24
येशू सिबाग्‍याम सोबा
मत्ती २८:१-१०; मर्कूस १६:१-८; यूहन्‍ना २०:१-१०
जमाहेन्‍से थे म्रिङम्‍हेमेगदे आइतवारकुनु स्‍य्‍होरीन ह्राङसे तयार लबा ज्‍यबा खाल्‍ला छ्‌युगुदेन अत्तर भोर्सी येशूदा थान्‍बा धुर्सारी निजी। थेनीगदे थेरी धोमा धुर्साला म्रापरी थान्‍बा युङबा ब्‍लिङ्सी थान्‍बा म्राङ्जी। तर थेनीगदे धुर्सा न्‍हङरी वाङ्सी च्‍यामा थेरी येशूला लास आम्राङ्‌नी। थेरी थेनीगदे अलमल तसी चिबा धुइरी झक्‍झक्‍बा क्‍वान क्‍वान्‍बा म्‍हि न्‍ही थेनीगदेला ङामरीन राप्‍जी। थे म्‍हि न्‍हीदा म्राङ्सी म्रिङम्‍हेमेगदे लोङ्सी सरी ख्‍लुप तजी। जमाहेन्‍से थे म्‍हि न्‍हीसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी भिजी, “एनीगदेसे सोबा म्‍हिदा तिग्‍दा सिबागदे थान्‍बा धुर्सारी म्‍हाइबा? येशू चुरी आरे। थेदा सिबाग्‍याम सोना लसी जिन्‍बा मुला! येशू गालीलरी मुबा धुइरी एनीगदेदा तिग भिसी सुङ्बा मुबा थे ताम एनीगदेसे ढन्‍गो। परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिदा पापीगदेला यारी जिम्‍मा लला, ओच्‍छे क्रुसरी टाँगब लला तसैनोन ङादा सोमरेमाकुनु सिबाग्‍याम सोना लला।” जमाहेन्‍से येशूसे सुङ्बा ताम थेनीगदेसे ढन्‍जी।
जमाहेन्‍से थे म्रिङम्‍हेमेगदे धुर्साग्‍याम दोःसी निसी ह्राङसे म्राङ्बा जम्‍मान ताम च्‍युक गिक चेलागदेदेन स्‍य्‍हान्‍दो जम्‍मान म्‍हिगदेदा पाङ्जी। 10 थे म्रिङम्‍हेमेगदे चा मरियम मग्‍दलिनी, याकूबला आमा मरियमदेन योअन्‍ना मुबा। ओच्‍छे थेनीगदेदेन छ्‌याम स्‍य्‍हान्‍दो म्रिङम्‍हेमेगदेएनोन मुबा। थेनीगदेसेन मुल चेलागदेदा ह्राङसे म्राङ्बा जम्‍मान ताम पाङ्मुबा। 11 तर चेलागदेसे “एनीगदेसे तिग आतोःबा ताम लबा?” भिसी पत्‍याब आतनी। 12 तर पत्रुस चा डोङ रेःसी धुर्सापट्टि यार्बान निजी। थेरी धोसी धुर्साला म्रापग्‍याम योइ तसी च्‍यामा येशूदा बेरब लबा क्‍वान जे म्राङ्जी। चुह्रङ् तबा म्राङ्सी थे उदेक म्‍हन्‍बान दिमपट्टि निजी।
इम्‍माउस नाम्‍सारी निबा ग्‍यामरी येशूदा स्‍याप्‍बा
मर्कूस १६:१२-१३
13 थेनोन धिनकुनु येशूला चेलागदे न्‍हङला चेला न्‍ही यरूशलेमग्‍याम ओस्‍पन कोस सोमसे गङसल थारेङला इम्‍माउस भिबा नाम्‍सारीक्‍यार निबान मुबा। 14 थेनीगदेसे यरूशलेमरी तबा तामला बारेरी ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी ताम लबान मुबा। 15 चुह्रङ् लसी ताम लसी भ्रबान लबा धुइरी येशूएनोन थेनीगदेदेन छ्‌यामनोन फेप्‍जी। 16 तसैनोन थेनीगदेसे येशूदा ङोआसेनी। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे थेनीगदेदा ङोसेना आलनी।
17 जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा “एनीगदेसे तिग ताम लसी भ्रबा?” भिसी ङ्‌योइमा, थेनीगदेला ली धोपधोप लसी थेन तजी।
18 थे न्‍ही न्‍हङला क्‍लेओपास भिबासे येशूदा “यरूशलेमरी कोर्सी खबा म्‍हि तसीनोन थेरी तिनी न्‍हङगर तिग तबा मुला थे ताम था आयाङ्बा चा ह्राङ जे चीम” भिसी पाङ्‌मा, 19 येशूसेएनोन थेनीगदेदा “तिग ताम?” भिसी ङ्‌योइजी।
जमाहेन्‍से थेनीगदेसे “नासरतला येशूला बारेरी तबा ताम ह्राङदा था आरे? थे म्‍हि अगमवक्ता हिन्‍ना। थेसे लबा गेदेन लोप्‍बा ताम परमेश्‍वरदेन म्‍हिला ओन्‍छाङरी शक्तिशाली मुबा। 20 तर थेदा परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिदेन यहूदी नेतागदेसे चुदा साइगो भिसी क्रुसरी टाँगब लपुङ्जी। 21 य्‍हाङ इस्राएलीगदेदा येशूसेन पापग्‍याम फेला भिसी ङन्‍से आश लमुबा। तर येशूदा साइबाएनोन तिनी सोमरे तजी। 22-23 चुदे जे आहिन, तिनी स्‍य्‍होरीन ङन्‍ना कोइ कोइ नाना आङागदे येशूदा थान्‍बा धुर्सारी निमा, थेनीगदेसे येशूला लास आस्‍याप्‍नी। थेरी थेनीगदेसे स्‍वर्गदूतगदेदा म्राङ्जी। थे स्‍वर्गदूतगदेसे “येशू सोसी जिन्‍बा मुला” भिसी थेनीगदेदा पाङ्बा ताम ङन्‍दाएनोन पाङ्सी उदेक तना लजी। 24 चु ताम थेःसी ङन्‍ना कोइ कोइ ह्रोगदे येशूदा थान्‍बा धुर्सारी च्‍याबारी निजी। थेनीगदेसेएनोन थे म्रिङम्‍हेमेगदेसे पाङ्बा ह्रङ्नोन स्‍याप्‍जी, तर येशूदा भिसम आम्राङ्नीम।”
25 जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “ताम आघोबा म्‍हि, अगमवक्तागदेसे पाङ्बा ताम विश्‍वास लबारी एनीगदेदा खाह्रङ्बा गाह्रो तबा? 26 तिग थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍ट ह्राङला शक्तिदेन य्‍हालरी फेप्‍खबा भन्‍दा ङाच्‍छा चु दुख नातोःबा आरेबा?” 27 ओच्‍छे येशूसे ह्राङला बारेरी मोशाहेन्‍से जम्‍मान अगमवक्तागदेसे परमेश्‍वरला बचनरी भ्रिबा ताम थेनीगदेदा घोना लजी।
28 थेनीगदे इम्‍माउस नाम्‍साला ङामरी धोखमाहेन्‍से येशू अझ थेग्‍याम क्‍यारनोन फेप्‍बारी छ्‌याइजी। 29 तर थे चेला न्‍हीसे येशूदा “म्‍हुन तबारी छ्‌याइजी, थेतबासेलमा तिनी ह्राङ ङन्‍देन छ्‌यामनोन धन्‍छ्‌यागो” भिसी भिमाहेन्‍से येशू थेनीगदेदेन छ्‌याम धन्‍छ्‌याबाला लागिरी दिम न्‍हङरी फेप्‍जी। 30 येशू थेनीगदेदेन छ्‌याम सोल छ्‌योइबारी धन्‍छ्‌याजी। जमाहेन्‍से येशूसे गेङ छ्‌यारी थोसी धन्‍यवाद पिन्‍सी गेङ क्‍युइसी थेनीगदेदा पिन्‍जी। 31 जमाहेन्‍से थेनीगदेसे येशूदा ङोसेजी। तर थेनोन धुइरी थेनीगदेसे येशूदा थेरी आम्राङ्‌नी। 32 ओच्‍छे थेनीगदेसे “येशू य्‍हाङदेन छ्‌याम ग्‍यामरी ताम लबान परमेश्‍वरला बचन घोना लबा धुइरी य्‍हाङला सेम गाते ताङ्‍बा मुबा” भिसी ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी ताम लजी।
33 जमाहेन्‍से तुरुन्‍तन थेनीगदे यरूशलेमपट्टि निजी। थेरी धोमा थेनीगदेसे च्‍युक गिक चेलागदेदेन छ्‌याम पोप तसी चिबा म्‍हिगदेसे, 34 “प्रभु सिबाग्‍याम सोबादेन सिमोन मुबा ग्‍लारी फेप्‍बा ताम चा पक्‍कान हिन्‍ना चीम” भिसी ताम लसी चिबा स्‍याप्‍जी। 35 जमाहेन्‍से थेन्‍नीसेएनोन ग्‍यामरी तबा तामदेन प्रभुसे गेङ क्‍युइबा धुइरी थेन्‍नीसे प्रभुदा ङोसेजी भिबा ताम थेरी मुबागदेदा पाङ्जी।
येशू चेलागदे मुबा ग्‍लारी फेप्‍खबा
मत्ती २८:१६-२०; मर्कूस १६:१४-१८; यूहन्‍ना २०:१९-२३; मुल चेला १:४-८
36 थेनीगदेसे चु ताम लबान लबा धुइरी येशू थेनीगदेला ङाच्‍छा राप्‍जी, ओच्‍छे “एनीगदेदा शान्‍ति तगै” भिसी सुङ्जी।
37 तर येशूदा म्राङ्सी, “चु म्‍हङ कि तिग” भिसी थेनीगदे लोङ्सी आत्‍यब तजी।
38 जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा “एनीगदे तिग्‍दा सेमरी शङ्का लसी लोङ्‌बा? 39 एनीगदेसे ङाला यादेन काङरी थुर्सी च्‍यागो, ङानोन हिन्‍ना। तिग्‍दा भिसम म्‍हङला स्‍यादेन नख्रु आत, तर ङाला मी मुला” भिसी सुङ्जी।
40 चुह्रङ् सुङ्माहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा ह्राङला छ्‍यादेन स्‍य्‍हाप उन्‍जी। 41 जमाहेन्‍से थेनीगदे ताङ्सी उदेक तसी अझ येशूला ताम विश्‍वास आलनी। जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा “एनीगदेदेन छ्‌याम तिगै चबा स्‍हे मुला?” भिसी ङ्‌योइमा, 42 थेनीगदेसे दुम्‍बु गिक तार्ङाला स्‍या येशूदा पिन्‍जी। 43 थे तार्ङाला स्‍या तासी येशूसे थेनीगदेलान ङाच्‍छापट्टि छ्‌योइजी।
44 जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा “ङाला बारेरी परमेश्‍वरसे मोशादा पिन्‍बा ठिमरी, अगमवक्तागदेसे भ्रिबा किताबगदेदेन व्‍हाइला किताबरी भ्रिबा जम्‍मान ताम पूरा तबा मुला। चु ताम एनीगदेदेन छ्‌याम मुबा धुइरीन ङाइ एनीगदेदा पाङ्बा मुबा” भिसी सुङ्जी।
45 जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा परमेश्‍वरला बचन घोखम्‍बा ज्ञान पिन्‍जी। 46 ओच्‍छे येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍टसे दुख नातोःला ओच्‍छे सोमरेमाकुनु थे सिबाग्‍याम सोला, 47 थेला मिनरी ह्राङ ह्राङला पाप ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि दोःजी भिसम पापला दोष मेटब तला। चु ताम यरूशलेमहेन्‍से जम्‍मान य्‍हुलला म्‍हिगदेदा थेःना लतोःला भिसी परमेश्‍वरला बचनरी भ्रिबा मुला। 48 तिग्‍दा भिसम चु जम्‍मान ताम म्राङ्बा एनीगदेन हिन्‍ना। 49 च्‍यागो, ङाला आबासे पिन्‍ना भिसी कबुल लबा शक्ति ङाइ एनीगदे मुबा ग्‍लारी पुइखला। थेतबासेलमा तोरग्‍याम शक्ति आयाङ्‌तेधोना एनीगदे चु शहररीन चिउ।”
येशू स्‍वर्गरी फेप्‍बा
मर्कूस १६:१९-२०; मुल चेला १:९-११
50 जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा बेथानियाधोना भोर्जी, ओच्‍छे ह्राङला या थीसी थेनीगदेदा मोलम पिन्‍जी। 51 चुह्रङ् लसी मोलम पिन्‍माहेन्‍से येशूदा थेनीगदेग्‍याम फेसी स्‍वर्गरी भोर्जी। 52 येशूदा फ्‍या लमाहेन्‍से थेनीगदे ताङ्सी यरूशलेमरी दोःसी निजी। 53 ओच्‍छे थेनीगदेसे परमेश्‍वरला जयजयकार लबान सदन परमेश्‍वरला मन्‍दिररी चिजी।