^
ரோமர்
பவுல் ரோமபுரியைக் காண வாஞ்சித்தல்
பாவத்திற்கு எதிராக தேவனுடைய கோபம்
நடுநிலையான தேவனின் நியாயத்தீர்ப்பு
யூதர்களும் நியாயப்பிரமாணமும்
தேவனுடைய உண்மை
நீதிமான் ஒருவனுமில்லை
விசுவாசத்தினால் வரும் நீதி
ஆபிரகாம் விசுவாசத்தினால் நீதிமானாக்கப்படுதல்
விசுவாசத்தினாலே நீதிமானாக்கப்படுதல்
ஆதாமினால் பாவம் நுழைந்தது
பாவத்தினால் மரணம்
நீதிக்கு அடிமைகள்
பாவத்தின் சம்பளம் மரணம்
நியாயப்பிரமாணத்தின் முடிவு
பாவத்தோடு போராட்டம்
ஆவியானவரின் பிரமாணம்
எதிர்காலத்து மகிமை
கிறிஸ்தவர்களின் நம்பிக்கை
யூதர்களுக்காக பவுலின் வேதனை
இஸ்ரவேலர்களின் அவிசுவாசம்
இஸ்ரவேலரைத் தள்ளிவிடவில்லை
முறிக்கப்பட்டக் கிளைகள்
எல்லா இஸ்ரவேலர்களும் இரட்சிக்கப்படுவார்கள்
இறுதி வார்த்தைகள்
தேவனுடைய கிருபைகள்
அன்பும் மற்ற செயல்களும்
அதிகாரத்திற்குக் கீழ்ப்படிதல்
அன்பும் நியாயப்பிரமாணமும்
நியாயந்தீர்த்தல்
ஒருவரையொருவர் தாங்குங்கள்
யூதரல்லாதவர்களுக்கு பவுலின் ஊழியம்
ரோமபுரிக்குச் செல்ல பவுலின் திட்டம்
பவுலின் இறுதி அறிவுரை.