Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri 1 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ 1
Bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ tɔ̃mmú pɑ́tíri ketirì
Di mpɑ́tíri tɔ tìì nɑ́ɑǹtì
Bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ tɔ̃mmú pɑ́tíri ketirì nɛ̀ didɛ́rì yɛ̀ wɛ̃̀tɛ kɛ kòńtɛ́ tìì nɑ̀kɛ́ tìnti Sɑmmuyɛɛri pɑ́tíri ketirì nɛ̀ didɛ́rì yɛ miɛkɛ nɛ̀ bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ pɑ́tíri diketirì nɛ̀ didɛ́rì yɛ miɛkɛ. Bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ tɔ̃mmú pɑ́tɛ yɛdɛ́ miɛkɛ kɛ nɛ́ nɑ̀kɛ́ kɛ̀ dɛ̀ ntukúnɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ nɛ̀ Kuyie mbɛ kó mɛtɑummɛ̀.
Dɛ kó yɛpɑ́tɛ yɛɛ̀ ti bɛnkú kɛ dò mbɑ́ nɛ̀ mɛyɛi mmɛ̀ɛ̀ do Isidɑyɛɛri kó dikpɑ̀ɑ̀tìyuu nɛ̀ Sudɑɑ kpɛri, Kuyie nyí yɛ̃̀ ndinùù kù do bɛ̀ dɔúnnɛ̀ dì, kɛ dɔɔri kù bo yĩ́mɛ̀ kɛ́ bɛ̀ dɛɛtɛ́ bɛmbɛ ku nìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo Sudɑɑ tenkɛ̀. Dɛ kó kucɛ kuù tu Dɑfiti nɛ̀ Sɑdomɔɔ nɛ̀ Sosɑfɑti nɛ̀ Esekiɑsi nɛ̀ Sosiɑsi nɛ̀ bɛtɔbɛ̀ bɛtɔbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do dɔɔri Kuyie ndɔ́mɛ̀. Bɛ kó mɛdɔɔ̀rìmɛ̀ mɛɛ̀ bɛnkú Kuyie nkuù dɔ́mɛ̀ kɛ́dɔ̀ɔ̀ kù do dɔúnnɛ̀ dìì nùù ku nìtìbɛ̀
Diì pɑ́tíri ti bɛnkú Kuyie nkuɔ́ tɔ̃mmú ketɛ́mɛ̀ ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ kɑ̀nnɛmɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ nɛ̀ Defiibɛ. Dɛ kó dipɑ́tíri diì ti nɑ́ɑ́ nDɑfiti weè do yɑ̀mɛ̀ bɛ̀ dòmmɛ̀ kɛ́mɑɑ́ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀, weè dɔú nyikuɔ́ tɔ̃mmú. Kɛ̀ Sɑdomɔɔ weè nɛ́ mɑɑ́ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀.
Di mpɑ́tíri nɑ́ɑǹtì duɔ́ kɛ dòmmɛ̀
1. Isidɑyɛɛribɛ kó iwuɔ 1-9
2. Sɑuri kó mukṹṹ 10
3. Dɑfiti kó tikpɑ̀tì 11-29
ISIDAYƐƐRIBƐ KÓ IWUƆ NDUƆ́ KƐ DÒMMƐ̀
1
Adɑmmu kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Esɑyuu kó iyɑɑ̀bí
Adɑmmu weè do pɛitɛ́ Sɛti kɛ̀ Sɛtii pɛitɛ́ Enɔsi. Kɛ̀ Enɔsii pɛitɛ́ Kenɑɑ, kɛ̀ Kenɑɑ pɛitɛ́ Mɑtɑdeyɛɛdi, kɛ̀ Mɑtɑdeyɛɛdii pɛitɛ́ Yederi. Kɛ̀ Yederii pɛitɛ́ Enɔki, kɛ̀ Enɔkii pɛitɛ́ Mɑtusɑdɛmmu, kɛ̀ Mɑtusɑdɛmmuu pɛitɛ́ Demɛki, kɛ̀ Demɛkii pɛitɛ́ Nɔwee kɛ̀ Nɔwee pɛitɛ́ ibí ìtɑ̃ɑ̃ti: Sɛmmu nɛ̀ Kɑmmu nɛ̀ Sɑfɛti.
Kɛ̀ Sɑfɛtii pɛitɛ́ Komɛɛ nɛ̀ Mɑkɔku nɛ̀ Mɑdɑii nɛ̀ Sɑfɑ̃ɑ̃ nɛ̀ Tubɑɑdi nɛ̀ Mɛsɛki nɛ̀ Tidɑɑsi. Kɛ̀ Komɛɛ pɛitɛ́ Asekenɑɑsi nɛ̀ Difɑti nɛ̀ Tokɑdimɑ. Kɛ̀ Sɑfɑ̃ɑ̃ pɛitɛ́ Edisɑɑ nɛ̀ Tɑdisɑ nɛ̀ Kitimmu nɛ̀ Dodɑnimmu.
Kɛ̀ Kɑmmu pɛitɛ́ Kuusi nɛ̀ Misidɑimmu nɛ̀ Puti nɛ̀ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃. Kɛ̀ Kuusi pɛitɛ́ Sebɑɑ nɛ̀ Afidɑɑ nɛ̀ Sɑbutɑ nɛ̀ Dɑkimɑ nɛ̀ Sɑbutekɑɑ. Kɛ̀ Dɑkimɑ kó ìbí ntú: Sɑbɑ nɛ̀ Dedɑnni. 10 Kɛ̀ Kuusi yíɛ́ kɛ́pɛitɛ́ Nɛmudodi, weè do tú okpɑ̀rìteu ketiwè kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀. 11 Misidɑimmu, weè do tú Dudimmu kɔbɛ nɛ̀ Anɑmimmu kɔbɛ nɛ̀ Deɑbu kɔbɛ nɛ̀ Nɑfutuyimmu kɔbɛ, bɛ yɑ̀ɑ̀rì. 12 Pɑtidoosi nɛ̀ Kɑsiduimmu nɛ̀ Kɑfutɔɔ, bɛɛ̀ do tú Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ yɑ̀ɑ̀rìbɛ̀. 13 Kɛ̀ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ pɛitɛ́ o kóo po Posidonni nɛ̀ Ɛti. 14 Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ weè do tú Sebusiibɛ nɛ̀ Amɔriibɛ nɛ̀ Kidikɑsiibɛ 15 nɛ̀ Efiibɛ nɛ̀ Adikiibɛ nɛ̀ Sidoniibɛ, 16 nɛ̀ Adifɑdiibɛ nɛ̀ Semɑdiibɛ nɛ̀ Amɑtiibɛ bɛ yɑ̀ɑ̀rì.
17 Kɛ̀ Sɛmmu kó ibí ntú Edɑmmu nɛ̀ Asuu nɛ̀ Adipɑkisɑdi nɛ̀ Dudi nɛ̀ Arɑmu nɛ̀ Uusi nɛ̀ Udi nɛ̀ Ketɛɛ nɛ̀ Mɛsɛki. 18 Kɛ̀ Adipɑkisɑdii pɛitɛ́ Sedɑɑ, kɛ̀ Sedɑɑ pɛitɛ́ Ebɛɛ. 19 Kɛ̀ Ebɛɛ pɛitɛ́ ibí ìdɛ́ì. O kóo po yètìrì do tú Mɛyɑtimɛ̀. Nɛ̀ bɛ kó tinɑ́ɑǹtì Pedɛki, kɛ yɛ̃́ dɛ kó dimɔ̀nnì ndi bɛnìtìbɛ̀ yɑ̀tɛmɛ̀. Kòo nɑntɛ̀ yètìrì ntú Yokitɑnni. 20 Kɛ̀ Yokitɑnnii pɛitɛ́ Adimɔdɑdi nɛ̀ Sedɛfu nɛ̀ Asɑdimɑfɛti nɛ̀ Yedɑki, 21 nɛ̀ Adodɑmmu nɛ̀ Usɑdi nɛ̀ Diidɑ, 22 nɛ̀ Ebɑɑdi nɛ̀ Abimmɑyɛɛdi nɛ̀ Sebɑɑ, 23 nɛ̀ Ofidi nɛ̀ Afidɑɑ nɛ̀ Yobɑbu. Yokitɑnni bí nyi mɛmmɛ.
24 Kɛ̀ Sɛmmuu pɛitɛ́ Adipɑkisɑdi, kɛ̀ Adipɑkisɑdii pɛitɛ́ Sedɑ. 25 Kɛ̀ Sedɑɑ pɛitɛ́ Ebɛɛdi, kɛ̀ Ebɛɛdii pɛitɛ́ Pedɛki, kɛ̀ Pedɛkii pɛitɛ́ Deu. 26 Kɛ̀ Deuu pɛitɛ́ Seduku, kɛ̀ Sedukuu pɛitɛ́ Nɑɔɔ, kɛ̀ Nɑɔɔ pɛitɛ́ Tedɑ, 27 kɛ̀ Tedɑɑ pɛitɛ́ Abɑrɑmmu. Kɛ̀ dɛ̀ mboní kɛ̀ Kuyie nhò yu kɛ dɔ̀ Abɑrɑhɑmmu.
 
28 Kɛ̀ Abɑrɑhɑmmuu pɛitɛ́ Isɑki nɛ̀ Isimɑyɛɛri. 29 Ntɛ Abɑrɑhɑmmu yɑɑ̀bí yètɛ̀. Kɛ̀ Isimɑyɛɛri pɛitɛ́ Nɛbɑyɔti o kóo po, nɛ̀ Kedɑɑ nɛ̀ Adeberi nɛ̀ Mibisɑmmu, 30 nɛ̀ Misemɑɑ nɛ̀ Dumɑ nɛ̀ Mɑsɑ nɛ̀ Adɑdi nɛ̀ Temɑɑ, 31 nɛ̀ Yetudi nɛ̀ Nɑfisi nɛ̀ Kedimɑɑ. Isimɑyɛɛri bí nyi mɛmmɛ.
32 Kɛ̀ Ketudɑɑ, Abɑrɑhɑmmu do yìɛ́ kɛ́túótɛ́ wèè nitipòkù kòo ò pɛitɛ́ Simidɑnni nɛ̀ Yokisɑnni nɛ̀ Mɛdɑnni nɛ̀ Mɑndiyɑ̃ɑ̃ nɛ̀ Isebɑki nɛ̀ Suɑɑ. Kɛ̀ Yokisɑnnii pɛitɛ́ Sebɑɑ nɛ̀ Dedɑnni. 33 Kɛ̀ Mɑndiyɑ̃ɑ̃ pɛitɛ́ Efɑɑ nɛ̀ Efɛɛ nɛ̀ Enɔki nɛ̀ Abidɑɑ nɛ̀ Edidɑɑ, Ketudɑɑ bí nyi nɛ̀ o yɑɑ̀bí.
34 Kɛ̀ Abɑrɑhɑmmu birɛ Isɑkii pɛitɛ́ Esɑyuu nɛ̀ Isidɑyɛɛri. 35 Kɛ̀ Esɑyuu pɛitɛ́ Edifɑsi nɛ̀ Deuyɛɛdi nɛ̀ Yeusi nɛ̀ Yɑedɑmmu nɛ̀ Kodɑɑ, 36 kɛ̀ Edifɑsii pɛitɛ́ Temɑɑ nɛ̀ Omɑɑdi nɛ̀ Sefi nɛ̀ Kɑtɑmmu nɛ̀ Kenɑsi nɛ̀ Timunɑ nɛ̀ Amɑdeki. 37 Kɛ̀ Deuyɛɛdii pɛitɛ́ Nɑɑti nɛ̀ Sedɑ nɛ̀ Sɑmɑɑ nɛ̀ Misɑɑ. 38 Kɛ̀ Seii kó ibí ntú: Dotɑnni nɛ̀ Sobɑdi nɛ̀ Sibeɔ̃ɔ̃ nɛ̀ Anɑ nɛ̀ Disɔ̃ɔ̃ nɛ̀ Esɛɛ nɛ̀ Disɑ̃ɑ̃+Wéntɛ́ Tenketɛ́ 36:19-21.. 39 Kɛ̀ Dotɑ̃ɑ̃ pɛitɛ́ Ɔdi nɛ̀ Omɑmmu. Kɛ̀ Dotɑ̃ɑ̃ tɑ̃ũ̀ yètìrì ntú Timunɑ, 40 kɛ̀ Sobɑdi pɛitɛ́ Adiyɑnni Mɑnɑti nɛ̀ Ebɑɑdi Sefi nɛ̀ Onɑmmu kɛ̀ Sibeɔ̃ɔ̃ pɛitɛ́ Ayɑ nɛ̀ Anɑ. 41 Kɛ̀ Anɑ pɛitɛ́ Disɔ̃ɔ̃. Kɛ̀ Disɔ̃ɔ̃ pɛitɛ́ Amidɑnni nɛ̀ Esibɑnni nɛ̀ Itidɑnni nɛ̀ Kedɑnni. 42 Kɛ̀ Esɛɛ pɛitɛ́ Bideɑnni nɛ̀ Sɑfɑ̃ɑ̃ nɛ̀ Yɑkɑ̃ɑ̃, kɛ̀ Disɑ̃ɑ̃ pɛitɛ́ Usi nɛ̀ Adɑnni.
Edɔmmu ɛì kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀
(Wéntɛ́ Tenketɛ́ 36:31-43)
43-50 Ntɛ bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do di tikpɑ̀tì Edɔmmu ɛì kɛ́feí mbɛtɔbɛ̀ kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ mu nyí mɔkɛ okpɑ̀ɑ̀tì. Dinɑbɑɑ ɛì kou Beɔɔ birɛ Bedɑɑ weè do bɑkɛ́ Edɔmmu kɛ́kú kɛ̀ Bosedɑɑ ɛì kou Sedɑɑ birɛ Yobɑbuu cɔutɛ́ tikpɑ̀tì, kɛ́kú, kɛ̀ Temɑnni ɛì kou Usɑmmu túótɛ́ tikpɑ̀tì, kɛ́kú kɛ̀ Afiti ɛì kou Bedɑdi birɛ Adɑdii di tikpɑ̀tì, weè do dokɛ́nɛ̀ Mɑndiyɑ̃ɑ̃ ɛì kɔbɛ Mɔɑbu ɛì, kɛ́ bɛ̀ nɑ. Ò ku dìì mɔ̀nnì kɛ̀ Mɑsedekɑɑ ɛì kou Sɑmmudɑɑ di tikpɑ̀tì kɛ́kú. Kɛ̀ Sɑuri wèè do bo Deobɔti ɛì kó kukó mborɛ̀ kòo di tikpɑ̀tì. Ò ku dìì mɔ̀nnì kɛ̀ Akibɔɔ birɛ Bɑɑdi-Anɑnni sɔɔtɛ́ tikpɑ̀tì. Ò ku dìì mɔ̀nni kɛ̀ Pɑuu ɛì kou Adɑdi cɔutɛ́ tikpɑ̀tì kɛ́mpo Mɑsɑbu birɛ Mɑtedɛdi kó dɛbirɛ Mɛtebeyɛɛdi.
51 Okpɑ̀ɑ̀tì Adɑdii ku dìì mɔ̀nnì kɛ̀ Edɔmmu nɑɑ̀mùnkù kó bɛkótíbɛ̀ bɛɛ̀ mbɑkɛ́. Ntɛ bɛ yètɛ̀: Timunɑ nɛ̀ Adifɑ nɛ̀ Yetɛti 52 nɛ̀ Odibɑmɑɑ nɛ̀ Edɑɑ nɛ̀ Pinɔɔ 53 nɛ̀ Kenɑsi nɛ̀ Temɑɑ nɛ̀ Mibisɑɑ 54 nɛ̀ Mɑkidiyɛɛdi nɛ̀ Idɑmmu bɛɛ̀ do tú Edɔmmu nɑɑ̀mùntì kó bɛkótíbɛ̀ kɛ bɑkɛ́.

1:38 +Wéntɛ́ Tenketɛ́ 36:19-21.