2
Instrucciones sobre la oración
Ocõo bairo mʉ yʉ ĩ buio jʉgogʉ: Aperã Diore na jenibojaya, nare cʉ átinemoato ĩrã. Camaja nipetirãre na jenibojaya Diore. Mʉja ye cãnipe quenare Diore cʉ jeniya. Cʉ jeniya, “Caroaro jãre mʉ átibojanucu, ñuubʉja,” Diore cʉ ĩña. Ʉparãre nipetirã carotirãre Diore na jenibojaya. Camajare carotirã caroaro na cajʉgo aniparore bairo Diore na jenibojaya. To bairo caroaro camajare na cajʉgo ãmata ame tutirique mano caroaro mani anigarã. To bairo ãnaa Dio cʉ caboorore bairo mani ani majigarã. Aperãre Diore na mani cajenibojaro ñuubʉja. Dio manire canetooʉ caroaro manire tʉjʉ wariñuugʉmi to bairo mani cáto. Camaja nipetirã caroorije na cátiere na netoobojagabapi Dio. To bairona cariape queti buioriquere na camajiro boobapi. Jĩcaʉna ãmi Dio. Apei maami. To bairo quena jĩcaʉna ãmi Jesu mani camaja caroaro Dio mena mani cãnipere cáti majii. Jĩcaʉna ãmi cʉ Pacʉ Diore manire cajenibojaʉ. Jesucristo jetona ãmi camajocʉ, manire bairona carupaʉcʉcʉ caroaro Dio mena mani cãnipere cáti majii. Jesucristo cabai yajiyupi caroorije mani cátie wapa, camaja nipetirã caroaro Dio mena na ãmaro ĩi. To bairo manire cʉ cabai yajibojaro Dio cʉ cabooricarore bairo cabaiyupi Jesu. To bairi, “Camaja nipetirãre netoogami Dio,” mani ĩ maji, “Manire cabai yajibojayupi,” ĩ tʉgooñari. Tie caroa quetire yʉre cabuio rotiwĩ Jesu. Judío maja cãniquẽna cʉ̃re na canʉcʉbʉgoro boʉ, cariape macajere nare cabuiopaʉre yʉ cacũwĩ. Jesucristore caapiʉjaʉ aniri cariape mʉ yʉ ĩ, Timoteo. Ĩtorique me ã.
To bairi nipetiropʉ Jesure canʉcʉbʉgorã na caneñaporopʉ caʉmʉa Diore cajeni nʉcʉbʉgorã na cãno yʉ boo. Roorije cátiquẽna, ñumʉgori Diore cajenirã na cãno yʉ boo. Caame punijinirique mana, caame tutiquẽna na cãno yʉ boo. To bairi cãromia maca canʉcʉbʉgorã romiri na cajañanucurijere bairije cajañape ã jutiire. Caʉmʉa jãre na tʉjʉ ʉgari peato ĩrã mee to bairije cajañape ã. “Aperã netoro caroarã jã ã,” ĩ tʉgooñari ricati wame cawʉga peoquetipe ã. Apeye caajiyarije, cawapa paca netorije wamagariquere cajaña netoquetipe ã. Aperã, “Caroarã romiri ãma,” na ĩato ĩrã caroaro jeto cátinucupe ã. 10 Diore cáti nʉcʉbʉgorã romiri na cátinucurore bairona cátipe ã. Caroaro aperãre cátinemonucurã cãnipe ã. To bairona na ãmaro cãromia, aperãre na tʉjoo rotirã. 11-12 Cãromia caʉmʉa macare na carotipere, nare na cajʉgo buiope quenare yʉ booquẽe. To bairi mʉja caneñapo bueri paʉ cãromia maca cajʉgo buioʉ cʉ caĩrijere wadaquẽnana caroaro na apiʉjaato. 13-14 Ocõo bairo ã: Dio Adãre cáti jʉgoyupi. Cʉ bero Evare cájupi. To bairo nare cʉ cáti yaparoro bero, caʉmʉ maca meere, cãromio macare co caĩto jʉgoyupʉ Sataná. To bairo cʉ cawadajã ecoorico aniri Diore canetoo nʉca jʉgoyupo. To bairi caʉmʉare carotiparã me ãma cãromia maca. 15 To bairo Eva co canetoo nʉcarique to cãnibato quena caroorã ya paʉpʉ na cayajibopere netogarãma cãromia, Diore apiʉjari. Cʉ̃re na caapiʉjaro, caroaro na capunaacʉto, aperãre na camairo, tʉgooña majirique mena caroare na cátinucuro, to bairo caroaro cʉ̃re na caapiʉjaro na netoogʉmi Dio cãromia quenare.