^
2 பேதுரு
தேவனுடைய அழைப்பும், தெரிந்துகொள்ளுதலும்
சத்தியத்தின் தீர்க்கதரிசனம்
கள்ளப்போதகர்களும், அவர்களுடைய அழிவும்
கர்த்தருடைய நாள்