^
ஆமோஸ்
இஸ்ரவேலின் அண்டை தேசத்தார்களுக்கான நியாயத்தீர்ப்பு
இஸ்ரவேலின்மீது நியாயத்தீர்ப்பு
இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமாக சாட்சிகளை வரவழைத்தல்
தேவனிடம் திரும்பாத இஸ்ரவேலர்கள்
மனந்திரும்புதலுக்கான அழைப்பு
யெகோவாவுடைய நாள்
கவலையற்றிருப்பவர்களுக்கு ஐயோ
இஸ்ரவேலின் பெருமையை தேவன் வெறுத்தல்
வெட்டுக்கிளிகள், அக்கினி மற்றும் தூக்குநூல்
ஆமோசும், அமத்சியாவும்
பழுத்த பழங்களுள்ள கூடை
இஸ்ரவேல் அழிக்கப்படுதல்
இஸ்ரவேல் புதுப்பிக்கப்படுதல்