पावलसे तीतसदा भ्रिबा चिठी
चु चिठीला बारेरी पाङ्‌तोःमा
भ्रिबा म्‍हि: मुल चेला पावलसे भ्रिबा मुबा (तीतस १:१)।
भ्रिबा ग्‍ला: कोरिन्‍थ शहररी भ्रिबा मुबा।
भ्रिबा साल: ओस्‍पन ईश्‍‍वी संवत् ६३-६५ (विक्रम संवत् १२०-१२२) सालला गुङरी भ्रिबा मुबा।
खाल्‍दा भ्रिबा: तीतस भिबा म्‍हिदा भ्रिबा मुबा।
तीतस चा अर्गु य्‍हुलला म्‍हि मुबा। थेसे थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबा गेरी पावलदा ह्रो लमुबा। पावलसे क्रेट भिबा शहरला मण्‍डलीदा च्‍याबाला लागिरी तीतसदा थे शहररीन थान्‍जी। चु चिठीरी गोर सोम मुल तामगदे भ्रिबा मुला।
जम्‍मान भन्‍दा ङाच्‍छाला ताम चा क्रेटला ल्‍हानान म्‍हिगदेसे नइबा गे लबासे लमा पावलसे तीतसदा मण्‍डलीदा च्‍याबा म्‍हिगदेला बानीबेहोर खाह्रङ्बा ततोःला भिसी घोना लबा मुला। अर्गु ताम चा मण्‍डलीरी मुबा खेप्‍बा खुइ दोबागदेदेन भ्‍योनगदे ओच्‍छे नोकरगदेदा खाह्रङ् लसी लोप्‍बा भिसी घोना लबा मुला। अर्गु ताम चा पावलसे तीतसदा तिगै तामरी ईख आथान्‍ना, छेबा बङ्बा आलना, मण्‍डली न्‍हङरी फेना लबा तामग्‍याम जोगब तउ ओच्‍छे सोजो तसी जम्‍मानदेन छ्‌याम ढिक्‍सी ख्रीष्‍टियान बानीबेहोर अन्‍छार भ्रतोःला भिसी सल्‍लाह पिन्‍बा मुला।
मुल तामगदे
फ्‍याफुल्‍बा १:१-४
मण्‍डलीदा च्‍याबा म्‍हिला बारेरी लोप्‍बा तामगदे १:५-१५
मण्‍डलीरी मुबा जम्‍मान समूहगदेसे लतोःबा गे २:१-१५
सल्‍लाह पिन्‍बादेन होशियार तना लबा ३:१-११
चिठीला थुमरी पाङ्बा तामगदे ३:१२-१५
पावलसे तीतसदा भ्रिबा चिठी
1
लास्‍सो ङा परमेश्‍वरला गे लबादेन येशू ख्रीष्‍टला मुल चेला पावलग्‍याम फ्‍याफुल्‍ला! ङादा परमेश्‍वरसे धम्‍बागदेला विश्‍वास ल्‍हेना लबादेन परमेश्‍वरदा खाह्रङ् लसी तेन्‍बा भिबा सत्‍य ताम लोप्‍बारी धम्‍बा हिन्‍ना। चु सत्‍य तामग्‍याम चा य्‍हाङदा जुकजुकधोनाला जुनी याङ्ला भिबा आश खमुला। ओच्‍छे खाइमै लुसीला ताम आपाङ्बा परमेश्‍वरसे य्‍हाङदा चु जुनी पिन्‍ना भिसी जम्‍बुलिङ स्‍होबा भन्‍दा ङाच्‍छान कबुल लसी जिन्‍बा मुबा। ओच्‍छे प्रभु येशूसे ठीक धुइरी ङादा चु ज्‍यबा समाचार उन्‍जी। चुनोन ज्‍यबा समाचार थेःना लबारी य्‍हाङदा थार्बा पिन्‍बा परमेश्‍वरसे कुल्‍बा अन्‍छार ङादा जिम्‍मा पिन्‍जी।
विश्‍वास गिकनोन तबासे लमा ङाला ह्राङलान झा दोबा तीतसदा परमेश्‍वर आबादेन य्‍हाङदा थार्बा पिन्‍बा येशू ख्रीष्‍टग्‍याम दयामायादेन शान्‍ति तगै।
क्रेट भिबा य्‍हुल्‍सारी तीतससे लबा गे
ङाइ कुल्‍बा अन्‍छार थेरी बाँकी मुबा गेगदे जिन्‍ना लबारीदेन जम्‍मान ग्‍लारी मण्‍डलीदा च्‍याबा म्‍हिगदे धम्‍बाला लागिरी ङाइ एदा क्रेट भिबा ग्‍लारी थान्‍बा हिन्‍ना। मण्‍डलीदा च्‍याबा म्‍हिगदे तिगै दोष आरेबादेन म्रिङ गिक जे मुबा ततोःला। ओच्‍छे थेला कोलागदेएनोन विश्‍वास लबा ततोःला। आज्‍यबा बानीबेहोर थोबादेन कुल्‍बा ताम आङ्‌यान्‍बा तबारी आत। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरला गे लबारी जिम्‍मा पिन्‍बा म्‍हि तबासे लमा मण्‍डलीदा च्‍याबा म्‍हि चा तिगै दोष आरेबा ततोःला। थे ह्राङला सुरसे भ्रबा, योनान बोमो खबा, झि आइरक थुङ्सी ङ्‌य्‍होइसी भ्रबा, छेबा बङ्बा लबा, धन सम्‍पत्तिरी लोभ लबा म्‍हि आहिन, तर डोन्‍बोगदेदा मान लबा, ज्‍यबा तामरी जे सेम लबा, ह्राङसे ह्राङदान तहरी थान्‍बा ततोःला। ओच्‍छे परमेश्‍वरदा सेम निबा बानीबेहोर थोबादेन चोखो ओच्‍छे जस्‍तोन दुख तसैनोन नाखम्‍बा म्‍हि ततोःला। थेदा लोप्‍बा विश्‍वास लखम्‍बा बचनरी थे कोङ्‌सी चितोःला। तिग्‍दा भिसम थेसे घोबा सत्‍य ताम अन्‍छार थेसे स्‍य्‍हान्‍दोदा लोप्‍बारी खम्‍गै। थेसे लोप्‍बा तामगदेदा बिरोध लबा म्‍हिगदेला गल्‍ती उन्‍खम्‍तोःला।* १ तिमो ३:२-७
10 तिग्‍दा भिसम ल्‍हानान म्‍हिगदे स्‍य्‍हान्‍दोला ताम आङ्‌यान्‍बादेन आतोःबा ताम पाङ्बा ओच्‍छे लुसीला ताम पाङ्बा तमुला, झन खतना लबागदे “खतना लबागदे” भिबा चा यहूदी ख्रीष्‍टियानगदे हिन्‍ना। थेह्रङ्बा तमुला। 11 थेतबासेलमा थेनीगदेला सुङ बन्‍द तना लतोःला। तिग्‍दा भिसम थेनीगदेसे ह्राङला फाइदाला लागिरी आतोःबा ताम लोप्‍सी जम्‍मान म्‍हेमेगदेला विश्‍वास न्‍होङ्ना लबा मुला। चुह्रङ्बा ताम चा थेनीगदेसे लोप्‍बारी आतमुबा। 12 थेनीगदे न्‍हङला अगमवक्ता गिकसे “क्रेटला म्‍हिगदे सदन लुसीला ताम पाङ्बादेन पशुला ह्रङ्‌बा बानीबेहोर लबा ओच्‍छे ल्‍हाना चबा ब्‍लेगुगदे तला” भिसी पाङ्मुबा। 13 चु ताम सत्‍य हिन्‍ना। थेतबासेलमा थेनीगदे विश्‍वासरी पाको म्‍हि दोगै भिसी थेनीगदेदा ल्‍हानान बङ्‍‌गो। 14 ओच्‍छे थेनीगदेसे सत्‍य तामदा ख्‍लाबा म्‍हिगदेसे कुल्‍बा तामदेन सेमरी म्‍हन्‍सी पाङ्बा यहूदीगदेसे स्‍होसी पाङ्बा कथारी सेम थालगै।
15 चोखो सेम मुबा म्‍हिगदेला लागिरी जम्‍मान स्‍हे चोखो तला। तर चोखो सेम आरेबादेन ख्रीष्‍टदा विश्‍वास आलबा म्‍हिगदेला लागिरी चा तिगै स्‍हेनोन चोखो आत। तिग्‍दा भिसम थेनीगदेला सेमदेन थेनीगदेसे म्‍हन्‍बा तामनोन चोखो आरे। 16 थेनीगदेसे परमेश्‍वरदा ङोसेबा मुला भिसी मी पाङ्‌मुला, तर थेनीगदेला गेग्‍याम चा आउन्‍मुला। ओच्‍छे थेनीगदे परमेश्‍वरला ङाच्‍छा नइबादेन कुल्‍बा ताम आङ्‌यान्‍बा म्‍हिगदे तमुला। थेतबासेलमा थेनीगदे खजिबै ज्‍यबा गे लबाधोनाला आरे।

*1:9 १ तिमो ३:२-७

1:10 “खतना लबागदे” भिबा चा यहूदी ख्रीष्‍टियानगदे हिन्‍ना।