19
स्‍वर्गरी परमेश्‍वरला जयजयकार लबा
जमाहेन्‍से ङाइ स्‍वर्गरी ल्‍हानान म्‍हिगदेसे घ्रेन काइरी चुह्रङ् भिसी क्रिङ्‌बा थेःजी,
“परमेश्‍वरदा जयजयकार तगै!
थार्बा पिन्‍बादेन मान ओच्‍छे शक्ति य्‍हाङला परमेश्‍वरलान हिन्‍ना।
तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे लबा निसाफ सत्‍यदेन ठीक मुला।
स्‍य्‍हान्‍दोदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी जम्‍बुलिङ नाङलान म्‍हिगदेदा न्‍होङ्ना लबा थे घ्रेन बेश्‍यादा परमेश्‍वरसे निसाफ लबा मुला।
ओच्‍छे ह्राङला गे लबागदेदा साइबासे लमा परमेश्‍वरसे थेदा सजाय पिन्‍जी।”* व्‍यव ३२:४३; २ राजा ९:७
थेनीगदेसे दोःसी घ्रेन काइरी चुह्रङ् भिजी,
“परमेश्‍वरदा जयजयकार तगै!
थे घ्रेन शहर क्रोसी थोन्‍बा म्‍युगु सदन तोरपट्टि निला।”* यशै ३४:१०
ओच्‍छे थे बोगल गिकसे ब्‍लि गन्‍बागदेदेन थे गोर ब्‍लि छोन्‍बो जन्‍तुगदेसे ठिरी धन्‍छ्‌याबा परमेश्‍वरदा फ्‍या लबान जयजयकार लजी। ओच्‍छे थेनीगदेसे क्रिङ्‌बान चुह्रङ् भिजी।
“आमेन!, परमेश्‍वरदा जयजयकार तगै!”
ठिग्‍याम घ्रेन काइरी चुह्रङ् भिबा थेःजी,
“परमेश्‍वरला गे लबादेन थे म्राङ्सी लोङ्‌बागदे जजा घ्रेन जम्‍मासेन
य्‍हाङला परमेश्‍वरला जयजयकार लउ।”* भजन ११५:१३
जमाहेन्‍से ङाइ म्‍हिला घ्रेन हुलला काइदेन छाँगाग्‍याम ताइबा क्‍युइला आवाज ओच्‍छे घ्रेन मु गुडुङ्बा ह्रङ्‌बान आवाजरी चुह्रङ् भिबा थेःजी,
“परमेश्‍वरदा जयजयकार तगै!
तिग्‍दा भिसम जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन परमप्रभु य्‍हाङला परमेश्‍वरसे शासन लबा मुला।* इज १:२४; भजन ९३:१; ९७:१; ९९:१
य्‍हाङ ल्‍हानान ताङ्सी परमेश्‍वरला मानदेन जयजयकार लइ!
तिग्‍दा भिसम य्‍हाङदा थार्बा पिन्‍बा ग्‍यु बोगोला ब्‍याह लबा धिन खसी जिन्‍बा मुला।
ओच्‍छे थेला चाङछारएनोन ठीक तसी जिन्‍बा मुला।
चाङछारदा मलमलला य्‍हाल य्‍हाल्‍बा सफा क्‍वान पिन्‍सी जिन्‍जी।”
थे य्‍हाल य्‍हाल्‍बा मलमलला सफा क्‍वान चा
परमेश्‍वरला म्‍हिगदेसे लबा ज्‍यबा गे हिन्‍ना।
ओच्‍छे थे स्‍वर्गदूतसे ङादा “एसे चु ताम भ्रिउ, थार्बा पिन्‍बा ग्‍यु बोगोला ब्‍याहला भोजरी निम्‍तो याङ्बा म्‍हिगदे चा परमेश्‍वरग्‍याम मोलम याङ्बा म्‍हिगदे हिन्‍ना” भिसी भिजी। थेसे दोःसी ङादा “परमेश्‍वरला सत्‍य बचनगदे चुनोन हिन्‍ना” भिसी भिजी।* मत्ती २२:२-३
10 जमाहेन्‍से थेला काङरी फ्‍या लबाला लागिरी ङा ख्‍लुप तजी। तर थेसे ङादा चुह्रङ् भिसी भिजी, “एसे ङादा फ्‍या लबारी आत। ङा चा एदेन एला ह्रोगदेदेन छ्‌याम ओच्‍छे येशूला सत्‍य बचन ङ्‌यान्‍बा म्‍हिगदे जम्‍मानदेन छ्‌याम परमेश्‍वरला गे लबा म्‍हि जे हिन्‍ना। थेतबासेलमा परमेश्‍वरदा जे फ्‍या लउ। तिग्‍दा भिसम अगमवक्तासे पाङ्‌बाएनोन येशूला बारेरी पाङ्बा सत्‍य बचन हिन्‍ना।
तार ताथोरी क्रेःसी निबा
11 ङाइ स्‍वर्ग ठोङ्‌बा म्राङ्जी, च्‍यागो, थेरी तार ता गिक मुबा। थे ताथोरी क्रेःसी निबा म्‍हिला मिन चा विश्‍वास लखम्‍बादेन सत्‍य मुबा। थेसे लबा निसाफदेन लडाइ ठीक मुला।* इज १:१; भजन ९६:१३; यशै ११:४ 12 थेला मी मेला ल्‍हाम ह्रङ्‌बान मुबा, ओच्‍छे थेला थोबोरी ल्‍हानान मुकुट कूबा मुबा। थेला ङोरी मिन गिक भ्रिबा मुबा, थे मिन थेदा बाहेक स्‍य्‍हान्‍दो खालैदान था आरेबा।* दानि १०:६ 13 थेसे कारी ब्‍लुम्‍बा क्‍वान क्‍वान्‍बा मुबा। थेला मिन “परमेश्‍वरला बचन” मुबा। 14 स्‍वर्गला सेनागदे मलमलला तार सफा क्‍वान क्‍वान्‍सी तार तागदेथोरी क्रेःसी थेला लिच्‍छा लिच्‍छा भ्रजी। 15 थेला सुङग्‍याम छ्‌यार्बा तरवार थोन्‍जी, ओच्‍छे थेसे थे तरवार थोसी य्‍हुल य्‍हुलला म्‍हिगदेथोरी ढाला। थेसे फाइला कडी थोसी थेनीगदेथोरी शासन लला। ओच्‍छे कोलरी अङगुर नाङ्सी म्‍हर्बा ह्रङ् लसी थेसे जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन परमेश्‍वरला घ्रेन बोमोसे नाङ्सी थेनीगदेदा म्‍हर्ला।* भजन २:९; यशै ६३:३; योए ३:१३; उन्‍बा १४:२० 16 थेसे क्‍वान्‍बा क्‍वानदेन काङस्‍हुरी “ग्‍लेगदेला ग्‍लेदेन प्रभुगदेला प्रभु” भिसी भ्रिबा मुबा।
17 जमाहेन्‍से ङाइ धिनीरी राप्‍सी चिबा स्‍वर्गदूत गिक म्राङ्जी। थेसे मुरी फ्‍याङ्‌बान लबा जम्‍मान चरागदेदा घ्रेन काइरी चुह्रङ् भिसी भिजी, “परमेश्‍वरसे ठीक लबा घ्रेन भोज चबारी पोप तउ। 18 ग्‍लेगदेदेन कप्‍तानगदे ओच्‍छे शक्तिशाली म्‍हिगदे, तागदेदेन ताथोरी क्रेःबागदे, ओच्‍छे नोकर हिन्‍सै आहिन्‍सै, जजा, घ्रेन जम्‍मालान स्‍या चबारी खउ।”* इज ३९:१७-२०
19 जमाहेन्‍से ङाइ थे समुन्‍द्रग्‍याम थोन्‍बा लोङ्‌बा खबा जन्‍तुदेन जम्‍बुलिङला ग्‍लेगदे ह्राङ ह्राङला सिपाही थोसी तार ताथोरी क्रेःबादेन थेला सिपाहीगदेदेन छ्‌याम लडाइ लबाला लागिरी पोप तबा म्राङ्जी। 20 तर थे समुन्‍द्रग्‍याम थोन्‍बा लोङ्‌बा खबा जन्‍तुदेन थे जन्‍तुला ङाच्‍छापट्टि उदेकला गे लबा फट्टा अगमवक्तादा चुङ्‌जी। उदेकला गे लसी थे फट्टा अगमवक्तासे थे जन्‍तुला छापदेन थेला मूर्तिदा पूजा लबा म्‍हिगदेदा फसब लबा मुबा। थे न्‍हीदा छोन्‍बोन गन्‍धकला लुङ्बा मेला ग्‍योइरी भ्‍याङ्‍जी।* उन्‍बा १३:१-१८ 21 ओच्‍छे थे न्‍हीला जम्‍मान सिपाहीगदेदा चा ताथोरी क्रेःबाला सुङग्‍याम थोन्‍बा तरवारसे साइजी। ओच्‍छे चरागदेसे थेनीगदेला स्‍या जम्‍मान म्रेन्‍ना चजी।

*19:2 व्‍यव ३२:४३; २ राजा ९:७

*19:3 यशै ३४:१०

*19:5 भजन ११५:१३

*19:6 इज १:२४; भजन ९३:१; ९७:१; ९९:१

*19:9 मत्ती २२:२-३

*19:11 इज १:१; भजन ९६:१३; यशै ११:४

*19:12 दानि १०:६

*19:15 भजन २:९; यशै ६३:३; योए ३:१३; उन्‍बा १४:२०

*19:18 इज ३९:१७-२०

*19:20 उन्‍बा १३:१-१८