Sɑmmuyɛɛri pɑ́tíri didɛ́rì
Di mpɑ́tíri tɔ tìì nɑ́ɑǹtì
Bɛ̀ yu dɛ kó dipɑ́tíri kɛ tú Sɑmmuyɛɛri pɑ́tíri dɛ́rì ndi, kɛ yɛ̃́ yɛ nɑ́ɑǹtì tũ̀mmɛ̀ titɔbɛ̀ mbɛ nɛ̀ diketirì kpɛti, kɛ nɑ́ɑ́ nDɑfiti do tɔmɛ̀ tikpɑ̀tì. Ò do túmɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì. Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ́bɑɑtɛ́ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu bɛ wuɔ ntɛpíítɛ̀ nɛ̀ ìdɛ́ì.
Sɑmmuyɛɛri pɑ́tíri dɛ́rì diì ti nɑ́ɑ́ nDɑfiti dokɛ́nɛ̀mɛ̀ o dootitɔbɛ̀ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɔbɛ nɛ̀ ditowɑɑ̀ kɔbɛ, kɛ̀ dɛ̀ bo yie nkòo fíí nho kpɑ̀tì kɛ́dɛ́úkùnnɛ o kpɑ̀ɑ̀tìyuu. Dɛ kó dipɑ́tíri diì ti nɑ́ɑ́ nDɑfiti do túmɛ̀ onìtì wèè tɑ̃́ Kuyie, wèè do nɑ kɛ́yṹɔ̃́ mbɛnìtìbɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ o ĩ́nkɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ nhò dɔ́. Diì pɑ́tíri ti nɑ́ɑ́ nDɑfiti do túmɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì diɛwè kɛ kpeńnì. Dì mɛ mmúnkɛ í yóu di bo nɑ́kɛ́mɛ̀ mɛyɛi nhò dɔ̀ɔ̀mɛ̀.
Kuyie ndo pɛ́nsìrì Dɑfiti dɛ̀ɛ̀ ĩ́nkɛ̀ dɛɛ̀ tu ò do bɑntɛ́mɛ̀ o cɑɑ̀rìmɛ̀ kɛ́mɔɔ Kuyie mmɛcĩ́ɛ̃́mmɛ̀. Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu pɛ́nsìrì Dɑfiti dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ nɛ̀ ò bɛ̀ dɛɛtɛ́nɛ̀mɛ̀ bɛ dootitɔbɛ̀ do bɛ̀ fɛ̃́ũnko dìì mɔ̀nnì.
Kuyie nnɛ́ do ò dɔúnnɛ̀mu dinùù kɛ dɔ̀ o kó kunɑɑ̀mùnkù miɛkɛ okpɑ̀ɑ̀tì í yóó pɑ̀ɑ̀ o kó difɔ̃nkúò.
Kuyie ntɔ̃nní Odɛɛtíwè Yesu o kó kunɑɑ̀mùnkù miɛkɛ nkɛ, dɛɛ̀ te mɛtɑummɛ̀ pɑ̀mmɛ̀ kó dipɑ́tíri miɛkɛ kupíkù mɑkù kɛ̀ bɛ̀ yu Yesu kɛ tú: Dɑfiti kó dɛbirɛ (Mɑtie mukɑ̀mmù 20:29-34, 21:9).
Di mpɑ́tíri nɑ́ɑǹtì duɔ́ kɛ dòmmɛ̀
1. Kɛ́túótɛ́ Sɑudi kṹṹ nkɛ́tuɔkɛnɛ̀ Dɑfiti kpɑ̀tì kó diketírì 1-4
2. Bɛ̀ pĩ̀ḿmɛ̀ Dɑfiti tikpɑ̀tì kòo bo mbɑkɛ́ Isidɑyɛɛri bɛmɔu, kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Abusɑdɔmmu yetɛmɛ̀ o kpɛti 5-14
3. Abusɑdɔmmu yetɛmɛ̀ Dɑfiti kpɛti kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛ bɛ̀ kɑɑ̀mmɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ 15-24
1
Dɑfiti kèèmɛ̀ Sɑuri kṹṹ
Dɑfiti do pɔ̀ntɛ Amɑdesiibɛ kɛ́konní Sikidɑɑ kɛ sɔ̃́ nSɑuri kumu, kòo bɑ́tɛ́ kɛ́mmɔkɛ yɛwe yɛ̀dɛ́ɛ̀. Ditɑ̃ɑ̃́nnì yiè kòo dɑpɑ̀ɑ̀ mmɔùu tuɔkɛní kɛ bonní Sɑuri ɑ̃ɑ̃pɔ̀nkɑrì kòo yɑ̀ɑ̀tì kɛ̃rí kòò pũ nho yuu mutɑ̃́ɑ̃́, kɛ́tuɔkɛní Dɑfiti borɛ̀ kɛ́nínkú kɛ́sĩ́nnɔ́ɔ o ììkɛ̀. Kɛ̀ Dɑfitii ò bekɛ kɛ dɔ̀: A bonní dɛ? Kòò dɔ̀: N cokɛ́ní Isidɑyɛɛribɛ ɑ̃ɑ̃pɔ̀nkɑrì ndi. Kɛ̀ Dɑfiti dɔ̀: N nɑ́kɛ́ dɛ̀ dònnímɛ̀ dɛ bíɛ́kɛ̀. Kòò dɔ̀: Isidɑyɛɛribɛ kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ cokɛ́mu kɛ̀ bɛ̀ kùɔ bɛsṹkùbɛ̀, kɛ kùɔnɛ̀ Sɑuri nɛ̀ o birɛ Sonnɑtɑ̃ɑ̃. Kɛ̀ Dɑfiti dɔ̀: A yĩmɛ kɛ yɛ̃́ Sɑuri nɛ̀ o birɛ Sonnɑtɑ̃ɑ̃ bɛ̀ kumɛ̀? Kɛ̀ dɛ kóo dɑpɑ̀ɑ̀ ndɔ̀: Dɛ̀ do sɔ̃́ m bo Kidiboɑ tɑ̃rì ndi, kɛ̀ Sɑurii ĩkú o kpɑ̃nnì ĩ́nkɛ̀ kòo dootitɔbɛ̀ ò cɛ̃̀ɛ̃tɛ kɛ dekɛ sikpɑ̀rìsɛ̃ĩ́ nɛ̀ sisɛ̃ĩ́. Kòo wɛ̃ɛ̃tɛ kɛ́ n yɑ̀, kɛ́ n yú kɛ̀ n dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì, ntɛ mí! Kòo m bekɛ n tú wè, kɛ̀ nh ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: N tú Amɑdesii nwe. Kòò dɔ̀ n kɔtoo kóò kùɔ kɛ yɛ̃́ kuyonku do ò ɑutɛ́mɛ̀ kòo wemmu nɛ́ kpɑɑ́. 10 Kɛ̀ nní nwúó nhò yĩɛ̃kɛmɛ̀ kɛ í yóó foutɛ kɛ́kɔtoo kóò kùɔ kɛ́túótɛ́ dikpɑ̀ɑ̀tìpìì nɛ̀ o nɛitɛ kɛ dɛ̀ ndɑ tɔní fɔ̃́ n yiɛ̀.
11 Kɛ̀ Dɑfitii kɛ̃tɛ́ o yɑ̀ɑ̀tì kòo kɔbɛ múnkɛɛ kɛ̃rí bɛ kpɛti. 12 Kɛ̀ bɛ̀ nkuɔ̀ mmukṹṹ ndikṹnweńnì nɛ̀ kuyuokoo kɛ boú dinùù Sɑuri nɛ̀ o birɛ Sonnɑtɑ̃ɑ̃ kpɛ́í nnɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu, ti Yiɛ̀ nKuyie nkó bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ku dikpɑ̀nnì miɛkɛ bɛ kpɛ́í. 13 Kɛ̀ Dɑfitii bekɛ dɛ kóo dɑpɑ̀ɑ̀ nkɛ dɔ̀: A tú we? Kòò dɔ̀: N cicɛ tú Amɑdesii nwe kɛ konní diɛ ndi nhɛì miɛkɛ kɛ m pɛitɛ́. 14 Kɛ̀ Dɑfiti dɔ̀: Bɑ́ ɑ nɛ́ í yɔ̀tɛ ɑ bo kuɔmɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì Kuyie ntɑ̃ɑ̃tɛ́ wèɑ̀?
15 Kɛ̀ Dɑfitii yú o tɔ̃mbɛ̀ kóò mɔù kɛ dɔ̀: A bɑ́ɑ́ ò yóu, kuɔ we!
Kòo tɔ̃ntìi potɛ́ Amɑdesiibɛ botí kou wenwe kɛ́kuɔ. 16 Kɛ̀ Dɑfitii bɛ́i nkɛ dɔ̀: A kùɔ ɑmɑ́ɑ̀ ndi kɛ yɛ̃́ fɔ̃́ɔ̃̀ bɛ́immɛ̀ nɛ̀ ɑ nùù kɛ tú fɔ̃́ɔ̃̀ kùɔ okpɑ̀ɑ̀tì ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑ̃ɑ̃tɛ́ wè.
Dɑfiti kuɔ̀mmɛ̀ Sɑudi kṹṹ
17 Kɛ̀ Dɑfitii dentɛ̀ Sɑuri nɛ̀ o birɛ Sonnɑtɑ̃ɑ̃ bɛ kṹṹ nkó fɛyɛ̀nfɛ̀, 18 kɛ́duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ fɛ̀ bɛnkɛ Sudɑɑ ɛì kɔbɛ. Bɛ̀ fɛ ntú Mutɑ̃mmù kó fɛyɛnfɛ̀ kɛ̀ fɛ̀ wɑ̃̀ri Owenniwe* Owenniwe pɑ́tíri: Wéntɛ́ Sosuwe 10:13 nɛ̀ bɛ̀ wénkùnnɛ tì dɛborɛ̀. pɑ́tíri miɛkɛ. Fɛɛ̀ tu:
 
19 Isidɑyɛɛribɛ yé dɛ̀ dòmmɛ̀ kɛ̀ di kó sinitidɑbíí ku ditɑ̃rì ĩ́nkɛ̀?
Bɑ nte kɛ̀ bɛkpɑ̀rìtiebɛ yɛyètɛ̀ diɛyɛ̀ yɛmbɛ̀ duɔ́ sitɑ̃ɑ̃́ ĩ́nkɛ̀?
 
20 Di bɑ́ɑ́ yie nkɛ̀ Kɑti ɛì kɔbɛɛ keè ti!
Di bɑ́ɑ́ yie nkɛ́ tì yèè Asikɑnɔɔ kó icɛ miɛkɛ
Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ kó bɛsɑpɑ̀mbɛ̀ yɑ̀ɑ̀ bo tì bɑntɛ́ kɛ̀ diwɛ̀ìi bɛ̀ ɑutɛ́.
Itɑyéí yɛmbɛ̀ kó bɛsɑpɑ̀mbɛ̀ yɑ̀ɑ̀ bo ntì nyɑ̃̀nkunɛ̀.
 
21 Fɛtɑɑfɛ̀ tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ dúótɛ́ Kidiboɑ tɑ̃rì,
dì tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ mɑntɛ̀
dɛpɑɑ ndɛ̀ɛ̀ bo di pɛ̃ri dɛ̀ tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ pɛitɛ́.
Bɛ̀ dɛ nsɑ̃ṹ bɛkpɑ̀rìnuɔmbɛ diɛbɛ̀ dɔpììtì.
 
22 Sɑuri kó tidɔpììtì nɛ̀ o siè dɛ̀ do ɔ̃ɔ̃ í ndò nkɛ́wɑɑrɛ mɛkùɔ̀.
Dɛ̀ do ɔ̃ mpũɔ̃̀ nho dootitɔbɛ̀ yĩ̀ĩ̀ mmɛ nɛ̀ bɛ kùɔ̀ nhɔ̀rì ɔ̀rì.
Sonnɑtɑ̃ɑ̃ tɑ̃mmù múnkɛ do í mɔkɛ botirɛ bìtì bìtì.
Sɑuri kó disiè do ɔ̃ɔ̃ í nkonní dɛkperɛ̀ bìtì bìtì!
 
23 Sɑuri nɛ̀ Sonnɑtɑ̃ɑ̃ bɛ̀ do nɑɑtimu kɛ dɔ́ bɛtɔbɛ̀,
kɛ́ntɑu bɛ fòmmu miɛkɛ nɛ̀ bɛ kṹṹ mmiɛkoo,
kɛ toǹnì kɛ dò nyicĩrí,
kɛ̀ bɛ kɔ̃m̀bɔ̀ dɛu yɛcìrícìrɛ̀ kpɛyɛ dòmmɛ̀.
 
24 Isidɑyɛɛribɛ kó bɛnitipòbɛ̀ kɔmmúnɛ̀ Sɑuri kpɛ́í,
Wèè do di dɑɑti tiyɑɑ̀wũɔ̃tì mupɑ̀ɑ̀kònkperímù kpɛti
kɛ cɑɑti mɛsɔɔ nkó tisɑ̃tì timɔu botí di yɑ̀ɑ̀tì ĩ́nkɛ̀.
 
25 Dɛ̀ yĩ́mɛ kɛ̀ bɛkpɑ̀rìtiebɛ ku mudoò miɛkɛ?
Bɑ nte kɛ̀ Sonnɑtɑ̃ɑ̃ ku ditɑ̃rì ĩ́nkɛ̀?
 
26 N tebitɛ Sonnɑtɑ̃ɑ̃ n kèè ɑ kṹṹ nkɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ cɑ̀ɑ̀rɛ̀ mmɛdiɛ̀ mmɛ,
m mɛ̀nkɛ do dɑ dɔ́mu.
N do dɑ dɔ́ kɛ̀ dɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́mu m bo ndɔ́mɛ̀ onitipòkù.
 
27 Bɑ nte kɛ̀ bɛ kpɑ̀rìtiebɛ ku?
Bɑ nte kɛ̀ bɛkpɑ̀rìtiebɛ nɛntì mɛ nyɛinko dikpɑ́ɑ̀?

*1:18 Owenniwe pɑ́tíri: Wéntɛ́ Sosuwe 10:13 nɛ̀ bɛ̀ wénkùnnɛ tì dɛborɛ̀.