Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri 1 Timɔntee 1
Pɔɔri wɑ̃̀ri dìì pɑ́tíri ketirì Timɔntee
Di mpɑ́tíri tɔ tìì nɑ́ɑǹtì
Timɔntee yɔ̃ do tú Sifu nwe kòo cicɛ tú Kɛrɛki. Timɔntee do yóó cɔutɛ́ Kuyie nkɛ kpɑɑ́ tú odɑpɑ̀ɑ̀ nwe. Pɔɔri do wɑ̃̀ri Timɔntee dipɑ́tíri ketirì kɛ bo ò cɑu nyitié nyɛiyi kpɛ́í nkɛ. Dɛ kó itié nyɛiyi do tú: Dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ tu tikɔ̃̀ntì kpɛrɛ dɛ̀ í wenni. Kɑ̀ɑ dɔ́ kɛ́cootɛ́ ɑ dò nkɛ́yóu tidiitì mɑtì, ɑ mɛ mbɑ́ɑ́ puokɛ yoo ɑ yenkɛ. Dɛ kó dipɑ́tíri ketirì miɛkɛ nkɛ bɛ̀ nɑ̀kɛ́mɛ̀ mubɑ́ɑmmu yó ndòmmɛ̀.
Kɛ̀ Pɔɔri ò duɔ́nnɛ̀ itié nhò bo ndòmmɛ̀ otɔ̃ntì sɑ̀ɑ̀wè kɛ́ndò ndibɛnkɛ̀rì sɑ̀ɑ̀rì bɛtɔbɛ̀ kpɛ́í nkɛ́nyɛ̃́ ò bo mpĩ́mmɛ̀ Kuyie nkɔbɛ kó ditĩ̀nnì.
Di mpɑ́tíri nɑ́ɑǹtì duɔ́ kɛ dòmmɛ̀
1. Mudɔummu 1:1-2
2. Itié nyìì tukúnɛ̀ Kirisi kɔbɛ tĩ̀nnì nɛ̀ di kó bɛtɔ̃mbɛ̀ 1:3-3:16
3. Pɔɔri duɔ́mmɛ̀ itié Timɔntee kɛ̀ dɛ̀ ntukúnɛ̀ o mɔ́mmuɔ nho tɔ̃mmú. 4:1-6:21
1
Pɔɔri dɔummɛ̀ Timɔntee
Mi mPɔɔri, Kuyie nhOdɛɛtíwè yu wè kɛ n dɔ̀ɔ̀ Yesu Kirisi ti bɑɑ wè kó ditɔ̃nnì, míì wɑ̃̀ri di mpɑ́tíri, Timɔntee, m birɛ mɔ́mmɔndɛ Kuyie nkó kucɛ miɛkɛ. Ti cicɛ Kuyie nnɛ̀ ti Yiɛ̀ nYesu Kirisi bɛ̀ dɑ kuɔ́ mmɛsémmɛ̀ kɛ dɑ dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ dɑ duɔ́ ndiwɛ̀ì.
Ti bo nyɛ̃́mɛ̀ iyɑ́ɑ̀bìsítié nyɛmbɛ̀ kpɛ́í
N sòò kɔ̀ri Mɑseduɔnni kɛ dɑ nɑ́kɛ́mu kɛ dɔ̀ ɑ nkpɑɑ́ Efɛɛsi kɛ́bɑɑ bɛ̀ɛ̀ tiè nyiyɑ́ɑ̀bìsítié nkɛ̀ bɛ̀ɛ ì yóu, kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ̀ bɛ̀ɛ yóu bɛ̀ bo ntũmmɛ̀ tinɑ́ɑǹtì dɛtetìrɛ̀ kpɛti, kɛ́yóu bɛ̀ bo nfɛímmɛ̀ ifukɛ, dɛ̀ ce tinɛìtì nti. Dɛ̀ í yóó bɛ̀ teennɛ̀ kɛ̀ Kuyie mbɛ̀ dɛɛtɛ́, kù dɛɛrí wèè kù tɑ̃́ wènwe. N yɛ̃ nhɑ́ tì mbɛ̀ tié nkɛ̀ bɛ̀ ndɔ́ Kuyie nku nɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu kɛ̀ tìmɑtì bɑ́ mbɛ̀ bekùnɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ tɑ̃́ Kuyie nweti weti. Bɛ̀mɑbɛ̀ bùtínnɛ́mu dɛ kó itié nkɛ dɔ́ tinɛìtì sɔ̃́ntíkɛ kpɛti. Kɛ dɔ́ kɛ́ntú bɛ̀ɛ̀ bɛnkú Kuyie nkuɔ́, bɛ̀ nɛ́ í yɛ̃́ ì tú mù weti weti.
Ti yɛ̃́mu kɛ tú ikuɔ́ wennimu kɛ̀ nsɑ̀ kɑ̀ɑ dɔ̀ɔ̀ri ì yɛ̃mmɛ̀. Ikuɔ́ í bo bɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri mɛsɑ̀ɑ̀ mbɛ kpɛ́í, nyì bo itookperí yɛmbɛ̀ kpɛ́í nkɛ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ yetɛ Kuyie nkpɛti nɛ̀ bɛnitiyonkubɛ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri mɛyɛi nnɛ̀ bɛ̀ɛ̀ sènku Kuyie nnɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kɔ̀ù bɛ cicɛbɛ̀ nɛ̀ bɛ yɔ̃bɛ̀, kɛ tú bɛnitikɔ̀ùbɛ̀. 10 Ikuɔ́ bo bɛ̀ɛ̀ dɔuti dɔutinɛ̀ bɛtɔbɛ̀ bɛ kpɛ́í nkɛ nɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dɔutinɛ̀ bɛnitidɑtɔbɛ̀ nɛ̀ bɛnitipòbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dɔutinɛ̀ bɛnitipotɔbɛ̀, nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ fiiti bɛnìtìbɛ̀ kɛ yonnɛ̀ nɛ̀ bɛyɑ́ɑ̀bìsítiebɛ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ɔ̃ mpɑriku kɛ nɛ́ soú nnɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri dɛtɛrɛ̀ dɛtɛrɛ̀ Kuyie nnɑ́ɑǹtì kó itié nyetɛ dɛ̀. 11 Dɛ kó itié mbo Kuyie nkùù kpeńnì kɛ dɔɔri mɛsɑ̀ɑ̀ ku kó Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì miɛkɛ nkɛ. Kù ti nni nduɔ́.
Pɔɔri sɑ̃ntímɛ̀ Kuyie nku sɑ̀ɑ̀ nkpɛ́í
12 N sɑ̃ntímu Yesu Kirisi ò n dɔ́mɛ̀, kɛ n tɑ̃ɑ̃tɛ́ kɛ n duɔ́ muwɛ̃rímú, kɛ̀ m pĩ nho tɔ̃mmú. 13 N do ò sɑ̃̀ɑ̃́mmu, kɛ fɛ̃́ũnko o kɔbɛ, kɛ̀ m miɛkɛ bɛ̀ cɔ̀ú mbɑ́ nɛ̀ mɛmmɛ kɛ̀ kù n kuɔ́ mmɛsémmɛ̀ kɛ yɛ̃́ n do í yɛ̃́mɛ̀ n dɔɔri dɛ̀. 14 Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nni ndɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ mmɛdiɛ̀ kɛ n teennɛ̀ kɛ̀ n tɑ̃́ Kuyie kɛ kù dɔ́ n tɑ̀unnɛ̀ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nYesu Kirisi. 15 Tinɑ́ɑǹtì tii ntú timɔ́mmɔnti nti, kɛ dò mbɑ́ wè wèe tì yie, Yesu Kirisi kɔ̀tɛní kutenkù kɛ bo dɛɛtɛ́ bɛnitiyɛibɛ mbɛ, kɛ̀ n tu bɛyɛibɛ kóo ketiwè. 16 Kòò n kuɔ́ mmɛsémmɛ̀ mí mbɛyɛibɛ kóo ketiwè, kɛ bo bɛnkɛ o minnímɛ̀ dɛumɛ̀ bɛ̀ɛ̀ yó nhò tɑ̃́ bɛ̀ yóó nɑmɛ̀ kɛ́pɛ́tɛ́ mufòmmu mùù bo sɑ̃́ɑ̃̀. 17 Kuyie nyètìrì ndɛu sɑ̃́ɑ̃̀. Kunku kuù tu okpɑ̀ɑ̀tì kɛ bo sɑ̃́ɑ̃̀, kɛ í kɔ̃, ti í wúó nkù. Kuù mɑ́ɑ̀ tú Kuyie nkɛ̀ ti yó nkù sɑ̃ntí sɑ̃́ɑ̃̀. Kɛ̀ dɛ̀ mmɛ ndò.
18 N kóo dɑpɑ̀ɑ̀ Timɔntee, n dɑ nɑ̀kɛ́ tìì nɑ́ɑǹtì wɛ̃nnɛ́mu Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ do nɑ̀kɛ́ tì ɑ kpɛ́í. Mpĩ́ ndɛ kó tinɑ́ɑǹtì kɛ̀ ti dɑ teénnɛ̀ kɑ̀ɑ nɑ kɛ́mɑ dimɑ̀ù sɑ̀ɑ̀rì, 19 kɛ́ntɑ̃́ Kuyie, kɛ yíé nkù dɑ nɑ́ɑ́nnɛ̀ tì ɑ yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ. A bɑ́ɑ́ dɔɔ̀ bɛ̀mɑbɛ̀ dɔ̀ɔ̀mɛ̀ kɛ yetɛ Kuyie mbɛ̀ nɑ́ɑ́ ntì bɛ yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ kɛ fétìnnɛ bɛ tɑ̃́kùmɛ̀. 20 Bɛ kó bɛ̀mɑbɛ̀ tu Imindee nɛ̀ Adɛkisɑ̃ntiri. N duɔ́ mbɛ̀ dibɔɔ̀, kɛ̀ dì bo bɛ̀ fɛ̃́ũ nkɛ̀ bɛ̀ɛ yɔtɛ bɛ̀ bo nsɑ̃́ɑ̃́mmɛ̀ Kuyie.