^
ஒபதியா
ஏதோமின்மேல் வரப்போகும் நியாயத்தீர்ப்பு
ஏதோம் தன் சகோதரனை அற்பமாகப் பார்த்தல்
இஸ்ரவேலின் இறுதி வெற்றி