Bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ tɔ̃mmú pɑ́tíri dɛ́rì
Di mpɑ́tíri tɔ tìì nɑ́ɑǹtì
Bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ tɔ̃mmú pɑ́tíri dɛ́rì totɛ́ yɛwɛ́tiyɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀ ndi. Sɑdomɔɔ kó tikpɑ̀tì, nɛ̀ o kó kuwuɔ nkɔbɛ bɛ̀ɛ̀ sɔɔtɛ́ kɛ di tikpɑ̀tì, kɛ́mbɑkɛ́ Sudɑɑ kó dikpɑ̀ɑ̀tìyuu kɛ yɑ̀ɑ tuɔ̀kɛnɛ̀ Nɛbukɑnnɛsɑɑ bɛ̀ domɛ̀ kɛ́pɔntɛ Sedisɑdɛmmu kɛ́ bɛ̀ pĩ̀ḿmú kɛ́kònnɛ̀ Bɑbidɔnni. Dɛ kó dipɑ́tíri diì múnkɛ ti nɑ́ɑ́ nyIsidɑyɛɛribɛ kó yɛkpɑ̀ɑ̀tìyɔ totɛ́mɛ̀ yɛdɛ́ɛ̀: Isidɑyɛɛri kpɛri nɛ̀ Sudɑɑ kpɛri.
Di mpɑ́tíri nɑ́ɑǹtì duɔ́ kɛ dòmmɛ̀
1. Sɑdomɔɔ kó tikpɑ̀tì nɛ̀ bɛ̀ nɑ̀kɛ́mɛ̀ kɛ wèńkùnnɛ bɛ̀ mɑɑ́mɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ tɛ̀ kpetɛ́mɛ̀ 1-9
2. Sudɑɑ kó dipɑ̀ɑ̀tìyuu kó tinɑ́ɑǹtì Odoboɑmmu do túmɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Nɛbukɑnnɛsɑɑ pɔ̀ntɛmɛ̀ Sedisɑdɛmmu kɛ bɛ̀ pĩ̀ḿmú kɛ́kònnɛ̀ 10-36
ISIDAYƐƐRIBƐ KPÀÀTÌ SADOMƆƆ KÓ TINÁAŃTÌ
1
Kɛ̀ Dɑfiti birɛ Sɑdomɔɔ kpɑ̀tì nfííkú kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nní nhò bonɛ̀ kɛ́fei nhò yètìrìi.
Sɑdomɔɔ mɔɔmɛ̀ Kuyie mmɛciì
(Wéntɛ́ 1 Bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ pɑ́tíri 3:4-15)
Kɛ̀ Sɑdomɔɔ tíí nyIsidɑyɛɛribɛ bɛmɔu bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀nkótíbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bɑkɛ́ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ sikɔupí nɛ̀ sikɔu nɛ̀ bɛbeémbɛ̀ nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kó bɛkótíbɛ̀, bɛ̀ɛ̀ bɑkɛ́ bɛ cɛ̃́ĩ. Kɛ̀ Sɑdomɔɔ bɛ̀ nɛinɛ̀ bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ ditɔ̀nnì dìì bo Kɑbɑɔ̃ɔ̃ di borɛ̀, kɛ yɛ̃́ Kuyie ntɑummɛ̀ tou ti Yiɛ̀ nKuyie nkóo tɔ̃ntì Mɔyiisi do dɔ̀ɔ̀ dì dikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ dì do kɛ mbomɛ̀.
Kuyie ntɑummɛ̀ tɔu mɛ ndo í dɛ̀ bo, Dɑfiti do dì tùótɛ́mu Kidiyɑ-Yeɑdimmu kɛ́kònnɛ̀ Sedisɑdɛmmu kɛ́ dì tɑnnɛ́ ò do dɔ̀ɔ̀ kùù dieku mɛtɑummɛ̀ tɔu kpɛ́í. Disɔɔwũɔ̃̀ kó diwũɔ̃tɔ̀nnì Udi birɛ Besɑdɛdi Uuri yɑɑ̀birɛ do dɔ̀ɔ̀ dì do kɛ mbo ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ììkɛ̀.
Sɑdomɔɔ nɛ̀ Isididɑyɛɛribɛ bɛ̀ do kɔrì diì borɛ̀ kɛ bekù ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ kpɛti. Sɑdomɔɔ do kɛ nkɔ̀tɛ kɛ́fíé iwũɔ̃ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɛkɔupíítɛ̀ (1000) disɔɔwũɔ̃̀ kó diwũɔ̃tɔ̀nnì ĩ́nkɛ̀ kɛ́tuɔ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ììkɛ̀ ku tɑummɛ̀ tou borɛ̀. Dɛ kó kɛyènkɛ̀ nkɛ Kuyie nkɔ̀tɛnímɛ̀ kɛ́nɑ́kɛ́ Sɑdomɔɔ kɛ dɔ̀: Mɔɔ ɑ dɔ́ kɛ̀ n dɑ pɑ̃ dɛ̀.
Kɛ̀ Sɑdomɔɔ tɛ̃́nnɛ́ Kuyie nkɛ dɔ̀: Fɔ̃́ɔ̃̀ dɔ̀ɔ̀ n cicɛ Dɑfiti mɛsɑ̀ɑ̀, kɛ duɔ́ nkɛ̀ n sɔɔtɛ́ o kpɑ̀tì, ti Yiɛ̀ nKuyie nhɑ nɑ̀kɛ́ tì n cicɛ Dɑfiti tiì dɔ̀ɔ̀ kɛ yɛ̃́ ɑ m bɑɑ́mmɛ̀ kubotí diɛkù kùu sũ kɛ mɑ̀nnɛ̀ mubirímú. 10 Á n duɔ́ mmɛyɛ̀mmɛ̀ nɛ̀ mɛciì, kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ n niitɛ́ dɛ kó kubotí diɛkù. We mbo nɑ kɛ́mbɑkɛ́ ɑ nìtìbɛ̀ kubotí diɛkù kuu.
11 Kɛ̀ Kuyie ntɛ̃́nnɛ́ Sɑdomɔɔ kɛ dɔ̀: A í mɛ nni mmɔɔmɛ̀ tikpɑ̀tì yoo ɑ bo mmɔkɛmɛ̀ ɑ kpɛrɛ, yoo kuyètìfeitóo, yoo ɑ níim̀bɛ̀ bo kúmɛ̀, ɑ mɛ nyí m mɔɔ ɑ bo nfòùmɛ̀ kɛ́mɔntɛ, kɛ nɛ́ mɔɔ mɛyɛ̀mmɛ̀ mmɛ nɛ̀ mɛciì kɛ bo nɑ kɛ́mbɑkɛ́ kubotí n dɑ bɑɑ́ nkù. Tiì mɛ̀ mbomɛ̀ ɑ yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ, 12 n dɑ duɔ́mmu mɛyɛ̀mmɛ̀ nɛ̀ mɛciì nkɛ yóó dɑ yíɛ́ tikpɑ̀tì nɛ̀ ɑ bo mmɔkɛmɛ̀ ɑ kpɛrɛ, nɛ̀ kuyètìfeitóo. Bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dɑ niitɛ́nɛ̀ kɛ di tikpɑ̀tì òmɔù í pɛ̀tɛ́ dɛ botí. Bɛ̀ɛ̀ mɛ nkpɑɑní kɛ bo di tikpɑ̀tì òmɔù í yóó dɛ̀ mɔ̀ɔ̀tɛ kɛ́ dɑ tuɔkɛ.
13 Kɛ̀ Sɑdomɔɔ ítɛ́ Kɑbɑɔ̃ɔ̃ mɛtɑummɛ̀ tou borɛ̀ nɛ̀ ditɔ̀nnì borɛ̀ kɛ́konní Sedisɑdɛmmu kɛ́mbɑkɛ́ Isidɑyɛɛribɛ.
Sɑdomɔɔ wɛ̃rímú nɛ̀ o kpɑ̀tì
(Wéntɛ́ 1 Bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ 10:26-29 nɛ̀ 2 Bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ tɔ̃mmú 9:25-28)
14 Mɛm̀mɛ ò tìímmɛ̀ okpɑ̀rìnɑɑsɛ̃ĩ́ nɛ̀ sikpɑ̀rìsɛ̃ĩ́. Ò do mɔkɛ sikpɑ̀rìnɑɑsɛ̃ĩ́ tɛkɔupíítɛ̀ nɛ̀ sikɔusìnɑ̀ɑ̀ ndi (1400) sikpɑ̀rìsɛ̃ĩ́ nɛ̀ si dèèbɛ̀ tɛkɔupípíítɛ̀ nɛ̀ sikɔupísìdɛ́ (12000) kɛ́ dɛ̀ duɔ́ nyɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀nkɑrɛ̀ kó yɛhɛkɛ̀ kɛ̀ sitɛsì nkpɑɑ́ o borɛ̀ Sedisɑdɛmmu. 15 Weè do te kɛ̀ timɑ́tì pɛ́ítì nɛ̀ mɛsɔɔ nkɛ̀ dɛ̀ɛ buotɛ́ Sedisɑdɛmmu kɛ́mmɑ̀nnɛ̀ yɛtɑ̃́rɛ̀, kɛ̀ dɛtekperɛ̀ nsũ kɛ mɑ̀nnɛ̀ dɛtie mbɛ̀ tu dɛ̀ sìkòmɔ́ɔ̀, kɛ̀ dɛ̀ yìɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì Mɛditedɑndee pɛɛ́mmɛ̀. 16 Sɑdomɔɔ kó bɛpotɑmbɛ̀ do kɔrì Esibiti nwe nɛ̀ Sidisii kɛ donní o kó sisɛ̃ĩ́. 17 Bɛ̀ do fiiti dɛ kó sikpɑ̀rìnɑɑsɛ̃ĩ́ tɛ̀mɑ́ɑ̀ mɛdítíbii nsikɔusìkuɔ̀ ndi (600), tɛsɑ̃ntɛ̀ tɛ̀mɑ́ɑ̀ mɛdítíbii ntɛkɔ̀ùtɛ̀ nɛ̀ sipísìnùmmù (150). Bɛpotɑmbɛ̀ bɛɛ̀ do sì tɔu kɛ múnkɛ fiitinɛ̀ Itiibɛ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ nɛ̀ Sidii kɔbɛ.
Sɑdomɔɔ bɑ̀ɑ́tímɛ̀ kɛ bo mɑɑ́ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀
(Wéntɛ́ 1 Bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ 5:15-32 nɛ̀ 7:13-14)
18 Kɛ̀ Sɑdomɔɔ duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ bo mɑɑ́ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nɛ̀ tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ò yóó nhɑ̃ tɛ̀.