44
Iosepeva qaiqaa visa avakehao kavoa
Visa ntara novo viaqaankaio Iosepeva nai naavuqaa raqisu saiqa vaiinkia kiva amio kihao, Ntara varea visa ukaqi mpiqasea visa ntaraa aqusaa munimaavaka visa ukaqi nai qaqima ntuva nimikaane. Minkima sea ou ki silvaa kapa soqea varea visa qaka naankiaraama ukaqi via munima vakamasea ntuva amikaane, kio. Minki kuvo viva Iosepeva kuntema seo, minkima nimikoa.
Minkima nimikovo via qararaa visa nikikomanka Iosepea qaka vasausavaanavu visa nái donki hampaka nái maaqa viesa vuama.
Visa nái maaqa viesa ou vi amparaiqaqai aaraini vuvo Iosepeva nai naavuqaa raqisu saiqa vaiinkiaa kihao, Santea vi vaiinkinavusa vakaqia vuane. Visa vinaini ou ntea visaa minkima kiane, Ki noa vaiinkivano ni soqema nimikaimanka ne nankihae nai mantaiqama amikaavo? Ne nankihae ki noa vaiinki kapa soqea muara varaavo? Viva vi kaparaqinkaio namai naiave. Viva vi kaparaqonkaio naankiara vo saiqa vo saiqavano qovaa iaina kavaaina kapava vaio ivo. Ne vi kaapaa muara vareha manta saiqa varaavo, kiane. Are minkima visaa kiane, kio.
Iosepeva minki kivaseo via akikovo via saiqa vaiinkivano santeo visa ou ntikaseo vi uvaa kiva nimumanka visa aqao ki, Nankihaae are kinavuaa minki kiarao? Kenavu sama via kapa muara vare ani uo. Haau Kanaha vakaini kenavu silvaa munima kinavu ukaqinkai ranta saavaunaa, vi munimaa qaqi naima amunaave. Kenavu vi munimaa nai amuausaa ki, sama ai noa vaiinki naavuqinkai vo ahasavaka muara vararaave. Are rantaqia vihaa kavaiao kinavuqinkaio vo vainki ukaqi vi kapava vaiea, homa vi vaiinkia aru sea kinavuvaka rumpa kaiaqe kenavu ai noa vaiinki via saiqa vaiinkima vaiaave. Sa kenavu via kapa muara vare ani uo, kinka.
10 Visa minki kuvo Iosepea saiqa vaiinkivano kihao, Hove. Kaapa muara vareo aniaina vaiinkia, viaqaima ke rumpa saraave. Ne hini isa homa nenka maaqa qaqi vivaave, kio.
11 Minki kumanka visa vaasa nái uka nái uka vakaini vaavi se, no rumpa koa vantuse vakovo 12 Iosepea saiqa vaiinkivano visa vasaara ukaqinkaio naane ranta seo kavovo sa vauvo rantaqio vihao visa qaka Benaminia esaanaihainaara ukaqi ranta seo kavovo kapavano via ukaqi vaua.
13 Visa qaka ukaqi kapavano vaumanka visa kave, visa nái ukavaaqa nahaqu naahaqimase, voqamase qekeha visa nái ntara ntuvako ukanavua vara vaai nái donkiqaa rumpase anirante Iosepea vakusaini qaiqaa vuama.
14 Visa Iosepea vakusaini anirante vuvo Iosepeva sa nai naavuqinkaio vevanteo viaio, qaqi viaqi vauvo Iutiva nai qaka vasausavaanavu hampaka Iosepea naavuqi oiqeke vaka ntaka hiqintivi vauvo 15 Iosepeva visaa kihao, Ne nana ahasae varaavo? Ne sae iriavo? Ke naankiara qovaa iaina ahasaa kave vauausama vai uo, kio.
16 Iosepeva minki kuvo Iutiva kihao, Oho, kenavu nana uvae ho kiaave? Nana uvae kenavu kiaiaa are vi uvaa quqaave kihaa sa muara varaavo kiane? Sa kenavu minki kiaima uvava vaio ivo. Kenavu vaaqu saiqa varaunaraa kio, Kotiva kinavu qoa saiqa qoqaama seo ivo. Ho kenavu maa entaaqaankai rumpakesa voqaama vaiha ai saiqa vaiinkiqaima vaiaave. Via ukaqi kapa ranta sai vaiinkivavaka, kenavu via vasausavaanavuvaka, ai saiqa vaiinkiqaima vaiaave, kio.
17 Iutiva minki kuvo Iosepeva aqao kio, Sa ke ni aiqava rumpa karaave. Via ukaqi ki kapa ranta saina vaiinkiva, vivaqai maini vaihao ki saiqa vaiinkima varianarove. Ne hini asa homa nenka qova vainanaini qaqi vivaave, kio.
18 Iosepeva minki kuvo Iutiva Iosepea aumanko ou nteo viaa kihao, Umpo, noa vaiinkio, saiqae ke uva vo ai kiva amiae. Ke minki kiaiaa are noa vaiinki Pero vaiinki voqaama vaihaama sa ki kikiane. 19 Are haau kinavuaa kihaa, Ninavu qova qaqie vaio ivo ninavu qaka vovano vaio ivo kiaa 20 kenavu kiha, Kinavu qova sontavano qaqima vaio ivo. Kinavu qova sontaiqama viva vaihao vainki vo vakakaivo qaqima nai qosantio vaio ivo. Vi vainkiva qaqi vaivo via vasaava quku vuvo vivaqai nai noa Raikea via maaquvano qaqi vaivoa kio, via qova voqama seo viaa antuqa aivo vaio ivo, kunaave.
21 Kenavu vi uvaa ai kiva amuaa are kihaa, Vi vainkia vika vare aniqe kevaka via kavaae, kiaama 22 kenavu ariara kiha, Noa vaiinkio, vi vainkiva sa ho nai qoa mini seo anianarove. Viva nai qoa mini seo aniea, via saara via qova quku vuanarove, kunaave. 23 Kenavu minki kuaa are kinavuaa kihaa, Ne sa nenka qaka vika vare anivea, ne sa ho ke iainanaini kuvu ntara varevaave, kianaave. 24 Are minki kiaama kenavu qaiqaa kinavu qova vainaini vi ou nte are kiana uvaa via kiva amunaave. 25 Via kiva amuo kinavu qova kihao, Anirante qaiqaa ou ntara varaake kimanka 26 kenavu viaa aqao ki, Sa kenavu kenkanavu qaka vika vare vuaea, kenavu sa ho vi vaiinkiva vainanaini ho viaave. Kinavu qakavanovaka sa viea, kenavuvaka sa vieave, kunaave.
27 Kenavu minki kuo kinavu qova kinavuaa kihao, Ne iiaave. Ki naaka vovano qorainki vainki kaaraqanta vaka kimikeo ivo. 28 Vovano kiqaankaio vio sa qaiqaa ouranteo anumanka ke viaa oho, qaasau vairivano via aruseo ruqeqaama seo ivo kivaseha sa via vii qaiqaavaka kavaunaave. 29 Ne maa vainkiavaka vika vare vivo vo ahasavano via mantaiqama amikaiea, via saara ke erera sauhi vakausa ki munkusa mantaiqiaqe ke quku viaave, kiave.
30-31 Kinavu qova minki kiaa ki, kenavu sa via maaqu naankiaraama vika vare qaiqaa anirante vuaea, kinavu qova kavaiao via maaqu naankiaraava sa kinavu hampaka vaiao viva vaasama quku vuanarove. Via maaqu naankiaraava qaqi vaivoa kio, kinavu qova qaqi vaio ivo. Via maaquvano quku viao via qovavaka sa qaqi varianarove, qukuma vuanarove. Kenavu sa vi vainkia vika vare vuaea, via saara kinavu qoa munkusavano mantaiqiao quku vuanarove. 32 Ke kenka qoaa minkima kunaave, Kema viaqaa raqisiqi vuaiao viva homa varianarove. Ke ourante sa viavaka vika vare aniaea, kiqaama aiqava enta vi uvava varianarove, kunaave. Ke kenka qoaa minkima kunaave. 33 Noa vaiinkio, viaa iihaama kiqaima rumpa kaiaqe ke kenka qaka vakusa vare, maini vaiha ai saiqa vaiinki variaiao ki qaka viva nai vasausavaanavu hampaka qaqi vuaie. 34 Ke sa via vika vare vuaea, nankimase ke kenka qova vainanaini ho viaave? Sa ho viaave. Umpo, sa ki kikikaiaqe kenka qova vainanaini ou vaiha via munkusavano nai maaqu saara mantaiqinaa kavaae, kio. Iutiva minki kua.