2
पावलदेन मुल चेलागदे
च्‍युक ब्‍लि दिङ लिच्‍छा दोःसी ङा बारनाबासदेन छ्‌याम तीतसदा भोर्सी यरूशलेम शहररी निजी।* मुल ११:३०; १५:२ ङादा परमेश्‍वरसे उन्‍बा अन्‍छार ङा थेरी निजी। ओच्‍छे ङाइ लबा गे खेरो थानिगै भिसी ङाइ अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेदा थेःना लबा थार्बा पिन्‍बा समाचारनोन थेला सेबा घोबा मण्‍डलीदा च्‍याबा म्‍हिगदेदा कुनी गिकरी भोर्सी पाङ्जी। तर ङादेन छ्‌याम निबा तीतसदा ग्रीक य्‍हुलला म्‍हि तसैनोन खतना लतोःला भिसी खालैसेन आपाङ्नी। तसैनोन लुसीला ताम लोप्‍बा गाते ज्‍योज्‍यो आलेगदे मण्‍डलीरी खसी खतना लतोःला भिसी ङनी ख्रीष्‍ट येशूदेन छ्‌याम गिक तबासे लमा ठिमला तहग्‍याम फेबा तामला चिवा लजी। ओच्‍छे ङाच्‍छाला ठिमला तहरी थान्‍बारी म्‍हाइजी। तर थार्बा पिन्‍बा समाचारला सत्‍य ताम एनीगदेसे थाम्‍लेःगै भिसी ङन्‍से थेनीगदेला तामदा वास्‍तान आलनी।
थेनीगदे सेबा घोबा मण्‍डलीदा च्‍याबा म्‍हिगदे तसैनोन ङाइ पाङ्बा तामदा आहिन भिसी आपाङ्नी। ओच्‍छे थेनीगदे सेबा घोबान मुसैनोन ङादेन थेनीगदे न्‍हङरी तिगै फरक आरे। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे खालैला ली च्‍यासी गे आलमुला।* व्‍यव १०:१७ तर परमेश्‍वरसे यहूदीगदेला गुङरी पत्रुसदा थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबा गे जिम्‍मा पिन्‍बा ह्रङ् लसी ङादाएनोन परमेश्‍वरसे अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेला गुङरी थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबा गे जिम्‍मा पिन्‍जी भिबा ताम थेनीगदेसे था याङ्जी। खाह्रङ् लसी परमेश्‍वरसे मुल चेला पत्रुसग्‍याम यहूदीगदेला गुङरी गे लजी थेह्रङ् लसीन ङाग्‍यामसेनोन परमेश्‍वरसे अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेला गुङरी गे लजी। मण्‍डलीला मण्‍डलीदा च्‍याबा म्‍हिगदे याकूब, पत्रुसदेन यूहन्‍नासे ङाथोरी परमेश्‍वरला दयामाया मुला भिसी था याङ्जी। थेतबासेलमा थेनीगदेसे बारनाबासदेन ङादा मान लसी संगती लबारी जिम्‍मा पिन्‍जी। जमाहेन्‍से ङनी चा अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेला गुङरी गे लबा थेनीगदे चा यहूदीगदेला गुङरी गे लबा तामरी पक्‍का लजी। 10 खाँचोरी परब तबा प्राङबोगदेदा ह्रो लतोःला भिबा ताम चा थेनीगदेसेनोन लजी। चु गे चा ङादाएनोन लबा सेम मुबा।
पावलसे पत्रुसला गल्‍ती उन्‍बा
11 तर पत्रुस एन्‍टिओखिया भिबा ग्‍लारी धोखमाहेन्‍से ङाइ थेदा जम्‍मालान ङाच्‍छा बिरोध लजी। तिग्‍दा भिसम थेसे लबा गे गल्‍ती मुबा। 12 थे याकूबसे पुइखबा म्‍हिगदे धोखबा भन्‍दा ङाच्‍छा चा अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेदेन छ्‌यामनोन चिसी चबा थुङ्बा लमुबा। तर याकूबसे पुइखबा म्‍हिगदे धोखमाहेन्‍से अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेदेन छ्‌याम आचिनी। तिग्‍दा भिसम खतना लबा म्‍हिगदे म्राङ्सी थे लोङ्मुबा। 13 जमाहेन्‍से अर्गु यहूदीगदेसेनोन थेसे ह्रङ्नोन लजी। थेनीगदेला चुह्रङ्बा बानीबेहोर म्राङ्सी बारनाबासएनोन थेनीगदे ह्रङ्‌बान दोबारी म्‍हाइजी। 14 तर ङाइ थेनीगदेदा थार्बा पिन्‍बा समाचार अन्‍छार सत्‍यरी भ्रबा आम्राङ्‌नी। थेतबासेलमा थेनीगदे जम्‍मालान ङाच्‍छा ङाइ पत्रुसदा “ह्राङ यहूदी तसीनोन अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदे ह्रङ् लसी भ्रमुला भिसम खाह्रङ् लसी अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेदा चा यहूदी ह्रङ् लसी भ्रउ भिसी पाङ्‌खम्‍ला” भिसी पाङ्जी।
15 हिन्‍बाम य्‍हाङ अर्गु य्‍हुलला पापी म्‍हिगदे ह्रङ्‌बा आतना न्‍हमान यहूदी हिन्‍ना। 16 य्‍हाङ यहूदीगदेएनोन परमेश्‍वरदा सेम निबा म्‍हि दोबा य्‍हाङला ठिम अन्‍छार गे लसी आहिन। तर येशू ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लबासे लमान परमेश्‍वरदा सेम निबा म्‍हि दोबा हिन्‍ना भिबा ताम य्‍हाङदा था मुला। य्‍हाङसेनोन परमेश्‍वरदा सेम निबा म्‍हि दोबाला लागिरी येशू ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लजी। तिग्‍दा भिसम ठिम अन्‍छार गे लबासे लमा आहिन, तर ख्रीष्‍टदा लबा विश्‍वासग्‍याम परमेश्‍वरदा सेम निबा म्‍हि दोखम्‍गै भिसी हिन्‍ना। थेतबासेलमा ठिम अन्‍छार गे लसी खालैनोन परमेश्‍वरदा सेम निबा म्‍हि दोबारी आखम।* भजन १४३:२; रोमी ३:२०, २२ 17 चुदे य्‍हाङ ख्रीष्‍टदेन छ्‌याम गिक तसी परमेश्‍वरदा सेम निबा म्‍हि दोबारी म्‍हाइमा खालैसे य्‍हाङदाएनोन पापीन पाङ्जी भिसम तिग ख्रीष्‍टसे य्‍हाङदा पाप लपुङ्बा हिन्‍ना? पक्‍कान आहिन। 18 तिग्‍दा भिसम ह्राङसेन फुप्‍बा स्‍हे दोःसी ह्राङसेन स्‍होजी भिसम ह्राङसे ह्राङदान अपराधी स्‍होबा हिन्‍ना। 19 थेतबासेलमा परमेश्‍वरला लागिरी सोखम्‍गै भिसी परमेश्‍वरसे मोशादा पिन्‍बा ठिमग्‍याम ठिमला लागिरी ङा सिबा मुला। 20 ङादा ख्रीष्‍टदेन छ्‌यामनोन क्रुसरी साइबा मुला। थेतबासेलमा दाहेन्‍से सोबा ङा आहिन, ख्रीष्‍ट ङादेन छ्‌याम तसी सोबा मुला। दान्‍दे सोबा चु ल्‍हुइ चा परमेश्‍वरला झादा विश्‍वास लसी सोबा हिन्‍ना। थेसे ङादा माया लसी ह्राङला ज्‍याननोन ङाला लागिरी पिन्‍जी। 21 ङाइ परमेश्‍वरला दयामायादा हेला लबारी आखम। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे मोशादा पिन्‍बा ठिमग्‍याम म्‍हि परमेश्‍वरदा सेम निबा दोबारी खम्‍बा हिन्‍सम ख्रीष्‍ट सिबा चा तिगै गे आतनी।

*2:1 मुल ११:३०; १५:२

*2:6 व्‍यव १०:१७

*2:16 भजन १४३:२; रोमी ३:२०, २२