4
यूहन्‍नासे स्‍वर्ग म्राङ्बा
जमाहेन्‍से च्‍यागो, ङाइ स्‍वर्गरी म्राप गिक ठोङ्‌बा म्राङ्जी। ङाइ ङाच्‍छा थेःबा बिगुलला ह्रङ्‌बान काइग्‍याम ङादा चुह्रङ् सुङ्बान लबा ङाइ थेःजी। “ए तोर खउ, दाहेन्‍से तसेला तामगदे ङाइ एदा उन्‍ना।” जमाहेन्‍से ङा तिक्‍खुरीन परमेश्‍वरला आत्‍मासे प्‍लिङ्‌जी। ओच्‍छे स्‍वर्गरी म्‍हि गिक धन्‍छ्‌याबान लबा ठि गिक म्राङ्जी।*इज १:२६-२८; १०:१ थेला स्‍य्‍हाल चा झक्‍झक्‍बा मणि ह्रङ्‌बान जेबा मुबा ओच्‍छे ठिला क्‍यारक्‍युर चा झक्‍झक्‍बा रत्‍न ह्रङ्‌बान लरक्‍युङ मुबा। थे ठिला क्‍यारक्‍युर बोगल गिकसे गोर ब्‍लि अर्गु ठिगदे मुबा। थेनोन ठिगदेरी बोगल गिकसे ब्‍लि गन्‍बागदे चिबा मुबा। थेनीगदेसे तार क्‍वान क्‍वान्‍बादेन थोबोरी म्‍हरला मुकुट कूबा मुबा। थे ठिग्‍याम तिप्‍लीङ ह्रङ् लसी मे थोन्‍बादेन गडङगुडुङ मु ठेङ्‌बा ह्रङ्‌बा काइ खमुबा। ओच्‍छे थे ठिला ङाच्‍छापट्टि गोर निस मेदङ लुङ्बा मुबा। थे मेदङ चा परमेश्‍वरला आत्‍मा निस हिन्‍ना।*प्रस्‍था १९:१६; उन्‍बा १:४; ८:५; ११:१९; १६:१८; इज १:१३; जक ४:२ थे ठिला ङाच्‍छापट्टि प्रस्‍टन म्राङ्बा ऐना ह्रङ्‌बान समुन्‍द्र मुबा।*इज १:२२, ५-१०; १०:१४
लिच्‍छापट्टिएनोन ङाच्‍छापट्टिएनोन ल्‍हुइ नाङनोन मीनोन मी मुबा गोर ब्‍लि छोन्‍बो जन्‍तु थे ठिला क्‍युर्नोन मुबा। थे जन्‍तुगदे चा गिक च्‍यान ह्रङ्‌बा, गिक म्‍हे बहर ह्रङ्‌बा, ओच्‍छे गिकला ली चा म्‍हिला ह्रङ्‌बा मुबा, थेह्रङ् लसीन गिक चा फ्‍याङ्‌बान लबा ग्‍वाइ ह्रङ्‌बान मुबा। थे गोर ब्‍लि छोन्‍बो जन्‍तुगदेलानचु जन्‍तु चा जम्‍बुलिङला जन्‍तु ह्रङ्‌बा आहिन। तर परमेश्‍वरसे यूहन्‍नादा तिगै ताम उन्‍बा धुइरी म्राङ्बा ताम पाङ्बा जन्‍तु हिन्‍ना। गोर ढु ढु भ्‍याप मुबा। ओच्‍छे थेनीगदेला भ्‍यापला पाखापट्टिएनोन न्‍हङ‌पट्टिएनोन मी मुबा। थेनीगदे धिन म्‍हुननोन थेन आतना चुह्रङ् भिसी व्‍हाइ गोमुबा,
“जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन परमप्रभु परमेश्‍वर
चोखो, चोखो, चोखोचुरी ‘चोखो’ भिबा चा तिगै दोष आरेबादेन जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन ओच्‍छे थे भन्‍दा स्‍य्‍हान्‍दो खालै आरे। थेतबासेलमा जम्‍मासेन थेदा तेन्‍तोःला। मुला।
थे दान्‍देनोन मुला, ङाच्‍छाएनोन मुबा ओच्‍छे दोःसीनोन फेप्‍खला।”*इज १:१८; १०:१२; यशै ६:२-३
थे छोन्‍बो जन्‍तुगदेसे जुकजुकधोनान सोसी चिबा मुल ठिरी धन्‍छ्‌याबादा जयजयकारदेन धन्‍यवाद पिन्‍सी मान लमुबा। 10 जमाहेन्‍से थे बोगल गिकसे गोर ब्‍लि गन्‍बागदेसे ठिरी धन्‍छ्‌याबा सदन सोसी चिबादा फ्‍या लजी। ओच्‍छे थेनीगदेसे ह्राङ ह्राङला मुकुट ठिला ङाच्‍छापट्टि थान्‍सी चुह्रङ् भिसी व्‍हाइ गोजी,
11 “जम्‍मान जयजयकार, मानदेन शक्ति याङ्तोःबा ङन्‍ना प्रभु परमेश्‍वर ह्राङ जे हिन्‍ना।
तिग्‍दा भिसम जम्‍मान स्‍हेगदे ह्राङसेन स्‍होबा हिन्‍ना।
थे जम्‍मान स्‍हे ह्राङसे म्‍हन्‍बा अन्‍छारनोन तजी, ओच्‍छे स्‍होजी।”

*4:2 इज १:२६-२८; १०:१

*4:5 प्रस्‍था १९:१६; उन्‍बा १:४; ८:५; ११:१९; १६:१८; इज १:१३; जक ४:२

*4:6 इज १:२२, ५-१०; १०:१४

4:8 चु जन्‍तु चा जम्‍बुलिङला जन्‍तु ह्रङ्‌बा आहिन। तर परमेश्‍वरसे यूहन्‍नादा तिगै ताम उन्‍बा धुइरी म्राङ्बा ताम पाङ्बा जन्‍तु हिन्‍ना।

4:8 चुरी ‘चोखो’ भिबा चा तिगै दोष आरेबादेन जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन ओच्‍छे थे भन्‍दा स्‍य्‍हान्‍दो खालै आरे। थेतबासेलमा जम्‍मासेन थेदा तेन्‍तोःला।

*4:8 इज १:१८; १०:१२; यशै ६:२-३