Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri 2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ 1
Bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ pɑ́tíri dɛ́rì
Di mpɑ́tíri tɔ tìì nɑ́ɑǹtì
Bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ pɑ́tíri dɛ́rì sɔɔtɛ́ diketirì kó tinɑ́ɑǹtì nti. Kɛ ti nɑ́ɑ́ nSudɑɑ kɔbɛ nɛ̀ Isidɑyɛɛri kɔbɛ dɛ kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ sɔmbɛ kó tinɑ́ɑǹtì.
Dɛ kó dipɑ́tíri kó diwɛ́tirì ketirì ti nɑ́ɑ́ nyIsidɑyɛɛribɛ kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ do bùtínnɛ́mɛ̀ mmɛ Kuyie nkɛ̀ kùu pɔntɛ bɛ kó dikpɑ̀ɑ̀tìyuu. Asidii kóo kpɑ̀ɑ̀tì weè do bɛ̀ do mudoò kɛ́ bɛ̀ nɑ kɛ́pĩ́mmú bɛnìtìbɛ̀ mɑbɛ̀ kɛ́kònnɛ̀ o ciɛ.
Dɛ kó dipɑ́tíri ketirì miɛkɛ nkɛ bɛ̀ nɑ̀kɛ́mɛ̀ Edisee pĩ mmùù tɔ̃mmú. Edisee do tú Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò nwe wèè do sɔɔtɛ́ Edii fɔ̃̀tìrì.
Dɛ kó dipɑ́tíri kó diwɛ́tirì diketirì mukɑ̀mmù 18-25 ti nɑ́ɑ́ nSudɑɑ kó dikpɑ̀ɑ̀tìyuu do kpɑɑ́mɛ̀ dimɑ́ɑ̀ kɛ́mɔntɛ mɛdiɛ̀ nkɛ́tuɔkɛ yɛbie ntɛkɔ̀ùtɛ̀ nɛ̀ sipísìtɑ̃ɑ̃ti (130) kɛ̀ Bɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì Nɛbukɑnnɛsɑɑ yɑ̀ɑ̀ bɛ̀ donɛ̀ mudoò kɛ́fietɛ Sedisɑdɛmmu ɛì, kɛ́pɔntɛ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kɛ́pĩ́mmú bɛnìtìbɛ̀ mɑbɛ̀ kɛ́kònnɛ̀ Bɑbidɔnni.
Di mpɑ́tíri nɑ́ɑǹtì duɔ́ kɛ dòmmɛ̀
1. Edii tɔ̃mmú kó kumɑ̀nku 1-2
2. Edisee kó mutɔ̃mmú kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Isidɑyɛɛri kó dikpɑ̀ɑ̀tìyuu pɔ̀ntɛmɛ̀ 3-17
4. Sudɑɑ kpɑ̀ɑ̀tìyuu kó tinɑ́ɑǹtì kɛ́túótɛ́ Esekiɑsi tɔmɛ̀ tikpɑ̀tì kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ bɛ dootitɔbɛ̀ bɛ̀ pĩ̀ḿmúmɛ̀ kɛ kònnɛ̀ 18-25
1
Okpɑ̀ɑ̀tì Aɑsiɑ beémmɛ̀ dibɔɔ̀ Bɑɑdi-Sebuudi
Okpɑ̀ɑ̀tì Akɑbu kṹṹ nkó difɔ̃nkúò kɛ̀ Mɔɑbu kɔbɛɛ yetɛmu Isidɑyɛɛribɛ kpɛti.
 
Diyiè mɑrì kòo kpɑ̀ɑ̀tì Aɑsiɑ ḿbo Sɑmmɑrii okpɑ̀ɑ̀tì cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kudɑ̀nkù ĩ́nkɛ̀ kɛ́donní kɛ́kɔutɛ mɛdiɛ̀ nkɛ́tɔ̃ nyɛtɔ̃rɛ̀ kɛ́ yɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kɔtɛnɛ̀ Ekunɔɔ kɛ́beé ndibɔɔ̀ Bɑɑdi-Sebuudi kɛ́yɑ̀ kɛ̀ m bo miɛtɛ́. Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɔ̃nní ku tɔ̃nnì mɑrì kɛ̀ dìi nɑ́kɛ́ Edii Tisibiti ɛì kou kɛ dɔ̀: Ítɛ́ kɛ́kɔtɛ kɛ́conɛ̀ Sɑmmɑrii kóo kpɑ̀ɑ̀tì kó yɛtɔ̃rɛ̀ kɛ́ yɛ̀ bekɛ kɛ dɔ̀: Kuyie nyí bomu Isidɑyɛɛribɛ tenkɛ̀ kòò duɔ́ nkɛ̀ di kɔ̀tɛ Ekunɔɔ kɛ bo beé mbɛ bɔɔ̀ Bɑɑdi-Sebuudɑɑ? Nɛ̀ dɛ kpɛ́í nti Yiɛ̀ nKuyie ntu nh ò nɑ̀kɛ́ kɛ tú ò mɛ̀ nduɔ́ dìì dɔ́ù ò tɛ̃́nkɛ í iti, ò yóó kúmu.
Edii ti mbɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́. Kòo kpɑ̀ɑ̀tì Aɑsiɑ do tɔ̃ mbɛ̀ɛ wɛ̃too o borɛ̀ kòo bɛ̀ bekɛ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ dòmmɛ kɛ̀ di wɛ̃̀tɛní? Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Onìtì mɔù weè ti conɛ̀ kɛ tú tí wɛ̃tɛní kɛ dɑ bekɛ kɛ tú, ti Yiɛ̀ nKuyie nyí bomu Isidɑyɛɛribɛ tenkɛ̀ kɑ̀ɑ duɔ́ nkɛ̀ ti kɔ̀tɛ Ekunɔɔ kɛ beé mbɛ bɔɔ̀ Bɑɑdi-Sebuudɑɑ? Ò tu nɛ̀ dɛ kpɛ́í nhɑ mɛ̀ nduɔ́ dìì dɔ́ù ɑ í yóó ítɛ́, ɑ yóó kúmu.
Kòo bɛ̀ bekɛ kɛ dɔ̀: Onìtì wèè di conɛ̀ kɛ di nɑ̀kɛ́ dɛ kó tinɑ́ɑǹtì ò dòmmɛ?
Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Onìtì nwe kɛ dɑ́ɑ́tí diyɑɑ̀bòrì bɛ̀ dùɔ̀kɛ́nɛ̀ dì yòyó kó ticìtì kɛ boú fɛnɑɑ̀kɔ̃̀nfɛ̀ o kɑ.
Kòo kpɑ̀ɑ̀tì dɔ̀: Edii nwe Tisibiti ɛì kou.
Aɑsiɑ dɔ́mɛ̀ kɛ́pĩ́ nhEdii
Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi dɛitɛ kuhɑ̃ɑ̃pɔ̀nkù nɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ sipísìnùmmù kɛ̀ bɛ̀ɛ dekoo Edii kɑ̀ri dɛ̀ ditɑ̃rì ĩ́nkɛ̀ kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kuyie nkóo nìtì, okpɑ̀ɑ̀tì tu ɑ cútɛ́ní!
10 Kɛ̀ Edii bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Kɛ̀ mɛ̀nkɛ nwe n túmɛ̀ Kuyie nkóo nìtì, muhɑ̃ɑ̃́ ncútɛ́ní kɛĩ́nkɛ̀ kɛ dɑ cɔ́útɛ́ fɔ̃́ nnɛ̀ ɑ kɔbɛ.
Kɛ̀ muhɑ̃ɑ̃́ ncútɛ́ní kóò cɔ̀útɛ́ wenwe nɛ̀ o kɔbɛ. 11 Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi yíɛ́ kɛ́tɔ̃nko kuhɑ̃ɑ̃pɔ̀nkù tɛkù nɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ tɔbɛ̀ sipísìnùmmù kɛ̀ bɛ̀ɛ dekoo kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kuyie nkóo nìtì, okpɑ̀ɑ̀tì tu ɑ cútɛ́ní.
12 Kòo bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Kɛ̀ mɛ̀nkɛ nwe n túmɛ̀ Kuyie nkóo nìtì muhɑ̃ɑ̃́ ncútɛ́ní kɛĩ́nkɛ̀ kɛ́ dɑ cɔ́útɛ́ fɔ̃́ nnɛ̀ ɑ kɔbɛ!
Kɛ̀ muhɑ̃ɑ̃́ ncútɛ́ní kóò cɔ̀útɛ́ wenwe nɛ̀ o kɔbɛ. 13 Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi Aɑsiɑ yíɛ́ kɛ́tɔ̃nko kuhɑ̃ɑ̃pɔ̀nkù tɑ̃ɑ̃́nkù nɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ tɔbɛ̀ sipísìnùmmù. Kɛ̀ bɛ̀ɛ tuɔkoo Edii borɛ̀ kɛ́nínkóo o ììkɛ̀ kuhɑ̃ɑ̃pɔ̀nkù kùù bɛ̀ ni kɛ̀ kùu ò bɑ̀ńtɛ̀ kɛ dɔ̀: Kuyie nkóo nìtì, dontɛ́ ti wũɔ̃̀, mmí nnɛ̀ bɛ nnìtìbɛ̀ sipísìnùmmù ti tú ɑ kó bɛtɔ̃mbɛ̀ mbɛ, ɑ bɑ́ɑ́ ti kuɔ, 14 kɛ́ndònnɛ̀ muhɑ̃ɑ̃́ ncùtɛ́nímɛ̀ kɛ cɔ̀útɛ́ titɔ̃ntì ketitì tidɛ́tì nɛ̀ ti kó bɛnìùbɛ̀ bɛmɔu. Di mmɔ̀nnì dontɛ́ nh ɔ̃nnì kɛ bɑ́ n kuɔ!
15 Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɔ̃nnìi nɑ́kɛ́ Edii kɛ dɔ̀: Nɛinɛ̀ we kɛ̀ dí cútɛ́, ɑ bɑ́ nhò yĩ̀ɛ̃̀kù.
Kɛ̀ Edii ítɛ́ kóò nɛinɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ cútɛ́, kɛ́kɔtɛ okpɑ̀ɑ̀tì borɛ̀. 16 Kɛ̀ Edii ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie ntu ɑ mɛ̀ nkɔ̀tɛmɛ̀ Ekunɔɔ kɛ beé mbɛ bɔɔ̀ Bɑɑdi-Sebuudi, nɛ̀ dɛ kpɛ́í nhɑ tɛ̃́nkɛ í iti ɑ mɛ̀ nduɔ́ dìì dɔ́ù ĩ́nkɛ̀. A yóó kúmu.
17 Kɛ̀ Aɑsiɑ mɛ̀nkɛɛ kú ti Yiɛ̀ nKuyie nti nɑ̀kɛ́mɛ̀ Edii, kòò ti bɛ́i. Ò ku mɛmmɛ kòo tebitɛ Yodɑmmu sɔɔtɛ́ tikpɑ̀tì kɛ yɛ̃́ Aɑsiɑ do í mɔkɛmɛ̀ dɛbirɛ. Dɛ̀ do sɔ̃́ nSosɑfɑti birɛ Yodɑmmu tɔù Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì bo o kpɑ̀tì benni dɛ́rì ndi.
18 Aɑsiɑ dɔɔ̀rìmɛ̀ tɛ̃mɛ̀ nɛ̀ o tɔ̃mmú dɛ̀ wɑ̃̀rimu Isidɑyɛɛribɛ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ dɔɔ̀rìmɛ̀ pɑ́tíri miɛkɛ.