पावलसे फिलिप्‍पीला विश्‍वासीगदेदा भ्रिबा चिठी
चु चिठीला बारेरी पाङ्‌तोःमा
भ्रिबा म्‍हि: येशूला मुल चेला पावलसे भ्रिबा मुबा। चु चिठी भ्रिबाला लागिरी पावलदा तिमोथी भिबा म्‍हिसे ह्रो लबा मुबा (फिलिप्‍पी १:१)।
भ्रिबा ग्‍ला: रोम शहरला झ्‍याल्‍खानग्‍याम भ्रिबा मुबा।
भ्रिबा साल: ओस्‍पन ईश्‍‍वी संवत् ६१-६३ (विक्रम संवत् ११८-१२०) सालला गुङरी भ्रिबा मुबा।
खाल्‍दा भ्रिबा: फिलिप्‍पी शहररी मुबा विश्‍वासीगदेदा भ्रिबा मुबा। (मुल चेला १६:११-४०)
फिलिप्‍पी शहर चा माकेडोनिया अञ्‍चलला रोम य्‍हुल्‍साला मुल शहर मुबा। चु शहर दान्‍दे यूरोपरी परब तमुला। चु चिठी भ्रिबा धुइरी पावल झ्‍याल्‍खानरी मुबा। थे धुइरी फिलिप्‍पी शहररी मुबा मण्‍डलीरी लुसीला ताम लोप्‍बासे लमा पावलदा दुख ङ्‍हम्‍बा मुबा। तर पावलला कोङ्बा विश्‍वाससे लमा चु चिठीसे फिलिप्‍पीला विश्‍वासीगदेसे विश्‍वासरी आँट याङ्जी।
चु चिठी चा फिलिप्‍पीला विश्‍वासीगदेदा धन्‍यवाद पिन्‍बाला लागिरी भ्रिबा मुबा। थेनीगदेसे पावलदा खाँचो तबा धुइरी भेटी पुइसी ह्रो लबा मुबा। ओच्‍छे थेनीगदेदाएनोन दुख तबा धुइरी पावलसे ह्राङदेन थेनीगदेदा विश्‍वासरी कोङ्‌ना लबारीदेन आँट पिन्‍बाला लागिरी चु चिठी भ्रिबा मुबा। ह्राङ जे चबा थुङ्बा लम्‍याङ्‌सम तला भिसी म्‍हन्‍बा भन्‍दा सोजो तसी येशूला ह्रङ्‌बान बानीबेहोर थोगै भिसी पाङ्बा मुला। ख्रीष्‍टदेन छ्‌याम गिक तबा थेनीगदेला बानीबेहोर चा परमेश्‍वरग्‍याम याङ्बा मोलम हिन्‍ना। चु मोलम चा थेनीगदेसे यहूदीगदेला ठिम अन्‍छार भ्रबासे लमा याङ्बा आहिन, तर थेनीगदेसे लबा विश्‍वासग्‍याम याङ्बा हिन्‍ना भिसी पावलसे थेनीगदेदा ढन्‍ना लबा मुला। ओच्‍छे ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लबागदेसे याङ्बा ताङ्‍बा तामदेन शान्‍तिला बारेरी पावलसे भ्रिबा मुला।
चु चिठीरी ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लबागदेसे याङ्बा ताङ्‍बा ताम, आँट, गिक तबादेन सेमहेन्‍सेन गे लबा तामगदेला बारेरी पाङ्बा मुला। ओच्‍छे चु चिठीरी पावलसे फिलिप्‍पीला विश्‍वासीगदेदा गाते माया लमुला भिबा ताम उन्‍बा मुला।
मुल तामगदे
फ्‍याफुल्‍बादेन प्रार्थना १:१-११
पावलदा तबा तामगदे १:१२-२६
ख्रीष्‍टदेन छ्‌याम मुबा जुनी १:२७–१:१८
तिमोथीदेन इपाफ्रोडिटस २:१९-३०
होशियार तना लबा तामगदे ३:१–४:९
भेटीला लागिरी धन्‍यवाद पिन्‍बा ४:१०-२०
चिठीला थुमरी भ्रिबा ताम ४:२१-२३
पावलसे फिलिप्‍पीला विश्‍वासीगदेदा भ्रिबा चिठी
1
पावलसे फिलिप्‍पीला विश्‍वासीगदेदा फ्‍याफुल्‍बा
लास्‍सो, ख्रीष्‍ट येशूदा तेन्‍बा ङा पावलदेन तिमोथीग्‍याम फिलिप्‍पीरी मुबा ख्रीष्‍ट येशूदा विश्‍वास लबा परमेश्‍वरला म्‍हिगदेदेन मण्‍डलीदा च्‍याबा म्‍हि ओच्‍छे मण्‍डलीरी ह्रो लबागदेदा फ्‍याफुल्‍ला!* मुल १६:१२
य्‍हाङला परमेश्‍वर आबादेन प्रभु येशू ख्रीष्‍टग्‍याम एनीगदेदा दयामायादेन शान्‍ति तगै।
पावलसे लबा प्रार्थना
एनीगदेदा ढन्‍मा ङाइ ङाला परमेश्‍वरदा सदन धन्‍यवाद पिन्‍बा मुला। ङाइ प्रार्थना लबा धुइरी सदन एनीगदेला लागिरी ताङ्सी ताङ्सी प्रार्थना लमुला। तिग्‍दा भिसम थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबाला लागिरी ङाच्‍छाहेन्‍से दान्‍देधोना एनीगदेसे सेम गिक लसी ङादा ह्रो लबा मुला। परमेश्‍वरसे एनीगदेला गुङरी शुरु लबा ज्‍यबा गे येशू ख्रीष्‍ट फेप्‍खबा धुइधोनारी थेसेन पूरा लला भिबा ताम ङादा पूरा विश्‍वास मुला।
ङाइ एनीगदेला बारेरी चुह्रङ्बा ताम म्‍हन्‍बाएनोन ठीक हिन्‍ना। एनीगदे सदन ङाला सेमरी मुला। तिग्‍दा भिसम ङा झ्‍याल्‍खानरी मुबा धुइरीनोन ओच्‍छे थार्बा पिन्‍बा समाचार जोगब लबारीदेन स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेदा थेःना लबा चु गे न्‍हीरीन परमेश्‍वरला दयामायारी एनीगदेसे सेम गिक लसी ङादा ह्रो लबा मुला। ङाइ ख्रीष्‍ट येशूला मायाग्‍यामसे एनीगदे जम्‍मादान गाते ढन्‍बा मुला भिबा ताम परमेश्‍वरदान था मुला।
परमेश्‍वरग्‍याम ज्ञान बुद्धि याङ्सी एनीगदेला माया झन झन ल्‍हेबान निगै भिसी ङाइ प्रार्थना लबा मुला। 10 चुह्रङ् लजी भिसम एनीगदेसे जम्‍मान भन्‍दा ज्‍यबा ताम तिग हिन्‍ना, थे फेबारी खम्‍ला। ओच्‍छे ख्रीष्‍ट फेप्‍खबा धुइला लागिरी एनीगदे तिगै दोष आरेबा चोखो म्‍हि दोला। 11 परमेश्‍वरदा मानदेन जयजयकार लबाला लागिरी येशू ख्रीष्‍टसे पिन्‍बा परमेश्‍वरदा सेम निबा बानीबेहोरसे एनीगदेला सेम प्‍लिङ्‌गै।
पावल झ्‍याल्‍खानरी परब तबासे लमा थार्बा पिन्‍बा समाचार ल्‍हानान ग्‍लारी थेःबा
12 ज्‍योज्‍यो आले नाना आङागदे, ङाइ नाबा चु दुखग्‍याम थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबा गे झन ल्‍हानान तबा मुला भिबा ताम एनीगदेसे था याङ्‌गै भिसी ङाइ म्‍हन्‍बा मुला। 13 ख्रीष्‍टला बारेरी थेःना लबासे लमान ङा झ्‍याल्‍खानरी परब तबा हिन्‍ना भिसी ग्‍लेखाङला जम्‍मान सिपाहीगदेदेन अर्गु जम्‍मान म्‍हिगदेसे था याङ्सी जिन्‍बा मुला।* मुल २८:३० 14 ङा झ्‍याल्‍खानरी परब तबासे लमा ल्‍हानान विश्‍वासीगदे प्रभुरी कोङ्बा मुला। ओच्‍छे थेनीगदेसे आलोङ्नान परमेश्‍वरला बचन थेःना लबारी आँट याङ्बा मुला।
15 हिन्‍बाम कोइ कोइसे चा डाह लसी स्‍य्‍हान्‍दोसे भन्‍दा ङाइ ज्‍यबा गे लबा मुला भिसी उन्‍बारी म्‍हाइमुला, तर स्‍य्‍हान्‍दोगदेसे चा ज्‍यबा सेमसे ख्रीष्‍टला बारेरी थेःना लबा मुला। 16 थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबाला लागिरीन परमेश्‍वरसे ङादा धम्‍बा हिन्‍ना भिसी था याङ्बागदेसे चा माया लसी सेमहेन्‍सेन चु गे लबा मुला। 17 डाह लबागदेसे चा ज्‍यबा सेमसे आहिन। तर झ्‍याल्‍खानरी ङाइ अझ ल्‍हानान दुख याङ्‌गै भिसी ह्राङसे ह्राङदान घ्रेन स्‍होबा सेमसे ख्रीष्‍टला बारेरी पाङ्बा हिन्‍ना। 18 ज्‍यबा सेमसे लसै आज्‍यबा सेमसे लसै ठीकनोन मुला, जस्‍तो लसीन ख्रीष्‍टला बारेरी पाङ्सी भ्रतोःबा हिन्‍ना।
चु तामरी ङा ल्‍हानान ताङ्‍बा मुला। 19 हिन्‍ना ङा ताङ्ला। तिग्‍दा भिसम एनीगदेसे लबा प्रार्थनादेन येशू ख्रीष्‍टला आत्‍मासेन ह्रो लसी चु दुखग्‍याम फेला भिबा ताम ङादा था मुला।* यूह १४:१६-२१; १६:१२-१५ 20 ङाइ सेमहेन्‍सेन घ्रेन आश लसी चिबा मुला, ङाइ लतोःबा जम्‍मान गेरी ङा खाइमै पेःआतोः। तर ङादेन छ्‌याम ल्‍हानान आँट मुला। ओच्‍छे ङा सिसै सोसै सदाला ह्रङ् लसीन ङाला चु ज्‍यानसे ख्रीष्‍टलान मान लला। 21 तिग्‍दा भिसम ङा सोबा चा ख्रीष्‍टदा तेन्‍बाला लागिरी हिन्‍ना। ओच्‍छे सिबा चा ङाला लागिरी झन ज्‍यबा ताम हिन्‍ना। 22 ङाला चु ल्‍हुइ सोतेधोना ङाइ अझ ज्‍यबा गे लला। तर ङा सिबा कि सोबा चु न्‍ही न्‍हङरी खजिबा चा धम्‍तोःबा थे ताम ङादा था आरे। 23 ङादा दोधार तबा मुला। चु जम्‍बुलिङ ख्‍लासी ख्रीष्‍टदेन छ्‌याम चिबा सेमएनोन ल्‍हानान मुला। तिग्‍दा भिसम ङाला लागिरी चु ल्‍हानान ज्‍यबा ताम हिन्‍ना। 24 तर एनीगदेला लागिरी चा ङा सोसीन चितोःबा मुला। 25 थेतबासेलमा एनीगदेदा विश्‍वासरी ल्‍हेना लबारीदेन ताङ्ना लबारी ङा अझ सोसी एनीगदे जम्‍मानदेन छ्‌याम चिला भिबा ङादा पक्‍का था मुला। 26 दाहेन्‍से ङा दोःसी एनीगदेदेन छ्‌याम ह्रुप तमा ङाग्‍याम ख्रीष्‍टसे लबा गे म्राङ्सी एनीगदे अझ ख्रीष्‍ट येशूदेन छ्‌याम गिक तसी ल्‍हानान ताङ्म्‍याङ्ला।
27 मुल ताम चा चुनोन हिन्‍ना, जे तसैनोन एनीगदेला बानीबेहोर ख्रीष्‍टला थार्बा पिन्‍बा समाचार अन्‍छार ततोःला। थेतबासेलमा ङा एनीगदेदेन छ्‌याम ह्रुप तसै आतसै थार्बा पिन्‍बा समाचाररी स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेसे विश्‍वास लगै भिसी एनीगदे सेम गिक तसी ढिक्‍सी दुख लबान गे लबा मुला भिबा ताम ङाइ थेःम्‍याङ्‍गै। 28 ओच्‍छे बिरोध लबा म्‍हिगदे म्राङ्सी एनीगदे थालोङ्‍गो। चु थेनीगदेला लागिरी चा नाश तबाला चिनु हिन्‍ना। तर एनीगदेला लागिरी चा थार्बा याङ्ला भिसी म्राङ्बा चिनु हिन्‍ना। थार्बा याङ्बा चा परमेश्‍वरग्‍यामनोन हिन्‍ना। 29 एनीगदेदा पिन्‍बा मौका ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लबा जे आहिन, तर ख्रीष्‍टला लागिरी दुख नाबारीनोन हिन्‍ना। 30 ङाइ ङाच्‍छा नाबा दुख एनीगदेसे म्राङ्बा मुबा, थे दुख ङाइ दान्‍देनोन नाबान मुला भिसी एनीगदेसे थेःबा मुला। चुनोन दुख एनीगदेसेनोन नाबान मुला।* मुल १६:१६-४०; १ थेस २:२

*1:1 मुल १६:१२

*1:13 मुल २८:३०

*1:19 यूह १४:१६-२१; १६:१२-१५

*1:30 मुल १६:१६-४०; १ थेस २:२