3
Vaiinkivano Kotia uva raqa soa
Noavano Kotiva aiqava aantau auku seo vakoaqinkaio memauvano voqama seo uqeraa uva ki vauva vaihao nahenkiaa kihao, Quqaae Kotiva nikanta qio kivakehao aiqava sakai kava maa naahoaqi irainaa sa naake kiva kaiave? kio.
Minki kuvo nahenki viva memauaa kihao, Kekanta aiqava sakai kava maa naahoaqi irainaa homa naraave. Naaho avukaini vai sakaia vohaiqa via kavaqaima Kotiva kikantaa kihao, Sa naake, sa uku varaake. Nekanta vi kavaa uku vare namase quku vivaave, kiva kaiave, kio.
Minki kuvo memauvano nahenkiaa kihao, Aqao, nekanta sama quku vivaave. Nekanta nama saivo nikanta avu aako kenko kiama nekanta soqe saiqavaka manta saiqavaka ho kavehama vaiqa voqaama vaivaave. Kotiva viaa iihao nikantaa sa naake kiva kaiave, kio.
Memauvano minki kuvo nahenkivano vi sakaia kavovo soqe sakai kava irakovo saiqe aiqava saiqa ho kavaae kivaseo sakai via kava hiqi seo neo. Nehaoma hini nai vaakivaka amio. Amuvoma vivavaka neo vikanta nama sovo vikanta aako kenko kumanka náikanta vaaka kavovo kosama vaumanka sauiha vikanta ou maua raqase irase rumpake vaua.
Vikanta vaiha iuvo eroaqi Noavano Kotiva vi naahoaqi kuvu ni vaumanka vikanta ou sakai avukaini quqekavi viaqi vauvoma Noavano Kotiva vaiinki via aareo kihao, Ae kaaqie variarao? kio.
10 Minki kuvo vaiinki viva kihao, Ae naahoqi kuvu nihaama kunkusai kianaa iima ke kosa vaihaa kima, qeke maini ani quqekavi vai uo, kio.
11 Vaiinki viva minki kuvo Kotiva kihao, Kavave ai vaakaa kosama vaio ivo kivaae are quqeka vuarao? Ke qio kivakauna sakai kavaae are nama saarao? kio.
12 Minki kuvo vaiinki viva kihao, Ae nahenki ki kimiavama, vivama sakai kava hiqi seo kivaka kimimanka ne uo, kio.
13 Minki kuvo Noavano Kotiva nahenkiaa kihao, Ae nanaiqamae varaarao? kuvo nahenki viva kihao, Aqao, memauvano kiriara una uva kimanka ke sakai kava hiqise ne uo, kio.
14 Minki kuvo Noavano Kotiva memauaa kihao,
Ae una uva kinaa saara are aiqava aantauvahiqinkaia mantaiqama vinaave.
Via saara are konkoma ntaka vaihaama auhanaihaiaqaima ninaave.
Minkimaqia nihaama konkoma namaqia vihaama quku vinaave.
15 Ae suvuara iavavaka nahenkivano suvuara iavavaka vikanta navukaiqiha vaiqi vivaave.
Naankiara nahenkivano suvuara iava vovano ai qiaka rakavu saiaa are via aiqu akaa nkaqa senaave, kio.
16 Minki kivaseo Kotiva nahenkiaa kihao,
Ai voqama seo aiha vi vaiaa vainki vakaqi vinaave.
Are vainki vakaqi vio aiha vi vaiaama vakenaave.
Ai antuqavano ai vaakiarama vaio viva aiqaa raqisiqio vuaie, kio.
17 Minki kivaseo Kotiva vaiinkiaa kihao, Are nena naaka uva iihaama ke qio kivakauna sakai kavaa nama saaraoa kio, via saara vakavano mantaiqama vuanarove.
Are vakaini vaiqia vina entaama vusaai ukihaama ntara uku namaqia vinaave.
18 Numii vankusavano uisuma vi vaiaa are ahasaqi ntaravano qampiqainaaqai namaqia vinaave.
19 Ai koqaavu nte vaiaa ntara uku namaqia vivia vuu quku via qaiqaa qoqaraanaini vakaqi vinaave.
Ke vakaqonkai ai kaaqau kauaa variaavave.
Are quku viama qaiqaama vakaiqama vinaave, kio.
Minki kua.
20 Nahenkivano aiqava vo vakanaa vo vakanaasa visa nova variaiava vauaa kio, vaiinki viva nai naaka auku ntehao Evaaave, kua.
21 Noavano Kotiva aantau paka vaaseo viaqonkaio ukavaaqa auku seo vaiinkivaka via naakavaka nimumanka vikanta via aankaumake vaua.
Noavano Kotiva vaiinkivaka nahentivaka naahoqinkaio aaqaini nikikama soa
22 Noavano Kotiva kihao, Ho kavaane. Vaiinkivano kinavu voqaiqama vio vaihao soqe saiqavaka manta saiqavaka kave vaiva vaio ivo. Viva nai sauqu kukuseo vo sakai kava, qaqi vaiqio vuaina sakai kavaa hiqi seo nama seo aiqava enta qaqi vaiqio vuanto, kio.
23 Minki kivaseo Noavano Kotiva vaiinkiaa kihao, Ke ai vakaqonkai kaaqau kauava are aaqaini vaihaa vakaqai auvuu ntuvaqia vinaave, kivaseo Ideni naahoqinkaio akikama sovo aaqaini vuama.
24 Noavano Kotiva vaiinkivaka nahentivaka vikanta nikikama somanka aaqaini vuvo Ideni naaho hini vankaraini suai avu uunaini vinavusa maintaraa raqisiake kio, enseli mpeqanavu mini somanka vaua. Qaqi vaiqio vuaina sakai kavaa vaiinkivano hiqi seo naanto kumanka vinavusa mini maintaraa raqisiha vauvo iha iko saavuvavaka aea aea ihao mini vaua.