21
परमेश्‍वरसे जम्‍मान स्‍हे छार स्‍होबा
जमाहेन्‍से ङाइ छार मुदेन छार जम्‍बुलिङ म्राङ्जी। तिग्‍दा भिसम ङाच्‍छाला मुदेन जम्‍बुलिङ म्‍हासी निबा मुबा, ओच्‍छे समुन्‍द्रएनोन आरेबा मुबा।* यशै ६५:१७; ६६:२२; २ पत्रु ३:१३ ओच्‍छे ङाइ परमेश्‍वरला शहर, छार यरूशलेम परमेश्‍वरग्‍याम स्‍वर्गहेन्‍से मार खबान लबा म्राङ्जी। थे यरूशलेम म्‍हाछारला लागिरी ज्‍योसी थान्‍बा चाङछार ह्रङ्‌बान मुबा।* यशै ५२:१; ६१:१०; उन्‍बा ३:१२ ङाइ ठिग्‍याम चुह्रङ् भिबा घ्रेन काइ गिक थेःजी, “च्‍यागो, परमेश्‍वर म्‍हिगदेदेन छ्‌याम धन्‍छ्‌याबा मुला। परमेश्‍वर थेनीगदेदेन छ्‌याम धन्‍छ्‌याला ओच्‍छे थेनीगदे थेला म्‍हि तला। थेह्रङ् लसीन थे ह्राङनोन थेनीगदेला परमेश्‍वर दोःसी थेनीगदेदेन छ्‌याम धन्‍छ्‌याला।* इज ३७:२७; लेवी २६:११-१२ थेसे थेनीगदेला जम्‍मान मीख्‍ली फ्‍यासी पिन्‍ना। ओच्‍छे थेनीगदे दोःसी खाइमै आसि, खालैदान सुर्दा आत, खालैनोन आक्रा, ओच्‍छे खालैदान तिगै दुखएनोन आत। तिग्‍दा भिसम ङाच्‍छाला तामगदे चा जम्‍मान म्‍हासी जिन्‍बा मुला।* यशै २५:८; ३५:१०; ६५:१९
ठिरी धन्‍छ्‌याबासे ङादा “च्‍यागो, ङाइ जम्‍मान ताम छार स्‍होला” भिसी सुङ्जी। थेसे दोःसीनोन ङादा “चु ताम भ्रिउ, तिग्‍दा भिसम चु तामगदे चा विश्‍वास लखम्‍बादेन सत्‍य मुला” भिसी सुङ्जी।
परमेश्‍वरसे ङादा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “दाहेन्‍से जम्‍मान ताम पूरा तसी जिन्‍जी। अल्‍फादेन ओमेगा* उन्‍बा १:८ ङानोन हिन्‍ना, ओच्‍छे शुरु लबादेन जिन्‍ना लबाएनोन ङानोन हिन्‍ना। क्‍युइ फुइबागदेदा ङाइ जुकजुकधोनाला जुनी पिन्‍बा क्‍युइला मुलग्‍याम ओह्रङ्नोन थुङ्बारी पिन्‍ना।* यशै ५५:१ जुन जुनसे ढाला थेसे ङाग्‍याम चु जम्‍मान हक याङ्ला। ङा थेला परमेश्‍वर दोला ओच्‍छे थे ङाला झा दोला।* २ शमू ७:१४; भजन ८९:२६-२७ तर लोङ्‌बागदे, विश्‍वास आलबागदे, नइबा गे लबागदे, म्‍हि साइबागदे, स्‍य्‍हान्‍दोदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी भ्रबागदे, टुनामुना लबागदे, मूर्तिदा तेन्‍बागदेदेन जम्‍मान लुसीला ताम पाङ्बागदे चा गन्‍धकदेन लुङ्बा मेला घ्‍योइरी नितोःला। चु मेला घ्‍योइरी निबा चा दोःसी सिबा हिन्‍ना।
छार यरूशलेम
जमाहेन्‍से थे जम्‍मान भन्‍दा लिच्‍छाला आपत विपतसे प्‍लिङ्बा खोरे निस थोबा गोर निस स्‍वर्गदूतगदे न्‍हङला गिक खसी ङादा “खउ, ङाइ एदा चाङछार उन्‍ना, थे थार्बा पिन्‍बा ग्‍यु बोगोला म्रिङ हिन्‍ना” भिसी भिजी। 10 जमाहेन्‍से ङा परमेश्‍वरला आत्‍मासे प्‍लिङ्‌जी। ओच्‍छे थे स्‍वर्गदूतसे ङादा नोबा गङरी भोर्सी परमेश्‍वरग्‍याम स्‍वर्गहेन्‍से मार फाप्‍बान लबा परमेश्‍वरला शहर यरूशलेम उन्‍जी।* इज ४०:२ 11 थे शहर परमेश्‍वरला घ्रेन य्‍हालदेन शक्तिसे प्‍लिङ्बा मुबा। ओच्‍छे थे शहर चा ल्‍हानान बिल्‍लौरदेन रत्‍नगदे ओच्‍छे स्‍फटिक ह्रङ्‌बान झक्‍झक्‍बा मुबा। 12 थे शहरला क्‍युर्नोन च्‍युक न्‍ही म्राप थान्‍सी स्‍होबा घ्रेन घ्रेन नोबा पर्खाल मुबा। थे म्रापदङसेन गोर गिक गिक स्‍वर्गदूत मुबा। थे म्रापदङसेन इस्राएलला च्‍युक न्‍ही वंशला मिन भ्रिबा मुबा।* इज ४८:३०-३५ 13 स्‍यारपट्टि म्राप सोम, झ्‍याङपट्टि म्राप सोम ल्‍होपट्टि म्राप सोम, न्‍हुपपट्टि म्राप सोम मुबा। 14 थे शहरला पर्खालला जगरी ग्‍ला ग्‍लारी च्‍युक न्‍ही घ्रेन घ्रेन युङबा थान्‍बा मुबा। थे युङबादङसेन थार्बा पिन्‍बा ग्‍यु बोगोला च्‍युक न्‍ही मुल चेलागदे गिक गिकला मिन भ्रिबा मुबा।
15 थे शहरदेन शहरला म्रापगदे ओच्‍छे पर्खाल दप्‍बाला लागिरी ङादेन छ्‌याम ताम पाङ्बा स्‍वर्गदूतदेन छ्‌याम म्‍हरला दप्‍बा स्‍हे गिक मुबा।* इज ४०:३ 16 थे शहर चारपाटे मुबा। थे शहरला लम्‍बाइदेन चौडाइ च्‍योच्‍यो मुबा। थेसे थे दप्‍बा स्‍हेसे शहर दप्‍मा हजार न्‍हीसे ग्‍यार्जा ब्‍लि किलोमिटर मुबा। थे शहरला लम्‍बाइ, चौडाइदेन नोबा च्‍योच्‍यो मुबा। 17 स्‍वर्गदूतसे पर्खालएनोन दप्‍जी। म्‍हिगदेसे चलब लबा दप्‍बा स्‍हे अन्‍छार थे पर्खाल बोगल सोमसे मिटर ङा ब्‍लाक्‍बा मुबा। चु दप्‍बा स्‍हे स्‍वर्गदूतलाएनोन हिन्‍ना। 18 थे पर्खाल बिल्‍लौरग्‍याम स्‍होबा मुबा। ओच्‍छे शहर चा ज्‍यबा म्‍हरग्‍याम स्‍होबा मुबा। थे शहर सफा सिसा ह्रङ्‌बान य्‍हाल य्‍हाल्‍बा मुबा। 19 थे पर्खालला जगरी युबा थे घ्रेन घ्रेन युङबारी ल्‍हानान थरीला महँगो रत्‍नगदे थान्‍बा मुबा। पर्खालला जगरी थान्‍बा थे घ्रेन घ्रेन युङबारी रत्‍न गिक गिक थान्‍बा मुबा। जम्‍मान भन्‍दा ङाच्‍छा थान्‍बा युङबारी चा बिल्‍लौर, जमाहेन्‍से अर्गु युङबारी नीर, हरित रत्‍न, पन्‍ना, 20 थेह्रङ् लसीन आनिक्‍स, लालमणि, पीतमणि, बेरूज, पुष्‍पराज, लसुने, नीलमणि, ओच्‍छे जम्‍मान भन्‍दा लिच्‍छाला युङबारी चा कटेला थान्‍बा मुबा। २१:१९-२० चु पदरी ल्‍हानान रत्‍नगदेला मिन मुला। चु पदरी पाङ्‌बारी म्‍हाइबा चा अर्गुन अर्गुन छोनना य्‍हालदेन ल्‍हानान य्‍हाल य्‍हाल्‍बा ओच्‍छे झक्‍झक्‍बा मुला भिसी पाङ्बा हिन्‍ना। 21 थे शहरला च्‍युक न्‍ही म्राप चा च्‍युक न्‍ही मोतीग्‍याम स्‍होबा मुबा। जम्‍मान म्रापगदे चा मोती गिक गिकग्‍याम स्‍होबा मुबा। थे शहरला ग्‍याम सफा सिसा ह्रङ्‌बान ज्‍यबा म्‍हरग्‍याम स्‍होबा मुबा।
22 ङाइ थे शहर न्‍हङरी मन्‍दिर गिकनोन आम्राङ्‌नी। तिग्‍दा भिसम थे शहरला मन्‍दिर चा जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन परमेश्‍वरदेन थार्बा पिन्‍बा ग्‍यु बोगो ह्राङनोन हिन्‍ना। 23 थे शहरदा य्‍हाल तना लबाला लागिरी धिनीदेन लनी आतोः। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरला य्‍हालदेन शक्तिसेन थे शहरदा य्‍हाल तना लमुला। थे शहरला नाङसल चा थार्बा पिन्‍बा ग्‍यु बोगो ह्राङनोन हिन्‍ना।* यशै ६०:१९-२० 24 परमेश्‍वरला य्‍हालरीन य्‍हुल य्‍हुलला म्‍हिगदे भ्रला। ओच्‍छे जम्‍बुलिङ नाङलान ग्‍लेगदेसे ह्राङ ह्राङला धन सम्‍पत्तिदेन मान थे शहररी भला।* यशै ६०:३ 25 थे शहरला म्रापगदे धिनीरी खाइमै आढुङ्, तिग्‍दा भिसम थेरी म्‍हुन तनोन आत। 26 य्‍हुल य्‍हुलला म्‍हिगदेसे ह्राङ ह्राङसे याङ्बा मानदेन ल्‍हानान धन सम्‍पत्ति थे शहररी भला।* यशै ६०:११ 27 तर नइबा तामगदे, आज्‍यबा पेःबा खबा गे लबागदेदेन लुसीला ताम पाङ्बागदे तिगै लसीन थे शहररी वाङ्‌आम्‍याङ्। थार्बा पिन्‍बा ग्‍यु बोगोला जुकजुकधोनाला जुनीला किताबरी मिन मुबा म्‍हिगदे जे थे शहररी वाङ्म्‍याङ्ला।* यशै ५२:१; इज ४४:९

*21:1 यशै ६५:१७; ६६:२२; २ पत्रु ३:१३

*21:2 यशै ५२:१; ६१:१०; उन्‍बा ३:१२

*21:3 इज ३७:२७; लेवी २६:११-१२

*21:4 यशै २५:८; ३५:१०; ६५:१९

*21:6 उन्‍बा १:८

*21:6 यशै ५५:१

*21:7 २ शमू ७:१४; भजन ८९:२६-२७

*21:10 इज ४०:२

*21:12 इज ४८:३०-३५

*21:15 इज ४०:३

21:20 २१:१९-२० चु पदरी ल्‍हानान रत्‍नगदेला मिन मुला। चु पदरी पाङ्‌बारी म्‍हाइबा चा अर्गुन अर्गुन छोनना य्‍हालदेन ल्‍हानान य्‍हाल य्‍हाल्‍बा ओच्‍छे झक्‍झक्‍बा मुला भिसी पाङ्बा हिन्‍ना।

*21:23 यशै ६०:१९-२०

*21:24 यशै ६०:३

*21:26 यशै ६०:११

*21:27 यशै ५२:१; इज ४४:९