Isɑ̃ɑ̃ wɑ̃̀ri dìì pɑ́tíri ditɑ̃ɑ̃́nnì
Di mpɑ́tíri tɔ tìì nɑ́ɑǹtì
Wèè wɑ̃̀ri Isɑ̃ɑ̃ pɑ́tíri dɛ́rì, weè wɑ̃̀ri ditɑ̃ɑ̃́nnì, kɛ dì wɑ̃̀ri Kirisi kɔbɛ tĩ̀nnì kóo nìùtì mɔù, kòo yetìrì tu Kɑyuusi, koò sɑ̃ntí ò teennɛ̀mɛ̀ Kirisi kɔbɛ, kɛ bɛ̀ cɑú nkɛ tú bɛ̀ nyɛ̃́ onìtì bɛ̀ tu wè Diyotirɛfu o kpɛ́í.
Di mpɑ́tíri nɑ́ɑǹtì duɔ́ kɛ dòmmɛ̀
1. Ò sɑ̃ntímɛ̀ Kɑyuusi 1-8
2. Diyotirɛfu kó tɛfentɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ sɑ̃ntɛmɛ̀ Demɛtiriyuusi 9-15
1
Bɛ̀ sɑ̃ntɛmɛ̀ Kɑyuusi
Mí nhokótì Isɑ̃ɑ̃, míì dɑ wɑ̃̀ri fɔ̃́ nKɑyuusi, n dɑ dɔ́mu mɛsɑ̀ɑ̀. N nɛ́po sɑ̀ù, n dɔ́ ɑ kpɛrɛ dɛmɔu nkérí sɛ́i nwe, ɑ kɔ̃̀ntì nnɑɑti ɑ kpeńnì mɛ̀ɛ̀ botí Kuyie nkó kucɛ miɛkɛ. Ti kɔbɛ tùɔ̀kɛní kɛ ti nɑ̀kɛ́ ɑ tũ mmɛ̀ɛ̀ botí Kuyie nweti weti, kɑ̀ɑ borimɛ wenni kɛ̀ dɛ̀ n nɑrikɛmu mɛsɑ̀ɑ̀. Tìmɑtì ɔ̃ɔ̃ í nni nnɑrikɛ kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ m bo keèmɛ̀ díndi m bí kɛ̀ di tũ nKuyie nweti weti.
Kɑyuusi teénnɛ̀mɛ̀ Kirisi kɔbɛ kɛ bɛnkú ò dɔ́mɛ̀ Kuyie
N nɛ́po sɑ̀ù, ɑ tɔ̃mmú wennimu Kirisi kɔbɛ cuokɛ̀, kɑ̀ɑ cɔú Kirisi kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ tu bɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀. Bɛ̀ ti nɑ̀kɛ́mu Kirisi kɔbɛ miɛkɛ ɑ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ sɑ̀ɑ̀. Teennɛ̀ bɛ Kuyie ndɔ́ mɛ̀ɛ̀ botí kɛ̀ bɛ̀ɛ sɔɔtɛ́ bɛ cèmmu. Bɛ̀ cèntì kɛ nɑ́ɑntɛ Yesu kpɛti nti, bɛ̀ í dɔ́ bɛ̀ɛ̀ í tú Kirisi kɔbɛ bɛ̀ mbɛ̀ teénnɛ̀. Tínti Kirisi kɔbɛ tíì dò nkɛ́ mbɛ̀ teénnɛ̀, kɛ yɛ̃́ ti wɛ̃ḿmɛ̀ mutɔ̃mmú kɛ pitírí Kuyie nnɑ́ɑǹtì.
Diyotirɛfu yóùmɛ̀
N wɑ̃̀rimu tinɑ́ɑǹtì sɑ́m̀pɔ́ Kirisi kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ bo ɑ ciɛ, kɛ̀ Diyotirɛfu wèè dɔ́ kɛ́ nni kòo yetɛ n yɛ̃ mmù. 10 M bo kɔtoo dìì yiè m bo dɑ nɑ́kɛ́ ò nɑ́ɑntɛmɛ̀ n kpɛ́í nkɛ n sɑ̃́ɑ̃́ nkɛ í cɔú bɛ̀ɛ̀ nɑ́ɑntɛ Kuyie nnɑ́ɑǹtì, kɛ wɛ̃̀tɛ kɛ pɑɑnko bɛ̀ɛ̀ dɔ́ kɛ́ mbɛ̀ cɔú, kɛ bɛtì bɛ̀ɛ̀ yetɛ o kpɛti Kirisi kɔbɛ tĩ̀nnì miɛkɛ.
11 N nɛ́po sɑ̀ù, bɑ́ɑ́ teetɛ́ bɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri mɛyɛi, ntũ nkucɛ sɑ̀ɑ̀kù. Wèè dɔ̀ɔ̀ri mɛsɑ̀ɑ̀ nweè tu Kuyie nkou, wèè dɔ̀ɔ̀ri mɛyɛi nwè í yɛ̃́ Kuyie.
12 Demɛtiriyuusi yie borimɛ wennimu, kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu ò sɑ̃ntí, kɛ̀ ti múnkɛ ò sɑ̃ntí kɑ̀ɑ yɛ̃́ ti nɑ́ɑ́mmɛ̀ mɔ́mmuɔ.
Mucɑummu
13 M mɔkɛmu tinɑ́ɑǹtì pɛ́u n nɑ ndɑ nɑ̀kɛ́ tì, nnɛ́ í dɔ́ kɛ́ tì wɑ̃̀ri. 14 N dɔ́ kɛ́ dɑ yɑ̀mu yɛ nwe miɛkɛ kɛ̀ ti nɑ́kɛ́.
15 A nɛ́pobɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo diɛ mbɛ̀ dɑ dɔunko.
Á dɔu nhɑ ciɛ kɔbɛ bɑ́ wè kɛ̀ di mbo kɛ̀ dɛ̀ nɑɑti.