Bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ pɑ́tíri ketirì
Di mpɑ́tíri tɔ tìì nɑ́ɑǹtì
Mɛketimɛ̀ mɔ̀nnì Bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ pɑ́tíri ketirì nɛ̀ di dɛ́rì dɛ kó yɛpɑ́tɛ yɛdɛ́ do wɛ̃ ndìmɑrì mɑ́ɑ̀ ndi. Bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ pɑ́tíri ketirì ti nɑ́ɑ́ nSɑdomɔɔ kó tikpɑ̀tì kpɛ́í nkɛ nɛ̀ bɛtɔbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ò tũ̀nnɛní bɛ kpɛti, Sɑdomɔɔ kó tikpɑ̀tì kpɛti tiì nɛ́ dɔkɛ feí nɛ̀ ò mɑɑ́mɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nɛ̀ tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀. O fòmmu kó kumɑ̀nku, kòo nɛ́ wɛ̃tɛ kɛ́tɑ mubɔɔféù, nɛ̀ mufòmmu yɛimu miɛkɛ, kɛ́túókɛ́ bɛnitipòbɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ɛ tontɛ́.
Mɛm̀mɛ kɛ̀ Kuyie nyóu kɛ̀ bɛ kpɑ̀ɑ̀tìyuu totɛ́ iwuɔ nyìì do bo kubɑkù yoú bíɛ́kɛ̀ ì tɛ̃́nkɛ í nyie nkɛ bo mbúɔ́ Sɑdomɔɔ birɛ, kɛ́wɑɑ́ mbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì. Mɛm̀mɛ kɛ̀ dɛ̀ɛ dɔɔ̀ yɛkpɑ̀ɑ̀tìyɔ yɑ̀tɛ yɛ̀dɛ́ɛ̀, Sudɑɑ kɔbɛ kó dikpɑ̀ɑ̀tìyuu nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kpɛri kɛ̀ yɛ̀ níí nnɑɑti di mmɔ̀nnì ditɛrì kɛ́sĩntɛ.
Diì pɑ́tíri ti nɑ́ɑ́ nhokpɑ̀ɑ̀tì dòmmɛ̀ kɛ́ndé Kuyie. Wèè kpɑ̀ɑ̀tì dé Kuyie nweè ɔ̃ ntɔ dihɛì kɛ̀ dɛ̀ nɑɑti. Kɑ̀ɑ bo yetɛmɛ̀ Kuyie nkɛ́fíé yɛbɔkɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ tɔuní dihɛì kó mucɑɑ̀rìmù. Kuyie ndo duɔnnímu ku pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ pɛ́u kɛ̀ bɛ̀ bo ndenni bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ ku nɑ́ɑǹtì, wèè nɛ́ do dɔkɛ ńfeí mbɛ miɛkɛ weè tu Edii 17-19:21
Di mpɑ́tíri nɑ́ɑǹtì duɔ́ kɛ dòmmɛ̀
1. Dɑfiti kó yɛwe sɔnyɛ kó tinɑ́ɑǹtì 1:1-2:12
2. Sɑdomɔɔ kó tikpɑ̀tì 2:13-11:43
3. Yɛkpɑ̀ɑ̀tìyɔ totɛ́mɛ̀ Odoboɑmmu nɛ̀ Sodoboɑmmu bɛ kó dimɔ̀nnì 12:1-14:31
4. Sudɑɑ kɔbɛ kó dikpɑ̀ɑ̀tìyuu nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kpɛri yɛ kó tinɑ́ɑǹtì kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Akɑbu kó dimɔ̀nnì 15:1-16:28
5. Akɑbu kó tikpɑ̀tì 16:29-22:40
6. Sosɑfɑti nɛ̀ Sodɑmmu nɛ̀ Asɑdiɑ 22:41-54
1
Adonniyɑ dɔ́mɛ̀ kɛ́cɔutɛ́ tikpɑ̀tì
Dɛ mɔ̀nnì kɛ sɔ̃́ nhokpɑ̀ɑ̀tì Dɑfiti kòtɛ́ kɛ mɛ̀nkɛ kòtɛ́, bɑ́ kɛ̀ bɛ̀ ò dɑ̀tínnɛ́ tiyɑ̀ɑ̀tì ò bɑ́ɑ́ keè kuyiìnkù. Kòo kó bɛtɔ̃mbɛ̀ɛ ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì yóu kɛ̀ tí dɑ wɑɑ́ nhosɑpɑ̀ɑ̀ nkòo ndɑ pĩ́ mmutɔ̃mmú kɛ́ntú ɑ pokù kɛ̀ dí nwɛ̃ nkɛ dɔu kòò ndɑ dɛì muséé.
3-4 Mɛm̀mɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ ítɛ́ Isidɑyɛɛribɛ tenkɛ̀ kɛmɔu miɛkɛ osɑpɑ̀ɑ̀ nsɑ̀ɑ̀wè wɑmmù, kɛ́pɛ́tɛ́ Sunɛmmu ɛitɛ̀ miɛkɛ osɑpɑ̀ɑ̀, kòò mɛ̀nkɛ wenni mɛdiɛ̀, nkòo yètìrì tu Abisɑki, kɛ̀ bɛ̀ɛ ò kɔ̀tɛnní kóò duɔ́ nhokpɑ̀ɑ̀tì kòò mpĩ́ nho tɔ̃mmú. Ò mɛ nyí nhò duɔ́nɛ̀.
 
5-6 Abusɑdɔmmu do ku kɛ̀ Adonniyɑɑ Akiti do pɛitɛ́nɛ̀ wè Dɑfiti. Kɛ̀ wèe nɑɑ́ Mpo, kɛ́ntú odɑsɑ́ɑ́tì, o cicɛ do í ò bɔnnɛ̀ tìmɑtì, kòò mpɔtì ò túmɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì kóo dɑpɑ̀ɑ̀ nkɛ́nnɑ́ɑ́ nkɛ tú: Míì yóó nɑɑ́ nhokpɑ̀ɑ̀tì. Kòo wɑɑ́ ntɛnɑɑsɑ̃ntɛ̀ nɛ̀ tɛ dèèbɛ̀ nɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ sipísìnùmmù, kɛ́dɑkɛnɛ̀ Seduyɑ birɛ Soɑbu nɛ̀ ikuɔ́ nìùtì Abiɑtɑɑ kɛ̀ bɛ̀ɛ ò tũ̀nnɛ. Ikuɔ́ nìùtì Sɑdɔki nɛ̀ Yoyɑdɑ birɛ Bennɑyɑ nɛ̀ Nɑtɑ̃ɑ̃ ti Yiɛ̀ nKuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò nɛ̀ Simmɛi kɛ́yíɛ́nɛ̀ Dei nɛ̀ Dɑfiti kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ bɛmbɛ í nyie nkóò tũ̀nnɛ.
Nɑtɑ̃ɑ̃ nɛ̀ Bɑtisebɑɑ bɛ̀ kòńnɛ́mɛ̀ Sɑdomɔɔ
Diyiè mɑrì kɛ̀ Adonniyɑɑ ɑ̃nnɛ́ dibɑnni diyɑɑ̀hɔ́útɑ̃́rì borɛ̀, Ã-Dokɛdi bintɛ tɑkɛ́, kɛ́fíé ipe nɛ̀ inɑ̀ɑ̀kɛ nɛ̀ iwũɔ̃ ìì ɑ̃ mɛkùɔ̀, kɛ́yú o tebìí nɛ̀ Sudɑɑ tempɛ̃ nkó bɛkótíbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do pĩ́ nhokpɑ̀ɑ̀tì Dɑfiti tɔ̃mmú. 10 Ò mɛ nyí nyu ti Yiɛ̀ nKuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Nɑtɑ̃ɑ̃ nɛ̀ Bɛnnɑyɑ nɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ yɛkɔ̃m̀bɔ̀ yɛ̀mbɛ̀ nɛ̀ o tebitɛ Sɑdomɔɔ.
11 Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Nɑtɑ̃ɑ̃ kɔtɛ kɛ́yɑ̀ Bɑtisebɑɑ Sɑdomɔɔ yɔ̃, kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: A kèè Akiti birɛ Adonniyɑ dɔ̀ɔ̀rimɛ̀ kɛ dò nhò tu okpɑ̀ɑ̀tì, bɑ́ n yiɛ̀ nhokpɑ̀ɑ̀tì mɛ nyí tì yɛ̃́ɑ̀? 12 N yóó dɑ duɔ́ nyitié nyi, kɑ̀ɑ yie nkɛ ì tũ̀nnɛ ɑ dɛɛtɛ́ ɑmɑ́ɑ̀ nɛ̀ ɑ kóo dɑpɑ̀ɑ̀ nSɑdomɔɔ. 13 Kɔtɛ kɛ́yɑ̀ okpɑ̀ɑ̀tì Dɑfiti kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì ɑ do n nɑ̀kɛ́mu kɛ dɔ̀ n kóo dɑpɑ̀ɑ̀ nweè yóó nɑɑ́ nhokpɑ̀ɑ̀tì ɑ kó difɔ̃nkúò kɛ́kɑri ɑ kpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì, dɛ̀ nɛ́ yĩmɛ kɛ̀ Adonniyɑ weè nɑɑ́ nhokpɑ̀ɑ̀tì?
14 A yó nkpɑɑ́ koò nɑ̀ɑ́nnɛ̀ kɛ̀ n kɔtoomu m mɔ́mmuɔ nkɛ́yíɛ́ kónnɛ́ ɑ nùù.
15 Mɛm̀mɛ kɛ̀ Bɑtisebɑɑ kɔtɛ okpɑ̀ɑ̀tì borɛ̀, ò do mɛ nkòtɛ́mɛ̀mu, kɛ́nsɔ̃́ nho bo kudieku kɛ̀ Abisɑki Sunɛmmu kou dɛ bo kɛ pĩ́ nho tɔ̃mmú. 16 Kɛ̀ Bɑtisebɑɑ nínkú kɛ́sĩ́nnɔ́ɔ okpɑ̀ɑ̀tì ììkɛ̀, kòo kpɑ̀ɑ̀tì ò bekɛ kɛ dɔ̀: A yɛ̃ mbɑ? 17 Kòò dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì ɑ do bɛ́immu kɛ́yú ti Yiɛ̀ nKuyie nyètìrì kɛ dɔ̀, n kóo dɑpɑ̀ɑ̀ nweè yóó nɑɑ́ nhokpɑ̀ɑ̀tì ɑ kó difɔ̃nkúò, kɛ́kɑri ɑ kpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì. 18 N nɛ́ bo kɛ yo kɛ̀ bɛ̀ tu Adonniyɑ weè nɑɑ́ nhokpɑ̀ɑ̀tì bɑ́ ɑ í yɛ̃́. 19 Ò ɑ̃nnɛ́ dibɑnni ndi kɛ kùɔ inɑ̀ɑ̀kɛ pɛ́u nɛ̀ iwũɔ̃ ìì ɑ̃ mɛkùɔ̀ nnɛ̀ ipe, kɛ yu ɑ kó bɛdɑpɑ̀mbɛ̀ bɛmɔu nɛ̀ ikuɔ́ nìùtì Abiɑtɑɑ nɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kóo kótì Soɑbu, ò mɛ nyí yu ɑ kóo dɑpɑ̀ɑ̀ nSɑdomɔɔ. 20 Okpɑ̀ɑ̀tì, Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu dɑ kémmúmu ɑ bo bɛ̀ nɑ̀kɛ́mɛ̀ wèè yóó sɔɔtɛ́ ɑ kpɑ̀tì. 21 Kɛ̀ mɛɛ̀ dɔkɛ ɑ bo kú dìì mɔ̀nnì bɛ̀ bo ti wéntɛ́ bɛyɛibɛ mí nnɛ̀ m birɛ.
22 Kɛ̀ Bɑtisebɑɑ nkpɑɑ́ mɛ nnɑ́ɑ́nnɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì, kɛ̀ Nɑtɑ̃ɑ̃ tuɔkoo. 23 Kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì kɛ dɔ̀: Nɑtɑ̃ɑ̃ kɔ̀tɛní. Kɛ̀ Nɑtɑ̃ɑ̃ tɑroo kɛ́nínkú kɛ́sĩ́nnɔ́ɔ okpɑ̀ɑ̀tì ììkɛ̀, 24 kóò bekɛ kɛ dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì, fɔ̃́ɔ̃̀ yɛ̃ nhAdonniyɑɑ nɑɑ́ nhokpɑ̀ɑ̀tì kɛ́kɑri ɑ kpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rɑ̀ɑ̀? 25 Ò kɔ̀tɛmu yíe nDokɛɛdi bintɛ borɛ̀, kɛ ɑ̃nnɛ́ dibɑnni diɛrì, kɛ kùɔ inɑ̀ɑ̀kɛ pɛ́u nɛ̀ yɛnɑɑdɑbɛ yɛ̀ɛ̀ ɑ̃ mɛkùɔ̀ nnɛ̀ ipe, kɛ yu ɑ kó bɛdɑpɑ̀mbɛ̀ bɛmɔu nɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ ikuɔ́ nìùtì Abiɑtɑɑ. Bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ wɛ̃ nkɛ yo nkɛ yɔ̃̀ mmɛnɑɑ̀ nkɛ pĩɛ̃kù kɛ tú: Okpɑ̀ɑ̀tì Adonniyɑ mbo sɑ̃́ɑ̃̀! 26 Ò mɛ nyí yu ikuɔ́ nìùtì Sɑdɔki nɛ̀ Yeoyɑdɑ birɛ Bɛnnɑyɑ, bɑ́ ɑ birɛ Sɑdomɔɔ nɛ̀ mí m mɔ́mmuɔ. 27 Okpɑ̀ɑ̀tì fɔ̃́ɔ̃̀ yie nkɛ tɑ̃ɑ̃tɛ́ wèè yóó sɔɔtɛ́ ɑ kpɑ̀tì, bɑ́ ɑ í ti nɑ̀kɛ́ tínti ɑ kó bɛtɔ̃mbɑ̀ɑ̀?
Dɑfiti tɑ̃ɑ̃tɛ́mɛ̀ wèè yóó sɔɔtɛ́ o kpɑ̀tì
28 Dɛ mɔ̀nnì kòo kpɑ̀ɑ̀tì Dɑfiti duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ yúní Bɑtisebɑɑ kòo wɛ̃tɛní kɛ́cómmɔ́ɔ okpɑ̀ɑ̀tì ììkɛ̀. 29 Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi bɛ́i nkɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie mbomu! M bɛ́immu kɛ yu ku yètìrì, kuù do n dɛɛtɛ́ m bo dìì mɔ̀nnì mɛhɑ́ɑ́rìmɛ̀ miɛkɛ. 30 M bɛ́immu kɛ tú n yóó dɔɔ̀mu yíe n dɑ dɔúnnɛ̀ dìì nùù, kɛ tú ɑ birɛ Sɑdomɔɔ bo sɔɔtɛ́ n kpɑ̀tì kɛ́kɑri n kpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì.
31 Kɛ̀ Bɑtisebɑɑ nínkóo kɛ́sĩ́nnɔ́ɔ okpɑ̀ɑ̀tì ììkɛ̀ kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì, ḿbo sɑ̃́ɑ̃̀!
32 Dɛ kó difɔ̃nkúò kòo kpɑ̀ɑ̀tì Dɑfitii duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ̀ yúní ikuɔ́ nìùtì Sɑdɔki nɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Nɑtɑ̃ɑ̃, nɛ̀ Yeoyɑdɑɑ birɛ Bɛnnɑyɑ kɛ̀ bɛ̀ɛ tuɔkɛní. 33 Kòo bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Túótɛ́nɛ̀ nh ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ n kpɑɑ́nɛ̀ kɛ̀ dí kɔtɛ kɛ́dee m birɛ Sɑdomɔɔ sɑ̃mmɑrímú kóò kɔtɛnnɛ̀ Kiyɔ̃ɔ̃. 34 Kɛ̀ ikuɔ́ nìùtì Sɑdɔki nɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Nɑtɑ̃ɑ̃, kɛ̀ bɛ̀ɛ ò cóú mmɛkùɔ̀ nkóò cɑ̃̀ńnɛ́, kòò ntú Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì. Kɛ̀ bɛ̀ dèè dí eé ditɑ̃tɛheù kɛ́huu kɛ dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì Sɑdomɔɔ mbo sɑ̃́ɑ̃̀! 35 Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ di ò tũ̀nnɛ kɛ́konní dihɛì, kòo kɑri n kpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì, weè yóó sɔɔtɛ́ n kpɑ̀tì, n we ntɑ̃ɑ̃tɛ́ kòò bo mbɑkɛ́ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu nɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ.
36 Kɛ̀ Bennɑyɑ tɛ̃́nnɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì kɛ dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì, dɛ̀ wennimu mɛdiɛ̀, ti Yiɛ̀ nKuyie nhɑ tũ nkù kuù bɛ́i nnɛ̀ ɑ kó dinùù miɛkɛ. 37 Kù do dɑ bonɛ̀ mɛ̀ɛ̀ botí, kù mmɛ mbonɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì Sɑdomɔɔ, kɛ́dɛ́úkùnnɛ o kpɑ̀tì kɛ̀ tìì pɛ̃ɛ̃tɛ́ fɔ̃́ n yiɛ̀ nDɑfiti ɑ kpɛti.
Bɛ̀ pĩ̀ḿmɛ̀ Sɑdomɔɔ tikpɑ̀tì
(Wéntɛ́ 1 Bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ tɔ̃mmú 29:21-25)
38 Kɛ̀ ikuɔ́ nìùtì Sɑdɔki nɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Nɑtɑ̃ɑ̃ nɛ̀ Yeyoyɑdɑ birɛ Bennɑyɑ nɛ̀ Kɛdɛtiibɛ nɛ̀ Pedɛsiibɛ, kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ Sɑdomɔɔ borɛ̀, kóò dèe nhokpɑ̀ɑ̀tì kóò sɑ̃mmɑrímú, kóò kɔ̀tɛnɛ̀ Kiyɔ̃ɔ̃. 39 Kɛ̀ ikuɔ́ nìùtì Sɑdɔkii tɑ ti Yiɛ̀ nKuyie ntou kɛ́túótɛ́ dinɑɑ̀yènnì kɛ di cũɔ̃́ mɛkùɔ̀, kɛ́ mɛ̀ còú nSɑdomɔɔ yuu ĩ́nkɛ̀, kóò cɑ̃̀ńnɛ́ kòò bo ntú okpɑ̀ɑ̀tì. Ò dèè mɛm̀mɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ eé ditɑ̃tɛheù kɛ́huu kɛ dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì, Sɑdomɔɔ ḿbo sɑ̃́ɑ̃̀! 40 Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ bɛ̀ɛ ò tũ̀nnɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃tɛní dihɛì. Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ eu itɑ̃rí kɛ̀ diwɛ̀ì bɛ̀ bo mɛdiɛ̀ nkɛ̀ bɛ̀ ùú kɛ̀ kɛtenkɛ̀ sɑ̃̀nti.
Adonniyɑ yĩɛ̃kɛmɛ̀ ò do dɔ́ kɛ́dɔɔ̀ tì
41 Dɛ mɔ̀nnì kɛ sɔ̃́ nhAdonniyɑ nɛ̀ ò do yu bɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ di kɛ dèè, kɛ́keè kutoweku, kɛ̀ Soɑbuu bɑntɛ́ ditɑ̃tɛheù dɑbònnì kɛ dɔ̀: Bɑ nkó kutoweku dɑ́ɑ́tí dihɛì?
42 Ò kpɑɑ́ mɛ nnɑ́ɑ́ nkɛ̀ ikuɔ́ nìùtì Abiɑtɑɑ birɛ Yonnɑtɑ̃ɑ̃ tùɔ̀kɛní, kɛ̀ Adonniyɑ dɔ̀: A tú onìtì mɔ́mmuɔ nwe, tɑnní! N yɛ̃́mu kɛ dò nhɑ ti tɔní tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì nti. 43 Kòò dɔ̀: Áɑ̀, m pètìnkɛ dɔ́ kɛ dɑ nɑ́kɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì Dɑfiti tɑ̃ɑ̃tɛ́mɛ̀ mmɛ Sɑdomɔɔ kòò bo sɔɔtɛ́ o kpɑ̀tì. 44 Ò duɔ́ nkɛ̀ ikuɔ́ nìùtì Sɑdɔki nɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Nɑtɑ̃ɑ̃ nɛ̀ Yeyoyɑdɑ birɛ Bennɑyɑ nɛ̀ Kedetiibɛ nɛ̀ Pedɛsiibɛ nɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì kó tihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntì kɛ̀ bɛ̀ɛ dee nSɑdomɔɔ wenwe okpɑ̀ɑ̀tì o kóò sɑ̃mmɑrímú koò cíe Kiyɔ̃ɔ̃ bintɛ borɛ̀. 45 Kiyɔ̃ɔ̃ bintɛ borɛ̀ kɛ̀ ikuɔ́ nìùtì Sɑdɔki nɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Nɑtɑ̃ɑ̃ kɛ̀ bɛ̀ ò còú mmɛkùɔ̀ nkoò pĩ ntikpɑ̀tì. Kɛ dèè kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu ò cíenní nɛ̀ diwɛ̀ì, di do yo dɛɛ̀ kó kutoweku. 46 Kòo tùɔ̀kɛní, kɛ dɑ̀ɑ́tí kɛ kɑ̀ri dikpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì. 47 Kòo kpɑ̀ɑ̀tì tũ̀mbɛ̀ kɔ̀tɛní kɛ sɑ̃ntí okpɑ̀ɑ̀tì Dɑfiti kɛ tú: Ti Yiɛ̀ nKuyie nhɑ tũ nkùu dɛ́úkùnnɛ Sɑdomɔɔ kpɑ̀tì kɛ̀ tìi pɛ̃ɛ̃tɛ́ ɑ kpɛti do dòmmɛ̀, kɛ́ ntì cɛ̃́ɛ̃̀nɛ̀. Bɛ̀ yĩ mɛm̀mɛ kòo kpɑ̀ɑ̀tìi sĩ́nnɔ́ɔ o dɔ́ù ĩ́nkɛ̀, 48 kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀, ò sɑ̃ntí o Yiɛ̀ nKuyie nyIsidɑyɛɛribɛ tũ nkù kùù ò duɔ́ nwèè yóó sɔɔtɛ́ o kpɑ̀tì, kòò yɑ̀ nɛ̀ o nɔ̀nfɛ̀ dɛ̀ dɔ̀ɔ̀mɛ̀.
49 Kɛ̀ Adonniyɑ kɔbɛɛ tì kèè kɛ̀ bɛ kɔ̃̀ntìi ɑɑ́, kɛ̀ bɛ̀ɛ cíɛ́tɛ́ bɛmɑ́ɑ̀ bɛmɑ́ɑ̀ bɑ́ wè o kó kupíkù. 50 Kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ nhɑutɛ́ Adonniyɑ kòo cokɛ́ Sɑdomɔɔ kɛ́kɔtɛ diwũɔ̃tɔ̀nnì borɛ̀, kɛ́ncómmú kɛ́pĩ́ ndi bɑ̀kɛ̀. 51 Kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ Sɑdomɔɔ kɛ dɔ̀: Adonniyɑ cokɛ́ fɔ̃́ nwe kɛ kɔ̀tɛ kɛ cómmú kɛ pĩ́ ndiwũɔ̃tɔ̀nnì kó yɛbɑ̀kɛ̀, kɛ nɑ́ɑ́ nkɛ́tú ò í iti kɑ̀ɑ í pɑ̀rìkɛ̀ kɛ tú ɑ í yóó ò kùɔ.
52 Kɛ̀ Sɑdomɔɔ bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Kòò dɔɔri kɛ̀ dɛ̀ wenni m bɑ́ɑ́ ò kɑ̀ɑ́kɛ́, kòò mɛ nyí dɔɔri kɛ̀ dɛ̀ sìɛ́ ò dò nkɛ́kúmu.
53 Mɛm̀mɛ kɛ̀ Sɑdomɔɔ tɔ̃ nkɛ̀ bɛ̀ɛ yúní Adonniyɑ diwũɔ̃tɔ̀nnì borɛ̀, kòo kɔtɛní kɛ nínkóo okpɑ̀ɑ̀tì Sɑdomɔɔ ììkɛ̀. Kòo ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kò nhɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀.