2 தெசலோனிக்கேயர்
ஆசிரியர்
1 தெசலோனிக்கேயரைப் போலவே இந்த கடிதமும் பவுல், சீலா தீமோத்தேயு ஆகியோரிடமிருந்து வந்தது. இந்த கடிதத்தின் எழுத்தாளர், பவுல் எழுதிய 1 தெசலோனிக்கேயர் மற்றும் பிற கடிதங்களில் உள்ள அதே எழுத்துநடையைப் பயன்படுத்துகிறார். பவுல் முக்கிய எழுத்தாளர் என்று இது காட்டுகிறது. சீலாவும் தீமோத்தேயும் வாழ்த்துக்களில் சேர்க்கப்படுகிறார்கள் (2 தெச 1: 1). பல வசனங்களில், நாங்கள் எழுதுகிறோம் என்ற வார்த்தைகள், மூன்று பேரும் ஒப்புக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை இது காட்டுகிறது. இறுதி வாழ்த்து மற்றும் ஜெபத்தை மட்டும் எழுதியதில் இருந்து பவுலின் கையெழுத்து அல்ல (2 தெச 3: 17). பவுல் இந்தக் கடிதத்தின் வார்த்தைகளை ஒருவேளை தீமோத்தேயுவிடமோ அல்லது சீலாவிடமோ கூறியிருக்கலாம்.
எழுதப்பட்ட காலம் மற்றும் இடம்
ஏறக்குறைய கிபி 51-52 க்கு இடையில் எழுதப்பட்டது.
1 தெசலோனிக்கேயர் எழுதியபோது இருந்த கொரிந்துவில் 2 தெசலோனிக்கேயர் நிருபத்தையும் பவுல் எழுதினார்.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது
2 தெசலோனிக்கேயர் நிருபத்தின் உத்தேசிக்கப்பட்ட வாசகர்கள், தெசலோனிக்கேயர் சபையின் உறுப்பினர்கள் என 2 தெசலோனிக்கேயர் 1: 1 கூறுகிறது.
எழுதப்பட்ட நோக்கம்
கர்த்தருடைய நாள் பற்றிய உபதேசத்தில் இருந்த பிழைகளைச் சரிசெய்வதே இதன் நோக்கம் ஆகும். விசுவாசிகளை பாராட்டவும், விசுவாசத்தில் தங்களுடைய விடாமுயற்சியையும் ஊக்குவிப்பதற்காகவும், ஆண்டவரின் வருகையின் நாள் மிக விரைவிலேயே சம்பவிக்கும் என்று கடைசிக் காலத்தைக் குறித்து தங்களையே வஞ்சித்து, தங்கள் சொந்த ஆதாயத்திற்காக உபதேசத்தை கறைப்படுத்துபவர்களை கடிந்துகொள்வதற்காகவும் எழுதப்பட்டது.
மையக் கருத்து
நம்பிக்கையில் வாழ்தல்
பொருளடக்கம்
1. வாழ்த்துரை — 1:1, 2
2. துயரத்தில் ஆறுதல் — 1:3-12
3. கர்த்தரின் நாள் பற்றிய திருத்தம் — 2:1-12
4. அவர்களுடைய முடிவைக் குறித்து நினைவூட்டல் — 2:13-17
5. நடைமுறை விஷயங்களைப் பற்றி அறிவுரை — 3:1-15
6. இறுதி வாழ்த்துக்கள் — 3:16-18
அத்தியாயம் 1
பவுலும், சில்வானும், தீமோத்தேயும், நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுக்குள்ளும், கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவிற்குள்ளும் இருக்கிற தெசலோனிக்கேயர் சபைக்கு எழுதுகிறதாவது: நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனாலும் கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவினாலும் உங்களுக்குக் கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக.
நன்றிசொல்லுதலும், ஜெபமும்
சகோதரர்களே, நாங்கள் எப்பொழுதும் உங்களுக்காக தேவனுக்கு நன்றிசெலுத்த கடனாளிகளாக இருக்கிறோம்; உங்களுடைய விசுவாசம் மிகவும் பெருகுகிறதினாலும், நீங்களெல்லோரும் ஒருவரிலொருவர் வைத்திருக்கிற அன்பு அதிகரிக்கிறதினாலும், அப்படிச் செய்கிறது தகுதியாக இருக்கிறது. நீங்கள் சகிக்கிற எல்லாத் துன்பங்களிலும் உபத்திரவங்களிலும் பொறுமையையும் விசுவாசத்தையும் காண்பிக்கிறதினாலே உங்களைக்குறித்து நாங்கள் தேவனுடைய சபைகளில் மேன்மைபாராட்டுகிறோம். நீங்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தினிமித்தம் பாடுகள் அநுபவிக்கிறவர்களாக இருக்க, அந்த ராஜ்யத்திற்கு நீங்கள் தகுதியுடையவர்கள் என்று எண்ணப்படும்படிக்கு, தேவன் நியாயமானத் தீர்ப்புச் செய்கிறவரென்பதற்கு, அதுவே ஆதாரமாக இருக்கிறது. உங்களை உபத்திரவப்படுத்துகிறவர்களுக்கு உபத்திரவத்தையும், உபத்திரவப்படுகிற உங்களுக்கு எங்களோடுகூட இளைப்பாறுதலையும் பிரதிபலனாகக்கொடுப்பது தேவனுக்கு நீதியாக இருக்கிறதே. தேவனை அறியாதவர்களுக்கும், நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் நற்செய்திக்குக் கீழ்ப்படியாதவர்களுக்கும் நீதியுள்ள தண்டனையைக் கொடுக்கும்படிக்கு, கர்த்தராகிய இயேசு தமது வல்லமையின் தூதர்களோடும், எரிகிற அக்கினியோடும், வானத்திலிருந்து வெளிப்படும்போது அப்படியாகும். அந்த நாளிலே தம்முடைய பரிசுத்தவான்களில் மகிமைப்படத்தக்கவராகவும், நீங்கள் எங்களுடைய சாட்சியை நம்பினபடியினாலே உங்களிடத்திலும், நம்புகிறவர்களெல்லோரிடத்திலும் ஆச்சரியப்படத்தக்கவராகவும், 10 அவர் வரும்போது, அவர்கள் கர்த்தருடைய சந்நிதானத்திலிருந்தும், அவருடைய வல்லமைபொருந்திய மகிமையிலிருந்தும் விலகி, நித்திய அழிவாகிய தண்டனையை அடைவார்கள். 11 ஆகவே, நம்முடைய தேவனும் கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவும் அளிக்கும் கிருபையின்படியே நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் நாமம் உங்களிடத்திலும், நீங்கள் அவரிடத்திலும் மகிமைப்படும்படிக்கு; 12 நம்முடைய தேவன் உங்களைத் தமது அழைப்புக்குத் தகுதியுள்ளவர்களாக்கவும், தமது தயவுள்ள விருப்பம் முழுவதையும் விசுவாசத்தின் செயல்களையும் பலமாக உங்களிடம் நிறைவேற்றவும் வேண்டுமென்று, எப்பொழுதும் உங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளுகிறோம்.