लूकासे भ्रिबा थार्बा पिन्‍बा समाचार
चु किताबला बारेरी पाङ्‌तोःमा
भ्रिबा म्‍हि: येशूला मुल चेला पावलला ह्रो लूकासे भ्रिबा मुबा (२ तिमोथी ४:११)। थे अर्गु य्‍हुलला म्‍हि हिन्‍ना ओच्‍छे थे डाक्‍टर मुबा (कलस्‍सी ४:१४)। थेसे मुल चेलागदेला गेला बारेरीनोन भ्रिबा मुला (मुल चेला १:१-२)।
भ्रिबा ग्‍ला: रोम शहररी भ्रिबा मुबा।
भ्रिबा साल: ओस्‍पन ईश्‍‍वी संवत् ६०-७० (विक्रम संवत् ११७-१२७) सालला गुङरी भ्रिबा मुबा।
खाल्‍दा भ्रिबा: येशूला बारेरी तबा तामगदे घोना लबाला लागिरी थियोफिलस भिबा म्‍हिदा भ्रिबा हिन्‍ना।
चु थार्बा पिन्‍बा समाचाररी येशूला बारेरी चुह्रङ् लसी भ्रिबा मुला, इस्राएलीगदेला गुङरी फेप्‍खला भिसी कबुल लबा थार्बा पिन्‍बा ग्‍लेदेन जम्‍मान य्‍हुलला म्‍हिगदेदा सोना लबा येशू ख्रीष्‍ट हिन्‍ना। थे दुख याङ्बा म्‍हिगदेदेन प्राङबो म्‍हिगदे ओच्‍छे जम्‍मान म्‍हिगदेदा थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लगै भिसी परमेश्‍वरला आत्‍माग्‍याम जम्‍बुलिङरी पुइखबा हिन्‍ना। चु थार्बा पिन्‍बा समाचाररी जम्‍मान खाल्‍ला दुखरी परब तबा म्‍हिगदेदा वास्‍ता लसी भ्रिबा हिन्‍ना। चुरी ताङ्तोःबा तामगदे प्रस्‍टन म्राङ्‌मुला। पाङ्‌नोन तोःमा चुरी ङाच्‍छाला अध्‍यायगदेरी येशू जम्‍बुलिङरी फेप्‍खबा ताम ओच्‍छे लिच्‍छापट्टिला अध्‍यायगदेरी चा येशू स्‍वर्गरी फेप्‍बा तामला बारेरी भ्रिबा मुला।
येशू स्‍वर्गरी फेप्‍माहेन्‍से येशूदा विश्‍वास लबागदे ल्‍हानान बढब तबान निजी ओच्‍छे येशूला बारेरी ल्‍हानान ग्‍लारी थेःबान निबा तामगदे लूकासे “मुल चेलागदेला गे” भिबा किताबरी भ्रिबा मुला।
मुल तामगदे
शुरुला ताम १:१-४
बप्‍तिस्‍मा पिन्‍बा यूहन्‍नादेन येशू न्‍हबा ओच्‍छे येशू जजा मुबा धुइला ताम १:५–२:५२
बप्‍तिस्‍मा पिन्‍बा यूहन्‍नासे लबा गे ३:१-२०
येशूसे बप्‍तिस्‍मा किन्‍बादेन शैतानसे येशूदा फसब लबारी म्‍हाइबा ३:२१–४:१३
येशूसे गालील अञ्‍चलरी लबा गे ४:१४–९:५०
येशू गालील अञ्‍चलहेन्‍से यरूशलेम शहरधोना फेप्‍बा ९:५१–१९:२७
यरूशलेम शहररी येशूला गे थुम्‍बा धुइ १९:२८–२३:५६
येशू सिबाग्‍याम सोबादेन स्‍वर्गरी फेप्‍बा २४:१-५३
लूकासे भ्रिबा थार्बा पिन्‍बा समाचार
1
लूकासे येशूला बारेरी भ्रिबा
परमेश्‍वरसे ङन्‍ना गुङरी लबा गेला बारेरी ल्‍हानान म्‍हिगदेसे भ्रिबारी छ्‌याइबा मुला। ङाच्‍छाहेन्‍सेन येशूसे लबा गेदेन लोप्‍बा ताम म्राङ्बा म्‍हिगदेसे ङन्‍दा थेःना लजी। थेतबासेलमा माननीय थियोफिलस, ङाइएनोन ङाच्‍छाहेन्‍सेन जम्‍मान ताम म्‍हाइसी घोबासे लमा ह्राङला लागिरी मेलोसेन भ्रिमा ज्‍यबा तला भिसी म्‍हन्‍जी। तिग्‍दा भिसम ह्राङदा पाङ्बा तामगदेरी सत्‍य ताम घोगै भिसी ङाइ चु ह्राङला लागिरी भ्रिबा हिन्‍ना।
बप्‍तिस्‍मा पिन्‍बा यूहन्‍ना न्‍हला भिसी पाङ्बा ताम
यहूदिया य्‍हुल्‍साला हेरोद ग्‍लेला धुइरी अबिया भिबा समूहरी परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा जकरिया भिबा म्‍हि मुबा। थेला म्रिङ एलीशिबाएनोन परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा हारूनना वंशरी न्‍हबा मुबा।* १ इति २४:१० परमेश्‍वरसे कुल्‍बा जम्‍मान ताम ङ्‌यान्‍बासे लमा थे न्‍हीनोन परमेश्‍वरला ङाच्‍छा ज्‍यबा म्‍हि मुबा। तर एलीशिबाग्‍याम कोला आतबासे लमा थे न्‍हीला कोलागदे आरेबा मुबा। थे न्‍हीला दिङएनोन निसी जिन्‍बा मुबा। तिरेकुनु जकरिया ह्राङला समूहला पालोरी परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबान मुबा। परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा समूहला ठिम अन्‍छार चिट्ठा युमा, परमप्रभुला मन्‍दिर न्‍हङरी वाङ्सी धूप म्राबा गे जकरियाला मिनरी थोन्‍जी। 10 परमेश्‍वरला मन्‍दिर न्‍हङरी धूप म्राबा धुइरी म्‍हिला हुल मङग्‍यार प्रार्थना लसी चिबा मुबा। 11 धूप म्राबान लबा धुइरी जकरियासे धूप म्राबा ग्‍लाला दाहिनेपट्टि स्‍वर्गदूत खसी राप्‍सी चिबा म्राङ्जी। 12 स्‍वर्गदूतदा म्राङ्सी जकरिया आत्तेब तसी लोङ्जी। 13 तर स्‍वर्गदूतसे थेदा “थालोङ्‍गो जकरिया, तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे एला प्रार्थना सान्‍बा मुला। दाहेन्‍से एला म्रिङ एलीशिबासे झा गिक न्‍हला। एसे थेला मिन यूहन्‍ना थान्‍गो। 14 थे न्‍हबा धुइरी ए ल्‍हानान ताङ्ला, ओच्‍छे स्‍य्‍हान्‍दो ल्‍हानान म्‍हिगदेएनोन ताङ्ला। 15 तिग्‍दा भिसम थे परमप्रभुला ङाच्‍छापट्टि घ्रेन म्‍हि दोला। ओच्‍छे थेसे अङगुरला निङगुदेन खजिबै अर्गु ङ्‌य्‍होइबा स्‍हे आथुङ्। थे आमाला फोरी खमाहेन्‍सेन परमेश्‍वरला आत्‍मा थेदेन छ्‌याम तला।* गन्‍ती ६:३ 16 थेसे ल्‍हानान इस्राएलीगदेदा परमप्रभु परमेश्‍वरला ग्‍यामरी दोःसी भला। 17 आबागदेला सेम कोलागदेपट्टि तना लबारी ओच्‍छे परमेश्‍वरसे कुल्‍बा ताम आङ्‌यान्‍बागदेदा परमेश्‍वरसे कुल्‍बा ताम ङ्‌यान्‍बा म्‍हिगदे ह्रङ्‌बा स्‍होसी प्रभुला ग्‍याम च्‍यासी चिबा य्‍हुल स्‍होबाला लागिरी थे प्रभुला ङाच्‍छा एलियाला आत्‍मादेन शक्तिरी भ्रला।* मला ४:५-६
18 जमाहेन्‍से जकरियासे स्‍वर्गदूतदा “ङाइ चु ताम खाह्रङ् लसी विश्‍वास लसे? तिग्‍दा भिसम ङा खेप्‍बा दोसी जिन्‍जी ओच्‍छे ङाला म्रिङलाएनोन दिङ निसी जिन्‍बा मुला” भिसी भिमा, 19 स्‍वर्गदूतसे जकरियादा “ङा परमेश्‍वरला ङाच्‍छा राप्‍सी चिबा गब्रिएल हिन्‍ना। ङादा परमेश्‍वरसे एदेन छ्‌याम ताम लबारी ओच्‍छे चु ज्‍यबा समाचार पाङ्‌बारी पुइखबा हिन्‍ना।* दानि ८:१६; ९:२१ 20 एसे ङाइ पाङ्बा ताम विश्‍वास आलबासे लमा चु ताम पूरा आततेधोना एसे ताम पाङ्‌आखम। तर चु ताम ततोःबा धुइरी तनोन तला” भिसी भिजी।
21 जकरिया परमेश्‍वरला मन्‍दिर न्‍हङरी घइना चिबासे लमा मङग्‍यार जकरियादा भ्रान्‍सी चिबा म्‍हिगदेदा सुर्दा तजी। 22 थे परमेश्‍वरला मन्‍दिर न्‍हङ‍ग्‍याम मङग्‍यार थोन्‍सी खमा थेसे तिगै ताम पाङ्आखम्‍नी। थेतबासेलमा मङग्‍यार मुबा म्‍हिगदेसे थेसे तिगै म्राङ्जीनम भिसी म्‍हन्‍जी। जकरियासे थे म्‍हिगदेदा या लिप्‍बान ताम लबारी छ्‌याइजी। ओच्‍छे थे ताम पाङ्आखम्‍बाला आखम्‍बान तजी।
23 परमेश्‍वरला मन्‍दिर न्‍हङरी पूजा लतोःबा ह्राङला पालो जिन्‍माहेन्‍से जकरिया दिमरी निजी। 24 तिगै धिन लिच्‍छा थेला म्रिङ एलीशिबा न्‍हसेला तजी। जमाहेन्‍से एलीशिबा ला ङाधोना दिम ख्‍लासी खानङएनोन आनिनी। 25 ओच्‍छे थेसे “दाहेन्‍से खालैसे ङादा हेला थालगै भिसी परमेश्‍वरसे ङादा दया लसी चु लबा हिन्‍ना” भिसी भिजी।
येशू न्‍हला भिसी पाङ्बा ताम
26-27 गालील अञ्‍चलला नासरत भिबा नाम्‍सारी मरियम भिबा कन्‍याकेटी गिक मुबा। थेदा दाऊद ग्‍लेला वंशला योसेफ भिबा म्‍हिसे ब्‍याह लबारी ह्रीबा मुबा। एलीशिबा न्‍हसेला तबा ला ढु तमा परमेश्‍वरसे गब्रिएल स्‍वर्गदूतदा मरियम मुबा ग्‍लारी पुइखजी।* मत्ती १:१८ 28 जमाहेन्‍से स्‍वर्गदूत थे कन्‍याकेटी मुबा ग्‍लारी निसी, “लास्‍सो माइ, एदा परमेश्‍वरसे ल्‍हानान दयामाया लबा मुला। थेतबासेलमा एदेन छ्‌याम परमप्रभु मुला” भिसी भिजी।
29 स्‍वर्गदूतला ताम थेःसी मरियम उदेक तजी। ओच्‍छे “आहिन, चु तिग भिबा?” भिसी सेमरी म्‍हन्‍जी। 30 तर स्‍वर्गदूतसे थेदा “थालोङ्‍गो मरियम, तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे एदा ल्‍हानान मोलम पिन्‍बा मुला। 31 दाहेन्‍से ए न्‍हसेला तला ओच्‍छे एसे झा गिक न्‍हला। एसे थेला मिन येशू थान्‍गो।* मत्ती १:२१ 32 थे घ्रेन म्‍हि दोला ओच्‍छे थेदा जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन परमेश्‍वरला झा भिला। परमप्रभु परमेश्‍वरसे थेदा दाऊदला य्‍हुल्‍सारी शासन लबारी ग्‍ले स्‍होला। 33 थेसे सदनना लागिरी याकूबला वंशथोरी शासन लला। ओच्‍छे थेला शासन खाइमै आजिन” भिसी भिजी।* २ शमू ७:१२; १३:१६; यशै ९:७
34 स्‍वर्गदूतला चुह्रङ्बा ताम थेःसी मरियमसे “चु खाह्रङ् लसी तला? तिग्‍दा भिसम ङाइ ब्‍याह लबान आरे” भिसी भिजी।
35 स्‍वर्गदूतसे मरियमदा “एथोरी परमेश्‍वरला आत्‍मा फेप्‍खला। ओच्‍छे एसे जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन परमेश्‍वरला आत्‍माला शक्तिसे कोला न्‍हला। थेतबासेलमा थे कोलादा परमेश्‍वरला झा भिला। 36 च्‍यागो, एला ह्राङला म्‍हि एलीशिबादाएनोन दिङ निबासे लमा कोला आन्‍ह भिसी भिमुबा। तर दान्‍दे थे न्‍हसेला तबा ला ढु तबा मुला। 37 थेतबासेलमा परमेश्‍वरसे लआखम्‍बा गे तिगै आरे” भिसी मरियमदा जोहाब पिन्‍जी।* उत्‍प १८:१४
38 ओच्‍छे मरियमसे स्‍वर्गदूतदा “ङा परमेश्‍वरदा तेन्‍बा म्‍हि हिन्‍ना, ङादा ह्राङसे भिबा ह्रङ्नोन तगै” भिसी भिमाहेन्‍से स्‍वर्गदूत निजी।
मरियम एलीशिबादा ह्रुप तबारी निबा
39 तिगै धिन लिच्‍छा मरियम योना योना लसी यहूदिया अञ्‍चलला गङपट्टिला नाम्‍सा गिकरी निजी। 40 ओच्‍छे जकरियाला दिमरी वाङ्सी एलीशिबादा “लास्‍सो फ्‍याफुल्‍ला” भिजी। 41 मरियमसे लास्‍सो फ्‍याफुल्‍ला भिबा एलीशिबासे थेःमाहेन्‍से एलीशिबाला फोरी मुबा कोला भोल्‍जी। ओच्‍छे एलीशिबाथोरी परमेश्‍वरला आत्‍मा फेप्‍खजी। 42 जमाहेन्‍से एलीशिबासे घ्रेन काइ लसी, “म्रिङम्‍हेमेगदे न्‍हङरी ए परमेश्‍वरग्‍याम मोलम याङ्बा म्‍हि हिन्‍ना। ओच्‍छे एला फोरी मुबा कोलादाएनोन ल्‍हानान मोलम पिन्‍बा मुला। 43 खाल्‍ला दयासे लमा ङा ह्रङ्बाला दिमरी ङाला प्रभुला आमा खजी? 44 च्‍यागो, एसे लास्‍सो फ्‍याफुल्‍ला भिबा ङाइ थेःमैछ्‌याम ङाला फोरी मुबा कोला ताङ्सी भोल्‍जी। 45 परमप्रभुसे सुङ्बा ताम पूरा तला भिसी विश्‍वास लबासे लमा एसे परमेश्‍वरग्‍याम मोलम याङ्बा मुला।” भिसी भिजी।
मरियमसे परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद पिन्‍बा
46 ओच्‍छे मरियमसे चुह्रङ् भिसी व्‍हाइ गोबारी छ्‌याइजी,
“ङाला परमप्रभु परमेश्‍वरदा जयजयकार तगै।* १ शमू २:१-१०
47 ङादा थार्बा पिन्‍बा परमेश्‍वरदेन छ्‌याम ङा सेमहेन्‍सेन ताङ्‍बा मुला।
48 तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरदा तेन्‍बा ङा ह्रङ्‌बा जजा म्‍हिदाएनोन वास्‍ता लबा मुला।
दाहेन्‍से जम्‍मान म्‍हिगदेसे ङादा परमेश्‍वरग्‍याम मोलम याङ्बा म्‍हि भिसी भिला।* १ शमू १:११
49 तिग्‍दा भिसम जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन परमप्रभु परमेश्‍वरसे ङाला लागिरी घ्रेन गे लसी पिन्‍बा मुला।
परमप्रभुन परमेश्‍वर चु पदरी “परमप्रभु परमेश्‍वर” भिसी पाङ्बा ताम ग्रीक बाइबलरी “थेला छान चोखो मुला” भिसी पाङ्बा मुला। चुला मुल अर्थ चा थे जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन हिन्‍ना ओच्‍छे थे ह्रङ्‌बा स्‍य्‍हान्‍दो खालै आरे भिबा हिन्‍ना। थेतबासेलमा जम्‍मासेन थेदा तेन्‍तोःला। हिन्‍ना।
50 परमेश्‍वरदा मान लबा म्‍हिगदेदा परमेश्‍वरसे जुकजुकधोनान दया लला।
51 ओच्‍छे सेमरी ङा ह्रङ्‌बा खालै आरे भिसी भ्रबा म्‍हिगदेदा परमेश्‍वरसे ह्राङला शक्तिसे ससा बङबङ तना लबा मुला।
52 शासन लबा म्‍हिगदेदा परमेश्‍वरसे थेला ग्‍लाग्‍याम तेःबा मुला।
ओच्‍छे प्राङबोगदेदा परमेश्‍वरसे घ्रेन म्‍हि स्‍होबा मुला।* अय्‍यूब ५:११; १२:१९
53 ओच्‍छे फोख्रेन्‍बागदेदा परमेश्‍वरसे सदन ज्‍यबा ज्‍यबा स्‍हे पिन्‍सी म्रेन्‍ना लबा मुला।
तर फ्‍युक्‍पो म्‍हिगदेदा तिगै आपिन्‍ना या थान्‍थान पुइबा मुला।
54 परमेश्‍वरसे ह्राङसे लबा दया ढन्‍सी ह्राङदा तेन्‍बा इस्राएलीगदेदा ह्रो लबा मुला।
55 ओच्‍छे य्‍हाङला आखे म्‍हेमेदा सुङ्बा ह्रङ् अब्राहामदेन थेला सन्‍तानगदेदा जुकजुकधोनाला लागिरी दया लबा मुला।”* उत्‍प १७:७
56 मरियम ला सोमधोना एलीशिबादेन छ्‌यामनोन चिसी ह्राङला दिमरी निजी।
बप्‍तिस्‍मा पिन्‍बा यूहन्‍ना न्‍हबा
57 ओच्‍छे एलीशिबासे कोला न्‍हबा धुइ तसी थेसे झा न्‍हजी। 58 जमाहेन्‍से परमप्रभु परमेश्‍वरसे एलीशिबादा दया लबा मुला भिबा थेःसी थेला ह्राङला म्‍हिदेन खिम्‍जेमगदे ल्‍हानान ताङ्जी।
59 कोला न्‍हसी भ्रेःरे तमाहेन्‍से थेनीगदे थे कोलाला खतना लबारी खजी। ओच्‍छे थेनीगदेसे थे कोलाला मिन थेला आबाला ह्रङ्‌बान जकरिया थान्‍बारी छ्‌याइजी,* लेवी १२:३ 60 तर थेला आमासे “आहिन, थेला मिन यूहन्‍ना थान्‍तोःला” भिसी भिमा, 61 थेनीगदेसे “थेह्रङ्बा मिन एला ह्राङला म्‍हि न्‍हङरी खालैला आरे” भिसी भिजी।
62 जमाहेन्‍से थेनीगदेसे थेला आबादा झाला मिन तिग थान्‍बा भिसी या लिप्‍सी ङ्‌योइमा, 63 जकरियासे पाटी गिक ह्रीसी थे पाटीरी थेला मिन यूहन्‍ना हिन्‍ना भिसी भ्रिजी। चुह्रङ्बा म्राङ्सी थेनीगदे जम्‍मान उदेक तजी। 64 थेनोन धुइरी जकरियासे ताम पाङ्‌बारी छ्‌याइजी। ओच्‍छे थेसे परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद पिन्‍जी। 65 चुह्रङ् तबा म्राङ्सी थेला खिम्‍जेमगदे जम्‍मान उदेक तसी लोङ्‌बा खजी। ओच्‍छे यहूदियाला गङरीक्‍यारला नाम्‍सा नाङनोन चु ताम थेःजी। 66 चु ताम थेःबा जति जम्‍मासेन “लिच्‍छा चु कोला खाह्रङ्बा तला” भिसी ह्राङ ह्राङला सेमरी म्‍हन्‍जी। तिग्‍दा भिसम थे कोलादेन छ्‌याम परमेश्‍वर मुबा।
जकरियासे गोबा व्‍हाइ
67 यूहन्‍नाला आबा जकरियाथोरी परमेश्‍वरला आत्‍मा फेप्‍खजी। ओच्‍छे परमेश्‍वरला आत्‍मासे कुल्‍बा ह्रङ्नोन थेसे पाङ्‌बारी छ्‌याइजी।
68 “इस्राएलीगदेला परमप्रभु परमेश्‍वरला जयजयकार तगै
तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वर फेप्‍खसी ह्राङला म्‍हिगदेदा ह्रो लसी पापग्‍याम फेबा मुला!
69 परमेश्‍वरसे थेदा तेन्‍बा दाऊदला वंशरी
य्‍हाङदा थार्बा पिन्‍बा शक्तिशाली म्‍हि गिक पुइखबा मुला।
70-71 य्‍हाङला शत्रुगदेदेन य्‍हाङदा हेला लबागदेग्‍याम
थार्बा पिन्‍ना भिबा ताम
दङबोरीन परमेश्‍वरसे ह्राङला अगमवक्तागदेग्‍याम सुङ्सी जिन्‍बा मुबा।
72 ओच्‍छे परमेश्‍वरसे य्‍हाङला आखे म्‍हेमेदेन छ्‌याम लबा ह्राङला कबुल ढन्‍सी
य्‍हाङदा दया लबा मुला।
73 थे कबुल परमेश्‍वरसे य्‍हाङला म्‍हेमे अब्राहामदेन छ्‌याम लबा मुबा।
74-75 थेतबासेलमा शत्रुगदेग्‍याम थार्बा याङ्बाला लागिरी आलोङ्ना
य्‍हाङ सोतेधोना परमेश्‍वरला ङाच्‍छापट्टि ज्‍यबा म्‍हि दोसी य्‍हाङसे ज्‍यबा गे लसी परमेश्‍वरदा तेन्‍म्‍याङ्‍गै।
76 ङाला झा,
दाहेन्‍से एदा जम्‍मासेन जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन परमेश्‍वरला अगमवक्ता भिसी भिला।
तिग्‍दा भिसम ए प्रभुला ङाच्‍छा ङाच्‍छा निसी थेला ग्‍याम स्‍होला।* मला ३:१
77 ओच्‍छे पापला दोष मेटब तमाहेन्‍से थार्बा याङ्ला भिसी एसे परमेश्‍वरला म्‍हिगदेदा लोप्‍ला। 78 तिग्‍दा भिसम य्‍हाङला परमेश्‍वर दया लबा परमेश्‍वर हिन्‍ना।
थेतबासेलमा परमेश्‍वरसे य्‍हाङ मुबा ग्‍लारी स्‍वर्गग्‍याम य्‍हाल पुइखला।
79 परमेश्‍वरसे धोपधोपरी भ्रबादेन सिला भिसी लोङ्‌बा म्‍हिगदेदा य्‍हाल पिन्‍ना।
ओच्‍छे थेनोन य्‍हालसे य्‍हाङदा शान्‍तिला ग्‍यामरी भ्रपुङ्ला।”* यशै ९:२
80 यूहन्‍ना परमेश्‍वरला आत्‍माग्‍याम ज्ञान बुद्धि याङ्बान घ्रेन तबान निजी। ओच्‍छे इस्राएलीगदेला गुङरी परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला समाचार थेःना लबा धुइ आततेधोना यूहन्‍ना तोङतोङबा ग्‍लारी चिजी।

*1:5 १ इति २४:१०

*1:15 गन्‍ती ६:३

*1:17 मला ४:५-६

*1:19 दानि ८:१६; ९:२१

*1:26-27 मत्ती १:१८

*1:31 मत्ती १:२१

*1:33 २ शमू ७:१२; १३:१६; यशै ९:७

*1:37 उत्‍प १८:१४

*1:46 १ शमू २:१-१०

*1:48 १ शमू १:११

1:49 चु पदरी “परमप्रभु परमेश्‍वर” भिसी पाङ्बा ताम ग्रीक बाइबलरी “थेला छान चोखो मुला” भिसी पाङ्बा मुला। चुला मुल अर्थ चा थे जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन हिन्‍ना ओच्‍छे थे ह्रङ्‌बा स्‍य्‍हान्‍दो खालै आरे भिबा हिन्‍ना। थेतबासेलमा जम्‍मासेन थेदा तेन्‍तोःला।

*1:52 अय्‍यूब ५:११; १२:१९

*1:55 उत्‍प १७:७

*1:59 लेवी १२:३

*1:76 मला ३:१

*1:79 यशै ९:२