पावलसे कलस्‍सीला विश्‍वासीगदेदा भ्रिबा चिठी
चु चिठीला बारेरी पाङ्‌तोःमा
भ्रिबा म्‍हि: येशूला मुल चेला पावलसे भ्रिबा मुबा। चु चिठी भ्रिबाला लागिरी पावलदा तिमोथी भिबा म्‍हिसे ह्रो लबा मुबा (कलस्‍सी १:१)।
भ्रिबा ग्‍ला: रोम शहरला झ्‍याल्‍खानग्‍याम भ्रिबा मुबा।
भ्रिबा साल: ओस्‍पन ईश्‍‍वी संवत् ६१-६३ (विक्रम संवत् ११८-१२०) सालला गुङरी भ्रिबा मुबा।
खाल्‍दा भ्रिबा: कलस्‍सी शहररी मुबा विश्‍वासीगदेदा भ्रिबा मुबा।
कलस्‍सी भिबा शहर एफिसस भिबा शहरला स्‍यारपट्टि परब तबा एशिया अञ्‍चलला शहर गिक मुबा। चु मण्‍डली पावलसे शुरु लबा मण्‍डली चा आहिन, तसैनोन चु शहर थे बास चिबा ग्‍लाला ङामरीन मुबासे लमा ङाइ ह्रो लतोःला भिसी थेसे म्‍हन्‍बा मुबा। चु मण्‍डलीरी प्रभुला गे लबाला लागिरी पावलसे एफिसस शहरग्‍याम म्‍हिगदे पुइबा मुबा। कलस्‍सीला मण्‍डलीरी लुसीला ताम लोप्‍बा म्‍हिगदेसे परमेश्‍वरदा ङोसेबाला लागिरीदेन थार्बा याङ्बाला लागिरी स्‍य्‍हान्‍दो आत्‍मादेन शक्तिगदेदा तेन्‍तोःला भिसी पाङ्मुबा। चु ताम पावलदाएनोन था मुबा। चु तामगदे बाहेक थे लुसीला ताम लोप्‍बा म्‍हिगदेसे खतना लतोःला, ओच्‍छे चबा थुङ्बादेन अर्गु तामगदेलाएनोन ठिम अन्‍छार लतोःला भिसी लोप्‍मुबा।
पावलसे कलस्‍सीला विश्‍वासीगदेदा थेह्रङ्बा लुसीला तामला बिरोध चा सत्‍य विश्‍वासग्‍याम लतोःला भिसी चिठी भ्रिबा मुबा। थेसे भ्रिबा चु चिठीला मुल ताम चा येशू ख्रीष्‍टसे पूरान थार्ना लखम्‍ला, ओच्‍छे अर्गु तामदेन ठिमसे चा म्‍हिगदेदा ख्रीष्‍टग्‍याम थारेङ तना लमुला। परमेश्‍वरसे जम्‍बुलिङला म्‍हिगदे येशूग्‍यामसेन स्‍होजी ओच्‍छे येशूग्‍यामनोन थेनीगदेदा ह्राङ मुबा ग्‍लारी भजी। थेतबासेलमा येशू ख्रीष्‍टग्‍याम जे जम्‍बुलिङला जम्‍मान म्‍हिगदेसे थार्बा याङ्ला। ओच्‍छे पावलसे जम्‍मान विश्‍वासीगदेदा विश्‍वासरी भ्रबाला लागिरी तोःबा जम्‍मान तामगदे घोना लबा मुला।
चु चिठी तुखिकस भिबा म्‍हिसे कलस्‍सी शहररी भोर्सी निबा मुबा। ओच्‍छे थेदेन छ्‌याम फिलेमोनना नोकर ओनेसिमसएनोन निबा मुबा। थेला लागिरी पावलसे फिलेमोनदा चिठीएनोन भ्रिबा मुबा।
मुल तामगदे
फ्‍याफुल्‍बादेन प्रार्थना १:१-१४
ख्रीष्‍ट जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन १:१५–२:१९
ख्रीष्‍टदेन छ्‌याम गिक तसी याङ्बा छार जुनी २:२०–४:६
चिठीला थुमरी भ्रिबा ताम ४:७-१८
पावलसे कलस्‍सीला विश्‍वासीगदेदा भ्रिबा चिठी
1
1-2 लास्‍सो, कलस्‍सेरी मुबा परमेश्‍वरला म्‍हिगदेदा परमेश्‍वरसे ह्राङला समाचार थेःना लबारी धम्‍बा ङा ख्रीष्‍ट येशूला मुल चेला पावलदेन य्‍हाङला आले तिमोथीग्‍याम फ्‍याफुल्‍ला! थेरी मुबा परमेश्‍वरला म्‍हिगदे ख्रीष्‍टदेन छ्‌याम गिक तबा विश्‍वासी ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदेदा य्‍हाङला परमेश्‍वर आबादेन ख्रीष्‍ट प्रभुग्‍याम दयामायादेन शान्‍ति तगै।
धन्‍यवाददेन प्रार्थना
ङन्‍से एनीगदेला लागिरी प्रार्थना लबा धुइरी य्‍हाङला प्रभु येशू ख्रीष्‍टला आबा परमेश्‍वरदा सदन धन्‍यवाद पिन्‍बा मुला। तिग्‍दा भिसम एनीगदेसे ख्रीष्‍ट येशूदा विश्‍वास लबा तामदेन परमेश्‍वरला जम्‍मान म्‍हिगदे न्‍हङरी माया लसी ढिक्‍सी चिबा मुला भिबा ताम ङन्‍से थेःबा मुला। परमेश्‍वरसे स्‍वर्गरी एनीगदेला लागिरी जुकजुकधोनाला जुनी थान्‍बा मुला भिसी एनीगदेसे आश लबा मुला। थेतबासेलमा एनीगदे चुह्रङ् लसी विश्‍वास लसी ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी माया लसी ढिक्‍सी चिबा हिन्‍ना। एनीगदेसे लबा आशला तामला बारेरी एनीगदेसे ङाच्‍छान थार्बा पिन्‍बा समाचार सत्‍य बचनग्‍याम थेःबा मुला। चुनोन थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःसी, परमेश्‍वरला दयामायाला बारेरी सत्‍य ताम ज्‍यना लसी घोमाकुनुहेन्‍से एनीगदे न्‍हङरी ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लबा म्‍हिगदे बढब तबा मुला। थेह्रङ् लसीन जम्‍बुलिङला जम्‍मान ग्‍लारी थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःसी ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लबा म्‍हिगदे बढब तबान मुला। चु थार्बा पिन्‍बा समाचार एनीगदेसे ङन्‍से माया लबा ह्रो इपाफ्रासग्‍यामसेन था याङ्सी जिन्‍बा मुला। थे ङन्‍देन छ्‌यामनोन ढिक्‍सी गे लमुला। थेतबासेलमा ङन्‍ना साटोरी थेसे एनीगदेला गुङरीनोन सेमहेन्‍सेन ख्रीष्‍टला गे लबा विश्‍वास लखम्‍बा म्‍हि हिन्‍ना।* कल ४:१२; फिले २३ ओच्‍छे परमेश्‍वरला आत्‍माग्‍याम एनीगदेसे ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी लबा मायाला बारेरी थेसे ङन्‍दा पाङ्बा मुला।
थेतबासेलमा चु ताम थेःमाकुनुहेन्‍से ङन्‍से एनीगदेला लागिरी प्रार्थना लबारी ख्‍लाबा आरे। परमेश्‍वरला आत्‍मासे पिन्‍बा ज्ञान बुद्धिग्‍याम एनीगदेसे तिग लगै भिसी परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा मुला, थे जम्‍मान ताम ज्‍यना लसी घोबारी खम्‍गै भिसी बिन्‍ती लबा मुला। 10 थेह्रङ् लसीन एनीगदेसे प्रभुदा सेम निबा बानीबेहोर थोसी सदन ज्‍यबा गे लखम्‍गै। एनीगदेला थेह्रङ्बा गेग्‍याम प्रभु ताङ्‌गै। ओच्‍छे परमेश्‍वरला बारेरी झन ज्‍यना लसी घोखम्‍गै। 11 एनीगदेदा जस्‍तोन दुख तसैनोन ताङ्सी ताङ्सी नाबाला लागिरी परमेश्‍वरला घ्रेन शक्ति याङ्सी भङ्‍सी चिउ। 12 परमेश्‍वरसे य्‍हाल य्‍हाल्‍बा य्‍हुल्‍सारी चिबा ह्राङला म्‍हिगदेदा पिन्‍बा हक एनीगदेदाएनोन पिन्‍बा मुला। थेतबासेलमा थेह्रङ्बा हक पिन्‍बा परमेश्‍वर आबादा सदन धन्‍यवाद पिन्‍गो। 13 थेनोन परमेश्‍वरसे य्‍हाङदा शैतानना धोपधोप्‍बा य्‍हुल्‍साग्‍याम फेसी ह्राङसेन माया लबा झा ख्रीष्‍टला य्‍हुल्‍सारी भसी थान्‍जी। 14 ख्रीष्‍टसेन य्‍हाङला पापला दोष मेटब लसी य्‍हाङदा पापग्‍याम फेबा मुला।* एफि १:७
जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन ख्रीष्‍टनोन हिन्‍ना
15 खालैसेन म्राङ्आखम्‍बा परमेश्‍वरला रुप ख्रीष्‍टनोन हिन्‍ना। थे परमेश्‍वरसे स्‍होबा जम्‍मान स्‍हे भन्‍दा ङाच्‍छाहेन्‍सेन मुबा। थेतबासेलमा परमेश्‍वरसे स्‍होबा जम्‍मान स्‍हे भन्‍दा घ्रेन ख्रीष्‍टनोन हिन्‍ना। 16 तिग्‍दा भिसम स्‍वर्गदेन जम्‍बुलिङरी मुबा म्राङ्‌खम्‍बा म्राङ्आखम्‍बा जम्‍मान स्‍हेगदे, ग्‍लेगदे मुसै, य्‍हुल्‍सागदे मुसै, शासन लबागदे मुसै, अधिकार याङ्बागदे मुसै परमेश्‍वरसे ख्रीष्‍टग्‍याम स्‍होबा हिन्‍ना। ओच्‍छे परमेश्‍वरसे चु जम्‍मान ख्रीष्‍टलान लागिरी स्‍होबा हिन्‍ना। 17 जम्‍मान स्‍हे स्‍होबा भन्‍दा ङाच्‍छाहेन्‍सेन ख्रीष्‍ट मुबा। थेतबासेलमा जम्‍मान स्‍हेगदे ख्रीष्‍ट येशूरीन छ्‌याबा मुला। 18 ख्रीष्‍ट ह्राङला ल्‍हुइ मण्‍डलीला थोबो हिन्‍ना। ओच्‍छे ल्‍हुइला मुल ह्रङ्‌बा जम्‍मान स्‍हेला मुल थेनोन हिन्‍ना। थेह्रङ् लसीन सिबागदे न्‍हङ‍ग्‍याम जम्‍मान भन्‍दा ङाच्‍छा सोबाएनोन ख्रीष्‍टनोन हिन्‍ना। थेतबासेलमा जम्‍मान स्‍हेगदे भन्‍दा घ्रेन ख्रीष्‍टनोन हिन्‍ना।* एफि १:२२-२३ 19 परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार परमेश्‍वर ह्राङनोन थेला झा ख्रीष्‍ट न्‍हङरी तसी धन्‍छ्‌याबा मुला। 20 ह्राङला झा ख्रीष्‍ट क्रुसरी सिसी बगब लबा काग्‍यामसेन परमेश्‍वरसे स्‍वर्गदेन जम्‍बुलिङरी मुबा जम्‍मान स्‍हेदा शान्‍ति पिन्‍जी। ओच्‍छे ख्रीष्‍टग्‍यामसे जम्‍मान स्‍हेदा ह्राङलान स्‍होजी।* एफि २:१६
21 ङाच्‍छा एनीगदेला पापी सेमदेन पाप गेसे लमा एनीगदे परमेश्‍वरला शत्रु मुबा। थेतबासेलमान थे धुइरी एनीगदे परमेश्‍वरग्‍याम थारेङ मुबा। 22 तर दान्‍दे परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार परमेश्‍वरला झा म्‍हि दोसी सिजी। चुग्‍यामसेन परमेश्‍वरसे एनीगदेदा ह्राङला ह्रोदेन तिगै दोष आरेबा चोखो म्‍हि स्‍होसी ह्राङला ङामरी भबारी हिन्‍ना। 23 थेतबासेलमा एनीगदेसे लबा विश्‍वास आख्‍लाना विश्‍वासरी कोङ्‌सी चिउ। ओच्‍छे एनीगदेसे थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःबा धुइरी याङ्बा आशदा थाम्‍लेःगो। तिग्‍दा भिसम चु समाचार जम्‍बुलिङला जम्‍मासेन थेःसी जिन्‍बा मुला। थेतबासेलमा ङा पावलएनोन चुनोन समाचार थेःना लबा म्‍हि दोबा मुला।
मण्‍डलीला लागिरी पावलसे लबा गे
24 दान्‍दे एनीगदेला लागिरी दुख नातोःसै ङा ताङ्‍बा मुला। तिग्‍दा भिसम ङाइ ख्रीष्‍टसे नाबा ह्रङ्‌बा दुख अझ नातोःसेला मुला। थेतबासेलमा थेला ल्‍हुइ मण्‍डलीला लागिरी ङाइ नातोःबा जम्‍मान दुख नाला। 25 परमेश्‍वरसे थेला मण्‍डलीरी गे लबा जिम्‍मा ङादा पिन्‍बा मुला। ङादा पिन्‍बा जिम्‍मा चा एनीगदेला लागिरी परमेश्‍वरला समाचार पूरान थेःना लबा हिन्‍ना। 26 चु दङबोहेन्‍सेन खालैसे घोबारी आखम्‍बा परमेश्‍वरला सेमला ताम हिन्‍ना। तर दान्‍दे चु परमेश्‍वरसेन ह्राङला म्‍हिगदेदा घोना लबा मुला। 27 म्‍हिसे था आयाङ्‍बा परमेश्‍वरला सेमला ताम अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेला लागिरी गाते उदेकला मुबा भिबा ताम घोना लबारी थेनीगदेदा धम्‍बा हिन्‍ना। थे परमेश्‍वरला सेमला ताम चा एनीगदेला सेमरी मुबा ख्रीष्‍ट हिन्‍ना। ओच्‍छे एनीगदेसे परमेश्‍वरदेन छ्‌यामनोन चिम्‍याङ्ला भिसी लबा आश हिन्‍ना।
28 थेतबासेलमा ङन्‍से जम्‍मान म्‍हिगदेदा ख्रीष्‍टला बारेरी पाङ्बा मुला। ओच्‍छे ख्रीष्‍टदेन छ्‌याम गिक तबागदेदा पाको म्‍हि स्‍होसी परमेश्‍वरला ङामरी भोर्बाला लागिरी थेनीगदेदा ङन्‍ना ज्ञान बुद्धिसे खम्‍तेधोना लोप्‍सी होशियार तना लबा मुला। 29 चुला लागिरी ङा न्‍हङरी मुबा ख्रीष्‍टला घ्रेन शक्तिग्‍याम ङाइ दुख लसी चु गे लबा हिन्‍ना।

*1:7 कल ४:१२; फिले २३

*1:14 एफि १:७

*1:18 एफि १:२२-२३

*1:20 एफि २:१६