफुल्‍ला!
27 चु म्‍हिदा यहूदीगदेसे चुङ्सी साइबारी छ्‌याइबा मुबा। तर चु रोमी म्‍हि चीम भिसी ङाइ था याङ्सी सिपाहीगदेदेन छ्‌याम निसी चुदा जोगब लबारी थेनीगदेला याग्‍याम फेसी भजी।* मुल १६:३७; २२:२४-२९ 28 तिग तामरी चुदा थेनीगदेसे दोष लजीम भिसी घोबाला लागिरी ङाइ चुदा थेनीगदेला अदालतरीनोन भोर्जी। 29 थेनीगदेसे ह्राङलान ठिमला ङ्‌योइबा तामला बारेरी चुदा दोष लजीम। तर ङाइ चुदा साइतोःबा अथवा झ्‍याल्‍खानरी झाङ्‌तोःबा ह्रङ्‌बा तिगै दोष आस्‍याप्‍नी। 30 चु म्‍हिदा जाल लसी साइबारी छ्‌याइबा ताम था याङ्सी ङाइ चु म्‍हिदा तुरुन्‍तन ह्राङ मुबा ग्‍लारी पुइखबा हिन्‍ना। ओच्‍छे चुदा बिरोध लबागदेदा ह्राङला ङाच्‍छापट्टि बयान पिन्‍गो भिसी ङाइ पाङ्बा मुला।”
31 जमाहेन्‍से सिपाहीगदेला हाकिमसे कुल्‍बा अन्‍छार पावलदा सिपाहीगदेसे म्‍हुनङनोन एन्‍टिपाट्रिस भिबा शहररी भोर्जी। 32 न्‍हङगरदङ ताथोरी क्रेःबा सिपाहीगदेदा पावलदेन छ्‌यामनोन निउ भिसी भिजी। ओच्‍छे भाला पुइबा सिपाहीगदे चा ब्‍यारेकरी दोःसी खजी। 33 कैसरिया भिबा ग्‍लारी धोमाहेन्‍से थेनीगदेसे कैसरियाला मुल हाकिमदा चिठी पिन्‍जी। ओच्‍छे पावलदाएनोन थेला ङाच्‍छापट्टि भजी। 34 थेसे थे चिठी पढब लसी जिन्‍माहेन्‍से पावलदा ए खजिबा जिल्‍लाला हिन्‍ना भिसी ङ्‌योइमा, पावल किलिकिया भिबा ग्‍लाला चीम भिबा था याङ्जी। 35 थेसे “एदा दोष लबागदे खमाहेन्‍से ङाइ एला मुद्दा च्‍याला” भिसी भिजी। ओच्‍छे पावलदा हेरोद चु हेरोद चा घ्रेन हेरोद हिन्‍ना। चु हेरोद येशू न्‍हमाहेन्‍से सिजी। मत्ती २ अध्‍यायरी स्‍हीगो। ग्‍लेसे स्‍होबा ग्‍लेखाङरी थान्‍गो भिसी कुल्‍जी।

*23:5 प्रस्‍था २२:२८

*23:27 मुल १६:३७; २२:२४-२९

23:35 चु हेरोद चा घ्रेन हेरोद हिन्‍ना। चु हेरोद येशू न्‍हमाहेन्‍से सिजी। मत्ती २ अध्‍यायरी स्‍हीगो।