Isɑ̃ɑ̃ wɑ̃̀ri dìì pɑ́tíri ketirì
Di mpɑ́tíri tɔ tìì nɑ́ɑǹtì
Isɑ̃ɑ̃ wèè wɑ̃̀ri tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì kó dipɑ́tíri weè wɑ̃̀ri dii. Ò wɑ̃̀ri dɛ kó dipɑ́tíri kɛ bo teennɛ̀ Kirisi kɔbɛ mbɛ kɛ̀ bɛ̀ mmɔkɛnɛ̀ Kuyie mmɛtɑummɛ̀ sɑ̀ɑ̀mɛ̀, kɛ múnkɛ ntɑunnɛ̀ bɛtɔbɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ wenni. Isɑ̃ɑ̃ nɑ́ɑǹtì miɛkɛ ò ĩkú dìì tɑnyuu tú ɑ bo ndɔ́mɛ̀ ɑ kou tɔù. Kɛ̀ Isɑ̃ɑ̃ dɔ̀ kɛ̀ wèè yetɛ, kɛ tú Yesu í tú Kirisi Kuyie ntɑ̃ɑ̃tɛ́ wè, dɛ yiɛ̀ ntɔ̃̀tɛ mɛtɑummɛ̀ mmɛ nɛ̀ Kuyie nkɛ mɛ̀ tɔ̃̀tɛ wenwe nɛ̀ bɛnìtìbɛ̀. Ti fòmmu dò nkɛ́nwennimu kɛ̀ tí ntú kuwenniku kó ibí, dibiìnnì bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́nkɔkɛ́nɛ̀ kuwenniku.
Di mpɑ́tíri nɑ́ɑǹtì duɔ́ kɛ dòmmɛ̀
1. Yesu bɛ̀ yu wè kɛ tú Tinɑ́ɑǹtì tìì duɔ́ mmufòmmu 1:1-4
2. Ti bo nfòùmɛ̀ kuwenniku miɛkɛ 1:5-2:17
3. Kirisi kpɑntídɛ̀ntɔù 2:18-29
4. Mɛborimɛ mɛ̀ɛ̀ bɛnkú ti túmɛ̀ Kuyie mbí 3
5. Ti bo mbɑɑ̀tìmɛ̀ dɛ̀ɛ̀ tu mɛyetímɛ̀ nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ tu timɔ́mmɔnti 4:1-6
6. Wèè dɔ́ ò ɔ̃ ndòmmɛ̀ 4:7-21
7. Ti bo yiemmɛ̀ Yesu dɛɛ̀ bo nte kɛ̀ ti nɑ mɛyɛi 5:1-21
1
Bɛ̀ tu wè Tinɑ́ɑǹtì
Mɛketimɛ̀ mɔ̀nnì kɛ̀ bɛ̀ tu wè tinɑ́ɑǹtì kòò bomu, kɛ̀ Kuyie nhò duɔnní kɛ̀ ti ò yɑ̀, kɛ kèè ò nɑ̀ɑ́mmɛ̀, koò kɑ̀ɑ́kɛ́, weè duɔ̀ mufòmmu. Ò kɔ̀tɛnímu kɛ̀ ti ò yɑ̀, weè duɔ́ mmufòmmu. Dɛɛ̀ te kɛ̀ ti di nɑ́ɑ́ nkɛ tú ti yɑ̀ Odɛɛtíwè, wèè tu mufòmmu mùù bo sɑ̃́ɑ̃̀, ò do bo ti cicɛ Kuyie mborɛ̀ ndɛ kɛ kɔ̀tɛní. Ti yɑ̀ dɛ̀ nɛ̀ ti kèè tì o borɛ̀ ti mɛ̀nkɛ ti ndi nɑ́ɑ́, nkɛ̀ di bo ti wɛ̃nnɛ́nɛ̀ kɛ̀ tí ntɑunɛ̀ ti cicɛ Kuyie nnɛ̀ ku Birɛ Yesu Kirisi. Ti di wɑ̃̀ri dɛ kó tinɑ́ɑǹtì kɛ̀ ti wɛ̀ì diì bo píɛ.
Kuyie ntumɛ̀ kuwenniku
Ntɛnɛ̀ tinɑ́ɑǹtì ti kèè tì Yesu borɛ̀ kɛ̀ tì ndi nɑ́ɑ́, Kuyie ntú kuwenniku nku dibiìnnì í bo ku borɛ̀. Kɛ̀ ti yɛ̃ nti kù tɑunɛ̀ kɛ kpɑɑ́ dibiìnnì miɛkɛ, ti soú ntimɑ́ɑ̀ ndi, ti í tũ ntimɔ́mmɔnti. Kɛ̀ ti mɛ mbo kuwenniku miɛkɛ Kuyie mbomɛ̀ kuwenniku, ti kù tɑunɛ̀mu kɛ tɑunɛ̀ titɔbɛ̀ kɛ̀ ku Birɛ Yesu yĩ̀ĩ̀ nhɔu ti yɛi mmɛmɔu. Kɛ̀ ti tú ti í mɔkɛ mɛyɛi, nti soú ntimɑ́ɑ̀ ndi, ti í nɑ́ɑ́ ntimɔ́mmɔnti. Kɛ̀ ti mɛ ndɑ́ɑ nti yɛi, nti bo nɑ kɛ nyɛ̃́ weti weti kɛ dò nkù ti cĩ̀ɛ̃́ nkɛ ti wénkùnnɛ ti yɛi mmɛmɔu kɛ yɛ̃́ kù dɔ̀ɔ̀rimɛ̀mu kù bɛ́i ntì. 10 Kɛ̀ ti tú ti í mɔkɛ mɛyɛi nti yu Kuyie nku siyɑ́ɑ̀bìsí yiɛ̀, ti í yie nku nɑ́ɑǹtì.